המכללה הטכנולוגית ספיר

העתודה הטכנולוגית ספיר- יג' יד'