נציבות לקבילות הסטודנטים

בניין המנהלה במכללה האקדמית ספיר

נציבות קבילות הסטודנטים

סטודנטים.ות יקרים.ות,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ע"פ תקנון המכללה ובהתאם לסעיף 22 לחוק זכויות הסטודנט  (התשס"ז 2007) -  מונה נציב קבילות סטודנטים מורן ברנס, אשר כיהן כיו"ר אגודת הסטודנטים בשנים 2014-2015.

נציב הקבילות יהווה סמכות עצמאית, אובייקטיבית, ניטראלית ובלתי תלויה, המייצגת את האינטרסים המשותפים של המכללה ושל ציבור הסטודנטים במכללה.
הנציב יטפל בקבילות שתוגשנה על ידי סטודנטים ו/או מועמדים, הטוענים לפגיעה -בזכויותיהם לרבות –במסגרת הליך משמעתי ו/או ליחס בלתי ראוי ו/או לטיפול בלתי הולם בענייניהם האקדמיים ו/או המנהליים מצד חברי סגל ההוראה האקדמי ו/או חברי הסגל המנהלי במכללה, להוציא החלטות בנושאי מלגות.

לעניין זה יובהר, שנציב הקבילות אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות הגורמים המוסמכים לפי תקנון המשמעת, אלא רק בחינת תקינות ההליך המשמעתי, והאם לא נפל בהחלטה פגם מהותי היורד לשורשה (כגון שההחלטה התקבלה משיקולים זרים ו/או בשרירות ו/או בחוסר תום לב וכיו"ב.).
הנציב, יבדוק ויברר כל קבילה שתוגש אליו, וישיב לקובל, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין הקבילה לכל גורם מוסמך במכללה.

בקבילות המוגשות לנציב יפורטו שמו המלא של הקובל, מספר ת.ז, כתובת, טלפון, שנת לימודים ומחלקה. לא תתאפשר הגשתן של קבילות אנונימיות לנציב, אולם על פי בקשת הקובל ובהסכמת הנציב, תיתכן אפשרות לטפל בקבילה תוך שמירת פרטי הקובל חסויים.

להגשת קבילה, ניתן להפנות למייל: kvilot@sapir.ac.il

 1. תחולה והגדרות
  1. נוהל זה מסדיר את עבודת נציב קבילות הסטודנטים במכללה.
  2. לעניין נוהל זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:
   1. "אגודת הסטודנטים": אגודת הסטודנטים החדשה של מכללת הנגב, ע"ר
   2. "המכללה": המכללה האקדמית ספיר, ע"ר.
   3. "המשנה לנשיא": המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, לרבות אדם שימונה לפעול מטעמו בעניין מסוים.
   4. "הנשיא": נשיא המכללה, לרבות אדם שימונה לפעול מטעמו בעניין מסוים.
   5. "מועמד": מועמד לקבלה ללימודים במכללה.
   6. "נציב הקבילות" או "הנציב": נציב קבילות הסטודנטים, שימונה על ידי חבר הנאמנים של המכללה.
   7. "נקבל": רשות ו/או בעל תפקיד במכללה, שבהתייחס לפעולותיהם ו/או החלטותיהם הוגשה לנציב הקבילות קבילה לפי נוהל זה.
   8. "סטודנט": תלמיד הלומד במכללה.
   9. "קבילה": תלונה המוגשת לנציב הקבילות בהתאם להוראות נוהל זה.
   10. "קובל": סטודנט או מועמד שהגיש לנציב הקבילות תלונה לפי נוהל זה.
   11. "תקנון המשמעת": תקנון משמעת סטודנטים של המכללה.
 2. תוקף הנוהל ושינויו
  1. נוהל זה ייכנס לתוקף במועד אישורו על ידי חבר הנאמנים של המכללה.
  2. נוהל זה יהיה ניתן לשינוי מעת לעת, בהתאם להחלטת חבר הנאמנים, לאחר היוועצות עם אגודת הסטודנטים.
