קובלת- עו"ד ליאורה ארזי בן חיים
lioraa@sapir.ac.il
052-3864241

מזכירות ועדת משמעת
dscp@sapir.ac.il
077-9802783

הסניגוריה, נציגות האגודה
mishmaatsapir@gmail.com

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא העתקה או הכנה במשותף. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תשפ"א.
בבדיקת העבודות המרצה הבחינה שאתה ועוד שני סטודנטים בקורס הגשתם עבודות זהות.
על פי התלונה, בכל קובץ סדרו את המרכיבים בצורה שונה אך בדיקה של כל מרכיב לגופו מלמדת שזו העתקה.
בנוסף, בשלושת העבודות כשעוברים למצב הדפסה, בעמוד הראשון ("____") מופיע השם ___ . כמו כן בשלושת הקבצים מופיעים מרכיבים מיותרים באותם שמות וצבעים.

בשיחה איתך טענת ששלושתכם למדתם אצל מורה פרטי ____ (יוער שהוא היה סטודנט בספיר ולמד את הקורס האמור אצל המרצה לפני מספר שנים). אמרת שהכנתם את העבודות יחד איתו והשתמשתם בקבצים שהיו ברשותו.

הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר, בניגוד להנחיות, אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1.  נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי  סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות במבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, מועד א' סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של 3 סטודנטים אחרים בקורס.
מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה.
הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לצמיתות בגין עבירות משמעתיות הכרוכות בחוסר יושר ו/או הפרת הכללים האקדמיים, כשתוקף התנאי עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שקיימתי איתך הודית כי נעזרת באחרים בהכנת העבודה ואף כתבו עבורך חלקים. בנוסף, לאחר שיחתנו עדכנת אותי כי אחותך סרקה עבורך את העבודה והיא סרקה מרכיבים לא שלך אלא של מישהו אחר.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 5 שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. חיוב בעבודות שירות ללא תמורה לתועלת המכללה או הקהילה בהיקף של 50 שעות שיבוצעו עד תום סמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ב. _________. ככל שיתברר כי אין אפשרות לשילובך בעבודות שירות יוחזר התיק לדיון נוסף בוועדה להשלמת דיון בנושא העונש. המכללה לא תעניק תעודה או אישור עד לסיום ביצוע עבודות השירות.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי חלקים בעבודה הכנת במשותף עם אחרים.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1.  נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו.
 5.  שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי נעזרת באחרים בעת הכנת העבודה, אולם לא רצית לומר במי נעזרת.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. חיוב בעבודות שירות ללא תמורה לתועלת המכללה או הקהילה בהיקף של 20 שעות שיבוצעו עד תום סמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ב. ___________. המכללה לא תעניק תעודה או אישור עד לסיום ביצוע עבודות השירות במלואן.
 7. קנס כספי בגובה של 150 ₪ לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 8. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בארבעה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.
הרשעה קודמת: לחובתך הרשעה קודמת בגין הגשת עבודה שהועתקה מאחר. אתה לומד במכללה תחת אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בארבעה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שהקובלת קיימה איתך ועם בן דודך הלומד גם הוא את הקורס, טענתם כי בן דודך העתיק ממך את העבודה ללא רשות ואף שלח את העבודה המועתקת לשני סטודנטים נוספים מהכיתה.
אלא שהחלקים הזהים בעבודתך מופיעים גם בעבודות של סטודנטים אחרים (לפחות חמישה נוספים) מהכיתה, שאיתם לא היה לך קשר לטענתך, וגם בן דודך ושני הסטודנטים הנוספים טוענים שלא שלחו להם את עבודתך. אי לכך קיים חשד כי עבודתך אינה מקורית, אלא חלקים ממנה הועתקו מהאינטרנט/ מעבודה אחרת/ ממקור אחר.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.
הרשעה קודמת: לחובתך הרשעה משמעתית קודמת ____ בגין ניסיון הונאה בבחינה: הכנסת טלפון לבחינה וניסיון לצלם את המבחן על מנת להיעזר באחר; והפעלת לחץ על משגיח תוך ניסיון לשחדו, על מנת לבצע הונאה. אתה לומד במכללה תחת אזהרת הרחקה לצמיתות על תנאי.

 • החלטה:

לפיכך, הנני מזכה את הסטודנט מן העבירה שיוחסה לו. אדגיש, אין מדובר בזיכוי שמשמעו קביעה לפיה לא בוצעה העבירה, אלא זיכוי מחמת הספק.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית מקוון (60% מהציון) בקורס חובה שנתי, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה _____. המבחן ניתן בתאריך _____ ל-48 שעות, הגשה ביחידים. הנבחנות נדרשו לצרף טופס הצהרת מקוריות וכך עשית.
הנחיות למבחן והסבר לגבי טוהר הבחינות ניתנו בכיתה. בנוסף, בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר, כלהלן:

 1. אין להעתיק – המבחן הוא יחידני. מבחנים שיחשדו כזהים יפסלו והסטודנטיות יועלו לוועדת משמעת.
 2. הבחינה היא בחומר פתוח הכולל את חומרי הקריאה שצוינו בסילבוס וסיכומי שיעור בלבד. אין להיעזר במנועי חיפוש באינטרנט (יש להתבסס על חומרי השיעורים והתרגולים בלבד).
 3. הבחינה מיועדת לבדוק את היכרותכן עם נושאי הלימוד ועליה להיות מקורית ועצמאית. שימו לב: יש לנסח את התשובות במילים שלכן. העתקה של שורות ופסקאות מסיכומים, אתרי אינטרנט, ספרים או כל חומר אחר תגרור לפסילת המבחן.

בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי תשובותייך לשאלות 6, 9, ו-10 זהות לתשובות של סטודנטית אחרת בקורס (באותן שאלות).
בשיחת בירור שערכתי איתך, טענת כי הסטודנטית השנייה פנתה אליך בווטסאפ סמוך למועד ההגשה ואמרה לך שנתקע לה המחשב. היא שלחה לך את התשובות שלה בקובץ וורד בווטסאפ, ביקשה ממך להכין לה דף שער והצהרת מקוריות, נתנה לך את השם משתמש והסיסמה שלה ללי-מוד וביקשה ממך להגיש עבורה את הבחינה. אלא שלטענתך, במקום להעלות את הקובץ שהיא שלחה לך, העלית בטעות קובץ טיוטה שלך שעבדת עליו, ומכאן הזהות בחלק מהתשובות. ביקשתי ממך לשלוח לי את הקובץ שהסטודנטית השנייה שלחה לך, וכאשר בדקתי אותו מצאתי שהתשובות שלה לשאלות 6, 9 ו-10 אכן שונות משלך, אך התשובות שלכן לשאלות 2 ו-4 זהות, או לכל הפחות דומות מאד למעט מיליות קישור.

פתרון מבחן במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות; העתקה מאחר; והידברות במהלך מבחן עם נבחנת אחרת – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת ועדת משמעת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת הקורס ________
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית מקוון (60% מהציון) בקורס חובה שנתי, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה _____. המבחן ניתן בתאריך _____ ל-48 שעות, הגשה ביחידים. הנבחנות נדרשו לצרף טופס הצהרת מקוריות וכך עשית.
הנחיות למבחן והסבר לגבי טוהר הבחינות ניתנו בכיתה. בנוסף, בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר, כלהלן:

 1. אין להעתיק – המבחן הוא יחידני. מבחנים שיחשדו כזהים יפסלו והסטודנטיות יועלו לוועדת משמעת.
 2. הבחינה היא בחומר פתוח הכולל את חומרי הקריאה שצוינו בסילבוס וסיכומי שיעור בלבד. אין להיעזר במנועי חיפוש באינטרנט (יש להתבסס על חומרי השיעורים והתרגולים בלבד).
 3. הבחינה מיועדת לבדוק את היכרותכן עם נושאי הלימוד ועליה להיות מקורית ועצמאית. שימו לב: יש לנסח את התשובות במילים שלכן. העתקה של שורות ופסקאות מסיכומים, אתרי אינטרנט, ספרים או כל חומר אחר תגרור לפסילת המבחן.

בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי תשובותייך לשאלות 6, 9, ו-10 זהות לתשובות של סטודנטית אחרת בקורס (באותן שאלות).

בשיחת בירור שערכתי איתך, טענת כי בסמוך למועד ההגשה נתקע לך המחשב. לכן פנית לסטודנטית השנייה בווטסאפ, שלחת לה את התשובות שלך בקובץ וורד, ביקשת ממנה להכין לך דף שער והצהרת מקוריות, נתת לה את השם משתמש והסיסמה שלך ללי-מוד וביקשת ממנה להגיש עבורך את הבחינה. אלא שלטענתך, במקום להעלות את הקובץ ששלחת לה, היא העלתה בטעות קובץ טיוטה שלה שעבדה עליו, ומכאן הזהות בחלק מהתשובות. ביקשתי ממך לשלוח לי את הקובץ "המקורי" שלך, ששלחת לסטודנטית השנייה, וכאשר בדקתי אותו מצאתי שהתשובות שלך לשאלות 6, 9 ו-10 אכן שונות משלה, אך התשובות שלכן לשאלות 2 ו-4 זהות, או לכל הפחות דומות מאד למעט מיליות קישור. לטענתך בכתיבת המבחן השתמשת רק בסיכומי שיעור שכתבת בעצמך במהלך השיעורים.
כאשר שאלתי אותך האם כתבת את המבחן בעברית בעצמך, ענית שבמשפטים שהתקשית בהם ביקשת עזרה מבעלך שהעברית שלו טובה משלך, ובמילים מסוימות שמאד התקשיתם נעזרתם בגוגל טרנסלייט.

פתרון מבחן במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות; העתקה מאחר; והידברות במהלך מבחן עם נבחנת אחרת – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת ועדת משמעת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת הקורס ________
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי הסטודנטים.ות קיבלו ארכה להגשת העבודה בעקבות הקורונה והמצב הביטחוני.

אותה עבודה הוגשה על ידך באותו יום גם בקורס אחר – {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המרצה {...} זיהתה כי תלמיד נוסף בקורס הגיש עבודה זהה לשלך, ואי לכך זומנת לוועדת משמעת בחשד להגשת עבודה מועתקת.

בתאריך {...} ניתן פסק דין בעניינך, הקובע כי העתקת את עבודתו של תלמיד אחר ויש לפסול אותה.
היות ונפסק (בין היתר על סמך הודאתך), כי העבודה הינה מועתקת ולפיכך פסולה, מוגש נגדך כתב הקובלנה דנן בבקשה לפסילת ציונך גם בקורס של {...}.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה, לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 3. עונש ההרחקה על תנאי לסמסטר בגין הרשעה בעבירת הונאה נוספת, שהושת בפסק הדין מיום {...} יוותר על כנו.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, מטלה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}.
בבדיקת העבודות שלכן מצאה המתרגלת כי תשובותיכן לשאלות 3 ו-4 (מתוך 4 שאלות בסה"כ) זהות לחלוטין.
בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר: "יש לשים דגש על כללי הכתיבה האקדמית"; בכל מקרה של חשד להעתקת העבודה או חלקים ממנה (ובכלל זה משפטים מועתקים) מן האינטרנט או מכל מקור אחר – יעמוד הסטודנט בפני ועדת משמעת".
הובהר לסטודנטים.ות כי ההגשה ביחידים. יוער, כי קיבלתן ארכה להגשת העבודה.

הגשת עבודה שחלקה מועתק, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

הקובלת בהגינותה הרבה הסכימה לזיכוי, נוכח הראיות שהוצגו בדיון. למעשה, התקבלה עמדתך, לפיה עשית את העבודה באופן עצמאי. הנני מזכה אותך מביצוע העבירה.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, מטלה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}.
בבדיקת העבודות שלכן מצאה המתרגלת כי תשובותיכן לשאלות 3 ו-4 (מתוך 4 שאלות בסה"כ) זהות לחלוטין.
בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר: "יש לשים דגש על כללי הכתיבה האקדמית"; בכל מקרה של חשד להעתקת העבודה או חלקים ממנה (ובכלל זה משפטים מועתקים) מן האינטרנט או מכל מקור אחר – יעמוד הסטודנט בפני ועדת משמעת".
הובהר לסטודנטים.ות כי ההגשה ביחידים. יוער, כי קיבלתן ארכה להגשת העבודה.

הגשת עבודה שחלקה מועתק, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס הבחירה {...} , לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס הבחירה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי סטודנט אחר בקורס, הגיש קובץ PDF שלך. היא כתבה לו כי אולי התבלבל, משום שנדרש להגיש קובץ {...}. לאחר בירור עם ראש המגמה, המרצה אישרה לחברך להגיש את הקובץ הנכון באיחור. בתגובה הוא שלח לה קובץ זהה לחלוטין לעבודה שלך. המרצה בדקה ומצאה שהעבודה נעשתה על בסיס של סטודנטית ממגמה אחרת בשם {...}. יוער, כי העבודה ברמה גבוהה בהרבה ממה שהמרצה לימדה בקורס.
בעקבות הממצאים הנ"ל המרצה חזרה ובדקה את עבודתך ומצאה כי אכן היא נעשתה ע"י {...}, הוכנה על הבסיס שלה, כולל הפרטים שלה.

יובהר כי עבודתך האמורה, הנחשדת כמועתקת, הוגשה לבדיקה גם בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה, וכך גם מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה על ידו.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. פסילת העבודה {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 5. פסילת הקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים למשך שנת תשפ"ב וזאת בהתאם לסעיף 8.1(כג) לתקנון המכללה.
 7. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 8. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום חזרתך ללימודים בתוכנית.
 9. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הגשת קובץ PDF של סטודנט אחר מהקורס בשם {...}. היא כתבה לך כי אולי התבלבלת, משום שנדרשת להגיש קובץ מסוג אחר. לאחר בירור עם ראש המגמה, המרצה אישרה לך להגיש את הקובץ הנכון באיחור. בתגובה שלחת לה קובץ זהה לחלוטין לעבודה של אותו סטודנט {...}. המרצה בדקה ומצאה שהעבודה נעשתה על בסיב של סטודנטית ממגמה אחרת בשם {...}. יוער, כי העבודה ברמה גבוהה בהרבה ממה שהמרצה לימדה בקורס.
בעקבות הממצאים הנ"ל המרצה חזרה ובדקה את עבודתו של {...} ומצאה כי אכן היא נעשתה ע"י {...}, הוכנה על הבסיס שלה שלה, כולל הפרטים שלה.

יובהר כי עבודתך האמורה, הנחשדת כמועתקת, הוגשה לבדיקה גם בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. פסילת העבודה {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 5. פסילת הקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים למשך שנת תשפ"ב לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון.
 7. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 8. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום חזרתך ללימודים בתוכנית.
 9. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 10. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי הסטודנטים.ות קיבלו ארכה להגשת העבודה בעקבות הקורונה והמצב הביטחוני (וכן קיבלת ארכה נוספת עקב מחלה).

אותה עבודה הוגשה על ידך באותו יום גם בקורס אחר – {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המרצה {...} זיהתה כי העבודה הועתקה מקובץ אחר, ואי לכך זומנת לוועדת משמעת בחשד להגשת עבודה מועתקת.

בתאריך {...} ניתן פסק דין בעניינך, הקובע כי הגשת עבודה מועתקת ויש לפסול אותה.
היות ונפסק כי העבודה הינה מועתקת ולפיכך פסולה, מוגש נגדך כתב הקובלנה דנן בבקשה לפסילת ציונך גם בקורס של {...}.

הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתעודת גמר/דיפלומה בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. העונשים שהוטלו בהחלטה מיום {...} יוותרו על כנם.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.  {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...}, הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי מספר פסקאות בעבודתך זהות לפסקאות בעבודתה של תלמידה אחרת בקורס.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).

הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או נכתב ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (100% מהציון) בקורס חובה שנתי {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...} . יוער, כי תאריך ההגשה המקורי היה {...}  וקיבלת ארכה לבקשתך.
כאשר המרצה בדקה את הקבצים {...} , היא התרשמה שהם ברמה גבוהה יותר ממה שראתה במהלך הסדנא בה נעשים תוצרי הסדנא, ומעבר למה שנלמד בסדנא. מכאן התעורר חשדה שלא ביצעת את העבודה בעצמך. היא ערכה איתך מפגש הגנה מוקלט בזום. בשיחה שאלה אותך שאלות הבנה בסיסיות, בהן על פי התלונה לא הצגת הבנה או ידע של מי שהכין את תוצרי הסדנא. כאשר אמרת למרצה שנעזרת במורה פרטי במהלך הכנת החומר היא הבהירה לך שזה בסדר מבחינתה להיעזר במורה, אך אתה חייב לדעת להסביר ולהציג את התוצרים שהגשת, לדעת מהם השלבים בהם עבדת ומהו תהליך העבודה בפרויקט. המרצה התרשמה כי לא הכנת את התוצרים בעצמך אלא הם הוכנו ע"י אדם אחר.

הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

לפיכך, כאמור, אתה מזוכה מכל אשמה במקרה זה.
כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.


 

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפת במבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר א' תשפ"א.
בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי המבחן שלך זהה לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס, וביתר דיוק – פשוט העליתם את אותו קובץ סרוק.
בשיחה עם הסטודנט השני הוא הודה כי שלחת לו את הבחינה הסרוקה שלך, וטען כי העלה בטעות את הקובץ שלך במקום את הבחינה שלו. יוער כי שלחת לו את הקובץ בווטסאפ בשעה 19:52, הגשת את הבחינה בשעה 20:06, והוא הגיש בשעה 20:14.

הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בשלושה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. פסילת מועד א' מתן ציון 0.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בשלושה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
עוד צוין בתלונה, כי העבודה שהוגשה אינה הולמת את ההנחיות ואת חומרי הקורס ולא ברור האם סטודנטית בקורס כתבה אותה. המרצה כתב בגוף העבודה: "רוב העבודה לא רלוונטי לחומר שנלמד. אין כל התייחסות להנחיות, לא מבחינת אורך, תוכן, או כל בחינה אחרת".
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).

הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה"  שמספרו – 030-4101688-01 וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כ) ו-(כא) לתקנון.
 4. הרחקה בפועל מן הלימודים במכללה למשך סמסטר לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון. הרחקה זו מוטלת במצטבר להרחקה קודמת שהוטלה בועדה קודמת.
 5. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 • ועדת ערעורים

הערעור נדחה העונש נשאר על כנו.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקובץ שהגשת זהה לחלוטין לקובץ שהגיש סטודנט אחר בקורס. בנוסף, עבודתך כללה מידע שהמרצה לא לימדה בכיתה ונראה כי היא הוכנה על ידי גורם מקצועי.
הקובלת שוחחה עם הסטודנט השני. הוא אמר לה שעשה את העבודה עם מורה פרטית. המורה הצטרפה לשיחה ואמרה שאכן עשתה איתו את העבודה ועבדה בתשלום גם איתך, לכן הקבצים זהים.
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי  לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. הפעלת עונש מותנה של הרחקה לשנה שהוטל בהחלטה קודמת לפי סעיף 8.4(ב) לתקנון. ההרחקה תהא למשך שנת הלימודים תשפ"ב.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטה ועדת ערעורי משמעת:

חלופה להרחקה לשנה:
הגבלת מס' נקודות לימוד, לקורס אחד בסמסטר א' תשפ"ב
 
שיחה עם ראש היחידה לליווי סטודנטים מהמגזר הערבי, עם חזרתך ללימודים בשנת הלימודים תשפ"ג.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה מקוונת (100% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. משך הבחינה היה שעתיים והיא היתה עם חומר פתוח.
בעת בדיקת המבחנים חשד המרצה כי המבחן שלך אינו פרי עבודתך העצמאית. אי לכך ולאחר התייעצות עם הקובלת הוא ערך לך מפגש הגנה בזום, והקליט את המפגש. במהלך המפגש, שהתנהל עם חומר פתוח הוא שאל אותך הן שאלות מחומר הבחינה, הן שאלות הנוגעות למילים בהן בחרת להשתמש בבחינה (כמו למשל המילה "אמביוולנטי"), והן שאלה מהחומר שלא הופיעה בבחינה. לא ידעת לענות על אף שאלה. בדקה 21:33 להקלטת המפגש הודית בעבירה ואמרת: "במבחן קיבלתי עזרה".
הגשת מבחן שלא אתה פתרת, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. קנס כספי בשיעור 300 ₪ לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 4. מניעת זכות להעסקה במכללה במשך חמש שנים מיום מתן החלטה זו לפי סעיף 8.1(יג) לתקנון.
 5. הרחקה בפועל ללימודים מהמכללה למשך שנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו בתוספת:

עם חזרתך ללימודים, עליך להיפגש עם ראש היחידה לליווי הסטודנט מהמגזר הערבי או מי מטעמו , שיחת הכנה חזרה ללימודים לאחר הרשעת ועדת משמעת.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר ב' תשפ"א, המבחן ניתן ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחנים הבחין המתרגל, כי המבחן (כמעט) שלך זהה למבחן של סטודנטית אחרת בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך, הודית כי שלחת לסטודנטית השנייה את פתרון המבחן שלך כדי שתתן לך משוב בטרם תגיש אותו.
פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר, העזרות באדם אחר במהלך מבחן בניגוד להנחיות, או הדברות עם נבחן אחר – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו

בקשת וועדת ערעורי משמעת מרמ"ח , לאפשר לסטודנט ללמוד שני קורסים שאחד הינו תנאי לשני, לאור ההנחה כי הסטודנט למד את תכני הקורס בתשפ"א , הגיש מטלות הקורס ולא נחשד בעבירות משמעת נוספות בקורס זה. על הסטודנט לעמוד בכל חובות הקורס בתשפ"ב (עבודות, תרגילים, בחנים וכו..).


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת תרגיל (2% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר קיץ תשפ"א, הגשה ביחידים. במסגרת הקורס הסטודנטים.ות מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחין שעבודתך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, ולמעשה הגשתן את אותו הקובץ, בשינוי שם התלמידה. זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס (צילומי מסך צורפו לתלונה). הסטודנטית השנייה העבירה לך את הקובץ שלה ואת הגשת את אותו הקובץ (יש שינוי מזערי בקובץ, הקובץ היה פתוח אצלך כ-9 דקות).
יוער, כי זו הפעם השלישית שאת לומדת את הקורס והיה מצופה ממך לדעת את הכללים.
בשיחת זום שהמרצה ניהל אתכן הכחשתן בהתחלה את המיוחס לכן אך הוא הראה לכן הוכחות כי זה אכן אותו קובץ.
בשיחת בירור שקיימתי אתך טענת כי פתרתן יחד כמחצית מהעבודה. לאחר מכן הסטודנטית השנייה כתבה לך כי החליטה לא להגיש את העבודה בגלל שבתה בת השנה חלתה. לטענתך, בגלל שאתן חברות ורצית לעזור לה, השתמשת בשם המשתמש והסיסמה שלה, שנתנה לך בנסיבות אחרות, והגשת את העבודה בשמה ללא ידיעתה (למעשה הגשת את העבודה שלך בשינוי השם). לשאלתי מדוע מלכתחילה התחלתן לפתור את העבודה יחד למרות שההנחיה היתה הגשה ביחידים, אמרת ששכחת שזו ההנחיה.
פתרון עבודה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות; הגשת עבודה שהועתקה;  כתיבת עבודה עבור סטודנטית אחרת; ושימוש ללא רשות בשם וסיסמה של סטודנטית אחרת, תוך למעשה התחזות לאותה סטודנטית – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הגבלת לימוד קורסים בתשפ"ב לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 4 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת תרגיל (2% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר קיץ תשפ"א, הגשה ביחידים. במסגרת הקורס הסטודנטים.ות מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחין שעבודתך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, ולמעשה הגשתן את אותו הקובץ, בשינוי שם התלמידה. זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס (צילומי מסך צורפו לתלונה). הסטודנטית השנייה העבירה לך את הקובץ שלה ואת הגשת את אותו הקובץ (יש שינוי מזערי בקובץ, הקובץ היה פתוח אצלך כ-9 דקות).
יוער, כי זו הפעם השלישית שאת לומדת את הקורס והיה מצופה ממך לדעת את הכללים.
בשיחת זום שהמרצה ניהל אתכן הכחשתן בהתחלה את המיוחס לכן אך הוא הראה לכן הוכחות כי זה אכן אותו קובץ.
בשיחת בירור שקיימתי אתך טענת כי פתרתן יחד כמחצית מהעבודה. לאחר מכן החלטת לא להגיש את העבודה כי בתך בת השנה חלתה. לטענתך הסטודנטית השנייה השתמשה בשם המשתמש והסיסמה שלך, שנתת לה בנסיבות אחרות, והגישה את העבודה בשמך ללא ידיעתך (ולמעשה הגישה את העבודה שלה בשינוי השם).
פתרון עבודה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות ו/או הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחנים הבחין המתרגל, כי המבחן שלך (כמעט) זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך, הודית כי הסטודנט השני שלח לך את פתרון המבחן שלו כדי שתתני לו משוב בטרם יגיש אותו. לטענתך הגשת בטעות את הפתרון שלו במקום את שלך. לבקשתי שלחת לי את הפתרון "המקורי" שלך, אשר לא הוגש. יוער כי לא נתת לסטודנט השני הערות למעט זה שכתבת לו שזה נראה לך טוב מאד.
הגשת מבחן שהועתק; פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר בניגוד להנחיות; סיוע בכתיבת מבחן עבור סטודנט/ית אחר/ת; או הדברות עם נבחן אחר – כל אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות והנבחנים.ות התבקשו לצרף  הצהרת מקוריות.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה כי תשובות לשתי שאלות במבחן שלך כמעט זהות לתשובותיה של סטודנטית אחרת בקורס (לרבות משפטים זהים מילה במילה). בנוסף, תשובה לשאלה נוספת במבחן שלך כמעט זהה לתשובתו של סטודנט אחר בקורס (לרבות משפטים זהים במילה במילה).
כאשר שוחחתי איתך בניסיון לברר את התלונה, ביקשת לדבר עם הסניגורית מטעם אגודת הסטודנטים.
הגשת מבחן שחלקו הועתק; פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר בניגוד להנחיות; מתן מבחן לסטודנט/ית אחר/ת לצורך העתקתו על ידו/ה; כתיבת מבחן או סיוע בכתיבת מבחן עבור סטודנט/ית אחר/ת – כל אלה עבירות משמעת חמורות.

