נוהל מצלמות אבטחה

כותרת תקנונים ונהלים

נוהל שימוש במצלמות אבטחה ומעקב בקמפוס המכללה

 1. רקע
  בשטח המכללה מוצבות מצלמות אבטחה ומעקב. צילום באמצעות מצלמות אבטחה ומעקב במרחב ציבורי וכן איסוף נתוני ההקלטה והחזקתם, יוצר חשש לפגיעה בזכות לפרטיות המעוגנת בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 .בהתאם, עולה הצורך בהסדרת אופן השימוש במצלמות האבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן, במטרה להבטיח שימוש מידתי וראוי בהן.
 2. מטרה
  מטרת הוראה זו לקבוע כללים להתקנת והפעלת מצלמות אבטחה בשטחי המכללה, כדי למנוע פגיעות ומפגעים בשטחי המכללה, להגביר את ביטחון ובטיחות הסטודנטים והעובדים המועסקים במכללה, התלמידים והאורחים בקמפוס, תוך איזון בין הצורך להגנה על פרטיות העובדים, התלמידים והאורחים בקמפוס מחד, ושמירה על הביטחון מאידך.
 3. הגדרות
  1. "המכללה" - המכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ומכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר).
  2. "ממונה"- מנהל יחידת הביטחון של המכללה
  3. "מנהל" - מנהל אגף מינהל ושירות במכללה.
  4. "יחידה" - כל אחת מאלה: פקולטה/מחלקה, יחידה אקדמית, יחידה מנהלית, כל אחת מהיחידות הכפופות ומנוהלות תחת המכללה.
  5. "מצלמת אבטחה" - מצלמת וידאו המותקנת לצרכי אבטחה ו/או שמירת הסדר הציבורי ו/או לצורכי פיקוח ומעקב ו/או הגנה על רכוש, הסורקת שטח מוגדר, בזמנים קצובים מראש, בצילום חי המשודר למוקד ולבעלי תפקידים רלוונטיים של המכללה. המצלמות המותקנות ו/או שיותקנו לא יכללו אודיו )קול(.
  6. "מוקד" - מרכז שליטה ובקרה של המכללה, אליו מסונפות מצלמות האבטחה.
  7. "שטחים ציבוריים" - שטחים הצמודים למבנה; רחבות או חצרות ו/או שבילי גישה הסמוכים למבנה; חדרים, אגפים ומתקנים ציבוריים במבנה; ושטחים ציבוריים בקמפוס המכללה שאינם צמודים למבנה כלשהו.
  8. "יוזם" - כל חבר סגל, עובד וסטודנט במכללה.
 4. כללי
  כל הצבה, התקנה, והפעלה של מצלמות אבטחה בשטח קמפוס המכללה, תעשה בהתאם להוראות נוהל זה.
 5. תהליך הצבת והפעלת מצלמת אבטחה במכללה בטרם יוחלט אם להציב, להתקין ולהפעיל מצלמת אבטחה בקמפוס, ינקטו הפעולות הבאות -
  1. היוזם יפנה לממונה, באמצעות מנהל היחידה/ראש המנהל שלו בבקשה מפורטת בכתב. במקרים בהם היוזם הינו סטודנט, יפנה לראש מנהל הפקולטה הרלבנטית, והפקולטה תפנה הבקשה לממונה.
  2. הממונה יבחן את נחיצות הצבת, התקנת והפעלת מצלמת האבטחה במקום, ויחליט בה. טרם החלטתו, הממונה ייוועץ עם המנהל, בכל הנוגע לנחיצות ההצבה במקום המבוקש; ועם מנהלת אגף משאבי אנוש, בכל הנוגע להשפעת ההצבה על עובדי המכללה והשוהים בה.
  3. החלטות הממונה תהינה מנומקות.
  4. אישר המנהל את הבקשה, יוציא הודעה בכתב אודות ההחלטה ליוזם הבקשה אשר יפעל באופן הקבוע בסעיף 7 לנוהל.
  5. נדחתה הבקשה, יוציא המנהל הודעה בכתב אודות ההחלטה ליוזם הבקשה.