 3. כללי
  1. נציב הקבילות יהווה סמכות עצמאית, אובייקטיבית, ניטראלית ובלתי תלויה, המייצגת את האינטרסים המשותפים של המכללה ושל ציבור הסטודנטים במכללה.
  2. הנציב יטפל בקבילות שתוגשנה על-ידי סטודנטים ו/או מועמדים, הטוענים לפגיעה בזכויותיהם לפי חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007 (להלן – "החוק"), לרבות במסגרת הליך משמעתי ו/או ליחס בלתי ראוי ו/או לטיפול בלתי הולם בענייניהם האקדמיים ו/או המנהליים מצד חברי סגל ההוראה האקדמי ו/או חברי הסגל המנהלי במכללה, להוציא החלטות בנושאי מלגות.
  3. הנציב יבדוק ויברר כל קבילה שתוגש אליו, וישיב לקובל, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין הקבילה לכל גורם מוסמך במכללה.
  4. ככלל, הנציב יימנע מלטפל בקבילות מהסוגים המפורטים להלן:
   1. קבילות המתייחסות להליכי משמעת נגד הקובל בהתאם לתקנון המשמעת, כל עוד הקובל טרם מיצה את כל ההליכים הקבועים בתקנון המשמעת, לרבות בקשת חנינה.
    לעניין זה יובהר, שנציב הקבילות אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות הגורמים המוסמכים לפי תקנון המשמעת. לפיכך, בבואו לבחון החלטות שניתנו בעניינו של הקובל לפי תקנון המשמעת, לא יתערב הנציב בשיקול דעתם של גורמים אלו, ויבחן רק את תקינות ההליך המשמעתי, והאם לא נפל בהחלטה פגם מהותי היורד לשורשה (כגון שההחלטה התקבלה משיקולים זרים ו/או בשרירות ו/או בחוסר תום לב וכיו"ב).
   2. קבילות המתייחסות לעניינים בהם ימצא הנציב, שהקובל טרם מיצה את כל אפשרויות הפנייה לגורמים האקדמיים ו/או המנהליים המוסמכים לטפל בעניין במכללה. הנציב יעביר את הטיפול בקבילות כאמור לגורם/מים הרלוונטי/ים או יפנה את הקובל לגורם/מים אלה.
  5. על אף האמור בסעיף 3.4(ב) לעיל, נתונה לנציב הקבילות הסמכות, על-פי שיקול דעתו, לטפל בקבילה גם אם הקובל טרם מיצה את אפשרויות הפנייה לגורמים המוסמכים במכללה. שיקולי הנציב, במקרה זה, יפורטו בהחלטתו בקבילה, ויבהירו את הנסיבות בגינן נאות להתחיל בבירור הקבילה טרם מיצוי אפשרויות הפנייה של הקובל לגורמים המוסמכים במכללה.
  6. העיקרון המנחה את הנציב במסגרת עבודתו הינו הניטראליות, משמע: הנציב אינו מייצג צד זה או אחר בבירור אלא את ההיגיון, החוק והמנהל התקין בכל סיטואציה.
 4. סמכויות ונהלי עבודה כלליים
  1. אחריות נציב הקבילות היא כלפי הנשיא.
  2. הרשויות ובעלי התפקידים במכללה חייבים לספק לנציב כל מידע ו/או מסמכים הרלוונטיים לבירור הקבילה, להשיב לפניותיו ולהציג בפניו את השיקולים שהנחו אותן להחליט ו/או לפעול בעניין נשוא הקבילה.
  3. הרשויות ובעלי התפקידים במכללה מחויבים להשיב על כל פניה של נציב הקבילות, בתוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימי עבודה מהמועד בו התקבלה אצל מי מהם.
   לעניין סעיף זה לעיל "מועד קבלת פניה מנציב הקבילות" – יחשב כ-4 ימי עבודה ממועד שליחת מכתב הנציב לרשות/בעל התפקיד.
  4. הנציב מחויב להשיב לקובל על פנייתו, נוסח התשובה יהיה לשיקול דעת הנציב.