 •  החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בחמישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. קנס כספי בשיעור של 300 ₪ בהתאם לסעיף 8.1(יא) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות והנבחנים.ות התבקשו לצרף  הצהרת מקוריות.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה כי המבחן שלך כמעט זהה למבחן של סטודנטית אחרת בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת כי הסטודנטית השנייה היתה במצוקה וסייעת לה, דיברתם על התשובות שלך וכיוונת אותה. לשאלתי האם היה לך ברור שההגשה של המבחן היא ביחידים, אמרת שכן.
השוויתי את המבחנים שלכם ומצאתי כי התוכן שלהם זהה למעט שינויי נוסח קלים. קיימים גם משפטים זהים מילה במילה.
מתן מבחן לסטודנט/ית אחר/ת לצורך העתקתו על ידו/ה, כתיבת מבחן או סיוע בכתיבת מבחן עבור סטודנט/ית אחר/ת, וכן פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר בניגוד להנחיות - אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות והנבחנים.ות התבקשו לצרף לו הצהרת מקוריות.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה כי המבחן שלך כמעט זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת כי היית במצוקה בשל נסיבות אישיות ונעזרת בסטודנט האחר. ציינת כי שוחחתם בטלפון והוא "כיוון" אותך. עוד ציינת כי בשיעור שלפני המבחן המרצה אמרה שאין לה בעיה שהסטודנטים יידונו אחד עם השני, רק לא יכתבו מילה במילה אותו דבר.  
השוויתי את המבחנים שלכם ומצאתי כי התוכן שלהם זהה למעט שינויי נוסח קלים. קיימים גם משפטים זהים מילה במילה.
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בחמישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. קנס כספי בשיעור של 300 ₪ בהתאם לסעיף 8.1(יא) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הגשה בזוגות. הסטודנטים התבקשו למלא הצהרת מקוריות ולצרפה כנספח לעבודה, אך את ושותפתך לעבודה לא עשיתן זאת.
בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל, כי עבודתכן, ברובה, דומה דמיון רב מאד לעבודה של זוג אחר. מכאן התעורר חשד כי עבודתכן לא נעשתה באופן עצמאי על ידכן.
הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או עבודה שנכתבה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי  סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום או אישור שווה ערך למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (י"ד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הגשה בזוגות. הסטודנטים התבקשו למלא הצהרת מקוריות ולצרפה כנספח לעבודה, אך את ושותפתך לעבודה לא עשיתן זאת.
בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל, כי עבודתכן, ברובה, דומה דמיון רב מאד לעבודה של זוג אחר. מכאן התעורר חשד כי עבודתכן לא נעשתה באופן עצמאי על ידכן.
הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או עבודה שנכתבה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי  סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי מספר פסקאות בעבודתך זהות לפסקאות בעבודתה של תלמידה אחרת בקורס.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או נכתב ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. חברך ואתה, כל אחד בנפרד
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקבצים שהגשתם זהים. בכל קובץ שינו דברים מינוריים, אך התוכניות זהות.

הקובלת קיימה איתכם שיחות בירור. חברך אמר לגביך: "שאל אותי שאלות, הסברתי לו איך לעשות, לא עשיתי לו את העבודה והוא לא עשה לי, לא שלחתי לו את העבודה שלי".
אתה אמרת: "נעזרתי ב{שם החבר} ובעוד כמה אנשים, לא ידעתי שזו בעיה להיעזר באנשים. באותו זמן של העבודה היה לי גם מבחן בקורס אחר, העדפתי להתמקד בזה. המטרה שלי היתה להשקיע כמה שיותר בחישוב סטטי וכמה שפחות בכל השאר. השקעתי את המקסימום שיכולתי, ביחס לעוד מבחנים שהיו לי באותו זמן. אני ישבתי ליד {שם החבר}, עשיתי לידו כמה נושאים שהייתי פחות חזק בהם, בעיקר בסוף של העבודה".
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, הינה עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו. משמעות עונש זה היא אינך מורחק כעת מלימודים בגין העבירה הנוכחית, אך אם תורשע בעבירה נוספת מאותו סוג, הרי שבנוסף לכל עונש שיוטל עליך בגין העבירה הנוספת, תוטל עליך גם הרחקה לסמסטר בגין תיק זה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי " סמסטר ב' תשפ"א. הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי קיבלת ארכה עקב מחלה.
בעת בדיקת עבודתך המרצה הבחינה, כי התוכנית הועתקה מקובץ אחר. כמו כן, לפי ההוראות התבקשת על סמך מה שבנית במהלך הסמסטר, אך  הקובץ שלך היה עם מידע רב שהמרצה לא לימדה בשיעור, כנראה של גורם מקצועי.
לאחר שהמרצה הבהירה לך כי עבודתך תועבר לבירור בוועדת משמעת, כתבת לה מייל בתאריך: "... את העבודה הזאת אני עשיתי השקעתי עליה זה שאת מאשימה ישר בלי לבדוק זה לא מכבד לא אותי ולא אותך השקעתי מזמני נעזרתי באינטרנט אין בזה שום דבר פסול להסתכל בסירטונים ולהעזר כי הסירטונים שלך בלימוד לא עובדים עבדתי בבית באחד המחשבים שלי הוא התקלקל ושלחתי את הקובץ למחשב אחר ושם המשכתי וסיימתי את העבודה, מקווה שבאמת תביני כמה השקעתי וכמה ניסיתי לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר...".
המרצה השיבה לך: "רואים בתמונה שהקובץ הועתק בהעתק הדבק מקובץ אחר
זה שנעזרת בסרטונים יפה מאוד אבל הבסיס של העבודה ועוד אוביקטים הועתקו בהעתק הדבק... ולא מביאים תוכנית שלמה מקובץ אחר וזה מה שרואים בעבודה שלך".
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי  לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. קנס כספי בגובה 400 ש"ח לפי סעיף 8.4(יא) לתקנון.
 7. הרחקה לסמסטר לפי סעיף 8.4(כג) לתקנון. ההרחקה תהא בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ב.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. חברך ואתה הגשתם, כל אחד בנפרד.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקבצים שהגשתם זהים לחלוטין. למעשה מדובר באותו קובץ.
הקובלת שוחחה אתכם והבהירה לכם שאתם חשודים בביצוע עבירת משמעת. הודיתם כי הכנתם את העבודה יחד, אלא שלטענתכם הדבר נעשה מחוסר הבנה. כתבתם מיילים לקובלת, למרצה ולראש המגמה. כתבת: "העבודה המסכמת שאני ו[שם החבר] עשינו ביחד הייתה בתמימות ואי הבנה שלנו, התוכנה קרסה במחשב של [החבר] ונשלח למרצה מייל בעניין. בעקבות כך שכל השנה (בעבודות המשותפות) עבדנו ביחד יצאנו מנק' הנחה שגם בזו אפשר לעבוד ביחד וזו טעות נטו שלנו... ".
חברך כתב: "... חשוב לי לציין שאין לי ולא לחברי שום כוונה לבצע עבודה שתוגדר בהמשך כחשד להעתקה או חוסר מהימנות. עברנו שנה ביחד בעזרה הדדית בעבודות משותפות אחד לשני למרות הקשיים אם האתגר למידה מרחוק. לכן נוצר הבלבול בתום לב וחשבנו שמדובר באותה העבודה" ...
ההנחיות לעבודה היו מאד ברורות – כל תלמיד עובד לבד.
בנוסף, לאחר שחברך פנה למרצה ואמר לה שהמחשב שלו קרס, היא כתבה לו מייל מפורש:
אלא שכשהסטודנט השני פנה למרצה במייל ואמר לה שהמחשב שלו קרס המרצה כתבה לו:
"אתה יכול להשתמש במחשב של מישהו אחר אבל רק עם הקבצים שלך!!!! לא לעבוד עם  בסיס שלו אלא לפתוח בסיס שלך במחשב שלו לשמור ולהגיש.
עוד פעם מדגישה כל אחד עבודה בנפרד.
בהצלחה
......."
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, הינה עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו. משמעות עונש זה היא שאינכם מורחקים כעת מלימודים בגין העבירה הנוכחית, אך אם תורשעו בעבירה נוספת מאותו סוג, הרי שבנוסף לכל עונש שיוטל עליכם בגין העבירה הנוספת, תוטל עליכם גם הרחקה לסמסטר בגין תיק זה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקובץ שהגשת זהה לחלוטין לקובץ שהגיש סטודנט אחר בקורס. בנוסף, עבודתך כללה מידע שהמרצה לא לימדה בכיתה ונראה כי היא הוכנה על ידי גורם מקצועי.
הקובלת שוחחה איתך. אמרת לה שעשית את העבודה עם מורה פרטית מהמשפחה שלך. המורה הצטרפה לשיחה ואמרה שאכן עשתה איתך את העבודה ביחד ומה שלא ידעת היא עזרה לך ותיקנה אותך שלב שלב בעבודה. בנוסף, היא אמרה שעבדה בתשלום גם עם הסטודנט השני ולכן הקבצים זהים.
הגשת עבודה שהוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו. משמעות עונש זה היא אינך מורחק כעת מלימודים בגין העבירה הנוכחית, אך אם תורשע בעבירה נוספת מאותו סוג, הרי שבנוסף לכל עונש שיוטל עליך בגין העבירה הנוספת, תוטל עליכם גם הרחקה לסמסטר בגין תיק זה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודת בית בקורס חובה סמסטריאלי (6.25 נק' מהציון), סמסטר א תשפ"א. בעת בדיקת העבודה, הבודקת הבחינה כי התשובות במספר סעיפים זהות לתשובותיהם של תלמידים נוספים בכיתה. למעשה, הוגשו לבודקת 16 עבודות מתוך כלל הכיתה בהן התשובות לסעיפים האמורים היו זהות. הדמיון בא לידי ביטוי בדרך כתיבת הפתרון, מס' השלבים שלו, סדר כתיבת הדברים, שמות המשתנים. בנוסף, הטעויות היו זהות ובאותו מקום בתשובות. יובהר, כי לא מדובר על שאלות עם תשובה יחידה (כלומר, יש רק תשובה אחת אפשרית), אלא לשאלות עם מקום למגוון שמות של משתנים וסדר פעולות. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או שנכתבה בשיתוף עם אנשים אחרים בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת עבודת בית בקורס החובה הסמסטריאלי, והעלאת משקלה ל-7 נק' מהציון  לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. שלוש עבודות הבית הנותרות יהיו במשקל כולל של 18% מהציון הסופי והמבחן ייוותר במשקל 75%.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון (42.5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, תשפ"א. הנבחנים/ות הורידו את המטלה והתבקשו להגישה בתוך שעתיים. בזמן זה הם/ן היו מצולמים/ותבזום. בבדיקת דו"ח המקוריות בלי-מוד (רכיבה העתקה) התגלה כי המבחן שלך ושל סטודנטית נוספת בקורס מכילים טקסטים רבים דומים מאד, עד כמעט זהים. מכאן על ההחשד כי שיתפתם פעולה במהלך המבחן או העתקתם אחד מהשני. יודגש כי במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, הסטודנטים הוזהרו מהעתקות באופן ברור, חד משמעי ודרך מדיות רבות, הן על ידי המתרגל והן על ידי מרצה הקורס. הידברות בזמן מבחן עם אדם אחר והגשת מבחן שחלקו הועתק או נפתר בשיתוף פעולה עם אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף הלימודים לתואר וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בחמישה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. קנס של 300 ₪ שישולם עד לתאריך 1.5.2021 לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון (42.5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. הנבחנים/ות הורידו את המטלה והתבקשו להגישה בתוך שעתיים. בזמן זה הם/ן היו מצולמים/ות בזום. בבדיקת דו"ח המקוריות בלי-מוד (רכיב ההעתקה) התגלה כי המבחן שלך ושל סטודנטית נוספת בקורס מכילים טקסטים רבים דומים מאד, עד כמעט זהים. מכאן עלה החשד כי שיתפתם פעולה במהלך המבחן או העתקתם אחד מהשני. יודגש כי במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, הסטודנטים הוזהרו מהעתקות באופן ברור, חד משמעי ודרך מדיות רבות, הן על ידי המתרגל והן על ידי מרצה הקורס. הידברות בזמן מבחן עם אדם אחר והגשת מבחן שחלקו הועתק או נפתר בשיתוף פעולה עם אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה עד סוף הלימודים לתואר וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון בזום (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א.  חומר העזר שהותר סופק יחד עם טופס הבחינה. הבחינה הוקלטה. לאחר שהמרצה הבהיר שזמן המבחן תם ויש לסרוק את המבחנים המשכת להסתכל על מסך המחשב ולכתוב על גבי דפי הבחינה שלך. המרצה פנה אליך מספר פעמים ואמר לך להפסיק לכתוב ולסרוק את המבחן ולא הגבת. בנוסף, לאחר שלבסוף הואלת להתייחס לדברי המרצה, סרקת והגשת את הבחינה, המרצה שאל אותך שתי שאלות לגבי דברים שכתבת בבחינה. ענית שאינך יודע את התשובה, כואב לך הראש, אתה עייף ולא אכלת. מכאן עלה החשד שנעזרת במהלך הבחינה באדם אחר או העתקת מחומר עזר אסור. לאחר שהמרצה בדק את המבחן שלך הוא נוכח שקיבלת ציון 79 וחשדו התגבר, נוכח הפער בין הציון לחוסר הנכונות שלך לענות לשאלותיו בסוף הבחינה. אי ציות להוראות המרצה בזמן המבחן, הפרת כללי ההיבחנות, הכנסת שינוי בבחינה לאחר תום זמן הבחינה, הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון שצולם בזום (75% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים המתרגלת הבחינה כי המבחן שלך זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס. על פי התלונה, המבחנים הם העתק מושלם אחד של השני ומצב זה אינו אפשרי ללא העתקה או מענה משותף. יובהר כי הטעויות הן זהות והציונים על כל סעיף במבחן הינם זהים. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן מקוון (75% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודיך למשך הסמסטר הראשון בתשפ"ב ללימוד קורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחינה המתרגלת כי חלקים שלמים בעבודתך הופיעו גם בעבודה אחרת שהגישו זוג סטודנטיות בקורס (היה ניתן להגיש ביחידים או בזוגות). מדובר בחלקים שלמים הזהים מילה במילה. לעבודתך צורף טופס הצהרה על מקוריות חתום על ידך. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון (42.5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. הנבחנים/ות הורידו את המטלה והתבקשו להגישה בתוך שעתיים. בזמן זה הם/ן היו מצולמים/ות בזום. בבדיקת דו"ח המקוריות בלי-מוד (רכיב ההעתקה) התגלה כי המבחן שלך ושל סטודנט נוסף בקורס מכילים טקסטים רבים דומים מאד, עד כמעט זהים. מכאן עלה החשד כי שיתפתם פעולה במהלך המבחן או העתקתם אחד מהשני. יודגש כי במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, הסטודנטים הוזהרו מהעתקות באופן ברור, חד משמעי ודרך מדיות רבות, הן על ידי המתרגל והן על ידי מרצה הקורס. הידברות בזמן מבחן עם אדם אחר והגשת מבחן שחלקו הועתק או נפתר בשיתוף פעולה עם אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. פסילת המבחן.
 2. פסילת הקורס.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לצמיתות, תוקף האזהרה לשלוש שנים, על כל הרשעה בעבירה משמעתית נוספת.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי עבודתך זהה באופן מלא לעבודתו של סטודנט אחר בקורס, שהוא אחיך. יוער כי בהנחיות לכתיבת העבודה התבקשתם להגיש הצהרת מקוריות ואתה אכן צירפת לעבודתך הצהרה כזו. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היא פרי יצירתך המקורית, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת  העבודה בקורס.
 2. פסילת  הקורס.
 3. עיכוב זכאות לקבלת תואר לתקופה של שלושה חודשים.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים , לתקופה של שנתיים , במידה ותורשע בעבירה משמעתית נוספת.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי עבודתך זהה באופן מלא לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, שהיא אחותך. יוער כי בהנחיות לכתיבת העבודה התבקשתם להגיש הצהרת מקוריות ואתה לא צירפת לעבודתך הצהרה כזו. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היא פרי יצירתך המקורית, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת  העבודה בקורס.
 2. פסילת  הקורס.
 3. עיכוב זכאות לקבלת תואר לתקופה של שלושה חודשים.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים , לתקופה של שנתיים , במידה ותורשע בעבירה משמעתית נוספת.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי התשובה לאחת השאלות בעבודתך (כעמוד וחצי) זהה באופן מלא לתשובה בשאלה זו של סטודנטית אחרת בקורס, שהיא בת הזוג שלך. הן בשיעורים והן בהנחיות לכתיבת העבודה הוזהרתם והונחיתם להקפיד על כללי הכתיבה האקדמית, ובכלל זה לא להעתיק. גם בסילבוס הקורס נכתב: "בכל מקרה של חשד להעתקת המטלה או חלקים ממנה, ובכלל זה משפטים מועתקים מהאינטרנט או מכל מקור אחר – העבודה תועבר לטיפול של ועדת המשמעת המכללתית". הגשת עבודה שחלקה הועתק, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי.
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלולה להיות מורחקת מהלימודים לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. עיכוב תעודת זכאות לתואר, לאחר קבלת כל הציונים בעבודות ובמבחנים, לתקופה של שלושה חודשים.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (55% מהציון) יחד עם סטודנט נוסף, בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחינה המרצה כי עבודתכם, רובה ככולה, דומה מאד לעבודתם של זוג סטודנטים אחר בקורס. מכאן התעורר חשדה כי עבודתכם הועתקה. יוער כי הגשתם את עבודתכן באיחור, לאחר שתיבת ההגשה בלי-מוד נסגרה. בשיחת בירור שערכתי עם שותפתך לעבודה, הוא הודה שקיבל את העבודה של הזוג השני ונעזרת בה. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס.
 2. הרחקה מהלימודים לתקופה של 2 סמסטרים, סמסטר קיץ תשפ"א, סמסטר א' תשפ"ב.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות, אם חזרתך ללימודים בסמסטר ב' תשפ"ב, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת, הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים
  מגיש הערעור: סטודנט
  החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (55% מהציון) יחד עם סטודנט נוסף, בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחינה המרצה כי עבודתכם, רובה ככולה, דומה מאד לעבודתם של זוג סטודנטים אחר בקורס. מכאן התעורר חשדה כי עבודתכם הועתקה. יוער כי הגשתם את עבודתכם באיחור, לאחר שתיבת ההגשה בלי-מוד נסגרה. בשיחת בירור שערכתי עמך, הודית כי אחד הסטודנטים מהזוג השני שלח לך את עבודתם ואתה נעזרת בה. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס
 2. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר אחד, סמסטר קיץ תשפ"א.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות, עם חזרתך ללימודים בסמסטר א' תשפ"ב, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת, הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון בזום (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת הבחינה שלך התעורר במרצה חשד שלא פתרת אותה באופן עצמאי. בין היתר, רשמת בבחינה נוסחאות שהמרצה לא לימד. המרצה זימן אותך למפגש הגנה בזום (מוקלט), בו לא הצלחת לענות על שאלות המרצה ולא ידעת להסביר את הנוסחאות שרשמת. טענת שלמדת שיעורים פרטיים עם אדם וציינת את שמו. בשני קבצי בחינה שהגשת (מתוך שלושה) מופיע אותו שם כמחבר הקובץ. הפרת כללי ההיבחנות, הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס, זאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים לפי סעיף 8.1(כב) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 7 שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית. בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים. בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי הכנת את העבודה במשותף עם סטודנט אחר. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשלושה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית. בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים. בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי נעזרת באחרים בעת הכנת העבודה, אולם לא רצית לומר במי נעזרת. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. הרחקה לאלתר מן הלימודים לסמסטר ב' וסמסטר קיץ תשפ"א וזאת בהתאם לסעיף 8.1(כג) לתקנון המכללה.
 5. הרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 5 שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי המבחן שלך זהה לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס, וביתר דיוק – פשוט העליתם את אותו קובץ סרוק. בשיחה עמך הודית כי הסטודנט השני שלח לך את הבחינה הסרוקה שלו, וטענת כי העלית בטעות את הקובץ שלו במקום את הבחינה שלך. יוער כי הוא שלח לך את הקובץ בשעה 19:52, הוא הגיש את הבחינה בשעה 20:06 ואתה הגשת בשעה 20:14. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בשלושה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  ומועד ב' וכן פסילת מטלות סמסטר א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון. בהתאם לסעיף זה הנני קובעת כי דין פסילת הבחינה והמטלות כמוה ככישלון בציון 0.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. קנס בשיעור 1,500 ש"ח שישולם עד לתאריך 1.5.2021 לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  ומועד ב' וכן פסילת מטלות סמסטר א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון. בהתאם לסעיף זה הנני קובעת כי דין פסילת הבחינה והמטלות כמוה ככישלון בציון 0.
 3. דחיית זכאות לתואר בחמישה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. קנס בשיעור 1,500 ש"ח שישולם עד לתאריך 1.5.2021 לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה לצמיתות מן הלימודים אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר פתוח, 100% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת המבחן הסטודנטים/ות צולמו ב"זום". (יוער כי במהלך הקורס ניתנה לסטודנטים/ות האפשרות להגיש 4 בחנים, כל אחד מהם בערך של 10% ציון מגן. אתה בחרת שלא להגיש אף בוחן). במהלך בדיקת הבחינות, המרצה הבחינה כי המבחן שלך ושל סטודנט נוסף בקורס זהה באופן יוצא דופן ביחס לכלים והמגוון שעמד לרשותכן. בנוסף, שניכם בחרתם להשתמש יותר מפעם אחת בחומרים ובתהליכים שלא נלמדו בכיתה - באותם חומרים ובאותם תהליכים עבור אותן שאלות וסעיפים. בשני המבחנים גם התגלו טעויות זהות. המרצה בדקה את המבחנים שלכם זה לצד זה ועל פי החשד נעזרתם בגורם חיצוני זהה בעת פתירת המבחן. עוד יצוין, כי שניכם הגשתם את המבחנים בהפרש של מספר דקות אחד מהשני, קצת יותר משעה לפני המועד האחרון להגשה (והרבה לפני הסטודנט המצטיין בכיתה). נוכח החשד התקיים מפגש הגנה בזום. במפגש שהוקלט והתקיים בנוכחות קובלת ועדת משמעת, המרצה שאלה אותך מספר שאלות מחומר הקורס. מפגש ההגנה חיזק את חוות דעתה של המרצה, כי בעת פתירת המבחן נעזרת, לכאורה, בגורם חיצוני. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה, לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה מלימודים במכללת ספיר לצמיתות, על תנאי, בגין כל הרשעה נוספת, לפי סעיף 8.4 לתקנון. אזהרה זו תעמוד בתוקפה למשך 5 שנים ממועד החלטה זו, כלומר מיום 5.4.2021.
 4. דחיית זכאות לתעודת גמר/ תואר/ אישור סיום לימודים בשלושה חודשים ממועד הזכאות (השלמת כל החובות), לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א, לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כתיבת מכתב התנצלות למרצה, לפי סעיף 9.1(א) לתקנון שיימסר לקובלת במייל עד ליום 12.4.2021.אי קיום תנאי זה במועדו ייחשב כעבירת משמעת בפני עצמה.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית (90% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחן (מועד ב') המרצה הבחין בפער ניסוח מהותי בהשוואה למבחן שהגשת במועד א'. בבדיקת מאפייני הקובץ התגלה כי יוצר הקובץ רשום בשם אחר. חיפוש בגוגל העלה כי מדובר במי שמציגה את עצמה כמורה פרטית. כאן עלה החשד שעבודתך אינה מקורית והיא הועתקה, נקנתה או הוכנה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות. בשיחה עמך טענת כי אתה כתבת את העבודה ונעזרת במורה הפרטית במהלך שיעור פרטי על מנת שתתקן לך שגיאות כתיב. הגשת עבודה שכולה או חלקה הועתק, או עבודה שהוכנה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית, מועד ב', לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחקת לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. המרצה מלמדת את הקורס בשתי כיתות, בוקר וערב, וכל כיתה מחולקת לשתי קבוצות. לכל קבוצה יש אתר קורס נפרד, ולכל קבוצה הועלתה עבודה מסכמת שונה. כל תלמיד יכול להיכנס רק לאתר הקורס של הקבוצה לה הוא שייך. אתה הגשת עבודה שלא שייכת לקבוצה בה אתה לומד: הנך לומד בכיתת בוקר והגשת עבודה של כיתת ערב. מכאן עלה החשד שעבודתך אינה מקורית, אלא מועתקת. בנוסף, סטודנט אחר בקורס הגיש עבודה זהה לשלך, שבמאפייני הקובץ שלה רשום שאתה היוצר של הקובץ. מכאן עלה החשד שסייעת לו להעתיק ממך. יודגש כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת! עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, וסיוע לסטודנט אחר בהעתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת עבודה בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. במאפייני הקובץ של עבודה שהגיש סטודנט אחר היה רשום שאתה יוצר הקובץ. בשיחה איתי הודית ששלחת את עבודתך בקבוצת הווטסאפ הכיתתית כדי לסייע לחבריך לכיתה. יודגש, כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת!עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה, או סיוע לסטודנט אחר בביצוע העתקה זוהי עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. במאפייני הקובץ של העבודה שהגשת רשום שיוצר הקובץ הוא סטודנט אחר. אותו סטודנט הודה ששלח את העבודה שלו בקבוצת הווטסאפ הכיתתית. מכאן עלה החשד שהגשת עבודה מועתקת. יודגש, כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת!עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. במאפייני הקובץ של עבודות שהגישו מספר סטודנטים/ות אחרים/ות (לרבות סטודנטית מכיתת הבוקר) היה רשום שאתה יוצר הקובץ. מכאן עלה החשד כי שלחת לאחרים את עבודתך וסייעת להם להעתיק. בנוסף, בשיחה איתי הודית כי בדקת לסטודנט אחר שביקש ממך את עבודתו (בסופו של דבר הוא הגיש עבודה שבה אתה רשום כיוצר הקובץ). יודגש, כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת!עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה, או סיוע לסטודנט אחר בביצוע העתקה זוהי עבירת משמעת. גם הכנת עבודה במשותף עם סטודנט אחר בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת.