  6. החלטות המנהל בעניין אישור/דחייה של הצבת מצלמה יועברו למנכ"לית המכללה לאישור.
 6. אישרור מצלמות קיימות וקבלת ההחלטה על הצבת מצלמות אבטחה בקמפוס
  1. במועד פרסום הנחייה זו, מוצבות בקמפוס המכללה מצלמות אבטחה מסוגים ובמיקומים שונים. טרם החלטה על הצבת מצלמות חדשות בקמפוס, הממונה יבחן ויאשרר את רישות המצלמות הקיים, וזאת בהתאם לשיקולים המפורטים בנוהל זה לעיל ולהלן, בשינויים המחויבים. מצלמה שלא תקבל את אישור המנהל כאמור, פעולתה תופסק.
  2. הממונה יקבל החלטותיו לעניין הצבת מצלמות אבטחה לאחר שיבחן האם באותו שטח, בין אם מדובר בשטח יחידה או בשטח ציבורי, קיים חשש סביר לפגיעה אפשרית בגוף ו/או בנפש ו/או ברכוש.
  3. הממונה יקבל החלטותיו לענין הצבת מצלמות אבטחה ולמשך הצבתן באופן מושכל ומודע ולאחר שבחן את הצרכים והחלופות לשימוש במצלמות אבטחה והאם ניתן להשיג את המטרה הרצויה באמצעי שהוא פחות פוגעני בפרטיות.
  4. הממונה ינהל רשימה מרוכזת של מקומות התקנת מצלמות האבטחה בשטח קמפוס המכללה, הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מיקום המצלמה והשטח המכוסה על ידה ומשך שמירת ההקלטות. רשימה זו תפורסם באתר המכללה. מצלמות אשר לדעת המנהל יש בפרסומן כדי לפגוע בתכלית הלגיטימית של הצבתן )מצלמה סמויה, למשל( לא יפורסם כל מידע בדבר הצבתן.
  5. הממונה יבחן מחדש, אחת לשנה, את החלטותיו הקודמות אודות הצבת המצלמות בשטח הקמפוס, את מידת השימוש בחומר המצולם, ויוודא שלא נעשה שימוש החורג ממטרות הצבת המצלמה.
  6. החלטות הממונה סופיות, אולם הוא יהא רשאי לדון מחדש בבקשה אם השתנו הנסיבות ו/או התברר מידע שלא היה מונח לפניה בעת קבלת ההחלטה הראשונה.
  7. הממונה יעביר את תוכנית הצבת המצלמות, אחת לשנה ומראש, לאישור של מנכ"לית המכללה.
 7. אופן הצבת והתקנת מצלמות אבטחה
  1. לאחר קבלת אישור המנהל, הממונה יפעל להצבת והתקנת המצלמה.
  2. הממונה ידאג להתקנת שילוט המיידע את הציבור על הצבת מצלמת אבטחה במקום. ההודעה תעשה על גבי שלט אזהרה קריא וברור, שיכלול ציור של מצלמה או סמל גרפי מקובל אחר, הגדרת מטרת הצבת המצלמה (בטיחות או אבטחה, למשל), מספר טלפון או כתובת דוא"ל לפניה בנוגע לשימוש במצלמה. היוזם יודיע בכתב לממונה לאחר השלמת התקנת מצלמת האבטחה והפיכתה לפעילה.
 8. הפעלת מצלמות האבטחה והשימוש בחומר המצולם
  1. המצלמות תופעלנה בהתאם להנחיות הממונה אשר יהא אחראי לקביעת זוויות הצילום, איכות הצילום ושעות הצילום הרלבנטיות.
  2. המצלמות הינן מצלמות צילום חי המחוברות למוקד ובעלי תפקידים רלוונטיים לצפייה ישירה בזמן אמת.
  3. הממונה ידאג להדריך את עובדיו לגבי נהלי השימוש בצילומים, עיבודם ואבטחת המידע בהם וכן אודות חובותיהם לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. כמו כן, ידאג להחתמת העובדים על התחייבות לסודיות וחובתם להימנע ממסירת תוכן הצילומים לגורמים בלתי מוסמכים. הממונה ידאג לפעול בהתאם לחוק מאגרי המידע ותקנותיו.