  5. במקרה בו תשובת הנציב או המלצותיו אינה מקובלת על הקובל, על הנקבל או על המשנה לנשיא, רשאים האחרונים לערער על ההמלצה בפני הנשיא. הנשיא יבחן את המלצת נציב הקבילות, ויחליט האם לאשרה, במלואה או בחלקה, או לדחותה. החלטת הנשיא תינתן בכתב ותפרט את נימוקי ההחלטה. החלטת הנשיא תהיה סופית.
  6. הנציב רשאי להמליץ לרשויות/בעלי תפקידים במכללה על שינוי נהלים/שיטות עבודה שהתבררו במהלך בירור הקבילה כשגויים, לוקים בחסר או פוגעים בעקרונות הצדק הטבעי.
  7. על הנציב לתעד בתיק הקבילה כל אירוע ו/או שיחה שהתקיימו במהלך בירור הקבילה או במהלך הנסיבות שהביאו להגשת הקבילה.
  8. במקרה בו יחליט קובל לבקש "הפסקת טיפול" וימשוך את קבילתו, רשאי הנציב, על-פי שיקול דעתו, לפנות בכתב לנשיא ולפרוש בפניו את הנסיבות שהביאו את הקובל לביטול פנייתו, כפי שהתרשם מהן הנציב.
  9. הנציב רשאי להוסיף למכתביו סעיפים המיועדים לעיניהם של חלק מהמכותבים בלבד, וזאת על-פי שיקול דעתו ובהתחשב בצנעת הפרט, בסודיות רפואית ובסודיות אקדמית.
 5. הגבלות
  1. הנציב אינו רשאי להתערב בהחלטות הועדות השונות לנושאי מלגות.
  2. הנציב מחויב לנהוג במידע ובמסמכים שהגיעו אליו במסגרת בירור קבילה כבחומר "סודי אקדמי", על כל המשתמע מכך לגבי אחסון, חיסיון המידע, חשיפה והפצה. עם זאת, רשאי הנציב לחשוף את חומר הקבילה בפני כל גורם שימצא לנכון, אם הדבר דרוש, לדעתו, לטובת הטיפול בקבילה.
 6. נהלי עבודה פרטניים
  1. בקבילות המוגשות לנציב יפורטו שמו המלא של הקובל, מספר ת.ז, כתובת, טלפון, שנת לימודים ומחלקה. לא תתאפשר הגשתן של קבילות אנונימיות לנציב, אולם על פי בקשת הקובל ובהסכמת הנציב, תיתכן אפשרות לטפל בקבילה תוך שמירת פרטי הקובל חסויים.
  2. כל קובל יזומן לשיחה עם הנציב לשם התרשמות בלתי אמצעית מהקובל ומפרטי הקבילה.
  3. הנציב יכול לטפל בקבילה בשני הליכים אפשריים: טיפול בנוהל קבילה, או טיפול בנוהל ניסיון גישור טרם קבילה.
  4. נוהל ניסיון גישור בטרם קבילה:
   1. הנציב יוכל, על-פי שיקול דעתו וניסיונו בתפקיד, לנסות לגשר בין הקובל והנקבל מבלי לפתוח בהליך רשמי של קבילה. לחילופין, רשאי הנציב להמליץ לקובל ולנקבל ללכת להליך גישור אצל מגשר אחר. ניסיון הגישור חייב שיהיה מוסבר מראש לשני הצדדים ומקובל על שניהם. ב"ניסיון גישור טרם קבילה" יהיה הנציב רשאי להיפגש עם כל אחד מהצדדים, להפגיש ביניהם, לעיין בחומר הרלוונטי ולבצע כל פעולה שתוכל לקדם פשרה ולמנוע מעבר לנוהל קבילה, במסגרתו יקבל הנציב החלטה בקבילה. כל התכתובות, המסמכים והנתונים שימסרו לנציב במהלך ניסיון הגישור יתויקו בתיק קבילה שייגנז, ויחולו לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף 5.2 לעיל.