 • החלטה:

זיכוי


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (35% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. על פי התלונה לא נכחת בקורס, לא התייעצת עם המרצה על הנושא שבחרת לעבודה, ואף לא הגשת את מטלות הקורס המרכיבות את העבודה הסופית, כך שהמרצה לא יכלה לעקוב אחרי התקדמותך העצמאית. כאשר המרצה בדקה את העבודה היא חשדה שאינה מקורית, נוכח דמיון לעבודה אחרת שהוגשה בקורס בעבר באותו נושא. המרצה ערכה השוואה בין שתי העבודות ומצאה כי הניסוחים מאוד דומים, המבנה הארגוני של העבודות חופף, ומלבד מקור אחד כל המקורות עליהם התבססת בעבודתך זהים לעבודה השנייה. עוד יש לציין, כי במאפייני הקובץ שהגשת רשום שם אחר כיוצר הקובץ. לטענתך אינך מכיר את השם ורק השתמשת ב"טמפלט" של העבודה על מנת להתבסס על הגופן וצורת העריכה. נוכח כל האמור לעיל אתה חשוד בכך שבכתיבת עבודתך נעזרת בעבודה אחרת, מבלי להפנות למקור כנדרש על פי כללי הציטוט וציון מראי המקום בכתיבה אקדמית, ואף העתקת ממנה חלקים, כאילו היו פרי יצירתך המקורית. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או עבודה שנכתבה בניגוד לכללי הכתיבה האקדמית זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (35% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה המרצה הבחינה שעבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, או מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה/ סיוע בהעתקה לסטודנט אחר אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטרא' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי המבחן שלך כמעט זהה לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס. על פי התלונה, הטעויות בשני המבחנים חוזרות על עצמן בצורה ממש ויזואלית (שרטוטים לא תקינים שנראים זהה זו הדוגמא הברורה ביותר). יוער כי הסטודנט השני התעכב מאד בהגשת המבחן ואמר למרצה שיש לו קושי טכנולוגי. מכאן התעורר החשד כי אחד מכם העתיק מהשני או כי פתרתם את המבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה מיום מתן החלטה זו ועד תום ארבע השנים הקרובות אתה עלול להיות מורחק לסמסטר אחד מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. עיכוב תעודה או אישור שווה ערך על סיום התואר למשך שלושה חודשים מיום הזכאות לתעודה או אישור כאמור לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) שניתן לשלוש שעות, בקורס חובה סמסטריאלי,  סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי המבחן שלך זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס. סדר התשובות במבחנים שלכם שונה, אולם התשובות זהות לחלוטין. על פי התלונה, בגלל שמדובר במבחן בית, השאלות שניתנו לא בחנו רק ידע, אלא דרשו אינטגרציה, יישום והשוואה בין הוגים או תיאוריות. לכן, גם אם נעזרת במחברת הקורס, לא ייתכן שיתקבלו מבחנים זהים לחלוטין, לרבות אותן שגיאות הבנה ואף אותן שגיאות כתיב. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודת אמצע (25% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א, יוער, כי הגשת העבודה היתה חובה. בעת בדיקת העבודות זיהתה מערכת בדיקת המקוריות ("טומגרייד") כי בעבודתך ישנם חלקים רבים הזהים לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. לאחר שבחנתי את העבודות מצאתי כי יש בהן פסקאות זהות לרבות אותן טעויות תחביריות. מעבר לכך, כל השאלה השנייה בעבודה למעשה זהה, למעט שינויים קלים של מילים בודדות בנוסחים. בשיחת בירור שערכתי עמך, טענת כי הסטודנטית השנייה לא שלחה לך את עבודתה, אולם הודית כי היא הכתיבה לך חלק מעבודתה. ציינת שהיא לא ידעה שאתה מעתיק ממנה. לעבודתך צירפת הצהרת מקוריות חתומה על ידך. הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת עבודת אמצע.
 2. פסילת קורס.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר, הרחקה מהלימודים סמסטר קיץ תשפ"א.
 4. עיכוב תעודת זכאות לתקופה של ארבעה חודשים.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. אזהרת הרחקה לצמיתות, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת תרגיל (5% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין הבודק כי עבודתך זהה כמעט לחלוטין לעבודה של סטודנט אחר בקורס (ההבדל היחיד בין העבודות הוא הערות בטקסט, שאינן חלק מהעבודה, וירידת שורה, שאינה קשורות למשמעות). עוד צוין בתלונה, כי במשימות מסוג זה, קיימת מידת דמיון סבירה בין סטודנטים. אולם המטלה שהוגשה על ידך ועל ידי הסטודנט השני דומה מעבר לגבול הסביר – זהה בכ-99%. הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת התרגיל.
 2. נזיפה.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשמת תרגיל (5% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין הבודק כי עבודתך זהה כמעט לחלוטין לעבודה של סטודנט אחר בקורס (ההבדל היחיד בין העבודות הוא הערות בטקסט, שאינן חלק מהעבודה, וירידת שורה שאינה קשורות למשמעות). עוד צוין בתלונה, כי במשימות מסוג זה, קיימת מידת דמיון סבירה בין סטודנטים אולם המטלה שהוגשה על ידך ועל ידי הסטודנט השני דומה מעבר לגבול הסביר – זהה בכ-99%. בשיחת בירור שקיימתי איתך אמרת שאתה חוזר על הקורס והיות והעבודה היתה זהה לעבודה שניתנה שנה שעברה, נעזרת בעבודתו של סטודנט אחר שלומד בבן גוריון ולמד את הקורס שנה שעברה. כמו כן טענת שהגשת את העבודה המועתקת בטעות ויש ברשותך עבודה שעשית באופן עצמאי. לבקשתי שלחת לי אותה. הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת התרגיל מס' 3, ושינוי משקלו ל7.5 % מהציון הסופי בקורס.
 2. נזיפה.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן (40% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת הבחינה התעורר חשדה של המרצה כי מישהו סייע לך בפתרון הבחינה. זאת בשל מספר סיבות:

 1. רמת הכתיבה בבחינה גבוהה בהרבה מרמת הכתיבה שלך במשימות שניתנו במהלך הקורס.
 2. רבע שעה לפני סיום הבחינה שלחת למרצה בווטסאפ צילום מסך של המאמר עליו נבחנת ושאלת אותה האם זה המאמר הנכון.
 3. בצילום ששלחת בווטסאפ נראה כי לא אתה צילמת את התמונה אלא היא הועברה אליך ע"י אדם אחר.

המרצה קבעה איתך שיחת זום כדי לברר איתך את חשדה, אך בתחילת השיחה לאחר שאמרה לך שהיא מקליטה את השיחה התנתקת ולא חזרת אליה. בשיחה איתי טענת כי התמונה של הטקסט שהעברת למרצה הועברה במהלך הבחינה בקבוצת הווטסאפ של הקורס. הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים או עם גורמי חוץ והגשת בחינה שחלקה או כולה לא נכתב על ידך, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד  לפי סעיף  8.1(יח) לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשה יחד עם סטודנט נוסף עבודת מחקר (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודה התעורר חשדה של המרצה כי העבודה אינה מקורית. בדיקת מאפייני הקובץ העלתה כי מי שיצרה את הקובץ היא סטודנטית אחרת במכללה שלמדה את הקורס בשנה"ל הקודמת. בשיחה שקיימתי איתך הודית כי שותפתך לעבודה קיבלה את העבודה מקרובת משפחה שלה שלומדת במוסד לימודים אחר, ואתם הגשתם אותה בשמכם. הגשת עבודה שכתב אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך המקורית זוהי הונאה ועבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודת בית (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה הבחין המרצה כי זהה לחלוטין לעבודה של סטודנט אחר בקורס (סטודנט א'). זאת למרות אזהרות חוזרות שניתנו בעל פה ואף רשומות באתר הקורס. לאחר בירור שערך המרצה הסתבר שסטודנט א' העביר את העבודה לסטודנט ב' וסטודנט ב' העביר אותה אליך. אתה הגשת את אותו הקובץ בשמך. לטענתך הגשת את הקובץ של סטודנט א' בטעות, במקום את העבודה שלך. יוער כי שם הקובץ שהסטודנטים מגישים הוא השם שלהם. לכן המרצה סבר כי שינית את שם הקובץ לשמך והגשת אותו. כמו כן, על פי התלונה, בהיסטוריה שנשמרת בקובץ (באמצעות קוד מיוחד שהושתל בו כדי לעקוב אחרי פתיחות וסגירות הקובץ), ניתן לראות שלא פתחת את הקובץ של סטודנט א', אלא רק שינית את שם הקובץ והגשת אותו בשמך. הגשת עבודה שנכתבה ע"י אדם אחר כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת פרויקט בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א, נדרשת להגיש פרויקט (15% מהציון הסופי) המורכב משני חלקים:דו"ח כתוב ומצגת בע"פ. כאשר הצגת את המצגת, המרצה הבחינה כי אינך מתייחס למבנה שנדרש (שהוסבר מראש). המרצה שאלה אותך לפשר העניין וטענת שמדובר באי הבנה. לפנים משורת הדין, המרצה אישרה לך מועד הצגה חדש, אלא שכאשר בדקה את החלק הכתוב של עבודתך זיהתה מיד שהוא אינו הדו"ח שהיא ביקשה למלא. לאחר בדיקה נוספת, גילתה כי הגשת עבודה זהה לחלוטין לעבודה של סטודנטית אחרת, שהוגשה במועד מוקדם יותר בקורס מקביל אצל מרצה אחרת במחלקה. בשיחה שקיימתי איתך הודית בהעתקה. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א, נדרשת להגיש תשע מטלות כתיבה (בקורס יש רק ציון עובר/ נכשל). בעת שבדק את המטלות שהגשת בתחילת הקורס, המרצה חשד שלא כתבת אותן בכוחות עצמך. הוא שוחח איתך כדי לוודא שאתה מבין מה פירוש כתיבת טקסט באופן עצמאי. אתה הודית בפניו שאכן קיבלת עזרה והתחייבת לכתוב מעתה ואילך את המטלות בעצמך. אלא שהעניין חזר על עצמו. המרצה ביקש גם מיועץ לימודים לשוחח איתך שוב. גם בשיחה עם היועץ הודית שקיבלת עזרה, ושוב הבטחת לכתוב את המטלות בעצמך. אלא שגם בבדיקת שתי המטלות האחרונות שהגשת, המרצה חשד שהן אינן מקוריות שלך. בשיחה שקיימתי איתך, הודית ששוב לא כתבת את המטלות בעצמך אלא נעזרת בקרובת משפחה, והכל בניגוד להנחיות ובניגוד להבטחותייך. הגשת עבודה (קל וחומר עבודות רבות) שחלקה נכתב ע"י אדם אחר, או שהוכנה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה יחד עם סטודנטית נוספת (5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה הבחינה המתרגלת כי סעיף אחד בעבודה (מתוך ארבעה סעיפים) זהה לסעיף זה בעבודתן של זוג סטודנטיות אחרות בקורס. מכאן התעורר חשדה שבוצעה העתקה. בירור שלי העלה כי אחת מהסטודנטיות מהזוג השני שלחה לך את תשובתן בסעיף ב' האמור. הגשת עבודה שחלקה נכתב ע"י אדם אחר, כאילו מדובר בפרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת המטלה והעמדת משקלה על 10% מתוך הציון הסופי לפי ס' 8.1(יח)  לתקנון. רכיבי הציון ישוקללו בהתאם למפורט בטבלה שהוגשה מטעם התובעת.
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת הבחינה המרצה נוכחה לגלות שבשאלה אחת (מתוך 14 שאלות) רשמת פתרון עם נתונים של סטודנט אחר מהכיתה. המרצה בנתה את הבחינה כך שלכל סטודנט יש סט נתונים משלו, ולכן גילתה באותו רגע ממי העתקת את הפתרון לשאלה זו. בשיחת בירור שקיימה איתך המרצה, הודית מיד כי במהלך הארכת הזמן שהיית זכאי לה, ביקשת מסטודנט אחר שכבר סיים את הבחינה את התשובה שלו לשאלה זו, והעתקת ממנו את הפתרון. הדברות בזמן בחינה עם נבחן אחר והגשת בחינה שחלקה הועתק, זו עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת המועד לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס  לפי סעיפים 8.1(יט) ו-8.4 לתקנון. פסילה זו ניתנת על תנאי, שייכנס לתוקפו אם תבצע עבירת משמעת נוספת מסוג זה שהורשעת בו במהלך לימודייך. דהיינו, פסילת הקורס תהא בנוסף לכל עונש אחר שתקבל בגין עבירת המשמעת הנוספת.
 4. הפחתת 7 נקודות מהציון במועד ב' של הקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 5. הרחקה על תנאי מהמכללה לתקופה של שנה אם תבצע עבירה משמעתית נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה עד סוף לימודיך וזאת לפי סעיפים 8.1(כ) ו-8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (25% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בשל נסיבות אישיות המרצה נתנה לך ארכה להגשת העבודה. כל סטודנט בכיתה קיבלת נתונים שונים לניתוח, ואתה הגשת עבודה זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס (למעט השם, שהיה השם שלך). יוער, כי אותו סטודנט הודה שלאחר שהגיש את עבודתו הוא שלח אותה בקבוצת הווטסאפ הכיתתית. לאחר שהמרצה שאלה אותך לפשר הדבר, אמרת לה שבטעות העלית עבודה לא נכונה, לאחר שהסתכלת בדוגמאות של עבודות של חבריך לכיתה. אי לכך, הנחיתי את המרצה לבקש ממך את העובדה "הנכונה" ואתה אכן שלחת עבודה אחרת. אלא שמאפייני הקובץ "הנכון" ששלחת למרצה מראים כי הקובץ נוצר באותו יום שהמרצה פנתה אליך. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. העבודה שנפסלה תהיה במשקל 20% מהציון הסופי בקורס.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשה יחד עם סטודנט/ית נוסף של עבודת בית (6.25 נק' מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודה, הבודקת הבחינה כי התשובות במספר סעיפים בשאלה מסוימת בעבודתכם, זהות לתשובותיהם של תלמידים נוספים בכיתה. למעשה, הוגשו לבודקת 16 עבודות מתוך כלל הכיתה בהן התשובות לסעיפים האמורים היו זהות. הדמיון בא לידי ביטוי בדרך כתיבת הפתרון, מס' השלבים שלו, סדר כתיבת הדברים, שמות המשתנים. בנוסף, הטעויות היו זהות ובאותו מקום בתשובות. יובהר, כי לא מדובר על שאלות עם תשובה יחידה (כלומר, יש רק תשובה אחת אפשרית), אלא לשאלות עם מקום למגוון שמות של משתנים וסדר פעולות. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או שנכתבה בשיתוף עם אנשים אחרים בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף8.1 )ב( לתקנון.
 2. פסילת עבודת בית והעלאת משקלה ל- 7 נק'  מהציון לפיסעיף 8.1 (יח) לתקנון. שלוש עבודות הבית הנותרות יהיו במשקל כולל של 18% מהציון הסופי והמבחן ייוותר במשקל 75% .
 3. אזהרת הרחקה–אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 )ו( לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. יוער, כי איחרת את מועד ההגשה, תיבת ההגשה ננעלה ושלחת את העבודה למרצה במייל. בבדיקת העבודה המרצה הבחינה שבסיס הקובץ שלך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. בשיחות שערכתי איתך ועם הסטודנטית השנייה התברר כי אכן ביקשת ממנה את העבודה שלה כחצי שעה לפני מועד ההגשה והיא שלחה לך אותה. יוער, כי ביקשת ממנה עבודה נוספת בקורס אחר. בשעה 23:21 כתבת לה בווטסאפ: "אני לא יודעת איך לבקש ממך, תוכלי בבקשה לשלוח לי את העבודות לפחות שאני אשלח כי אני לא מספיקה בכלל אני לא ישנתי וכל כך עוד המון צריכה לעשות ... אני רוצה לשלוח להם לפחות לקבל ציון נורמלי לפחות עובר...". הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה המרצה הבחינה שבסיס הקובץ שלך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. בשיחות שערכתי איתך ועם הסטודנטית השנייה התברר כי היא העתיקה חלק מעבודתך לאחר ששלחת לה אותה. אתה הגשת את העבודה שלך כ-10 שעות לפני המועד האחרון להגשה. כחצי שעה לפני המועד היא ביקשה ממך לשלוח לה את העבודה שלך וכך עשית. יוער, כי היא ביקשה ממך עבודה נוספת בקורס אחר. בשעה 23:21 היא כתבה לך בווטסאפ: "אני לא יודעת איך לבקש ממך, תוכלי בבקשה לשלוח לי את העבודות לפחות שאני אשלח להן כי אני לא מספיקה בכלל אני לא ישנתי וכל כך עוד המון צריכה לעשות ... אני רוצה לשלוח להם לפחות לקבל ציון נורמלי לפחות עובר...". מתן עבודה לסטודנטית אחרת לצורך העתקתה, או סיוע בהעתקה לסטודנטית אחר זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. עיכוב זכאות לקבלת תעודה או אישור סיום לימודים למשך שלושה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה מקוונת (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במהלך הבחינה התבקשת מספר פעמים לכוון את המצלמה בצורה יותר ברורה מאחר ולאורך כל המבחן נראית בפרופיל של חצי פנים. במבחן קיבלת ציון 100, שעל פי חוות דעתה של המרצה אינו משקף את ידיעותיך לאורך הקורס. על פי התלונה, מתחילת השנה ציינת בפני המרצה ומנהל המחלקה כי אתה מתקשה מאוד בחומר הנלמד, וטענת כי נעזרת באחותך הקטנה לפתרון המטלות הניתנות בקורס (מטלות שבועיות). לבסוף, כתב היד בבחינה שונה מכתב ידך בהשוואה למטלות אחרות שהגשת בקורס זה ובקורסים אחרים. לעומת זה, הוא דומה לכתב היד בחלק מהמטלות שהגשת בקורס. מכאן עלה החשד שלא אתה פתרת את הבחינה אלא אחותך, שגם סייעה לך במטלות הקורס (על פי עדותך), או אדם אחר. בשיחה עימי הודית כי במהלך המבחן "נעזרת" באדם אחר. ציינת כי אתה שוקל לפרוש. הגשת מבחן שפתר אדם אחר והצגת מצג שווא כאילו אתה פתרת אותו, או היעזרות באדם אחר במהלך מבחן זהו מעשה הונאה ומרמה המהווה עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. הרחקה לאלתר ובפועל מלימודים במכללה עד סוף סמסטר ראשון תשפ"ב לפי סעיף 8.1 (כב) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד חמש שנים מיום ההחלטה הנוכחית אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מטלה (33% מהציון) בסמינר שנתי, שנה"ל תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל כי עבודתך דומה דמיון רב לעבודה של סטודנטית אחרת בקורס (לרבות משפטים זהים). ניתן לראות זאת גם בדוח המקוריות שמפיקה מערכת הלי-מוד. יוער, כי לעבודתך צרפת הצהרת מקוריות. בשיחת בירור שערכתי עמך הודית כי שלחת את עבודתך לסטודנטית השנייה וכי היא היתה בלחץ רב בשל נסיבות אישיות ונעזרה בעבודתך. שליחת עבודה לסטודנטית אחרת, ו/או סיוע לסטודנטית אחרת בביצוע העתקה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה
 2. הורדה / הפחתה של 10 נק' מהציון הסופי של הסמינר השנתי.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מטלה (33% מהציון) בסמינר שנתי, שנה"ל תשפ"א. בעת בדיקת עבודתך הבחין המתרגל כי היא דומה דמיון רב לעבודה של סטודנטית אחרת בקורס (לרבות משפטים זהים). ניתן לראות זאת גם בדוח המקוריות שמפיקה מערכת הלי-מוד. יוער, כי לעבודתך צרפת הצהרת מקוריות. בשיחת בירור שערכתי עם הסטודנטית השנייה היא הודתה כי שלחה לך את עבודתה וכי היית בלחץ רב בשל נסיבות אישיות. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת הקורס.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר - סמסטר א' תשפ"ב.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לצמיתות, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בסמינר סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודה התעורר במרצה חשד כי לא כתבת אותה באופן עצמאי. חשדו התגבר לאחר שיחה שערך איתך בה ביקש ממך להסביר קטעים בעבודה (המפגש נערך בזום והוקלט). עוד יצוין, כי בעבודתך ישנם חלקים רבים, לרבות ציטוטים, שאין בצידם הפניות ביבליוגרפיות (החלקים של דיון ומסקנות וסיכום חסרים הפניות לחלוטין). יש גם טקסטים שנראים כמו פרפרזות שנסמכות על מקור כלשהו, אך אינם מלווים בהפניות (ראי למשל פסקה המופיעה בדברי הסיכום, אותה לא הצלחת להסביר בשיחה עם המרצה). יוער, כי במהלך הקורס המרצה והסטודנטים/ות עסקו רבות בכללי הכתיבה האקדמית. הגשת עבודה שלא הוכנה באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית; והפרת כללי הכתיבה האקדמית והציטוט האחיד אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה
 2. פסילת הקורס
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר לתקופה של שלושה חודשים, מיום סיום כל החובות הלימודיים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מהלימודים לתקופה קצובה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה מקוונת (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. הבחינה התקיימה בזום עם משגיחים מטעם מדור בחינות והוקלטה. במהלך הבחינה עוררת את חשדו של המרצה משום שהוא סבר שאתה לא מסתכל במסך שלך אלא בנקודה אחרת, באזור שמימין למסך. לאחר בדיקת הבחינה שלך המרצה חשד כי לא פתרת אותה באופן עצמאי, נוכח רמת הפתרון שלדעתו לא תאמה את היכולות שהפגנת במהלך הקורס. יוער כי במהלך הסמסטר הסטודנטים/ות בקורס התבקשו להגיש שבע עבודות. אתה הגשת רק שתי עבודות, בהן קיבלת 22 ו-71. על מנת לברר את החשד, ארבעה ימים אחרי הבחינה המרצה זימן אותך למפגש הגנה בזום. אתה הודעת שאינך יכול בתאריך בגלל אבל משפחתי וביקשת לקבוע תאריך אחר. המפגש נקבע ליום אחר, אולם לא הגעת לפגישה (ואף לא הודעת על כך). המרצה קבע איתך פגישה נוספת, הפגישה נערכה בזום והוקלטה. בפגישה המרצה התמקד בחלק ב' של הבחינה, שנחשב כחלק הקל בבחינה, וכלל 13 שאלות (35% מהבחינה). המרצה ביקש ממך בפגישה לפתור ארבע שאלות מהחלק הזה. מתוך ארבע שאלות שאותן פתרת בצורה מלאה בבחינה, הצלחת לפתור רק שאלה אחת, במשך שעה אחת. כאשר המרצה אמר לך שאינו מבין כיצד הספקת לפתור את כל הבחינה בארבע שעות, וכעת במשך שעה הצלחת לפתור רק סעיף אחד – טענת ששכחת את החומר והגעת לא מוכן לפגישה. התנהלותך זו חיזקה את חשדו של המרצה שלא פתרת את הבחינה באופן עצמאי, אלא קיבלת עזרה חיצונית. מובן שמפגש ההגנה שלך לא היה מספק. הפרת הוראות ההתנהגות במהלך בחינה, לרבות העתקה, או הדברות עם אחר בזמן הבחינה אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד
 2. פסילת  הקורס
 3. אזהרת הרחקה על תנאי מהלימודים , אם במהלך הארבע שנים הבאות , תורשע בעבירת משמעת הנך עלול להיות מורחק מהלימודים לתקופה של שנה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא העתקה מהאינטרנט. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א.
בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה כי יש בה משפטים המועתקים מהאינטרנט. זאת, ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט וללא הפניה למקור ממנו העתקת, אלא כאילו מדובר ברעיון מקורי שלך.
בשלב זה הפסיק המרצה לבדוק את העבודה.
בהנחיות לעבודה הודגש: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת".
 