  4. הנחיות כאמור בסעיף 3.8 לעיל תפורסמנה ותוצבנה במקום בולט לעין במוקד.
  5. החומר המצולם יישמר בקבצי המחשב של המכללה לתקופה של חודש או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לצורך )למשל בפרויקטים ארוכי טווח( תחת סיסמה ומנגנוני אבטחה מתאימים. מידי חודש, החומר ימחק ויושמד מהקבצים, למעט במקרים בהם המכללה תדרוש שמירה לתקופה ארוכה יותר.
 9.  אחריות: האחראי לביצוע אופרטיבי הוראה זו יהיה הממונה. אחריות הפיקוח היא של המנהל.
 10. תחולה: תחולת הוראה זו הינה מיום פרסומה.
 11. אישור הנוהל: ע"י מנכ"לית המכללה.
 12. תאריך פרסום הנוהל: 10.2.2019

  המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)
  מכללת המנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר)
מס"ד מיקום המצלמה תכלית תאריך התקנה תדירות צילום משך זמן שמירת הקלטה מוקד צפיה
01 אודיטוריום קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 2012 24/7 30 יום קיים
02 חצר בנין 16 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
03 מרכז לקויי למידה בית הסטודנט אבטחה, בטיחות ותפעול 2012 24/7 30 יום קיים
04 בנין 5 לובי אודיטוריום אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
05 אמפיתאטרון אבטחה, בטיחות ותפעול + שיווק ויח"צ 11/2017 24/7 30 יום קיים
06 בית האקדמיה כיתה 11002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
07 לובי בניין 4 בית הסטודנט אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
08 ספרייה כניסה קומה ב' אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
09 ספריה מולטימדיה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
10 ספריה אגף חדש כניסה קומת קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
11 בית אקדמיה לובי לכיוון דלת הכניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
12 בית אקדמיה כיתה 10002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
13 בית אקדמיה מסדרון קומת קרקע 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
14 בית אקדמיה מסדרון קומת קרקע 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
15 בית אקדמיה לובי לכיוון הקפיטריה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
16 הנדסאים כניסה למעבדת iMac אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום קיים
17 רדיו לובי אבטחה, בטיחות ותפעול 2013 24/7 30 יום קיים
18 ספריה כניסה ראשית אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום קיים
19 מדיה לאב מחשבים 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום קיים
20 מסדרון חדרי עריכה קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום קיים
21 הנדסאים 2101 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
22 ספריה קומת קרקע אגף חדש מעלית אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום קיים
23 הנדסאים 2121 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
24 ספריה גלריה ימין אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום קיים
25 הנדסאים 2120 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
26 הנדסאים 2116 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
27 הנדסאים 2114 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
28 בניין 4 לובי עמדת הטענה אבטחה, בטיחות ותפעול 2015 24/7 30 יום קיים
29 מדור בחינות אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
30 בנין 5 קומה 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
31 בנין 5 משרדי הנהלה אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
32 הנדסאים 2127 א אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
33 הנדסאים 2128 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
34 הנדסאים 2129 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
35 הנדסאים 2102 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
36 הנדסאים 2301 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
37 ספריה כניסת ספקים אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום קיים
38 ספריה גלריה שמאל אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום קיים
39 בנין 4 לכיוון אמפיתאטרון אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
40 ספריה מסדרון חיצוני בין המבנים אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
41 בניין 8-9 כניסה קומת 0 קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
42 הנדסאים לכיוון כיכר קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
43 דשא פסלים אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
44 בניין 12 כניסה קומת קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