   2. הנציב יעודד את הצדדים, בכל שלב טיפול בקבילה, להעביר את הטיפול לנוהל גישור, כיאה לרוח האקדמית המאפיינת את המכללה. עם זאת, הנציב יהיה רשאי להעביר את הטיפול בקבילה מנוהל גישור לנוהל קבילה בכל עת על-פי שיקול דעתו ו/או בהתאם לבקשת אחד הצדדים או שניהם, ו/או בהתאם לנסיבות הענין כפי שיתבררו לו.
   3. עם הגעת הצדדים לפשרה, ובתנאי שהיא מקובלת על הנציב האמון על ההגינות שבה ועל היותה תואמת את המנהל התקין במכללה, יפרסם הנציב את דבר הפשרה בתפוצה המתאימה (ראה סעיף 6.6 להלן) ויעניק לה תוקף של החלטה.
  5. נוהל קבילה:
   במידה ופניית הקובל טופלה ישירות בנוהל קבילה, או הועברה לנוהל זה לאחר שנכשל נוהל ניסיון גישור בטרם קבילה, יפעל הנציב על-פי האמור להלן:
   1. הנציב ישלח לנקבל מכתב בו הוא יידע אותו על דבר הגשת הקבילה. הנציב רשאי לצרף לפנייתו את מכתב הפנייה המקורי שכתב הקובל או לחילופין לתמצת את מכתב הקובל ולהימנע מלצרפו, או לשלב את שתי האפשרויות האמורות בסעיף זה. עותקים מפניית הנציב יופצו בהתאם למפורט בסעיף  6.6 להלן.
   2. כל התכתובות, המסמכים והנתונים שימסרו לנציב במהלך טיפולו בקבילה יתויקו בתיק קבילה שייגנז, ויחולו לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף 5.3 לעיל.
   3. הנציב יטפל בקבילה לפי ראות עיניו, ובכלל זאת: ישלח מכתבים, ייפגש עם הנוגעים בדבר, ייוועץ באנשי מקצוע מחוץ למכללה או בתוכה, וזאת מבלי לפגוע באמור בסעיף 5.2 לעיל.
   4. לאחר הליכים אלו ונוספים לפי שיקול דעת הנציב, ינסח הנציב את המלצתו ויפיצה בתפוצה כאמור בסעיף 6.6 להלן, ובכך יסתיים טיפולו בקבילה.
   5. כאמור בסעיף 4.5 לעיל, במקרה בו המלצת הנציב אינה מקובלת על הקובל, על הנקבל או על המשנה לנשיא, רשאים האחרונים  לערער על ההחלטה בפני הנשיא, שהינו בעל סמכות ההכרעה הסופית בענין. הערעור יוגש בתוך 14 יום ממועד קבלת החלטת הנציב.
   6. מסורה לנשיא הסמכות לשנות או לבטל את המלצת הנציב, לפי שיקול דעתו, תוך 30 יום ממועד קבלתה, וזאת אף אם לא הוגש ערעור לגביה כאמור בסעיף 4.5 ובפסקה (ו) לעיל.
  6. רשימת תפוצת תכתובות הנציב:
   1. הנציב רשאי, על-פי שיקול דעתו, לכתב בכל מסמך, לפעולה או לידיעה, כל גורם המעורב באופן ישיר או עקיף בענין נשוא הקבילה, או שעשויה להיות לו נגיעה אקדמית או מנהלתית ליישום ההחלטות ו/או המסקנות העתידות להתקבל בקבילה. הנציב יכלול בשיקוליו את התועלת שבהפצת פרטי הקבילה, הלקחים והמסקנות, אל מול הפגיעה בפרטיות הקובל ו/או הנקבל.
   2. נוסף לאמור בפסקה (א) לעיל, מחויב הנציב לכתב את כל הגורמים המפורטים להלן בפסקה (ג) ("רשימת תפוצה בכירה") בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. בנוהל ניסיון גישור טרם קבילה - במכתב הנציב המפרט את הפשרה שהושגה ובכך מעניק לה תוקף של החלטה.
    2. בנוהל קבילה - במכתב בו מודיע הנציב לנקבל על הגשת הקבילה.
    3. בנוהל קבילה - במכתב המסכם את הטיפול בקבילה, בו מודיע הנציב את החלטתו.
