הודעה בדבר החלטת בית המשפט על אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית

חזית בניין הנהלת המכללה

הודעה בדבר החלטת בית המשפט על אישור הסדר פשרה
ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית

(לפי ס' 25(א)4 לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006)

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 13.9.20 הוגשה לכבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 17678-05-20 (להלן: "התביעה") אשר הוגשה על ידי מר ליאוניד בורשטיין ואח' (להלן: "התובעים") נגד המכללה האקדמית ספיר (להלן: "הנתבעת"), וכי ביום 16.2.21 בית המשפט הנכבד אישר את ההסדר ונתן לו תוקף של פסק דין, כמפורט להלן:

כללי

עניינה של התביעה, בתמצית, הוא בטענת התובעים, לפיה אתר המרשתת (אינטרנט) של הנתבעת לא היה מונגש כדין, וכי לא היה בו הצהרת נגישות כדין, זאת בניגוד לאמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013. 
הנתבעת סבורה כי דין התביעה להידחות, והסדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה בטענה כלשהי שהועלתה בתביעות.
הסכם הפשרה יחול על "כל הגולשים באתרי האינטרנט של הנתבעת, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות הטלפון הנייד, אשר מוגדרים כ"אדם עם מוגבלות", כהגדרת המונח בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, החל מיום 01.11.2018, ועד למועד בו יאשר בית המשפט את הסכם הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין" (להלן גם: "הקבוצה").
התובעים מיוצגים על ידי עוה"ד משה בן דרור, מרחוב הארבעה 28, תל-אביב, טל': 076-5384224, פקס: 077-4702056; הנתבעת מיוצגת על ידי עוה"ד אדיר לשם, מרח' יצחק מודעי 2, רחובות, טל': 08-9477080, פקס: 08-9477081.

עיקרי הסכם הפשרה

עד ליום 1.6.21 לכל המאוחר, תקפיד הנתבעת כי אתר המרשתת אותו היא מפעילה יהיה מונגש כדין, כאמור בחוק השוויון, בתקנות השוויון ובתקן וכמו כן, תופיעה בו הצהרת נגישות כאמור בתקנות 34 ו-35ה לתקנות השוויון ("תקופת הביניים"). בתקופת הביניים, לא יראו בהיעדר הנגשה כלשהי או בהיעדר הצהרת נגישות כהפרה של מי הנתבעת, ולא ניתן יהיה לתבוע אותן במהלך  תקופה זו.

הנתבעת תעניק 6 מלגות שכר לימוד מלאות אצלה, המיועדות לציבור האנשים עם מוגבלות, בעלי תעודת נכה, למסלול לימודים לתואר ראשון בלבד, וללא עלות, זאת למעט תשלומים נלווים והוצאות חריגות כגון קורסי מבואות; לימודי אנגלית לפטור; קורסים חוזרים שלוקח הסטודנט; דמי רישום; שירותי רווחה וכו', שאינם נכללים במלגות ללימודים, ושיחולו על הסטודנט עם מוגבלות וישולמו על ידו לנתבעת (להלן: "ההטבה"). 

"מסלול לימודים לתואר ראשון" בסעיף זה משמעו, תכנית לימודים מלאה ורצופה לתואר ראשון, בהיקף נק"ז ולתקופת לימודים הנקובים בתקנון הלימודים של הנתבעת. יובהר שהוספת נק"ז ו/או הארכת תקופת לימודים, מכל סיבה שהיא, אינה כלולה בהטבה. לא ניתן לנצל את ההטבה לשיעורין. 

"שכר לימוד מלא" או "מלגת לימודים" בסעיף זה משמעם, סכום "שכר הלימוד הבסיסי", במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, הנקבע מעת לעת ע"י המועצה להשכלה גבוהה, והוועדה לתכנון ולתקצוב.

ההטבה תינתן ל-6 סטודנטים, אנשים עם מוגבלות בעלי תעודת נכה, שיענו לדרישות האקדמאיות של מסלול הלימודים שיבחרו אצל הנתבעת, לרבות עמידה בדרישות התקנון, ותנאי הקבלה של הנתבעת במשך כל תקופת הלימודים. יובהר, שההטבה ייחודית לאדם עם מוגבלות לו ניתנה בלבד, ושעם חלוקתה, היא תיגרע מיתרת ההטבות לחלוקה.

פרק הזמן למימוש ההטבה, יעמוד לתקופה של 36 חודשים, החל מהמועד בו יאשר בית המשפט את הסכם הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין, או עם מתן 6 מלגות מלאות, הקודם מבין השניים. ככל שההטבה לא תנוצל במלואה בתוך 36 חודשים, האפשרות לממשה תוארך ב-12 חודשים נוספים. הנתבעת תחל במתן המלגות לסטודנטים באופן מיידי.

ויתור וסילוק ומעשה בית דין

הסכם הפשרה מהווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה וביחס לכל העילות והסעדים שנטענו במסגרת בקשת האישור.

שונות

הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב, רחוב ויצמן 1, תל-אביב, בימים א'-ה', בין השעות 8:30-13:30. הסדר הפשרה מפורסם גם בפנקס התובענות הייצוגיות. ניתן אף לעיין בהסכם במשרדי עוה"ד בתיאום מראש [משה בן דרור ואדיר לשם].
נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

משה בן דרור, עו"ד, ב"כ התובעים

אדיר לשם, עו"ד, ב"כ הנתבעת