45 אתר בניה מכינות אבטחה, בטיחות ותפעול שיווק ויח"צ 05/2020 24/7 30 יום קיים
46 ספריה לכיוון אתר בניה בנין 14 אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
47 שער תקשורת קרוסלה אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
48 בניין 8-9 כניסה קומה 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
49 בנין 13 מסדרון כיתות אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום קיים
50 בנין 2 חצר 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום קיים
51 בנין 2 כניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום קיים
52 בנין 2 חצר 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום קיים
53 מכולת משרדים לכיוון כניסה בנין 13 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום קיים
54 בניין 11 קומה ב' אבטחה, בטיחות ותפעול 03/2019 24/7 30 יום קיים
55 בניין 9 קומה ב' אבטחה, בטיחות ותפעול 03/2019 24/7 30 יום קיים
56 בניין 14 קומה קרקע 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 12/2019 24/7 30 יום קיים
57 בניין 14 קומה קרקע 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 12/2019 24/7 30 יום קיים
58 בניין 14 קומה א' 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 12/2019 24/7 30 יום קיים
59 בניין 14 קומה א' 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 12/2019 24/7 30 יום קיים
60 שער בית הספר אבטחה, בטיחות ותפעול 12/2019 24/7 30 יום קיים
61 שער תקשורת אבטחה, בטיחות ותפעול 2011 24/7 30 יום קיים
62 שער תקשורת חוץ אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2019 24/7 30 יום קיים
63 שער אקדמיה חוץ אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום קיים
64 שער אקדמיה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום קיים
65 שער ספירים ראשי אבטחה, בטיחות ותפעול 2003 24/7 30 יום קיים
66 הנדסאים 2302 אבטחה, בטיחות ותפעול 12/2019 24/7 30 יום קיים
67 בניין 14 מדרגות חיצוניות אבטחה, בטיחות ותפעול 12/2019 24/7 30 יום קיים
68 אודיטוריום 5001 פנימי אבטחה, בטיחות ותפעול 02/2020 24/7 30 יום קיים
69 ספרייה חדר גיימינג אבטחה, בטיחות ותפעול 02/2020 24/7 30 יום קיים
70 מחסן קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 02/2020 24/7 30 יום קיים
71 בניין 15 כניסה מזרחית אבטחה, בטיחות ותפעול 04/2020 24/7 30 יום קיים
72 בניין 15 לובי מוגן אבטחה, בטיחות ותפעול 04/2020 24/7 30 יום קיים
73 בניין 15 משרדי מכינות אבטחה, בטיחות ותפעול 04/2020 24/7 30 יום קיים
74 בניין 5 רחבת כניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 06/2020 24/7 30 יום קיים
75 אתר בניה מכינות 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 06/2020 24/7 30 יום קיים
76 בניין 8 קומת קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 06/2020 24/7 30 יום קיים
77 בניין 16 מחסן סחורות אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
78 בניין 16 מסדרון מחסנים אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום קיים
79 שער ספירים 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 2020 24/7 30 יום קיים
80 חניון בית הסטודנט אבטחה, בטיחות ותפעול 2020 24/7 30 יום קיים
81 שער חירום בנין 16 אבטחה, בטיחות ותפעול 2020 24/7 30 יום קיים
82 שער תקשורת ומחסן קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 2021 24/7 30 יום קיים
83 בנין 6 לכיוון שער אקדמיה אבטחה, בטיחות ותפעול 2021 24/7 30 יום קיים
84 בנין 14 רחבת כיבוי אבטחה, בטיחות ותפעול 2021 24/7 30 יום קיים
85 בנין 17 - כניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 2021 24/7 30 יום קיים
86 בנין 2 כיתה 2001 אבטחה, בטיחות ותפעול 2021 24/7 30 יום קיים
87 בנין 7 דלת חירום 7001 אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
88 בנין 7 לובי 7001 7002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
89 בנין 7 דלת חירום 7002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
90 בנין 2 כיתה 2000 אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
91 בנין 6 קרקע מזרח אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
92 בנין 6 קומה א מערב אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
93 בנין 6 קרקע מערב אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
94 בנין 6 קומה א מזרח אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
95 בנין 6 PTZ אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים
96 חניון תקשורת חיצונית PTZ אבטחה, בטיחות ותפעול 2020 24/7 30 יום קיים
97 בנין 4 גג נמוך PTZ אבטחה, בטיחות ותפעול 2022 24/7 30 יום קיים