הגשת עבודה שחלקה הועתק זו הפרה של כללי הכתיבה האקדמית המהווה עבירת משמעת.

 • החלטה
 1. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. פסילת עבודה מסכמת בקורס בחירה סמסטריאלי וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 5. הרחקה מהלימודים בסמסטר קיץ תשפ"א לפי סעיף 8.1(כב) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המבחן ניתן בתאריך {...} ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך המתרגל, {...} , זיהה כי חלקים ממנו מועתקים מאתרי אינטרנט.
יוער כי המתרגל בדק רק שאלה אחת, אך הוא זיהה העתקות גם בשאלות האחרות.

בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "עליכם להסתמך על חומר הקריאה ועל ההרצאות. אם אתם מסתמכים על חומר נוסף, עליכם לציין זאת במפורש. בשום מקרה אסור להעתיק את תשובתכם, מכל מקור שהוא. העבודה היא אישית ועצמאית, וחל איסור על הכנת עבודות במשותף" (ההדגשה אינה במקור).

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. עיכוב זכאות בשמונה חודשים לקבלת תעודת סיום לתואר או אישור על סיום לימודים לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (60% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, מועד ב' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}.
בעת בדיקת המבחן שלך במערכת המקוריות בלימוד, נמצא כי חלקים במבחן שלך מועתקים מילה במילה מאתרי אינטרנט כמו ויקיפדיה וטקסטולוגיה.
בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "יש להתייחס לחוקי הכתיבה האקדמיים...".

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1.  נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס הבחירה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס הבחירה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודת רפרט (100% מהציון) בקורס חובה דו-סמסטריאלי {...}, המרצה {...}. הקורס התקיים בסמסטר ב' תש"ף וסמסטר א' תשפ"א.

בעת בדיקת העבודה שלך, המרצה מצא כי חלקים נרחבים ממנה מועתקים מילה במילה מאתרי אינטרנט. למעשה המרצה מצא כי 16 עמודים בעבודתך מועתקים מילה במילה. לאחר עמוד 16 הפסיק לבדוק את העבודה.

בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב, בין היתר (ההדגשות במקור):

 1. יש לבדוק את אמינות ומהימנות המקורות. חובה להשתמש במקורות שונים משולבים ולציינם בגוף ובביבליוגרפיה בסוף העבודה. העבודה תתבסס על עיון בספרות ועיתונות מקצועית,  מאמרים ומקורות מידע דיגיטליים מהימנים.
 2. יש לצטט עם ציון המקור במפורט .
 3. אין להעתיק פסקאות בשום צורה אלא רק להשתמש בהם לעיון וכבסיס למחשבה, הערכה, כתיבה ועריכה שלכם.
 4. כמקובל בכתיבה אקדמית, ההתייחסות למקור פירושו ציון המקור בהערת שוליים או בהערכת סיום השייכים לגוף העבודה וכן להוסיף רשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה.
 5. אל תזלזלו בכתיבת ההערות בגוף העבודה והרשימה הביבליוגרפית.

לאחר הדברים האלה הופיעו כללי הכתיבה האקדמית בפירוט עבור כל סוג של מקור.

מובן כי העתקה של 16 עמודים אינה יכולה להיחשב כציטוט או הסתמכות על מקור, אלא מדובר בהעתקה בוטה. למעלה מן הצורך אציין כי לא סימנת מירכאות, לא הפנית למקורות בגוף העבודה, חלק ניכר מן המקורות שבחרת אינם מהימנים כגון ויקיפדיה, וגם ההפניות בביבליוגרפיה אינן ערוכות לפי כללי הכתיבה האקדמית. להלן דוגמא אחת: למעלה מחמישה עמודים בעבודתך (!) מועתקים מילה במילה ממאמר של {...}, ללא מירכאות, ללא הפניה בגוף העבודה, ובלי הפניה תקנית בביבליוגרפיה למאמר, אלא הפניה לא תקנית לאתר אינטרנט כלשהו. בעבודה אתה כותב, ללא מירכאות וללא הפניה: "מבחינה זו, אני חושב, גם ה"מודרניזם" וגם ה"פוסטמודרניזם" הם סיפורים גדולים..." – כלומר, ניתן להניח שזו מחשבה שאתה הגית, למרות שמדובר במילים של {...}. מדובר בגניבת דעת בוטה.
התנהלותך מלמדת על זלזול עמוק במרצה, בלימודים במגמה ובמכללה בכלל.

הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס הדו-הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לשנתיים מתחילת שנת תשפ"ב עד סוף תשפ"ג, וזאת בהתאם לסעיף 8.1(כג) לתקנון המכללה.
 5. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום מתן החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

בתאריך  {...}  הגשת מבחן בית (100% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה  {...}.
בעת בדיקת המבחן זיהה המרצה כי הוא מורכב בעיקרו מקטעים שהועתקו בשלמותם מאתרים באינטרנט. זאת, למרות שבהנחיות לעבודה נכתב במפורש שאין לעשות זאת. בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "המטלה הינה אישית, יש לכתוב אותה בלשונכם שלכם ולהימנע לחלוטין משימוש בשיטת "העתק-הדבק"."
מה שנדרש היה לעשות זה לענות על השאלות תוך שימוש בהרצאות המוקלטות, המצגות וטקסטים ספציפיים שהמרצה העלה ללימוד. עוד יוער, כי כלל לא התייחסת לחומרי הקורס כפי שנדרשת.

הגשת מבחן שהועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית בקורס בחירה סמסטריאלי  {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי  {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} התקיים מבחן בית (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, מועד א' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.
את הגשת את המבחן באיחור רב, לאחר שהמרצה החליטה לתת לך הזדמנות נוספת. אלא שהמבחן שהגשת היה מועתק כולו מילה במילה ממקורות אינטרנטיים. המרצה החליטה לא להגיש נגדך תלונה לוועדת משמעת אלא לתת לך הזדמנות שלישית: היא שוחחת איתך ונתנה לך הזדמנות לתקן ולהגיש את אותו מבחן, בשפה שלך. היא הקצת לך זמן למשימה, אך את שוב לא הגשת בזמן, אלא באיחור רב. שוב, לפנים משורת הדין המרצה בדקה את המבחן שלך.
בשלב זה התעורר חשדה כי המבחן שהגשת שוב אינו מקורי שלך. היא התקשרה אליך והציעה לך הזדמנות רביעית (!): שתקחי כמה ימים לקרוא מה שכתבת ואח"כ תשיבי לה טלפונית או בזום את התשובות, על מנת לוודא שאת זו שכתבה את המבחן.
כאשר שוחחת עם המרצה בטלפון היא התרשמה בצורה חד משמעית שאין לך לא את השפה, לא את הידע ולא את הכישורים שמוצגים במבחן. על פי התלונה, השיחה התנהלה בעברית עילגת, תוך ניסיון שלך לקרוא במקוטע סיכומים שכתבת לעצמך, לא זיהית את החוקרים בשאלה 4, טענה שתרגמת אותם בגוגל טרנסלייט (למרות שהם כתובים בכלל בעברית), טענת שאת כל התשובות העתקת מגוגל (למרות שמדובר בשאלות סינתזה וחשיבה) וסירבת להודות בטעותך.
יוער כי את המטלה הראשונה בקורס (20% מהציון) לא הגשת כלל.

הגשת מבחן שהועתק או נכתב ע"י אדם אחר, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, מועד א' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות בארבעה חודשים לקבלת תעודת סיום לתואר או אישור על סיום לימודים לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המבחן ניתן בתאריך {...} ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך המתרגל, מר {...}, זיהה כי חלקים ממנו מועתקים מאתר אינטרנט.
יוער כי המתרגל בדק רק שאלה אחת מתוך שלוש.

בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "עליכם להסתמך על חומר הקריאה ועל ההרצאות. אם אתם מסתמכים על חומר נוסף, עליכם לציין זאת במפורש. בשום מקרה אסור להעתיק את תשובתכם, מכל מקור שהוא. העבודה היא אישית ועצמאית, וחל איסור על הכנת עבודות במשותף" (ההדגשה אינה במקור).

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , מועד ג' (מיוחד) סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המבחן ניתן ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך המרצה הבחין כי העתקת את התשובה לשאלת הבונוס במבחן מאתרי אינטרנט.
למשל כתבת: "{...} ". משפט זה מועתק מהאינטרנט, ללא סימון מירכאות או הפניה. את מטעה את הקורא לחשוב שזו מחשבה מקורית שלך. מדובר בגניבת דעת.
יוער, כי על פי התלונה המבחן שלך ברובו הוא חזרה על דברים שנכתבו במצגת הקורס, מילה במילה, ללא סימון של מירכאות והפניה.

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , מועד ג' (מיוחד) סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך  {...} הגשתם בזוג מטלה ({...}, 40% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה  {...}. כל קבוצת סטודנטים בקורס נדרשה לבחור נושא/ פרק, {...}  ולהגיש מסמך מלווה  {...}.
בבדיקת העבודה שהגשתם המרצה זיהה כי המסמך המלווה שלכם מועתק בחלקו מויקיפדיה וברובו מהאינטרנט (רוב הטקסט החל מעמ' 4 מועתק, מילה אחר מילה, פסקה אחר פסקה). גם  {...} שהגשתם הועתק מאותו מקור. {...}  דומה מאד ובחלקים גדולים זהה.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלה ({...} ,40% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי  {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי שנתיים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (55% מהציון) בקורס חובה שנתי שנה"ל תשפ"א. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת עבודתך המרצה חשדה כי היא מועתקת: חלקים ניכרים בעבודה היו בניסוחים שונים, הצגת תיאור פעולות שהמרצה חשדה שלא נערך על ידך, והשתמשת במקורות שחלקם אינם מחומרי הקורס. לבסוף, בעמ' 7 לעבודתך המרצה הבחינה בהערת שוליים מתאריך אחר של מרצה אחרת, על תוכן הטקסט בציון הורדת ניקוד.
לאורך הקורס, וכן בהנחיות למטלה ובאתר הלי-מוד, הושם דגש מפורש על הצורך בהקפדה על עבודה אישית אינדיבידואלית ושמירה על הטוהר אקדמי, הן בעל-פה והן בכתב.
בשיחת בירור שערכתי עמך הודית שהעתקת חלק מהעבודה. ציינת כי חווית מצוקה גדולה בשל נסיבות אישיות-משפחתיות, ובבוקר יום הגשת העבודה שלחת למרצה מייל בו ביקשת ארכה. המרצה ביקשה ממך מסמך המעיד על הנסיבות וחשת שאין באפשרותך לספק את המסמך.
הגשת עבודה שכולה או חלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (55% מהציון) בקורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות ובראש הטופס נכתב:
"אין להשתמש באינטרנט לצורך מענה על המבחן. מותר להיעזר במצגות ובספרים, אך בשום אופן לא להעתיק! העתקה היא עילה לועדת משמעת!" (ההדגשה במקור).
בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי חלקים במבחן שלך הועתקו מהאינטרנט בניגוד להנחיות וללא הפניות למקור.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת שלא שמת לב שאסור להיעזר באינטרנט.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשלושה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות ובראש הטופס נכתב:
"אין להשתמש באינטרנט לצורך מענה על המבחן. מותר להיעזר במצגות ובספרים, אך בשום אופן לא להעתיק! העתקה היא עילה לועדת משמעת!" (ההדגשה במקור).
בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי חלקים במבחן שלך הועתקו מהאינטרנט בניגוד להנחיות וללא הפניות למקור.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת שלא שמת לב שאסור להיעזר באינטרנט.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (20% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי סמסטר ב' תשפ"א. העבודה החליפה את המבחן הסופי בשל הקורונה.
בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל כי העבודה כתובה בשפה גבוהה מעבודות אחרות שהגשת בקורס. בנוסף, בפרטי הקובץ הופיע שם אחר כמחבר. חיפוש מהיר באינטרנט העלה שהנ"ל מוכר עבודות לסטודנטים. מכאן עלה החשד כי עבודתך נקנתה או לכל הפחות לא הוכנה על ידך באופן עצמאי.
בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב: "אם נעזרתם בחומרי קריאה שאינם מופיעים בסילבוס יש לצרף הפניות ביבליוגראפיות".
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

1.    נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
2.    פסילת עבודה מסכמת (20% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
3.    פסילת קורס חובה שנתי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
4.    פסילת קורס חובה שנתי "מיומנויות קריאה וכתיבה" תשפ"א, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
5.    אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
6.    שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
7.    פרסום ההחלטה ללא ציון שם.


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות. עוד צוין בתלונה, כי המקור ממנו הועתקה אחת הפסקאות הוא אתר של מכירת עבודות. מכאן עלה חשד כי ייתכן שחלקים נוספים בעבודתך הועתקו/ נקנו מאתר זה.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (30% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א.
בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחין כי חלקים ניכרים מהחיבור שלך הועתקו מאתר אינטרנט:
המרצה עשה שימוש בתוך האתר, וראה שטעויות בחיבור שלך הן זהות לאתר, לרבות טעויות של כתיב והבנה.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לסמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
כמו כן, בעבודה קודמת שהגשת במהלך הקורס היו חלקים מועתקים. בהגשת העבודה ההיא, המרצה החליט שלא להגיש נגדך תלונה לוועדת משמעת. הוא נתן לך ציון אפס והזהיר אותך כי מדובר בהעתקה.
הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. פסילת הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה"  שמספרו – 030-4101688-01 וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כ) ו-(כא) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בחודשיים בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון, וזאת באופן מצטבר לדחיית זכאות של שלושה חודשים שהוטלה בהחלטה קודמת.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (30% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחין כי חלק ניכר מהחיבור שלך הועתק מאתר אינטרנט.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (30% מהציון השנתי הסופי) בקורס חובה שנתי, תשפ"א. המרצה הבהירה לכל הסטודנטים/ות בקורס, כי יש להם הזדמנות להגיש את העבודה כטיוטה ולקבל משוב טרם הגשת העבודה הסופית. את לא הגשת טיוטה, אלא רק את העבודה הסופית. בעת בדיקת העבודה המרצה הבחינה כי פסקאות שלמות בעבודתך מועתקות מילה במילה, בשיטת העתק-הדבק, מאתרי אינטרנט שונים. זאת ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט, ללא הפניות, ולעיתים אף עם הפניות שגויות, היוצרות מצג שווא כאילו התבססת על מאמר. יובהר, כי ממילא העתקה כה נרחבת אינה יכולה להיחשב כציטוט. לאחר איתור פסקאות רבות מועתקות המרצה הפסיקה לבדוק את העבודה. יוער כי אתה בשנה ג' ללימודייך והמרצה הזהירה והסבירה פעמים רבות במהלך הקורס את כללי הכתיבה האקדמית, והתריעה כי תתייחס באפס סובלנות כלפי העתקות. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה שמהווה  (30% מהציון השנתי הסופי) בקורס חובה שנתי.
 2. הגבלת ציון בקורס לציון עובר בלבד, בהנחה שעמדת במטלות הנוספות  של הקורס, ציון הקורס עשוי להיות ציון עובר בלבד , במידה וההישגים יעמדו בדרישות במסגרת האחוזים שנותרו לחישוב הציון הסופי.
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר, לתקופה של שלושה חודשים , החל מקבלת ציון המטלות והמבחנים.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, במידה ותורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לאלתר מלימודייך במכללה.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה כי יש בה פסקאות שלמות המועתקות מהאינטרנט. זאת, ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט וללא הפניה למקורות מהם העתקת. בהנחיות לעבודה הודגש: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת". הגשת עבודה שחלקה הועתק זו הפרה של כללי הכתיבה האקדמית המהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי.
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מהלימודים לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. עיכוב תעודת זכאות לתואר, לאחר קבלת כל הציונים בעבודות ובמבחנים, לתקופה של שלושה חודשים.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) שניתן ל-48 שעות, בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בהנחיות למבחן נכתב: "אין בשום אופן להעתיק מכל מקור שהוא. העתקה תגרור פסילת המבחן וועדת משמעת!" בנוסף צירפת למבחן שלך טופס הצהרה על מקוריות. למרות כל זאת, חלקים מתשובותייך מועתקים מאתרי אינטרנט שונים בשיטת "העתק-הדבק". מובן שמעשייך מהווים הפרה של הנחיות הבחינה ומנוגדים לכללי הכתיבה האקדמית הנוגעים לציטוט וציון מראי מקום. שימוש בחומר עזר אסור בזמן מבחן והעתקה ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (10% מהציון הסמסטריאלי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. בהנחיות למטלה נכתב בין היתר:  "יש להקפיד על כתיבה ע"פ כללי כתיבה אקדמית, כולל הפניות בגוף הטקסט...; אין להתבסס על מידע מוויקיפדיה; העתקה של משפטים מן האינטרנט ללא הפניה למקור תחשב כהעתקה ותגרום לפסילת העבודה". בנוסף צירפת טופס הצהרה על מקוריות חתום על ידך כפי שנדרשת. כמו כן, דובר בכיתה על כללי הכתיבה האקדמית. למרות כל זאת, חלקים רבים מתשובותייך מועתקים מאתרי אינטרנט שונים בשיטת "העתק-הדבק", ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט וללא הפנייה למקורות. חלק מההעתקה נעשתה מוויקיפדיה בניגוד להנחיות המפורשות במטלה. מובן שמעשייך מנוגדים לכללי הכתיבה האקדמית הנוגעים לציטוט וציון מראי מקום. יובהר, כי ממילא העתקה כה נרחבת אינה יכולה להיחשב בגדר ציטוט. הגשת עבודה שחלקה מועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה והעלתה מ-10% למשקל 20% מהציון הסמסטריאלי, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. חלוקת הניקוד העודף מצוינת לעיל בגוף ההחלטה.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר ב-תש"ף. בעת הבדיקה הבחין המרצה כי עפ"י דוח מקוריות שמופק במערכת הלי-מוד, חלקים מהעבודה אינם מקוריים. בדיקה נוספת העלתה שחלקים מעבודתך הועתקו מאתר אינטרנט ללא הפניה וללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. פסילת המטלה לפי ס' 8.1(יח)  לתקנון.
 2. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. לנבחנים.ות היו 48 שעות להגישו. בעת בדיקת המבחן שלך מצא המרצה כי הוא מורכב בעיקרו מקטעים שהועתקו בשלמותם מאתרים באינטרנט, למרות שבהנחיות לעבודה נכתב במפורש שאין לעשות זאת. מה שנדרש היה לעשות זה לענות על שאלות המבחן, בלשונך, תוך שימוש בהרצאות המוקלטות, המצגות וטקסטים שהמרצה העלה ללימוד. יוער שחלק מהטקסטים שהעתקת לא קשורים כלל לנושאי הבחינה והקורס. בהנחיות למבחן נכתב: "העבודה היא אישית. יש לכתוב אותה בלשונכם שלכם ולהימנע מכל שימוש בשיטת "העתק-הדבק". את ההפניות לטקסטים יש לעשות בתוך סוגריים." למותר לציין כי גם לא כתבת הפניות למקורות מהם העתקת. הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה. מעבר לכך זה מלמד על זלזול במרצה ובקורס.

 • החלטה:
 1. פסילת מבחן בית
 2. פסילת הקורס
 3. נזיפה
 4. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלולה להיות מורחק לתקופה קצובה מהמכללה.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור  
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת טיוטה של עבודה מסכמת (80% מהציון) בסמינר שנתי, שנה"ל תשפ"א. המרצה עודדה את הסטודנטיות/ים להגיש לה טיוטות מוקדמות על מנת לקבל משוב וליווי בכתיבת הסמינר. בעת בדיקת הטיוטה שהגשת התעורר חשדה של המרצה שלא מדובר במחקר עצמאי שלך. חיפוש בגוגל חיזק את חשדה כי העבודה קנויה. בקישור המצורף ניתן לראות כי העבודה מוצעת למכירה וכי המבוא של עבודתך מועתק משם מילה במילה. בנוסף, על פי התלונה לא השתתפת בשיעורים ולא קיימת עם המרצה שיחות אישיות (על מנת שתסייע לך בבחירת נושא, גיבוש שאלת מחקר, ארגון מבנה העבודה וכו'). למרות פניות של המרצה אליך לא שוחחת איתה על המחקר. לקראת הגשת הטיוטה שוחחתם פעם ראשונה בה ציינת נסיבות אישיות. יומיים לאחר מכן השתתפת במפגש זום ובאותו יום שלחת למרצה את העבודה. עוד יוער, כי גם בסילבוס של הקורס הושם דגש על יושר אקדמי. הגשת עבודה שהועתקה ונקנתה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת קורס
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של שני סמסטרים: סמסטר קיץ תשפ"א, סמסטר א' תשפ"ב.
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות מלימודייך במכללה: אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לצמיתות.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: העונש שקיבלת בוועדת המשמעת יישאר על כנו מלבד עונש ההרחקה מסמסטר א' תשפ"ב. במקומו הוחלט שזכאותך לתואר אקדמי תדחה בחצי שנה.


