Data Analyst למבקרי הרשויות

הקורס יקנה למבקרי פנים ברשויות כלים ויכולות לנתח נתונים, לעבד נתונים ולהסיק מסקנות על סמך נתונים בדגש על מקצוע של מבקרי הפנים בכלל. ההכשרה מכילה ידע תיאורטי ומעשי, כמו הכרת מבני נתונים, פיתוח חשיבה אנליטית וסטטיסטיקה, פיתוח מיומנויות, למידת חשיבה אנליטית, ניתוח נתונים ושימוש לעיבוד נתונים והצגה ויזואלית מבוססת על נתונים הרלוונטיים לעיסוק שלהם.

משתתפי הקורס יקבלו ידע תיאורטי ממוקד לצד התנסות מעשית ויישומית בתחום ניתוח הנתונים, אשר יאפשרו להם ליישם את הנלמד בשגרה ובעבודה היום יומית שלהם.

מבקרים ומבקרות מטעם הרשויות השונות.

תאריך פתיחה: 22.5.24
תאריך סיום משוער: 4.9.24
שעות וימי לימוד: ימי רביעי בין השעות 10:00-14:00
מספר מפגשים: 13 מפגשים.
מספר שעות לימוד: 5 ש"א למפגש.
אופן הלימודים: הקורס עיקרו יתקיים באופן מקוון, עם מספר מפגשים פרונטליים שיתעדכנו בהמשך.

מפגש תאריך נושא תכני הלימודים
1 22.5.24 מבואות מבוא ל-Data Analysis
2 29.5.24 מבוא לסטטיסטיקה
3, 4, 5 5.6.24
19.6.24
3.7.24
מערכת Excel

יסודות
פונקציות - Text, Date, Math, Conditionals, Reference
Vlookup
Pivots
דשבורדים
Power Query

6, 7 10.7.24
17.7.24
מבני נתונים ומיומנויות אנליטיות הכרת מבני נתונים וטבלאות
הטיות במידע
מיומנויות ניתוח מידע מתקדמות
ניקוי וסידור המידע - Data Preparation
8, 9 24.7.24
31.7.24
ויזואליזציה גרפים
עקרונות בויזואליזציה
דאשבורדים
הטיית ואי-הטיית נתונים
10 7.8.24 מערכת Tableau מבוא למערכת
טעינת נתונים
יצירת דשבורדים
ויזואליזציה בטאבלו
שימושים מתקדמים
11 14.8.24 תרגול וסיכום ניתוח ועיבוד נתונים
12 21.8.24 הצגת נתונים באופן מקצועי
    חופשת אוגוסט  
13 4.9.24   סיכום וחלוקת תעודות

* תכנית הלימודים ניתנת לשינוי.

 מרכז מידע, ייעוץ והרשמה

6606* | 077-9802802 | info@sapir.ac.il

  מזכירות כללית

077-9802353

  רכזת הקורס

גב' שקד כהני
shakedk@sapir.ac.il

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

infost@sapir.ac.il