    4. במקרה בו מחליט אחד הצדדים (או שניהם) לערער על החלטת הנציב בפני הנשיא.
   3. להלן פירוט "רשימת תפוצה בכירה": הנשיא, המשנה לנשיא, ראש המחלקה/בית הספר, המזכיר האקדמי, דיקן הסטודנטים ויו"ר אגודת הסטודנטים.
 7. נהלי עבודה מנהלתיים
  1. הנציב יפעל במסגרת ועל-פי תקנון המכללה, תקנוניה ונהליה.
  2. הנציב ידאג להימצאותה של תיבת פניות נעולה, שתמוקם בסמוך למשרד קבלת הקהל ותאפשר פנייה בכתב בכל עת.
  3. הנציב יקיים שעות קבלה בהתאם לצורך. שעות הקבלה תתפרסמנה באתר המכללה.
  4. הנציב ידאג לפרסום מספר הטלפון במשרדו, על מנת שניתן יהיה להשאיר עבורו הודעה גם מחוץ לשעות קבלת הקהל.
  5. לנציב תוקצה תיבת דואר אלקטרוני (Email) שכתובתה תפורסם באתר המכללה, ותאפשר פנייה ותכתובת רציפים.
  6. באתר האינטרנט של המכללה תפורסם מודעה, בה יופיע הסבר תמציתי לגבי מוסד נציב קבילות הסטודנטים, ויפורסמו שעות הקבלה ושאר נתונים הרלוונטיים לפנייה לנציב.
 8. נהלי בחירת הנציב ותפקודו
  1. חבר הנאמנים ימנה את נציב הקבילות, לפי המלצת המשנה לנשיא שתינתן לאחר הליך מיון ובחירה מקדים שיבוצע בשיתוף עם דיקן הסטודנטים ויו"ר אגודת הסטודנטים.
  2. כשיר להתמנות לתפקיד נציב הקבילות רק מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
   1. בעל תואר ראשון לפחות.
   2. חלפה שנה לפחות מאז הועסק ו/או שימש במכללה ו/או בגוף הקשור אליה.
  3. נציב הקבילות ימונה לתקופה של שנתיים, ויהיה ניתן להאריך את מינויו לפי המלצת המשנה לנשיא, שתינתן לאחר היוועצות בדיקן הסטודנטים ויו"ר אגודת הסטודנטים.
  4. נציב הקבילות לא יועסק על ידי המכללה בכל משרה אחרת, אשר יכולה לפגוע בעצמאותו.
  5. בכפוף לשימוע ולאישור הוועד המנהל של המכללה, יהא נשיא המכללה רשאי להפסיק את עבודתו של נציב הקבילות.
 9. אתיקה
  1. נציב הקבילות יהיה מנוע מלטפל בכל קבילה שיש לו נגיעה אישית ו/או מקצועית ו/או אחרת בהתייחס לענין נשוא הקבילה ו/או למי מהאנשים המעורבים בו. הנציב מחויב להודיע לנשיא באופן מיידי על כל קבילה בה יש לו נגיעה כאמור, ולפעול בהתאם להנחיותיו. הנציב אינו רשאי להחליט בעצמו אם מידת הנגיעה שיש לו לקבילה עלולה לפגום בתפקודו וביכולתו לברר את הקבילה, והשיקול וההחלטה במקרה זה נתונים לנשיא בלבד.
  2. בהתקיים נסיבות כאמור בסעיף 9.1 לעיל, בהן יחליט הנשיא להתיר לנציב הקבילות לברר את הקבילה חרף הנגיעה שתהיה לו כאמור שם, תהיה החלטת הנציב בקבילה טעונה את אישור הנשיא טרם מסירתה לצדדים.
 10. דיווח
  אחת לשנה יגיש נציב הקבילות דוח מסכם לנשיא, ובו פירוט: מספר הקבילות, טיבן, דרכי הפעולה לפתרונן, ומגמות ובעיות כלליות הקשורות למדיניות ונהלי המכללה, כפי שהם עולים מן התלונות – כל זאת ללא פרטים מזהים ותוך שמירה על חשאיות גמורה.