 • סיבת הזימון:

במסגרת בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף, הגשת באיחור מטלת אמצע (20% מהציון). המרצה כתב את העבודה במיוחד עבורך, לאחר שפנית אליו במייל לקראת סוף הקורס וכתבת לו כלהלן: "שלום רב אני... אני לומד איתך קורס... אני לא עשיתי את מטלת האמצע אפשר מטלה חילופית כי לא ידעתי שיש מטלה ולא יודעת באיזה יום ובאיזה שעה לומדים אותו סליחה שאני מבקשת כי בסוף הסמסטר יישאר הקורס חסר ציון ותודה".  
בעת בדיקת המטלה, גילה המרצה כי היא מועתקת מילה במילה, מתחילתה ועד סופה, מאתר אינטרנט. יוער, כי אפילו לא ניסית לענות על השאלות שהמרצה כתב עבורך, ואין כל קשר בין הקטע שהעתקת לבין תכני הקורס. ההתנהלות המתוארת לעיל, בה את נחשדת, מלמדת על זלזול במרצה, בקורס, במכללה ובהיותך סטודנטית. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היא פרי יצירתך המקורית זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:  
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לפיה אם אתה תורשע במהלך הלימודים לתואר בעבירת משמעת נוספת מסוגה עבירה בה הורשעת אתה עלול להיות מורחק מהלימודים במכללה לסמסטר, הנוספת בהתאם לסעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תש"ף, הגשת עבודה המהווה 70% מהציון הסופי. בבדיקת העבודה נמצא כי חלקים נרחבים ממנה הועתקו מילה מילה מתוך אתרי אינטרנט, ללא סימון מירכאות, ללא הפניה למקורות ובניגוד מוחלט לכללי הכתיבה האקדמית ולכללי האתיקה (יוער, כי בשלב מסוים הבודק/ת הפסיק/ה את הבדיקה נוכח ההעתקה הנרחבת). הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לסמסטר לפי סעיף 8.1(כג) וסעיף 8.4 לתקנון, שתוקפו עד לסיום התואר, ושיופעל אם תורשע שוב בעבירה של העתקה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו לענות על השאלות תוך שימוש בהרצאות המוקלטות שהמרצה העלה ללימוד. במהלך הבדיקה הבחין המרצה, כי בשאלה השנייה, במקום לענות עליה בהסתמך על ההרצאות המוקלטות (כפי שביקש בטופס הבחינה), בחרת להשתמש בקטעים מועתקים בשיטת "העתק-הדבק" מאתרים שונים, למרות איסור מפורש לעשות זאת. בטופס הבחינה נכתב, בין היתר, כלהלן: "העבודה היא אישית, יש לכתוב אותה בלשון שלכם ולהימנע משימוש ב"העתק – הדבק". כמובן שאם מצטטים מהמקור הראשוני מותר לצטט במדויק תוך הפניה למקור". העתקה במבחן זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך שנת תשפ"א אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת תעודת בוגרת התואר או אישור על סיום לימודים בשלושה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיפים 5.3(א) + 5.4 (ח) לתקנון המשמעת של המכללה
בתאריך 14.2.2021 הגשת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...], סמסטר א' תשפ"א.
מדובר בהגשת פרויקט סמסטר, הגשה שהיא תנאי מעבר בקורס. התהליך מתפרס על פני כחודשיים של תכנון והנחיות. על פי התלונה, בתחילת התהליך הצגת קונספט תכנוני מסוים וקיבלת עליו הנחיות מהמרצים.
בעת הגשת הפרויקט הגשת פרויקט אחר, המתבסס על קונספט תכנוני חדש שאינו דומה לקונספט שאליו התייחסו המרצים בהנחיות. הפרויקט שהגשת דומה לקונספט של מבנה המוצג באינטרנט (ראה קישור), באופן המעלה חשד כבד להעתקה (כגון [...]).
המעשים בהם אתה נחשד עלולים לגרום נזק אדיר למגמת [...] במכללה, והן למכללה עצמה, החל בפגיעה בשם הטוב, דרך פגיעה בתלמידים האחרים וכלה בפגיעה בערכי המקצוע והפרת זכויות יוצרים של אחרים.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זהו מעשה הונאה המהווה גם עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...], סמסטר א' תשפ"א, ] לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי [...] סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודיך למשך תשפ"ב ללימוד קורס חובה סמסטריאלי [...] בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 4 שנים, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. הסרת כל פרסום של הפרויקט המועתק והסרת כל אזכור או קשר בין הפרויקט המועתק ללימודים במכללה או למגמה, כפי שצוין לעיל.
 8. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיפים 5.3(א) + 5.4 (ח) לתקנון המשמעת של המכללה
בתאריך 11.2.2021 הגשת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...] סמסטר א' תשפ"א.
מדובר בהגשת פרויקט סמסטר, הגשה שהיא תנאי מעבר בקורס. התהליך מתפרס על פני כחודשיים של תכנון והנחיות. על פי התלונה, בתחילת התהליך הצגת קונספט תכנוני מסוים וקיבלת עליו הנחיות מהמרצים.
לאחר סיום הסמסטר שינית לפתע את הפרויקט שלך, ושלחת למרצה הדמיות גולמיות של קונספט אדריכלי חדש. המרצה נתנה לך הנחיות פרטניות ולאחר ההגשה אף קיבלת מחמאות מהמרצים על איכות הפרויקט שלך.
אלא שבדיעבד הגיע לידי המרצים הקישור המצורף מהאינטרנט, המעלה חשד כבד כי הפרויקט שלך מועתק רובו ככולו: החל מהרעיון הכללי, העיצוב ... כל פרטי העיצוב זהים באופן מלא, ולא ניתן לטעון כי מדובר "בהשראה".
יוער כי פרסמת את הפרויקט שלך בפייסבוק הפרטי שלך.
למותר לציין כי המעשים בהם אתה נחשד עלולים לגרום נזק אדיר למגמת [...] במכללה, והן למכללה עצמה, החל בפגיעה בשם הטוב, דרך פגיעה בתלמידים האחרים וכלה בפגיעה בערכי המקצוע והפרת זכויות יוצרים של אחרים.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זהו מעשה הונאה המהווה גם עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...], סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי [...] סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודיך למשך תשפ"ב ללימוד קורס חובה סמסטריאלי [...] בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 4 שנים, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. הסרת כל פרסום של הפרויקט המועתק והסרת כל אזכור או קשר בין הפרויקט המועתק ללימודים במכללה או למגמה, כפי שצוין לעיל.
 8. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

עבירת משמעת לפי סעיפים 5.1 (ב) [פגיעה בכבוד], 5.1 (ד) [הטרדה מינית], 5.3 (א) [הימנעות ביודעים ממסירת מידע חיוני/ מעשה תרמית] לתקנון משמעת סטודנטים


 • סיבת הזימון:

על בסיס תלונה שהוגשה ועל פי הסמכות המוקנית לקובלת בתקנון משמעת-סטודנטים (להלן: "התקנון"), הוחלט להעמידך לדין משמעתי.
במהלך שנת הלימודים תשפ"א, בהיותך סטודנטית שנה ג' השתתפת בפרויקט לצורך קבלת מלגת לימודים.
עפ"י החשד, במהלך חודשים דצמבר 2020 עד מרץ 2021 דיווחת דיווחים כוזבים לגורם המפעיל. מדובר בדיווחים מפורטים שהעברת על פעילויות שביצעת, על אף שלא התקיימו כלל. על פי בדיקה שערכו הרכזת ומנהלת הצוות שלך, דיווחת על 96 שעות עליהן קיבלת מלגה, אך בפועל ביצעת בפועל רק 6 שעות ו-90 שעות בדית.
קיבלת מכתב רשמי בו התבקשת להחזיר את החלק היחסי של המלגה שקיבלת.  
לאחר קבלת דיווח על כך שהשבת את הכסף, הקובלת שוחחה איתך בטלפון. בשיחה זו הודית בפניה שדיווחת דיווחי שקר. לטענתך כן ביצעת חלק מהשעות עליהן דיווחת. להלן תמלול חלק מהשיחה שנערכה בינך לקובלת (דקה 3:40 להקלטת השיחה):
קובלת: "את אומרת שאת כן ביצעת את השעות, למרות שמאשימים אותך שלא בצעת?"
סטודנטית: "לא את כל השעות. ביצעתי לפחות רבע חצי מהשעות...".
המעשים בהם את נחשדת מעוררים, לכאורה, חשש לביצוע עבירות מרמה או הונאה לפי פרק יא' לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
מסירה ביודעין של ידיעה כוזבת, ו/או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בקשר ללימודים במכללה, לרבות מעשה כאמור לצורך קבלת מלגה לצורך לימודים במכללה, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. ביצוע 40 שעות שירות למען הקהילה לפי סעיף 8.1(יב) לתקנון.
 3. קנס כספי בגובה 700 ₪ לפי 8.1(יא) לתקנון. ניתן יהיה לשלם את הקנס בשלושה תשלומים חודשיים עוקבים, שהראשון בהם מיד לאחר מתן החלטה זו.
 4. מניעת זכות להעסקה במכללה לתקופה של חמש שנים לפי סעיף 8.1(יג) לתקנון.
 5. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון, וזאת בכפוף לכך ש-40 שעות השירות למען הקהילה כבר הושלמו (אישור השלמת השעות יתבצע על ידי מזכירת ועדת המשמעת לפי הדיווחים שיתקבלו מהגורם המפקח. ככל שלא הושלם ביצוע השעות, תימשך דחיית הזכאות עד להשלמת השעות.
 6. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנתיים אם תבצע עבירה נוספת של הונאה או התנהגות בלתי הולמת לפי תקנון המשמעת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הכנסת חומר עזר אסור / הפרת כללי בחינה. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 •  סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות  במבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. הבחינה צולמה והוקלטה באמצעות מערכת זום.
על פי דוח ההשגחה שמילא המשגיח בבחינה, במהלך הבחינה היית עם שתי מצלמות, אך בשעה האחרונה נשארת עם מצלמה אחת בלבד (החל מדקה 04:28 בהקלטה). במהלך זמן זה מספר פעמים הסתרת את פנייך באמצעות דף נייר וגם הסתת את פנייך אל מחוץ לטווח המצלמה (למשל בדקות: 04:34, 04:38, 04:48-04:57 בהקלטה).
על פי התלונה המשגיח העיר לך מספר פעמים במיקרופון ובצ'אט, אך את לא התייחסת להערותיו כאילו שאת לא שומעת ולא רואה את הצ'אט.
הפרת כללי ההתנהגות בזמן בחינה ואי ציות להוראות המשגיח אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה את עלולה להיות מורחקת לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

במסגרת בחינה פרונטלית (חסויה, 4 עמודים חומר עזר) בקורס חובה {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}. ההנחיה לגבי חומר העזר המותר נכתבה גם על הלוח בכיתה וגם על גבי טופס המבחן.
הנבחנים.ות התבקשו להגיש את דפי העזר יחד עם מחברת הבחינה. בסוף הבחינה הגשת למשגיחה את המחברת יחד עם 4 דפי עזר. היא הבחינה שהשולחן שלך לא ריק ושאלה אותך מה יש לך על השולחן. ענית שזה גם חומר עזר/ דפי נוסחאות והבאת ניילונית עם עוד 6 עמודים של חומר עזר. אמרת למשגיחה שלא שמת לב.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה בקורס חובה {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}, סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. חומר העזר שהוגדר לבחינה (רשום גם על גבי טופס הבחינה) הוא מחשבון ושני עמודי פוליו. על פי יומן המעקב של הלי-מוד, במהלך הבחינה פתחת קבצים באתר הקורס שאסור היה להשתמש בהם, כגון פתרונות של תרגילים ומבחנים. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. בחוות דעת מטעם מחלקת המחשוב במכללת ספיר, נכתב: "יומן המעקב בהחלט יכול לשמש כראיה חד משמעית", הוא "אינו טועה – זהו מנגנון אוטומטי של המערכת המיועד לתיעוד זה". פתיחת חומר עזר אסור בזמן בחינה ו/או שימוש בו ו/או העתקה ממנו אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת ועדת משמעת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. הפחתה של 7 נק' מציון בחינה מועד א' .(הענישה חלה גם אם תבחר לגשת למועד ג' , שקלול הציון יחל מהציון 93)
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר.  זמן הבחינה  13:30-16:30.
בשעה 14:02, טרם כניסתך לשירותים נמצא בכיסך דף (דו צדדי) עם חומר עזר אסור.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  13:30-16:30.
בשעה 16:10 המשגיחה הבחינה כי מכסה המחשבון שלך מונח הפוך ואתה מסתכל עליו. כשהתבוננה ראתה שעל המכסה כתוב חומר עזר. היא שאלה אותך מה זה ואמרת זה כלום, כלום (צילום הכיתוב צורף לתלונה).
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת שלקחת את המחשבון מחבר ולא שמת לב לכיתוב. כמו כן ציינת כי נכשלת במועד ובקורס.
 
החזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה בפועל מלימודים במכללה לסמסטר א' תשפ"ב לפי סעיף 8.1 (כג) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. חומר העזר שהוגדר לבחינה (רשום גם על גבי טופס הבחינה) הוא מחשבון ושני עמודי פוליו. על פי יומן המעקב של הלי-מוד, במהלך הבחינה פתחת קבצים באתר הקורס שאסור היה להשתמש בהם, כגון פתרונות של תרגילים ומבחנים. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. בחוות דעת מטעם מחלקת המחשוב במכללת ספיר, נכתב: "יומן המעקב בהחלט יכול לשמש כראיה חד משמעית", הוא "אינו טועה – זהו מנגנון אוטומטי של המערכת המיועד לתיעוד זה". פתיחת חומר עזר אסור בזמן בחינה ו/או שימוש בו ו/או העתקה ממנו אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת מועד א בקורס, וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הפחתת שבע נקודות מהציון הסופי בקורס, וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בוחן (15% מהציון) בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבוחן היה חסוי וחומר העזר שהוגדר היה עמוד אחד + מחשבון. הוראות אלה נכתבו על הלוח. בנוסף בתחילת הבוחן המשגיחה ביקשה מכל הנבחנים.ות לוודא שיש ברשותם רק עמוד עזר אחד. כשעה אחרי תחילת הבוחן אמרת למשגיחה שיש לך דף ולא עמוד (החומר האסור צורף לתלונה). הכנסת חומר עזר אסור למבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבוחן.
 2. נזיפה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלולה להיות מורחקת מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א, הבחינה הוגדרה חסויה. במהלך הבחינה יצאת לשירותים. המשגיח שבדק את השירותים לאחר מכן מצא דף עליו רשומה בכתב ידך השאלה הראשונה של הבחינה. התנהגות זו מעוררת חשד כי ניסית להוציא חומר מבחינה חסויה, או להיעזר באדם אחר במהלך הבחינה. הוצאת חומר מבחינה חסויה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת  מועד.
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שנתיים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר, ולנבחנים.ות ניתנו דפי טיוטה ממוספרים. אתה ישבת בשורה לפני האחרונה בצד ימין, ליד הקיר. מאחורייך ישב סטודנט. בשלב מסוים במהלך הבחינה הוא העביר לך את דף הטיוטה הראשון שלו (ממוספר). כשסיימת את הבחינה מסרת את המחברת למשגיחה ללא דפי הטיוטה. כשהמשגיחה ביקשה ממך את דפי הטיוטה נתת לה גם את הדף של הסטודנט שישב מאחורייך, עליו היה רשום בכתב ידך. העברת דפים בין נבחנים במהלך בחינה היא אסורה, ומהווה עבירת משמעת.

החלטה:

 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר, ולנבחנים.ות ניתנו דפי טיוטה ממוספרים. אתה ישבת בשורה האחרונה בצד ימין, ליד הקיר. לפניך ישבה סטודנטית. בשלב מסוים במהלך הבחינה העברת לה את דף הטיוטה הראשון שלך (ממוספר). כשסיימת את הבחינה והגשת את דפי הטיוטה שלך דף זה היה חסר, הוא היה בידי הסטודנטית. העברת דפים בין נבחנים במהלך בחינה היא אסורה, ומהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד.
 2. פסילת הקורס.
 3. נזיפה
 4. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר, חזרה בסמסטר ב' תשפ"ב
 5. אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים , אם תורשע בעבירה אקדמית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, חומר עזר מחשבון.
בסיום הבחינה כאשר הרמת את מחברת הבחינה, אחראית הבניין שהיתה בחדר ראתה כי מתחת למחברת שלך יש דפים נוספים. לטענתך, כשהמשגיחה הודיעה שאסור לצרף דפים חיצוניים הזזת את הדפים הצידה, ורק אחרי שסיימת את הבחינה לקחת את הדפים יחד עם מחברת הבחינה.
החזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה
 2. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, חומר עזר דף A4 דו צדדי.
הבחינה התקיימה בשעות 13:30 עד 16:30. על פי התלונה, בשעה 15:00 ניסית להרים משהו מהרצפה. המשגיחה ניגשה אליך ומצאה פתק (דו צדדי), אמרת למשגיחה שזה נפל לך וזה קשור לחומר העזר שהכנסת. מדובר על פתק נוסף לדף העזר שהיה ברשותך. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שהדבקת את הפתק עם צלוטייפ לדף העזר במקום להדפיס דף חדש, אך מדובר על חומר זהה לזה שקיים בדף הגדול, רק עם תיקון של אחד הגרפים. לצערך הצלוטייפ נפל והפתק נפל. אמרת כי לא היתה לך כוונה לבצע משהו אסור שכן מדובר על אותו חומר. הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים, לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  9:00-12:00. במהלך הבחינה ובעת שיצאת לשירותים, המשגיחה הבחינה כי יש לך פתק בכיס. המרצה אישר כי החומר הרשום על גבי הפתק רלוונטי לחומר הקורס והבחינה. אמרת למשגיחה כי שכחת את הפתק בכיס ולא עשית בו שום שימוש. החזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. המבחן היה ללא חומר עזר, למעט מחשבון ודף נוסחאות. בעת בדיקת המבחן, המרצה הבחינה כי בתשובה לאחת השאלות בהן התבקשת להגדיר מושג, פשוט העתקת את הערך מויקיפדיה. בשיחה עימי הודית שאכן עשית זאת. שימוש בחומר עזר אסור בזמן מבחן והעתקה ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת המבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בוחן מקוון בזום (10% מגן) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. חומר העזר שהותר (דף נוסחאות) סופק יחד עם טופס הבוחן. בהנחיות לבחינה נכתב (ההדגשה במקור): "מצלמת הטלפון תצלם את כול אזור העבודה כולל מסך המחשב... עם הכניסה לזום עליכם לפעול בהתאם להוראות נציגי מדור בחינות". בתחילת הבוחן המשגיחים/ות מטעם מדור בחינות חזרו על ההנחיה גם בע"פ והעירו את תשומת לבם של הנבחנים/ות. במהלך הבוחן הפרת את ההוראות בכך שלא צילמת את כל אזור העבודה כולל מסך המחשב.  מצורף צילום מסך שלך בעת הבוחן, המראה את ההפרה. יוער, כי ההנחיות שניתנו לבוחן זהות להוראות שניתנו בבחנים ובבחינות בקורס "מבוא לפיזיקה", כך שנחשפת להנחיות אלה בעבר. הפרת כללי ההיבחנות ואי ציות להוראות המשגיחים/ות אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. אזהרה.
 2. הציון בבוחן זה לא ישוקלל ולא יובא בחשבון לצורך בדיקת זכאות למלגת הצטיינות  בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 3. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הכנסת טלפון סלולרי. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, עם חומר פתוח.  זמן הבחינה  9:30-12:30.
בשעה 10:25 יצאת לשירותים. כשחזרת בשעה 10:30 המשגיחה הבחינה שיש לך בכיסים ארנק וטלפון. היא ביקשה ממך את הטלפון והוא היה דולק (נשאר על שולחן המשגיחה ונכנסו הודעות ברטט).
החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת מועד א בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרה שלא לחזור על ביצוע העבירה בהתאם לסעיף 8.1(א) לתקנון. עבירה נוספת עשויה להביא להרחקתך מן המכללה לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה, סמסטר ב' תשפ"א, הבחינה הוגדרה לא חסויה, עם חומר פתוח. בשעה 10:30 (כשעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה כי יש לך בכיס טלפון דולק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לתקופה של  שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודיך במרכז הטכנולוגי להנדסאים.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, עם חומר פתוח. בשעה 10:05 (35 דק' שעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה כי על השולחן שלך מונח טלפון דולק ואתה משתמש ביישום מחשבון. לשאלתה מה אתה עושה, ענית כי אתה משתמש במחשבון בטלפון כי אין לך מחשבון. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ מספר פעמים ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. על פי התלונה היית מהראשונים שנכנסו לכיתה כך ששמעת את הנחיית המשגיחה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, עם דפי נוסחאות מצורפים ומחשבון סטנדרטי. בשעה 11:34 (כשעתיים לאחר תחילת הבחינה) כאשר ביקשת לצאת לשירותים, המשגיחה הבחינה כי יש לך בכיס טלפון נייד דולק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

החלטה:

 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה.
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודיך במכללה לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. בשעה 14:35 (כשעה לאחר תחילת הבחינה) הטלפון הנייד שלך צלצל בכיסך. על פי התלונה, בשעה 14:19 דק' היית בשירותים. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה נוספת הנך עלול להיות  מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  9:00-12:00. בשעה 11:05 יצאת לשירותים והמשגיחה שאלה אותך אם יש לך בכיס פלאפון, השבת שלא. בשעה 12:08 שוב יצאת לשירותים והמשגיחה שוב שאלה אותך מה יש לך בכיס, נתת לה טלפון מכובה. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. בשיחת בירור איתך טענת שזהו המבחן הראשון הפרונטאלי שלך במכללה ושכחת את הטלפון בכיס בתום לב, אך לא עשית בו שום שימוש במהלך הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס/מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  9:00-12:00. בשעה 11:15 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה כי יש בכיסך פלאפון, הטלפון היה דולק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שזהו המבחן השני הפרונטאלי שלך במכללה, הגעת לבחינה ברגע האחרון לכן שכחת את הטלפון בכיס בתום לב, וגם לא שמעת את הנחיית המשגיחים לשים את הטלפון בתיק ולא שמת לב לכיתוב על הלוח. יחד עם זאת, הטלפון שלך היה במצב "טיסה" ולא עשית בו שום שימוש במהלך הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים, אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, חומר עזר דפי נוסחאות שצורפו לבחינה ומחשבון.  זמן הבחינה  9:30-12:30. בשעה 11:27 ביקשת לצאת לשירותים, המשגיחה שאלה אותך מה יש לך בכיס, השבת שזה טלפון כבוי. על פי התלונה התברר שהטלפון לא היה כבוי, אלא על רטט, שכן בזמן ששהית בשירותים קיבלת שיחת טלפון. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח, וכן נאמר לנבחנים.ות בתחילת המבחן לרוקן כיסים ולשים טלפונים כבויים בתיקים. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שלא הכרת את הנוהל וגם במבחנים קודמים שהיו לך היית עם טלפון: מבחן אחד בסטטיסטיקה שכחת את הטלפון בכיס, אך נכשלת במבחן, ובעוד שני מבחנים הטלפון היה על השולחן לידך. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר.  זמן הבחינה  9:30-12:00. בשעה 10:31 יצאת לשירותים ובכיסך נמצא פלאפון דלוק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שזהו המבחן האחרון שלך בתואר, שאתה חוזר על הקורס כבר פעם שלישית, שלמדת קשה לקראת הבחינה ושכחת את הפלאפון בכיס. כמו כן ציינת כי מיד בסיום הבחינה ניגשת למרצה והראית לה צילומי מסך המוכיחים כי לא דיברת בטלפון ולא שלחת הודעות בזמן הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה.
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית הנך עלול להיות מורחק מהמכללה לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

הנך תלמיד שנה ב' במכללה האקדמית ספיר בבית הספר ל[...], מסלול [...].

 1. במהלך בירור תלונה נגדך כמפורט בפסקה (ג) להלן, הובא לידיעתי כי בשנת 2003, עת שלמדת במכללה לימודי [...], הורחקת לצמיתות מלימודים במכללה בהתאם להחלטת ועדת המשמעת של המכללה. בבירור שנערך אתך בעניין, בנוכחות סנגורך ודיקן הסטודנטים, שהיה בזמנו שופט בוועדת המשמעת שדנה בעניינך בשנת 2003, הודית כי אכן הורחקת לצמיתות מלימודים במכללה, וכי היית מודע לכך כאשר ביקשת להתקבל ללימודי [...]. יצוין, שהליך הקבלה ללימודים בביה"ס ל[...] כולל ראיון אישי, במהלכו לא הבאת לידיעת המראיין את העובדה שבעבר הורחק לצמיתות מלימודים במכללה.
  נוכח האמור, אתה נחשד בהימנעות ממסירת מידע חיוני בקשר ללימודים במכללה, באופן העולה כדי מעשה מרמה או הונאה בקשר ללימודים במכללה.
 2. בתאריך 27.4.2021, במהלך שיעור שהתקיים בזום, התקשרת לסטודנטית הלומדת אתך בשנה ב' במסלול [...] בביה"ס ל[...] ("המתלוננת"), ואמרת לה כי באחד הלילות במהלך השבועיים שקדמו לשיחתכם נפגשת עם כמה חברים מהכיתה, ובאותו מפגש אמרו עליה שכאשר הקריאה בשיעור שקדם לאותו מפגש היא נשמעה כאילו היא "יושבת על זין ומקיימת יחסי מין". היות ומכשיר הטלפון של המתלוננת היה על רמקול במהלך השיחה, גם בתה בת ה-26 שהיתה לידה שמעה את השיחה.
  הדברים שאמרת למתלוננת מהווים, לכאורה, עוולה של הטרדה מינית לפי סעיף 3(א)(5) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, המגדיר הטרדה מינית כ"התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ...". כמו כן, באמירת הדברים למתלוננת פגעת בכבודה, והתנהגת באופן שאינו הולם סטודנט במכללה.
 3. האמור בפסקאות ב ו- ג לעיל הינו בגדר עבירות משמעת לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.
 • החלטה:
 1. אזהרה שלא לחזור על ביצוע העבירה לפי סעיף 8.1 (א) לתקנון ובפרט לכך שאסור עליך ליצור כל קשר עם המתלוננת באופן ישיר או בעקיפין עד סיום לימודיכם במכללה.
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 3. איסור לימוד יחד עם המתלוננת קורסי בחירה, פרקטיקות, קליניקות, קבוצות תרגול לשיעורי חובה וכיוצ"ב קורסים שאינם שיעורי חובה וכן איסור היבחנות בבחינה מסכמת בקורס חובה באותה כיתה יחד עם המתלוננת עד סיום התואר הנוכחי, לפי סעיף 8.1 (י"ז) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מלימודים במכללה - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת מיום מתן החלטתי 14.6.21 ועד תום ארבע השנים הקרובות. לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. כתיבת מכתב התנצלות (שניסוחו יכלול מסר של התנצלות מפורשת שלא משתמעת לשני פנים) למתלוננת ומסירתו למזכירות ועדת המשמעת בתוך שבוע מיום המצאת ההחלטה המלאה לידיך על ידי סניגורך. לפי סעיף 9.1 (א) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • החלטת ועדת ערעורים:
 1. סעיף 5.3 (א) – הונאה ומרמה – חברי הועדה הסכימו שקבלתך ללימודים בספיר נעשתה תוך הסתרה מכוונת של מידע מצידך לצורך קבלה ללימודים. לפיכך אנו מקבלים את ערעור הקובלת עו"ד ליאורה ארזי בן חיים על זיכויך בסעיף זה. כמו כן הוחלט שמפאת הזמן שחלף לא ניתן ליישם בפועל את ההרחקה ולכן אנחנו מאשרים בדיעבד את קבלתך למכללה.
  כאמור לעיל, רישומך למכללה תוך הימנעות ממסירת מידע חיוני לשם קבלה ללימודים (הסתרה של הרחקה לצמיתות בשנת 2003) לא מקנה לך זכויות והטבות.  לפיכך אנחנו קובעים שהחל ממועד מכתב זה לא יינתנו לך במישרין או עקיפים כספים כלשהם (מלגות, מענקים, פרסים, כספי השתתפות בפעילות/טיפול) ממכללת ספיר וכן שלא תוכל להיות מועסק בעתיד על-ידי המכללה.
 2. סעיף 5.1 (ד) – הטרדה מינית – החלטנו ברוב קולות שדבריך אל הסטודנטית [...] "יושבת על זין ומקיימת יחסי מין" הם הטרדה מינית לכל דבר ועניין שכן בדבריך יש במפורש התייחסות מינית מבזה ומשפילה כלפי [...], גופה ומיניותה. טענותיך והסברך לא יצרו  תחושה של חרטה כנה וניסיונותיך לייצר עמימות ביחס לעבירה שביצעת אף ייצרו אפקט הפוך ועוררו בקרבנו אכזבה מלשונך וסגנונך.
  סטודנטיות במכללת ספיר צריכות לחוש מוגנות ובטוחות בקמפוס ועלינו החובה לשמור על מרחב ציבורי שמאפשר לאותן סטודנטיות לעמוד באתגרים אינטלקטואלים ללא הערות מבזות ומשפילות על גופן ומיניותן.
  לפיכך קיבלנו את ערעורה של הקובלת עו"ד ארזי בן חיים והחלטנו להרחיק אותך מהלימודים במכללה באופן מידי לשלושה סמסטרים: סמסטר קיץ תשפ"א; סמסטר א' תשפ"ב וסמסטר ב' תשפ"ב. נקבע כי באפשרותך לחזור ללימודים במכללה בסמסטר א' תשפ"ג.
  בנוסף לעונש זה החלטנו גם להרחיקך על תנאי מלימודים במכללה לצמיתות בגין כל הרשעה נוספת.
 3. ההרשעה והעונשים שהוטלו עליך בגין ההרשעה בסעיף 5.1. (ב) – פגיעה בכבוד – מבוטלים.

אנו מאשרים את פרסום ההחלטה בכפוף לכללים הנהוגים במכללה משום שלדעתנו השתקה והסתרה במקרים של הטרדה מינית זרים ל-"רוח ספיר".

 • החלטת בבקשת החנינה:

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 27 לתקנון, החלטתי להפעיל את סמכות החנינה שבידי ולהורות על המתקת העונש שלך כמבואר כאן:
מבוטלים כל העונשים שהושתו עליך על ידי ועדת הערעורים; במקום זאת ישובו ויחולו העונשים שהטיל עליך שופט המשמעת. בין היתר, יחולו ההוראות הבאות:
מבוטל האיסור לקבל מהמכללה במישרין או בעקיפין כספים כלשהם (מלגות, מענקים, פרסים, כספי השתתפות בפעילות/טיפול); במקומו ישוב ויחול העונש שהטיל עליך שופט המשמעת – שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א.
מבוטל עונש ההרחקה מהלימודים; במקומו תחול חובת הפרדה מוחלטת בלימודים בינך ובין המתלוננת כמפורט כאן: בנוסף לחובות ההפרדה והריחוק שנקבעו בפסק הדין של שופט המשמעת, אינך מורשה להיות רשום או ללמוד באף קורס שבו רשומה המתלוננת, וזאת מראשית סמסטר א' של שנה"ל תשפ"ב ועד לסיום לימודיך במכללה.
יימחק רישום ההרשעות שלך בסעיפים 5.1 (ד) הטרדה מינית ו- 5.3 (א) הונאה ומרמה.  
תיוותר על כנה הרשעתך בסעיף 5.1 (ב) פגיעה בכבודה של המתלוננת.

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.3 לתקנון המשמעת של המכללה.
בינואר 2020 הועברה לטיפולי תלונה, שעניינה חשד לזיוף מסמכים.
באוקטובר 2019 הגשת למכללה האקדמית ספיר מסמכים, בבקשה להתקבל ללימודי תואר ראשון ... (צוין שם המחלקה). בין היתר הגשת גיליונות ציונים ואישור זכאות לתואר ראשון מטעם ... (צוין שם מוסד לימודים אחר).
על סמך זכאותך לתואר ראשון התקבלת ללימודים במכללה והחלת ללמוד בשנה"ל תש"ף תואר ראשון ... (צוין שם התואר), מסלול ערב.
בבדיקה לאימות המסמכים שנערכה לאחרונה מול ... (צוין שם מוסד הלימודים האחר) נמצא כי אינך בוגר האוניברסיטה.
אי לכך אתה נחשד בכך שהגשת מסמכים כוזבים וניסית לקבל דבר במרמה.
יובהר כי המעשים בהם אתה נחשד, מהווים עבירה פלילית של זיוף על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בקשר ללימודים במכללה זוהי עבירת משמעת חמורה, על פי תקנון משמעת סטודנטים של המכללה.

 • החלטה:
 1. מניעת שימוש לצמיתות של הנאשם במתקני המכללה לפי סעיף 8.1 )ד( לתקנון המשמעת.
 2. מניעת זכות לצמיתות של הנאשם להיות מועסק על ידי המכללה לפי סעיף 8.1 )יג( לתקנון.
 3. הרחקה לאלתר של הנאשם לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.1 )כג( לתקנון.
 4. פיצוי בגין בזבוז משאבי המכללה, בסך 5,000 ₪ שישולם למכללה לפי ס' 8.1 )י'( לתקנון בתוך 60 ימים מתאריך החלטה זו.
 5. דבר ההרשעה והעונש שהוטל בגינה יירשמו בגיליון הציונים של הנאשם בהתאם לסעיף 8.5 לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת זימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בסמסטר א' תש"ף, השתתפת בשיעור. כאשר המרצה עצר את מהלך השיעור והתחיל לענות לשאלתך, הסתובבת והתחלת לדבר עם תלמידה אחרת. המרצה הודיע לך שלא יענה יותר לשאלותיך נוכח התנהגותך המזלזלת ובתגובה התחלת לדבר בקול ולהפריע למהלך השיעור. כאשר המרצה ביקש ממך לצאת מהכיתה סירבת.

ההתנהגות המתוארת לעיל בה אתה נחשד אינה הולמת סטודנט במכללה ואינה מכבדת את המרצה ואת חבריך לכיתה. התנהגות המפריעה לסדרי ההוראה והלמידה, הפרת הוראות המרצה ופגיעה בכבודו – אלה הן עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 2. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 לתקנון המשמעת של המכללה.
באחד הימים במהלך סמסטר א' בשעה 08:30 לערך, הגעת לשער "אקדמיה" של קמפוס המכללה, יחד עם סטודנטית. על פי התלונה, המאבטח ביקש מהסטודנטית להציג תעודה ואתה, שכבר הצגת תעודה ועמדת ליד דלת היציאה, אמרת לסטודנטית: "לא צריך אל תראי לו, בואי בואי" וכן אמרת למאבטח" "אל תבדוק אותה". מנהל המשמרת אמר לך "האם אתה הקב"ט החדש שאתה מחלק לנו כאן הוראות בצעקות?" ואתה המשכת וצעקת "כן אני אחלק לכם הוראות". מנהל המשמרת הסביר לך שאם תמשיך לצעוק אתה עלול להגיע לוועדת משמעת, ובתגובה הוצאת תעודה מזהה וצעקת "הנה קח ותרשום את הפרטים ותדחוף אותם אתה יודע לאן". בזמן שמנהל המשמרת רשם את פרטיך, אמרת: "אני לא סופר אתכם, ולמה מי אתה". מנהל המשמרת החזיר לך את התעודה ואתה קיללת אותו במילה גסה.
ההתנהגות המתוארת לעיל, בה אתה נחשד, אינה הולמת סטודנט במכללה (בלשון המעטה) ועולה כדי אלימות מילולית. פגיעה בכבודו של עובד מכללה והפרעה לסדרי האבטחה במכללה אלה הן עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 +  5.2 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בוחן חסוי ללא חומר עזר שהתקיים בסמסטר א' תש"ף, עלה חשד כי הפרת את הוראות ההתנהגות בזמן בחינה.
סיימת את הבוחן לאחר 10 דקות וסירבת להמתין בכיתה, על אף שהנהלים קובעים שאסור לצאת מהכיתה במהלך חצי השעה הראשונה מתחילת הבחינה. המשגיחה הסבירה לך שאסור לעזוב את הכיתה בחצי השעה הראשונה ואתה צעקת שאין לך זמן לשבת, קמת וזרקת את מחברת הבחינה על שולחן המשגיחות. המשגיחה אמרה לך שעוד אין לך מדבקה על המחברת כי הן לא הספיקו להדביק, אך אתה יצאת מהכיתה ללא רשות ולא לקחת איתך את ספח הבחינה.
ההתנהלות המתוארת לעיל, בה אתה נחשד, מהווה הפרה של הוראות ההתנהגות בעת בחינה והינה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה (חומר עזר שהותר: 2 דפי A4 ומחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, נבחנת בכיתה נפרדת היות ואתה זכאי להקראה ושכתוב.
כאשר נכנסת לכיתה הוצאת טלפון נייד וביקשת מהמשגיח לצלם את המבחן. המשגיח סירב ומשך את דפי המבחן ממך כדי שלא תוכל לצלם אותם. לאחר מכן ביקשת לצאת לשירותים עם דפים והמשגיח סירב. בשעה 9:50 (20 דק' לאחר תחילת הבחינה) יצאת מהכיתה בניגוד להוראות ההתנהגות בזמן בחינה (אסור לצאת בחצי השעה הראשונה של המבחן). כאשר חזרת לכיתה הסתכלת בטלפון הנייד שלך והתחלת לסמן תשובות בבחינה. המשגיח הורה לך לשים את הטלפון בתיק ואתה סירבת. הפצרת במשגיח שייתן לך את מבוקשך ובין היתר אמרת לו: "השקעתי הרבה כסף בלימודים; אני לא מסוגל לעשות את המבחן ללא עזרה, אני אכשל; איך אתה מסוגל לראות אותי מבקש ממך ולא לעזור לי; אנחנו יהודים, מאיזה עדה אתה? אני מנתיבות, אני הולך לשלוש תפילות אני יותר דתי ממך; כמה אתה רוצה אני אתן לך, 1000 שקל?; אתה רק בוחן אז על מי אתה מגן פה?; תעשה כאילו לא ראית, הכל בסדר לא ראית כלום; כמה אתה מרוויח 5000 שקל? אתן לך 10,000 שקל; זה על המצפון שלך אם אפשל; למה אתה לא נותן לי לצלם כי אתה תספר עלי?"
כך במשך שעה תמימה המשכת והפעלת לחצים על המשגיח שיאפשר לך לבצע הונאה ויעלים עין. המשגיח שב והורה לך לשים את הטלפון בתיק והסביר לך ששימוש בטלפון עלול לפסול לך את הבחינה.
בנוסף העתקת שאלות מהבחינה לדף התשובות בניסיון לצאת עם דף זה לשירותים.
בשעה 10:40, לאחר שיצאת לשירותים פעם נוספת ושהית שם 10 דקות, המשגיח ביקש מגב' שולי לישע, אחראית בחינות וחדר סריקות, להגיע. המשגיח יצא מהכיתה והודיע לך שהוא מפסיק את המבחן עד ששולי מגיעה לצורך הבהרת נהלי הבחינה. לאחר ששולי הגיעה ושוחחה עמך, שמת את התיק בצד עם הטלפון והמשכת את הבחינה.

ההתנהגות המתוארת לעיל בה אתה נחשד, מעוררת, לכאורה, חשש לביצוע עבירות משמעת חמורות, על פי תקנון משמעת סטודנטים של המכללה: הטרדה של עובד מכללה ופגיעה בכבודו ובשלומו; הפרה של הוראות ההתנהגות בזמן בחינה; ניצול לרעה של התאמות שניתנו לך ע"י המכללה; הכנסתו והחזקתו של ציוד אסור בזמן בחינה וניסיון להעתיק באמצעותו; ניסיון לשחד עובד מכללה ולשדלו לסייע לך בביצוע מעשה תרמית והונאה לשם קבלת זכויות מהמכללה.

 • החלטה:
 1. כתיבת מכתב התנצלות קצר למשגיח בגין ההתנהגות כלפיו, לפי סעיף 9.1(א) לתקנון משמעת סטודנטים. המכתב החתום ע"י התלמיד יועבר לקובלת בתוך 3 ימים ממועד אישור ההסדר ע"י שופט משמעת.
 2. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה מלימודים במכללה לצמיתות, על תנאי, בגין כל הרשעה נוספת, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. דחיית זכאות לדיפלומה (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בארבעה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. 20 שעות עבודות שירות במכללה, לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון. העבודות יבוצעו בפיקוח מר אלכס דביר, מנהל אגף מנהל ושירות, ויש לסיים את מכסת השעות עד ליום האחרון של סמסטר ב' תש"ף.
 6. קנס כספי על סך 1,000 ₪, לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון. הקנס ישולם תוך 45 יום מיום אישור ההסדר ע"י שופט משמעת.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם לפי סעיף 28.1 לתקנון.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בסמסטר א' תש"ף, הגשת את מטלה מס' 3 בקורס. כאשר עוזרת ההוראה החזירה לך את העבודה עם הערות וציון שלחת לה מייל כדלקמן: "שלום, אני מעוניין לערער על הציון שנתת לי על המטלה השלישית, הוא לא הוגן בשום קנה מידה, נראה שיש לך משהו אישי נגדי אחרת אין לי הסבר לדבר הזה, להוריד לי 25 נקודות על הביקורת על הראיון?? זה פשוט לא הגיוני בשום צורה, כיסחת אותי בלי לחשוב פעמיים, פשוט בושה." (ההדגשה אינה במקור).
התנהלותך המתוארת לעיל אינה הולמת סטודנט במכללה. מדובר בהתבטאות מזלזלת, פוגענית, לא ראויה ולא מכבדת, בלשון המעטה, ובהאשמות חסרות בסיס כנגד עוזרת ההוראה.
יוער, כי במהלך הקורס סגל ההוראה התחשב בך, לפנים משורת הדין, פעמיים: פעם ראשונה כאשר ביצעת מעשה הונאה וביקשת מתלמידה אחרת לחתום את שמך בדף הנוכחות למרות שלא היית בשיעור, ופעם שנייה כאשר ביקשת להעדר משיעור רביעי במהלך הקורס (כל תלמיד רשאי להעדר משלושה שיעורים).
התנהגות שאינה הולמת סטודנט והתנהגות הפוגעת בכבודה של עוזרת הוראה אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. אזהרה שלא לחזור על ביצוע העבירה לפי סעיף 8.1(א) בתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 לתקנון המשמעת של המכללה.
השתתפת בשיעור שהועבר באופן מקוון (באמצעות ZOOM), סמסטר ב' תש"ף. במהלך השיעור המתרגלת הסבירה לסטודנטים/ות את ההנחיות למטלת האמצע ואת אמרת בקול רם מול כל הכיתה, תוך כדי ההסבר: "אני משלמת על קורס בשביל שפרופסור ילמד אותי פתאום באה לי איזה ...(צוין שם המתרגלת) זובי".
יוער, כי לאחר האירוע כתבת למתרגלת הודעה פרטית בצ'אט בזום וגם בווטסאפ, כי הדברים נאמרו מתוך תסכול ואת מתנצלת.

התנהגותך המתוארת לעיל אינה מכבדת, מזלזלת ופוגענית, ואין לה מקום במכללה בפרט ובין בני אדם בכלל.
פגיעה בכבודה של עובדת מכללה מהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.3 לתקנון המשמעת של המכללה.
שלחת מייל לרכזת המחלקה, שעניינו קורס שנתי תש"ף, וזו לשון המייל ששלחת:
"שלום ... (צוין שם רכזת המחלקה),
הגיעו מים עד נפש, אני מבקש לקבוע פגישה עם ... (צוין שם הרמ"ח).
אין זה ייתכן הזלזול שאני סופג מ... (צוין שם המרצה) אשר 3 פעמים ניסיתי לשוחח איתו במשך הסמסטר ו״בנדיבותו״ העניק לי פעם אחת 3 דקות. מהרגע הראשון שהגעתי אליו נאמר לי ״לא מעניין אותי שהיית במילואים״ ולמעשה כאן נחרץ גורלי.
לא יקובל על הדעת שבמוסד אקדמי במדינת ישראל לא יכבדו העדרות עקב שירות מילואים כחוק ויפסלו אותו.
אבקש לקבוע פגישה עם ... (צוין שם הרמ"ח) בהקדם האפשרי טרם אנקוט בצעדים משפטיים עקב הפרת הזכויות שלי.
בברכה מיכאל גיטמן"

בעקבות המייל האמור, הוגשה נגדך תלונה ע"י המרצה. הקובלת פנתה אליך על מנת לברר את העובדות ואת עמדתך בנוגע להאשמות נגדך, אולם לא פעלת כדי לגבות את דבריך באסמכתאות לצורך הפרכת האישומים נגדך.
אי לכך אתה נחשד בהתנהגות שאינה הולמת סטודנט, פגיעה בכבודו ובשמו הטוב של עובד מכללה, פגיעה בשמה הטוב של המכללה, הוצאת לשון הרע, איום, התנהגות הפוגעת בשלומם של עובדי מכללה, ניסיון לנצל לרעה הקלות שניתנו ע"י המכללה, ומסירה ביודעין של ידיעה כוזבת או הימנעות ביודעין ממסירת מידע חיוני לשם קבלת זכות שאינה מגיעה לך בקשר ללימודים במכללה.
כל אלה מהווים עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. אזהרה שלא לחזור על ביצוע עבירה לפי סעיף 8.1 (א) לתקנון.
 2. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 לתקנון המשמעת של המכללה.
במהלך שיעור מקוון (זום) בקורס בסמסטר ב' תש"ף, התנהגת באופן שאינו הולם תלמיד במכללת ספיר, בלשון המעטה.
דיברת למרצה בחוצפה ובחוסר כבוד, הפרעת למהלך השיעור, האשמת את המרצה שהוא מנסה "לדפוק אתכם". התנהגותך הלכה והסלימה עד כדי כך שהמרצה נאלץ לכבות לכל הכיתה את המיקרופונים. בשלב זה כתבת לו הודעה בצ'ט הזום שפתוח לעיני כל הכיתה "אני לא כמוך מתלונן יא שוטר".
התנהגותך היתה משולחת כל רסן והדברים היו כה חמורים עד שתוך כדי השיעור אחד הסטודנטים פנה בעילום שם במייל לראש המגמה וכתב לו בין היתר: "אני רוצה לדווח על סטודנט בעייתי... הוא מדבר כמו עבריין למרצה ... (צוין שם המרצה), דיבור מאיים... זו הפעם השנייה שהוא עושה את זה... הוא לא מבין איפה הוא נמצא. אני מבקש לטפל בו בהקדם זה כבר נהיה ממש לא לעניין. לדבר בצורה כזו מזלזלת למרצה שמכבד את כולם. זו כבר חציית קו אדום".
גם בשיעור קודם דיברת למרצה בצורה לא הולמת ובין היתר כתב לו בצ'אט "מלשין".

אי ציות להוראות המרצה, פגיעה בכבודו ובשלומו של עובד מכללה, איום, והפרעה לסדרי ההוראה והלמידה אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
שלחת למתרגל במחלקת הודעת ווטסאפ, כלהלן:
"מנסה את מזלי...
אני צריכה עזרה יום שלישי הבא, יש לנו מבחן מקוון ואני צריכה עזרה בזמן המבחן. יש מצב שאתה עוזר לי?
אשלם לך כמה שתגיד!!!!!".
מדובר על מבחן בקורס חובה שנתי (תש"ף). אם לא די בכך, במהלך התנהלותך מול ראש המחלקה מסרת מידע כוזב בנוגע לבריאותך ואף ניסית לשדל את המתרגל שלא לדווח על התנהגותך הקלוקלת.
שידול אדם אחר להבחן במקומך, או לסייע לך בזמן מבחן תמורת תשלום, מהווה ניסיון לביצוע מעשה הונאה ותרמית החותר תחת טוהר הבחינות ותחת עקרונותיה המוסריים והאקדמיים של המכללה. זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. הגבלת לימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א לקורסי חובה המהווים תנאי מוקדם לקורסים בסמסטר ב' בלבד. הגבלת לימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"א לקורסי חובה המשך לקורסי החובה בסמסטר א' בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר למשך שנה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 4. עבודות שירות לתועלת המכללה במסגרת דקנאט הסטודנטים בהיקף של 30 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(יב) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף, התנהגת באופן שאינו הולם סטודנט במכללת ספיר (בלשון המעטה). תחילה ביקשת מהמרצה שעבודת הסיכום שלך בקורס תהיה הרחבה של תרגיל האמצע ושיוגשו יחד, והמרצה אישרה זאת. לאחר שהגשת את העבודה המרצה כתבה לך שהיא מוכנה לקבל אותה כתרגיל, אבל היא לא מספיק אקדמאית כעבודת סיכום. בתגובה כתבת לה כלהלן: "זו העבודה הסופית שלי וזהו. אשמח לציון עובר או לציון גבוה יותר. אף אחד לא הסביר לנו כיצד יש לכתוב את העבודה והסברת באופן מאוד כללי ולא מובן בעליל כיצד לעשותה. רוצה להגישה בתור עבודה סופית, לקבל ציון לפחות עובר - תודה ולהתראות וזה הכל." המרצה לא הגיבה להודעתך זו, ולאחר מכן כתבת לה: "את ממש זורקת ז**. מדהים שאת מרצה ונראה שאת לא יודעת דברים בסיסים בנושא שאת אמורה להיות מומחית בו. אם הייתם יודעים עם מה חלקנו אמורים להתמודד לא הייתם זורקים ככה. אמרת שזה יכול להיות ציון סופי, ולמרות שאת לא נותנת הוראות ברורות עשיתי מאמץ אני רוצה ציון לפחות עובר על העמל שטרחתי - ואם את מסוגלת להתנהג באופן בוגר ולא להתעלם ולזרוק מאוד אעריך זאת". המרצה לא ענתה לך על כך, ובתגובה, במהלך שיעור שהתקיים בזום, כתבת בקבוצת הווטסאפ של הקורס בה חברים/ות כלל הסטודנטים/ות בקורס והמרצה: "המרצה הכי זוועה שיצא לי לחוות מתחילת הלימודים... לפחות יש תעודת הוראה או לפחות תעודת בגרות? אומרת משהו אחד ואחר כך טוענת משהו אחר. לגבי עבודה סופית, את באמת מצפה שנשקיע אלפי שקלים במחקר ושנטמיע בעבודה?We're student with low budget for fucks sake! וכל הכבוד שאת מתעלמת מהסטודנטים שלך, אל תעזרי ותמשיכי לזרוק זין. מקוה שהיתר פה לא יצטרכו לשאת את הדברים שעשית לי לקראת סוף הקורס. שיהיה לכם בהצלחה עם המרצה הזו שזורקת זין בלי סוף. "התבטאויותיך המצוטטות לעיל וסגנון התנהגותך המתואר אינם מקובלים במוסד אקדמי בפרט ובאין אנשים בכלל. פגיעה בכבודה ובשמה הטוב של מרצה במכללה זוהי עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.7 לתקנון המשמעת של המכללה.

שאלת ציוד ממחסן קולנוע לטובת סרט סוף סמסטר. טרם ההשאלה נאמר לך, כי מחסן קולנוע נפתח בשעה 08:00 להחזרת ציוד, וכי אם אין באפשרותך להחזיר את הציוד עליך לדאוג שסטודנט אחר מהכיתה יחזיר אותו. עוד נאמר לך כי אם אין לך אפשרות להגיע בזמן אל תיקח ציוד, משום שהיו כבר קיימות הזמנות ציוד למחרת ע"י סטודנטים אחרים.
למחרת בשעה 08:12 התקשרת למחסן קולנוע והודעת שהשארת את הציוד אצל שומר ב"שער תקשורת", ושמישהו ממחסן קולנוע ילך לקחת אותו ולזכות את הציוד. באותה שיחה נאמר לך כי התנהלותך אינה תקינה ועליך להחזיר את הציוד ולדאוג שכרטיס ההשאלה שלך נקי, אולם בכל זאת השארת את הציוד אצל השומר.
בסופו של דבר הציוד הוחזר בשעה 13:30 ע"י סטודנט אחר.
לא למותר לציין, כי בתאריך יום קודם טרם הוצאת הציוד נדרשת לשלם קנס על סך 100 ₪ שהיה רשום לחובתך במערכת, בגין איחור בהחזרת ציוד, וזאת לאחר שהוזהרת בעבר.

ההתנהלות המתוארת לעיל בה אתה נחשד, מלמדת על זלזול במערכת ועל חוסר כבוד לחבריך, הסומכים את עבודתם על הציוד במחסן הקולנוע. בהתנהגותך עברת על תקנון שאילת ציוד של מחסן הקולנוע, עליו חתמת.

הפרת הוראות המכללה בכל הקשור לשאילת ציוד ממחסן קולנוע, אי השבת ציוד בזמן ומעשה שהיה עלול לגרום לנזק או לאובדן הציוד – אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. קנס בשיעור 150 ₪  לפי סעיף 8.1(יא) בתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הטרדה מינית / פגיעה בכבוד. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות בשיעור מקוון במערכת זום בקורס, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך השיעור, בשעה 15:30 לערך, אחת הסטודנטיות בקורס נראתה על מסך המחשב במערכת הזום כשהיא חשופת חזה (לא ראו את פניה). סטודנטית שהשתתפה בשיעור צילמה את מסך המחשב באמצעות הטלפון הנייד שלה (תמונת "סטילס") ושלחה את התמונה דרך אפליקציית ווטסאפ לקבוצה בה חברים תשעה סטודנטים/ות במחלקה ואת אחת מהן (להלן: "קבוצת הווטסאפ"). לאחר שקיבלת את התמונה סימנת עיגול סביב ראשו של אחד התלמידים הנראים בתמונה (באמצעות תוכנת עריכה) ושלחת אותה חזרה לחברים/ות בקבוצת הווטסאפ כהלצה (בתוספת כיתוב). המעשה שביצעת לכאורה, יכול להוות עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית:
(5א) "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ...."
סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע:
 (א)   "... המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."
בהמשך לאירועים הנ"ל, הנציבות למניעה וטיפול בהטרדות מיניות במכללה שלחו מייל לסטודנטים/ות החברים/ות בקבוצת הווטסאפ, אשר קיבלו את התמונה, וכתבו כלהלן (ההדגשות אינן במקור):
"הובא לידיעתנו כי פורסמה במסגרת קבוצת וואטסאפ בה את/ה חבר/ה, תמונה של אחת המשתתפות בשיעור שהתקיים באותו יום ב-Zoom. התמונה, שצולמה ללא ידיעתה או הסכמתה של המצולמת, התמקדה במיניותה בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות אותה. אנו רואות לנכון להבהיר, שצילום אדם ללא ידיעתו כשהוא נמצא ברשות היחיד, מהווה פגיעה בפרטיות, וכי פרסום התמונה או הפצתה יכולים להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית לפי החוק למניעת הטרדה מינית וחוק הגנת הפרטיות. אנו מקוות שמחקת את התמונה בסמוך לאחר קבלתה, וכי לא העברת אותה לאיש. ככל שטרם מחקת את התמונה, עליך לעשות זאת באופן מיידי. ככל שהעברת את התמונה או הראית אותה לאחר/ים, הינך נדרש/ת לדווח על כך מידית לנציבות."
אף על פי כן, לא דיווחת לנציבות כי שלחת את התמונה בשנית לקבוצת הווטסאפ. הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת חמורה לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. התנדבות בשיעור מצטבר של 50 שעות כמפורט לעיל שתיעשה לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. מכתב התנצלות שיועבר לידי המתלוננת באמצעות קובלת ועדת המשמעת לפי סעיף 9 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות בשיעור מקוון במערכת זום בקורס, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך השיעור, בשעה 15:30 לערך, אחת הסטודנטיות בקורס נראתה על מסך המחשב במערכת הזום כשהיא חשופת חזה (לא ראו את פניה). סטודנטית שהשתתפה בשיעור צילמה את מסך המחשב באמצעות הטלפון הנייד שלה (תמונת "סטילס") ושלחה את התמונה דרך אפליקציית ווטסאפ לקבוצה בה חברים תשעה סטודנטים/ות במחלקה (להלן: "קבוצת הווטסאפ הראשונה"). אחת הסטודנטיות מקבוצת הווטסאפ הראשונה העבירה לך את התמונה באמצעות הווטסאפ, ואת שלחת את התמונה לקבוצת ווטסאפ נוספת, בה חברות עוד ארבע סטודנטיות מלבדך, משנה אחרת במחלקה.
המעשה שביצעת לכאורה, יכול להוות עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית:
(5א) "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ...."
סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע:
 (א)   "... המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."
הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת חמורה לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. התנדבות בקהילה בשיעור מצטבר של 70 שעות לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. מכתב התנצלות שיועבר לידי המתלוננת באמצעות קובלת ועדת המשמעת לפי סעיף 9 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • החלטת ועדת ערעורים:

חברי הוועדה החליטו לזכות אותך מסעיף ההרשעה של ההטרדה המינית , 5.1(ד). חברי הועדה החליטו לשנות את סעיף ההרשעה, להרשיע אותך בסעיף 1.5(ג) התנהגות שאינה הולמת:  "התנהגות הפוגעת בשלומם, גופם, או ברכושם של מי ממורי המכללה, עובדיה, תלמידיה, או אורחיה".
שאר החלטות ועדת המשמעת מתאריך 9/9/2020 לא שונו ונשארות על כנן.


 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות בשיעור מקוון במערכת זום בקורס, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך השיעור, בשעה 15:30 לערך, אחת הסטודנטיות בקורס נראתה על מסך המחשב במערכת הזום כשהיא חשופת חזה (לא ראו את פניה). את צילמת את מסך המחשב באמצעות הטלפון הנייד שלך (תמונת "סטילס") ושלחת את התמונה דרך אפליקציית ווטסאפ לקבוצה בה חברים תשעה סטודנטים במחלקה. המעשים שביצעת לכאורה, מהווים עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית:
(5א) "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ...."
סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע:
 (א)   "... המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."
הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת חמורה לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. התנדבות בשיעור מצטבר של 130 שעות לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. מכתב התנצלות שיועבר לידי המתלוננת באמצעות קובלת ועדת המשמעת לפי סעיף 9 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת זימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה בקורס במועד ב' סמסטר א' תש"ף, חומר העזר שהותר הוא מחשבון ודף עזר שצורף לבחינה (אשר הוכן ע"י המרצה).
בשעה 18:30 לערך (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה), המשגיחות הבחינו שאת משתמשת בדף נוסחאות שונה מזה שקיבלת בתחילת הבחינה: העותקים של דפי הנוסחאות שחולקו בתחילת הבחינה היו מאד בהירים ואילו העותק שנמצא אצלך היה מאד כהה וכן בצידו השני של הדף היו רשומים פתרונות שלמים של תרגילים. המרצה אישר שמדובר בחומר עזר אסור.
לאחר שהדף האסור נלקח ממך סירבת להוציא את הדף שקיבלת בתחילת הבחינה.
הכנסתו או החזקתו בזמן בחינה של חומר עזר אסור וניסיון להעתיק ממנו, זוהי עבירת משמעת חמורה. מעבר לכך, ההתנהגות המתוארת לעיל בה את נחשדת, מהווה מעשה תרמית והונאה תוך ניצול מתן דף העזר ע"י המרצה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד ב' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה בקורס במועד ב' סמסטר א' תש"ף, חומר העזר שהותר הוא מחשבון ודף עזר שצורף לבחינה (אשר הוכן ע"י המרצה).
בשעה 18:35 לערך (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה), המשגיחות הבחינו שאתה משתמש בדף נוסחאות שונה מזה שקיבלת בתחילת הבחינה: העותקים של דפי הנוסחאות שחולקו בתחילת הבחינה היו מאד בהירים ואילו העותק שנמצא אצלך היה מאד כהה וכן בצידו השני של הדף היו רשומים פתרונות שלמים של תרגילים. המרצה אישר שמדובר בחומר עזר אסור.
לאחר שהדף האסור נלקח ממך סירבת להוציא את הדף שקיבלת בתחילת הבחינה.
כאשר סיימת את הבחינה (19:40) דיברת עם המשגיחות וביקשת שיעזרו לך ולא יעבירו את התלונה. בסוף הבחינה (20:00) חיכית למשגיחות מחוץ לכיתה ושוב ביקשת שיעזרו לך. הן התקשו לשכנע אותך לעזוב.
הכנסתו או החזקתו בזמן בחינה של חומר עזר אסור וניסיון להעתיק ממנו, זוהי עבירת משמעת חמורה. מעבר לכך, ההתנהגות המתוארת לעיל בה אתה נחשד, מהווה מעשה תרמית והונאה תוך ניצול מתן דף העזר ע"י המרצה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד ב' סמסטר א' תש"ף, סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורס מתמטיקה 30+ בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
בשעה 10:50 (כשעה ו-20 דק' לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה ניגשה אליך וביקשה שתוציא מה שיש לך בכיס. הוצאת חפיסת סיגריות והמשגיחה ביקשה שתוציא כל מה שיש לך בכיס. הוצאת דף, קימטת אותו ואמרת "זה דף שהתכוננו אליו לפני הבחינה".
המרצה אישרה שהדף כולל מושגים רלוונטיים לבחינה.
הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מיום 4.2.2020, מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס "שיטות מחקר רו"ח - מוגבר", לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
במהלך הדבקת ברקודים, בשעה 17:50 (כ-20 דק' לאחר תחילת הבחינה), המשגיחה הגיעה לשולחן שלך ומצאה עליו 5 כרטיסיות עם כיתוב. היא שאלה אותך מדוע החומר לא נמצא בתיק ואת השבת שהיא יכולה לזרוק אותו לפח. המשגיחה הסבירה לך שזה צריך להיות בתיק ולא על השולחן ואת לא הגבת. יודגש כי במהלך חלוקת השאלונים החומר לא נראה על השולחן.
המרצה ציינה שהחומר בכרטיסיות שנמצאו רלוונטי לבחינה.
הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד וחומר עזר אסור בזמן הבחינה.
בשעה 10:00 (כחצי שעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה שיש לך טלפון בכיס וביקשה אותו ממך. אתה ענית לה שהטלפון כבוי. היא אמרה לך: "זה אסור ואתה יודע יפה מאד שזה אסור, זו לא שנה ראשונה שלך".
בשעה 10:16 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שדחפת חבילת שוקולד שהייתה ברשותך מתחת למחברת. היא בדקה וראתה שהצד הפנימי של העטיפה מכוסה כיתוב (שליף). כאשר חזרת מהשירותים חיפשת את העטיפה והיא אמרה לך שזה אצלה, חטפת לה את הדף מהיד והיא לקחה אותו בחזרה.
המרצה אישרה שהכיתוב על העטיפה רלוונטי לקורס ומהווה חומר עזר אסור.
הכנסת טלפון נייד וחומר עזר אסור לבחינה אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
השתתפת בבחינה ללא חומר עזר (לא חסויה), מועד א' סמסטר א' תש"ף. בשעה 19:00 (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים, והמשגיחה הבחינה שכף יד שמאל שלך מלאה בכתוביות בצבע כתום חזק, מבפנים ומבחוץ. היא שאלה אותך מה זה ואת ענית שזה שטויות. היא ביקשה ממך לצלם את היד שלך ולהראות למרצה כדי להיות בטוחה שזה לא שייך למבחן, אך את סירבת. כאשר יצאת מהשירותים מחקת את כל הכיתוב.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה והעתקה ממנו זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח).
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
המשגיחה חשדה שיש לך חומר עזר אסור. היא ניגשה אליך בשעה 10:12 לערך (כ-40 דק' אחרי תחילת הבחינה) ושאלה אותך: "מה זה הדף הזה שיש לך פה בין המחברת, תלשת אותו מהמבחן? זה מבחן חסוי ולא תולשים". אתה לא נתת לה להוציא את הדף והיא הוציאה אותו בכוח משאלון הבחינה.
המרצה אישרה שהדף שהיה ברשותך הינו חומר עזר אסור.

הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"ף לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1 (יז) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, עלה החשד כי היה ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
על פי התלונה המשגיח בודק את השירותים אחרי כל סטודנט. בשעה 15:18 (כשעתיים אחרי תחילת הבחינה), אחרי שיצאת מהשירותים, המשגיח בדק את תא השירותים ומצא בפח האשפה שבתוך התא שני פתקים: אחד בכתב יד ואחד מודפס. הוא קרא לאחראית הבניין ולאחר חיפוש היא מצאה באותו פח פתק נוסף בכתב יד.
המרצה אישר שהחומר בפתקים רלוונטי לבחינה.
השוואת הכתב בפתקים לכתב במחברת הבחינה שלה העלתה כי כתב היד דומה. מכאן החשד שהפתקים היו ברשותך במהלך הבחינה וכי הכנסת והחזקת במהלך הבחינה חומר עזר אסור.
הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.   

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"ף לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1 (יז) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מילון), מועד ב', סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור במהלך הבחינה.
בשעה 14:03 לערך (כחצי שעה לאחר תחילת הבחינה), ביקשת לצאת לשירותים. על פי התלונה, המשגיחה הבחינה כי את מחזיקה את ג'קט הג'ינס שלך עם יד שמאל. היא שאלה אותך מה יש לך בכיס, ואת ענית לה: "מה יש לי בכיס?" המשגיחה שוב שאלה "מה יש לך בכיס הפנימי של הג'קט?" את פתחת את הג'קט ובתוך הכיס הפנימי היו דפים. המשגיחה לקחה את הדפים ואת יצאת לשירותים.
מדובר על שמונה עמודים של מאמר באנגלית ותרגום שלו.
הכנסתו והחזקתו של חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.
הרשעה קודמת:
בהחלטה משנת 2019 הורשעת בהכנסת טלפון למבחן. העונש שהוטל עליך בשל ההרשעה כלל פסילת הקורס וכן אזהרת הרחקה מהלימודים לצמיתות באם תעברי עבירת משמעת נוספת. החלטת ועדת ערעורים השאירה עונש זה על כנו.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד ב', סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עיכוב תעודת גמר ואישור לימודים במשך שלוש שנים מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה (לא חסויה) מועד א' סמסטר ב' תש"ף, המרצה התיר חומר עזר דף אחד וכתב: "מותר להביא דף אחד דו צדדי עם נוסחאות והסברים, ללא דוגמאות פתורות!"
במהלך הבחינה נמצא ברשותך חומר עזר אסור: שני עמודים מודפסים של דוגמאות פתורות ושלושה עמודים בכתב יד של דוגמאות פתורות.
בשעה 14:58 (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה בדפים האמורים בכיס הימני של מכנסיך.

הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.   

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במסגרת לימודיך במכללה, אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. קנס בשיעור 400 ₪ לפי סעיף 8.1 (יא) לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר סגור, 90% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה המרצה נכנס ל"יומני מעקב" במודל של הקורס. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. לאורך הבחינה (9:00 - 12:00 או 9:00 - 12:45 להארכות זמן), צפית בתכנים באתר המודל שאסור היה לך לגשת אליהם בזמן הבחינה: הרצאות מודפסות ואפילו בחינות משנים קודמות ופתרונות. במבחן יש מספר סעיפים שאפשר לענות עליהם ישירות מהצצה בהרצאות. שימוש בחומר עזר אסור בזמן בחינה זוהי עבירת משמעת חמורה.

החלטה:

 1. פסילת מבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לצמיתות לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון שיופעל במקרה שתבצע עבירה נוספת לפי ס' 5.4 לתקנון בתקופה שעד סיום הלימודים לתואר הנוכחי.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר סגור, 90% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה המרצה נכנס ל"יומני מעקב" במודל של הקורס. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. לאורך הבחינה (9:00 - 12:00 או 9:00 - 12:45 להארכות זמן), צפית בתכנים באתר המודל שאסור היה לך לגשת אליהם בזמן הבחינה: הרצאות מודפסות ואפילו בחינות משנים קודמות ופתרונות. במבחן יש מספר סעיפים שאפשר לענות עליהם ישירות מהצצה בהרצאות. שימוש בחומר עזר אסור בזמן בחינה זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון,
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון,
 3. הרחקה מהמכללה למשך סמסטר א' בשנה"ל תשפ"א לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון,
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות בשל עבירה נוספת למשך שבע שנים לפי סעיפים 8.1(כג) ו-8.4(א) לתקנון,
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון,
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית מקוון (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך המבחן, המרצה הבחינה באמצעות ניהול הקורס בלי-מוד, כי אתה נכנס לחומרי לימוד באתר הקורס, שלפי הנחיות הבחינה אסור להיעזר בהם. שימוש בחומר עזר אסור במהלך מבחן זו עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת תעודת בוגרת התואר או אישור על סיום לימודים בשלושה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית מקוון (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה הותר לנבחנים/ות להיעזר רק בדפי הנוסחאות שצורפו לטופס המבחן ובמחשבון. התבקשתם לענות על שלוש מתוך 4 שאלות. במהלך בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי שאלה מס' 4 בפתרון המבחן שלך זהה לחלוטין לפתרון של שני נבחנים אחרים. בנוסף, שאלה מס' 2 בפתרון שלך זהה לפתרון של אחד מאותם נבחנים. מכאן עלה החשד כי פתרתם את המבחן בשיתוף פעולה ו/או העתקתם אחד מהשני או ממקור אחר. כמו כן, בשיחתי עמך הודית בפניי כי הכנת לבחינה דף נוסחאות והשתמשת בו, וזאת בניגוד להנחיות שניתנו בבחינה. שימוש בחומר עזר אסור במהלך מבחן, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לתעודת בוגר התואר או אישור סיום לימודים בארבעה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר סגור, 90% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה המרצה נכנס ל"יומני מעקב" במודל של הקורס. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. לאורך הבחינה (9:00 - 12:00 או 9:00 - 12:45 להארכות זמן), צפית בתכנים באתר המודל שאסור היה לך לגשת אליהם בזמן הבחינה: הרצאות מודפסות ואפילו בחינות משנים קודמות ופתרונות. במבחן יש מספר סעיפים שאפשר לענות עליהם ישירות מהצצה בהרצאות. שימוש בחומר עזר אסור בזמן בחינה זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. דחיית הזכאות לקבלת תעודת בוגר התואר או אישור על סיום לימודים בארבעה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה (לא חסויה, חומר עזר שהותר: מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 11:20 (כשעתיים לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה כי את מחזיקה בידך טלפון נייד דולק ומנסה להסתיר אותו בעזרת שאלון הבחינה. היא ראתה אותך מעתיקה תשובות לשאלות הבחינה מהטלפון. לטענתך השתמשת בטלפון רק בשאלה אחת.
הכנסת ציוד אסור, כגון טלפון נייד, לבחינה והעתקה באמצעותו זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורס אחד בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 10:10 (כ-40 דק' לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה ניגשה אליך וביקשה שתוציא מה שיש לך בכיס. ענית לה "מה יש לי בכיס?" היא אמרה תוציא את הנייד. הוצאת טלפון דולק ואמרת "שכחתי, קחי".
יודגש כי לפני הבחינה נאמר מספר פעמים ע"י המשגיחות וע"י אחראית בניין להכניס טלפונים לתיקים כבויים.
הכנסתו והחזקתו של טלפון נייד במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. 4.שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד בזמן הבחינה. לפני כניסתך לשירותים אחראית הבניין הבחינה בטלפון בכיסך.
ההוראה לכבות טלפונים ולשים אותם בתיק נרשמה על הלוח.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה במועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 11:14 (כשעה ו-45 דק' לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים עם טלפון דלוק בכיס.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת הבחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד וחומר עזר אסור בזמן הבחינה.
בשעה 10:00 (כחצי שעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה שיש לך טלפון בכיס וביקשה אותו ממך. אתה ענית לה שהטלפון כבוי. היא אמרה לך: "זה אסור ואתה יודע יפה מאד שזה אסור, זו לא שנה ראשונה שלך".
בשעה 10:16 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שדחפת חבילת שוקולד שהייתה ברשותך מתחת למחברת. היא בדקה וראתה שהצד הפנימי של העטיפה מכוסה כיתוב (שליף). כאשר חזרת מהשירותים חיפשת את העטיפה והיא אמרה לך שזה אצלה, חטפת לה את הדף מהיד והיא לקחה אותו בחזרה.
המרצה אישרה שהכיתוב על העטיפה רלוונטי לקורס ומהווה חומר עזר אסור.
הכנסת טלפון נייד וחומר עזר אסור לבחינה אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד  דולק בזמן הבחינה.
בשעה 10:20 (כ-50 דק' לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים וחזרת בשעה 10:22. 10 דקות לאחר מכן המשגיחה ניגשה אליך ושאלה אותך מה יש לך בכיס המעיל. את ענית שאין לך כלום, והמשגיחה אמרה לך שהיא רואה שיש לך טלפון. הוצאת את הטלפון ואמרת ששכחת לשים אותו בתיק. הטלפון היה דולק. 10 דקות לאחר מכן הגשת את הבחינה.
ההוראה לכבות טלפונים ולשים אותם בתיק נרשמה על הלוח וכן נאמרה לסטודנטים/ות לפני הבחינה. הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד הראשון סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה (חומר עזר טבלה מחזורית), מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
על פי התלונה, בשעה 11:03 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שהכיסים שלך מלאים. היא שאלה אותך מה יש לך בכיסים וסירבת לתת לה את הטלפון והסיגריות. היא הסבירה לך שאסור להיכנס עם זה לשירותים. אחרי הרבה ויכוחים מסרת את הטלפון שלך, שהיה דולק. לטענתך אמרו לך שמספיק להעביר את הטלפון למצב רטט.
ההוראה לכבות טלפונים ולשים אותם בתיק נרשמה על הלוח וכן נאמרה לסטודנטים/ות לפני הבחינה.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד הראשון (27.1.2020) מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה ללא חומר עזר, שהתקיימה ביום 16.2.2020 בקורס [...] מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד בזמן הבחינה. לפני כניסתך לשירותים אמרת למשגיח שיש לך טלפון כי אין לך תיק ונתת את הטלפון למשגיח.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.   

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. 2פסילת הבחינה במועד הראשון, סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 14:57 (כשעה וחצי לאחר תחילת המבחן), המשגיחה הבחינה שאת מחזיקה את הטלפון ביד, מונח על הברך שלך. כאשר ראית שהיא מתקרבת לכיוונך הסתרת את הטלפון מתחת לישבן. היא לקחה את הטלפון וראתה כי הוא דולק. החומר של הבחינה היה פתוח בטלפון.
הכנסת ציוד אסור, כגון טלפון נייד, לבחינה והעתקה באמצעותו זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד ב', סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 10:42 (כשעה ורבע לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים. לפני כניסתך לשירותים נמצא בכיסך פלאפון דולק.
יוער, כי על פי התלונה המשגיחה ביקשה ממך להכניס את הטלפון לתיק, אך אמרת שאין לך תיק ושמת את הטלפון על שולחן המשגיחה. בסיום הבחינה לקחת תיק ואמרת שלא אמרת שאין לך תיק.
הכנסתו והחזקתו של טלפון נייד במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד ב', סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה (עם חומר פתוח), מועד ב', סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 14:38 (כשעה לאחר תחילת הבחינה) ביקשת לצאת לשירותים. כשעברת ליד המשגיחה היא שאלה אותך אם יש לך משהו בכיס ואמרת לה לא. אחרי חצי דקה נכנסה המשגיחה מהפרוזדור ונתנה למשגיחה בכיתה את הטלפון שלך שהיה בכיסך. הטלפון היה דולק.
הכנסתו והחזקתו של טלפון נייד במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד ב', סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת זימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה מס' 1 (5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תש"ף, התבקשתם להגיש את העבודה ביחידים או בזוגות.
בעת בדיקת העבודות, המרצה הבחין כי העבודה שהגשת יחד עם סטודנט נוסף (כזוג), זהה לעבודה שהגישו זוג סטודנטים אחרים בקורס. ההבדל היחיד בין העבודות הוא סעיף בודד שמשקלו נקודה אחת מתוך 100.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר, או הגשת עבודה שנכתבה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 1 בקורס, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלה (20% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחין כי עבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. עבודותיכם זהות, למעט שינויים "קוסמטיים" זניחים. בנוסף, העבודה כתובה במשלב לשוני וברמה שאינה תואמת את הרמה האקדמית שלך.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה או הוכנה על ידי אדם אחר, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
יוער כי בהנחיות לעבודה נכתב כי העבודה היא יחידנית.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלה בקורס, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה מס' 1 (5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תש"ף, התבקשתם להגיש את העבודה ביחידים או בזוגות.
בעת בדיקת העבודות, המרצה הבחין כי העבודה שהגשת יחד עם סטודנט נוסף (כזוג), זהה לעבודה שהגישו זוג סטודנטים אחרים בקורס. ההבדל היחיד בין העבודות הוא סעיף בודד שמשקלו נקודה אחת מתוך 100.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר, או הגשת עבודה שנכתבה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 1 בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלה (20% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחין כי עבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. עבודותיכם זהות, למעט שינויים "קוסמטיים" זניחים. בנוסף, העבודה כתובה במשלב לשוני וברמה שאינה תואמת את הרמה האקדמית שלך.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה או הוכנה על ידי אדם אחר, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
יוער כי בהנחיות לעבודה נכתב כי העבודה היא יחידנית.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת המטלה בקורס לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק  מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"ף לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1 (יז) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלה (20% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, עלה החשד כי עבודתך אינה מקורית ונכתבה שלא בהתאם להנחיות.
בעבודתך נמצאו פסקאות שהועתקו מעבודה שהוגשה ע"י סטודנטית אחרת בשנה שעברה בקורס. בנוסף, תוכן העבודה מתייחס להנחיות שנמסרו בשנה שעברה בקורס.
יודגש, כי בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר: "אנא הקפידו על כללי הרישום הציטוט הנהוגים באקדמיה. ... העבודה היא יחידנית... ועצמאית. כל חשד להעתקה – מכל סוג – יועבר לטיפול משמעתי. ... לא יינתן אישור להתייחס אירועים שהתרחשו לפני 1 ביוני 2019... כל חריגה מן ההנחיות הנ"ל תביא לפסילת העבודה!" (ההדגשות במקור).
הגשת עבודה שנכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת המטלה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחק    מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בסמסטר א' תש"ף, התבקשת להכין עבודת פרויקט (25% מהציון הסופי). המצגת שהגשת בפרויקט זהה לחלוטין (למעט שתי שקופיות) למצגת שהוגשה ע"י סטודנטים אחרים בקורס לפני שנה.
הגשת עבודה שנכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

עבר משמעתי קודם:
לחובתך קיימות שתי הרשעות קודמות:
הרשעה ראשונה משנת 2017 בגין הגשת תרגיל זהה לזה שהוגש על ידי סטודנטית אחרת. בדיון הודית בהעתקת התרגיל. בין העונשים בגין ההרשעה נכללה אזהרת הרחקה לתקופה קצובה (להלן: "הרשעה ראשונה").  
הרשעה שנייה מיום משנת 2017 בגין הכנסת 4 עמודי חומר עזר במקום 2 עמודים שהורשית להכניס. עונש ההרחקה לתקופה על תנאי מההרשעה הראשונה הופעל והורחקת לסמסטר אחד ובנוסף, בין יתר העונשים, נכללה אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מלימודים במכללה (להלן: "הרשעה שנייה").  

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 2. הרחקה לצמיתות ולאלתר (מסמסטר שני תש"ף) מלימודים במכללה לפי סעיף 8.1 (כג) לתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, הסטודנטים.ות נדרשו להגיש שלוש מטלות (שמשקלן 20%, 30% ו-50% מהציון הסופי).
שתי המטלות הראשונות שהגשת נכתבו בשפה גבוהה וברמה נאותה. בעת בדיקת המטלה השלישית (50%) המרצה חשדה שהיא נכתבה ע"י שני אנשים, שכן חלקה היה כתוב ברמה גבוהה, במתאם לשתי העבודות הראשונות, וחלקה ברמה ירודה מאד. המרצה פנתה אליך ושאלה אותך על כך ואתה הודית שלאורך הסמסטר נעזרת בקרובת משפחה לצורך כתיבת המטלות. המרצה ביקשה ממך לכתוב שוב את מטלה מס' 3 ללא עזרה, על מנת לבחון את הפער ברמת הכתיבה ולהסיק עד כמה העזרה שקיבלת היתה בעלת משקל. כאשר הגשת את המטלה מחדש ניכרה רמה נמוכה מאד של כתיבה, ומכאן עלה החשד כי למעשה לא כתבת בעצמך את שתי המטלות הראשונות.
הגשת עבודה שנכתבה או הוכנה ע"י אדם אחר, או בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת הקורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מטלה מס' 3 (10% מהציון) שהגשת בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחינה כי עבודתך זהה לחלוטין לעבודתו של סטודנט אחר בקורס.

הגשת עבודה שנכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלה מספר 3 בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. עיכוב זכאות על תעודה או אישור סיום לימודים למשך שישה חודשים מיום הזכאות לסיום הלימודים או התעודה כאמור לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מבחן בית (80% מהציון) שהגשת בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחינה כי חלקים נרחבים מהמבחן שלך דומים דמיון רב עד מאד למבחן של סטודנטית אחרת בקורס. מדובר על דמיון הן בתוכן והן בניסוח.
מכאן עלה החשד, כי הכנת את המבחן במשותף עם אותה סטודנטית, או כי אחת מכן העתיקה מן השנייה.

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה בקורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מבחן בית (80% מהציון) שהגשת בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחינה כי חלקים נרחבים מהמבחן שלך דומים דמיון רב עד מאד למבחן של סטודנטית אחרת בקורס. מדובר על דמיון הן בתוכן והן בניסוח.
מכאן עלה החשד, כי הכנת את המבחן במשותף עם אותה סטודנטית, או כי אחת מכן העתיקה מן השנייה.

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה בקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מטלה (35% מהציון) שהגשת בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, המרצה הבחינה כי עבודתך דומה דמיון רב עד מאד לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. מדובר על תוכן כמעט זהה בשתי העבודות, כאשר לעיתים סדר המילים במשפט שונה, או מילים מסוימות הוחלפו במילים נרדפות.
מכאן עלה החשד, כי הכנת את העבודה במשותף עם אותה סטודנטית באופן המנוגד להנחיות, או כי אחת מכן העתיקה מן השנייה.

הגשת עבודה שהוכנה במשותף בניגוד להנחיות, או נכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. שינוי משקל המטלה בקורס מ- 35% ל- 25% ופסילתה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מטלה (35% מהציון) שהגשת בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, המרצה הבחינה כי עבודתך דומה דמיון רב עד מאד לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. מדובר על תוכן כמעט זהה בשתי העבודות, כאשר לעיתים סדר המילים במשפט שונה, או מילים מסוימות הוחלפו במילים נרדפות.
מכאן עלה החשד, כי הכנת את העבודה במשותף עם אותה סטודנטית באופן המנוגד להנחיות, או כי אחת מכן העתיקה מן השנייה.

הגשת עבודה שהוכנה במשותף בניגוד להנחיות, או נכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. שינוי משקל המטלה בקורס מ- 35% ל- 25% ופסילתה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו להגיש תרגיל בית בזוגות. בעת בדיקת התרגיל שהגשת עם סטודנטית נוספת בקורס, המתרגל הבחין שהעבודה שלכם מועתקת במלואה מפתרון שפורסם שנה שעברה, לרבות העתק-הדבק של תמונות שפורסמו בפתרון.
למעלה מן הצורך, יוער כי בכיתה ניתנו הנחיות ברורות בנוגע לאי העתקה של עבודות בית, כולל שימוש במקורות אסורים.
התנהגותכם מלמדת על זלזול עמוק כלפי סגל הקורס וכלפי המכללה בכלל.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתכם, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת תרגיל בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. משקל התרגיל ישונה לעשרה אחוזים (במקום חמישה אחוזים) מהציון הסופי בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, התקיים בוחן מגן (20%) מקוון מהבית.
הפתרון שהגשת היה זהה לפתרון שהגישו שני סטודנטים נוספים בקורס, לרבות אותן טעויות. בנוסף, אתה ואחד משני הסטודנטים האמורים הגשתם את אותה בחינה (אותו טופס, אותו כתב יד). משכך המרצה הודיע לך כי הוא מגיש נגדך תלונה על העתקה.
בתגובה כתב לו אחד הסטודנטים מייל, ככל הנראה בשם שלושתכם, כלהלן:
"ערב טוב ... (צוין שם המרצה)
ראיתי את המשוב שלך לגביי  הבוחן מגן  שלי ... (צוינו שמות שני הסטודנטים האחרים), אין פה שום רמאות אנחנו כבר מתחילת הקורונה לומדים יחד שלושתנו כל העבודות הגשה בכל המקצועות אנחנו עושים יחד למידה משותפת בשביל להבין את החומר, לבוא ולהגיד לנו וועדת משמעת אנחנו לא עשינו עברה אנחנו מתחילת הקורונה בלמידה משותפת. אנחנו פה כדי להצליח ולהבין לא כדי להכשל אנחנו משקעים את כל זמננו בלימודים נפגשים ביחד לפני כל שיעור לומדים ביחד לשיעורים אין פה שום רמאות יש פה השתדלות והשקעה מהצד שלנו חבל שאתה לא צופה בזה ככה וגם אין שום הסתרה המצד שלנו  כל העבודות כל המיילים אנחנו שולחים יחד! במקום לבוא ולהגיד וועדה. משמעת תשמע מה אנחנו עושים כדי להצליח ואיך אנחנו משקיעים".
הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בוחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, התקיים בוחן מגן (20%) מקוון מהבית.
הפתרון שהגשת היה זהה לפתרון שהגיש סטודנט נוסף בקורס, לרבות אותן טעויות. משכך המרצה הודיע לך כי הוא מגיש נגדך תלונה על העתקה.
בתגובה כתבת לו מייל, כלהלן:
... (צוין שם המרצה) שלום,
קבלתי הודעה של פסילה של הבוחן בתאריך  ... (צוין תאריך הבחינה).
זה קורס ראשון שלי במכללה ובוחן ראשון, הנושאים והשאלות היו מובנות.
באתי מוכן לבוחן, ידעתי את החומר והגשתי את העבודות בזמן, אבל בתקופה כזאת היה המון לחץ והזמן היה קצר ולא הכרתי איך יתנהל הבוחן.
אבקש שתתחשב בנסיבות, אבקש שתבדוק אפשרויות נוספות לפני וועדת משמעת כגון בוחן נוסף או עבודת הגשה.
בנוסף, אבקש לדעת השלכות על המשך הקורס."
הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בוחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, התקיים בוחן מגן (20%) מקוון מהבית.
הפתרון שהגשת היה זהה לפתרון שהגיש סטודנט נוסף בקורס, לרבות אותן טעויות. משכך המרצה הודיע לך כי הוא מגיש נגדך תלונה על העתקה.
בתגובה כתבת לו מייל, כלהלן:
"שלום ... (צוין שם המרצה),
ראיתי את הבדיקה של הבוחן ב ... (צוין שם הקורס) וראיתי שאתה מעלה אותי לוועדת משמעת.
אני מבקש ממך לחשוב על זה בשנית על מנת לא לפגוע בי בסמסטר כל כך קשה ומורכב מכל הבחינות, במידה ולא אז חשוב לי לדעת אלו השלכות יכולות להיות והאם בכלל יש לי טעם להמשיך ללמוד לקורס זה ובכלל הסמסטר.
אודה לתשובה ולהתחשבות".

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בוחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, התקיים בוחן מגן (20%) מקוון מהבית.
הפתרון שהגשת היה זהה לפתרון שהגישו שני סטודנטים נוספים בקורס, לרבות אותן טעויות. בנוסף, אתה ואחד משני הסטודנטים האמורים הגשתם את אותה בחינה (אותו טופס, אותו כתב יד). משכך המרצה הודיע לך כי הוא מגיש נגדך תלונה על העתקה.
בתגובה כתבת לו מייל כלהלן:
"ערב טוב ... (צוין שם המרצה)
ראיתי את המשוב שלך לגביי  הבוחן מגן  שלי ... (צוינו שמות הסטודנטים האחרים), אין פה שום רמאות אנחנו כבר מתחילת הקורונה לומדים יחד שלושיתנו כל העבודות הגשה בכל המקצועות אנחנו עושים יחד למידה משותפת בשביל להבין את החומר, לבוא ולהגיד לנו וועדת משמעת אנחנו לא עשינו עברה אנחנו מתחילת הקורונה בלמידה משותפת. אנחנו פה כדי להצליח ולהבין לא כדי להכשל אנחנו משקעים את כל זמננו בלימודים נפגשים ביחד לפני כל שיעור לומדים ביחד לשיעורים אין פה שום רמאות יש פה השתדלות והשקעה מהצד שלנו חבל שאתה לא צופה בזה ככה וגם אין שום הסתרה המצד שלנו  כל העבודות כל המיילים אנחנו שולחים יחד! במקום לבוא ולהגיד וועדה. משמעת תשמע מה אנחנו עושים כדי להצליח ואיך אנחנו משקיעים".
הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בוחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, התקיים בוחן מגן (20%) מקוון מהבית.
הפתרון שהגשת היה זהה לפתרון שהגישו שני סטודנטים נוספים בקורס, לרבות אותן טעויות. משכך המרצה הודיע לך כי הוא מגיש נגדך תלונה על העתקה.
בתגובה כתב לו אחד הסטודנטים מייל, ככל הנראה בשם שלושתכם, כלהלן:
"ערב טוב ... (צוין שם המרצה)
ראיתי את המשוב שלך לגביי  הבוחן מגן  שלי ... (צוינו שמות הסטודנטים האחרים), אין פה שום רמאות אנחנו כבר מתחילת הקורונה לומדים יחד שלושיתנו כל העבודות הגשה בכל המקצועות אנחנו עושים יחד למידה משותפת בשביל להבין את החומר, לבוא ולהגיד לנו וועדת משמעת אנחנו לא עשינו עברה אנחנו מתחילת הקורונה בלמידה משותפת. אנחנו פה כדי להצליח ולהבין לא כדי להכשל אנחנו משקעים את כל זמננו בלימודים נפגשים ביחד לפני כל שיעור לומדים ביחד לשיעורים אין פה שום רמאות יש פה השתדלות והשקעה מהצד שלנו חבל שאתה לא צופה בזה ככה וגם אין שום הסתרה המצד שלנו  כל העבודות כל המיילים אנחנו שולחים יחד! במקום לבוא ולהגיד וועדה. משמעת תשמע מה אנחנו עושים כדי להצליח ואיך אנחנו משקיעים".
הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בוחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה שנתי סמסטר ב' תש"ף, הגשת עבודה (7% מהציון) עם סטודנטית נוספת בקורס.
במהלך בדיקת העבודה שלכן המתרגלת והמרצה הבחינו שהתשובות לשתי שאלות בעבודה (מתוך 4) זהות לתשובות של זוג סטודנטיות אחרות בקורס. מדובר על זהות מלאה, כולל טעיות כתיב.

הגשת עבודה שחלקה נכתב על ידי אדם אחר והועתק, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה 3 (במשקל 7%) בקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במהלך פתירת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר א' תש"ף, הפרת את הוראות ההתנהגות בבחינה.
השתתפת באופן פעיל בקבוצת ווטסאפ כיתתית ופנית במהלך הבחינה לנבחנים/ות אחרים/ות, על מנת לסייע להם/ן בפתירת הבחינה. לדוגמא כתבת: "המודל של ... (צוין שם של בעל המודל)"; "אני אשלח לך מה שיש לי".
בנוסף, נוכח דמיון בין הבחינה שלך לבחינה של שתי סטודנטיות אחרות בקורס, עלה חשד כי פתרתן את המבחן או את חלקו תוך התייעצות משותפת, בניגוד להוראות.

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים/ות אחרים/ות והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה שנתי סמסטר ב' תש"ף, הגשת עבודה (7% מהציון) עם סטודנטית נוספת בקורס.
במהלך בדיקת העבודה שלכן המתרגלת והמרצה הבחינו שהתשובות לשתי שאלות בעבודה (מתוך 4) זהות לתשובות של זוג סטודנטיות אחרות בקורס. מדובר על זהות מלאה, כולל טעיות כתיב.

הגשת עבודה שחלקה נכתב על ידי אדם אחר והועתק, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:

זיכוי מחמת הספק.


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במהלך פתירת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר א' תש"ף, הפרת את הוראות ההתנהגות בבחינה.
השתתפת באופן פעיל בקבוצת ווטסאפ כיתתית ופנית במהלך הבחינה לנבחנים/ות אחרים/ות, לשם קבלת סיוע בפתירת הבחינה. לדוגמא כתבת: "מה זה מודל ... (צוין שם המודל)?"; יש מישהו שאולי סיכם על הנוסחת ... (צוין שם הנוסחה) באיזה מספרים היא השתמשה? בין 0-10 או בין 0-100 ?  " ; "ממודל ... (צוין שם מודל)? מישהו זוכר באיזה סקאלה זה נע?".

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה והדברות במהלך בחינה עם נבחנים/ות אחרים/ות אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במהלך פתירת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר א' תש"ף, הפרת את הוראות ההתנהגות בבחינה.
השתתפת באופן פעיל בקבוצת ווטסאפ כיתתית – פנית במהלך הבחינה לנבחנים/ות אחרים/ות לשם קבלת סיוע בפתירת הבחינה, וכן שלחת תשובות וסייעת לאחרים/ות.
לדוגמא כתבת: "יש למישהו בסיכום של ... (צוין שם הקורס) את התיאוריה של ... (צוין שם התיאוריה)? אם מישהו זוכר" ; "אני צריכה את הסיכום של התיאוריה אם למישהו יש". כמו כן שלחת תשובות לשאלותיהן של נבחנות אחרות.

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה והדברות במהלך בחינה עם נבחנים/ות אחרים/ות אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, ניתנו לסטודנטים/ות שלוש מטלות בונוס, שכל אחת עשויה לזכות בשתי נקודות בציון הסופי.
בתחילת הסמסטר נאמר לסטודנטים/ות כי ההגשה היא אישית (ביחידים/ות) וכך גם מופיע במצגת הקורס.
במהלך בדיקת העבודות התגלה, כי המטלה הראשונה שהגשת זהה באופן מוחלט לעבודות שהגישו שתי סטודנטיות אחרות בקורס (כלומר, שלושתכן הגשתן עבודות זהות).
אם לא די בכך, גם המטלה השנייה שהגשת זהה באופן מוחלט לעבודה שהגישה סטודנטית אחרת בקורס (כלומר, שתיכן הגשתן עבודות זהות).
התנהגותך מלמדת על זלזול בקורס, בסגל ההוראה ובמכללה.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתך ו/או סיוע לסטודנט/ית אחר/ת בביצוע העתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מטלות בונוס בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (85% מהציון הסופי) שהתקיים בקורס חובה סמסטריאלי מועד א' סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו לחתום בתחילת המבחן על הצהרת אתיקה (לרבות התחייבות לבצע עבודה עצמאית ולא להעתיק).
במהלך בדיקת המבחן עלה חשד כי ביצעת את המבחן במשותף עם סטודנטית אחרת בקורס, או העתקת ממנה.
כיוון שלמבחן היו מספר נוסחים, רק 50% מהשאלות שקיבלתן היו זהות. בכל השאלות הזהות שקיבלתן  – התשובות שלכן היו זהות. בין היתר היו לכן ניסוחים זהים וטעויות חריגות זהות.
העתקה ומענה על מבחן בית במשותף עם סטודנטית אחרת אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 4. הרחקה מהלימודים לאלתר למשך שנה לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו להגיש את עבודת בית מספר 1 בזוגות.
בעת בדיקת העבודה שהגשת עם סטודנטית נוספת בקורס, הבודקת הבחינה שבאחד הקבצים היו רשומים שמות שאינם שמותיכם. בדיקה נוספת של המרצה העלתה שעבודתכם הועתקה בשלמותה מעבודה שהוגשה בשנה קודמת ע"י סטודנטים אחרים. מלבד שינויים חסרי משמעות (הוספת מספר שורות ריקות והבדלים שנובעים מהבדלי כתובות) מדובר באותו הקוד. מדובר בקבצי קוד שהם לב העבודה ומכילים יותר מ-300 שורות טקסט כל אחד. הקבצים זהים כולל שמות הסטודנטים משנה קודמת שלא נמחקו.
למעלה מן הצורך יוער, כי הוראות העבודה כוללות הנחיות ברורות בנוגע לאיסור העתקה.
התנהגותכם מלמדת על זלזול עמוק כלפי סגל הקורס וכלפי המכללה בכלל.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתכם, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:

זיכוי


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו להגיש את עבודת בית מספר 1 בזוגות.
בעת בדיקת העבודה שהגשת עם סטודנט נוסף בקורס, הבודקת הבחינה שבאחד הקבצים היו רשומים שמות שאינם שמותיכם. בדיקה נוספת של המרצה העלתה שעבודתכם הועתקה בשלמותה מעבודה שהוגשה בשנה קודמת ע"י סטודנטים אחרים. מלבד שינויים חסרי משמעות (הוספת מספר שורות ריקות והבדלים שנובעים מהבדלי כתובות) מדובר באותו הקוד. מדובר בקבצי קוד שהם לב העבודה ומכילים יותר מ-300 שורות טקסט כל אחד. הקבצים זהים כולל שמות הסטודנטים משנה קודמת שלא נמחקו.
למעלה מן הצורך יוער, כי הוראות העבודה כוללות הנחיות ברורות בנוגע לאיסור העתקה.
התנהגותכם מלמדת על זלזול עמוק כלפי סגל הקורס וכלפי המכללה בכלל.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתכם, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

זיכוי


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, ניתנו לסטודנטים/ות שלוש מטלות בונוס, שכל אחת עשויה לזכות בשתי נקודות בציון הסופי.
בתחילת הסמסטר נאמר לסטודנטים/ות כי ההגשה היא אישית (ביחידים/ות) וכך גם מופיע במצגת הקורס.
במהלך בדיקת העבודות התגלה, כי המטלה הראשונה שהגשת זהה באופן מוחלט לעבודות שהגישו שתי סטודנטיות אחרות בקורס (כלומר, שלושתכן הגשתן עבודות זהות).
התנהגותך מלמדת על זלזול בקורס, בסגל ההוראה ובמכללה.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתך ו/או סיוע לסטודנט/ית אחר/ת בביצוע העתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מטלת בונוס בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. אני משנה את משקל המטלה לעשרה אחוזים מהציון בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. לאור זאת הרכב הציון הוא: עבודה מסכמת 63%,  בוחן מקוון 27% ומטלת בונוס 10%. הציון בקורס ישונה בהתאם לכך.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, ניתנו לסטודנטים/ות שלוש מטלות בונוס, שכל אחת עשויה לזכות בשתי נקודות בציון הסופי.
בתחילת הסמסטר נאמר לסטודנטים/ות כי ההגשה היא אישית (ביחידים/ות) וכך גם מופיע במצגת הקורס.
במהלך בדיקת העבודות התגלה, כי המטלה הראשונה שהגשת זהה באופן מוחלט לעבודות שהגישו שתי סטודנטיות אחרות בקורס (כלומר, שלושתכן הגשתן עבודות זהות).
אם לא די בכך, גם המטלה השנייה שהגשת זהה באופן מוחלט לעבודה שהגישה סטודנטית אחרת בקורס (כלומר, שתיכן הגשתן עבודות זהות).
התנהגותך מלמדת על זלזול בקורס, בסגל ההוראה ובמכללה.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתך ו/או סיוע לסטודנט/ית אחר/ת בביצוע העתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מטלות בונוס בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (85% מהציון הסופי) שהתקיים בקורס חובה סמסטריאלי, מועד א' סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו לחתום בתחילת המבחן על הצהרת אתיקה (לרבות התחייבות לבצע עבודה עצמאית ולא להעתיק).
במהלך בדיקת המבחן עלה חשד כי ביצעת את המבחן במשותף עם סטודנטית אחרת בקורס, או העתקת ממנה.
כיוון שלמבחן היו מספר נוסחים, רק 50% מהשאלות שקיבלתן היו זהות. בכל השאלות הזהות שקיבלתן  – התשובות שלכן היו זהות. בין היתר היו לכן ניסוחים זהים וטעויות חריגות זהות.
העתקה ומענה על מבחן בית במשותף עם סטודנטית אחרת אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 4. הרחקה מהלימודים לאלתר למשך שנה לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (35% מהציון הסופי) שהתקיים בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר ב' תש"ף, נכתב בהוראות הבחינה: "יש לכתוב את התשובות במילים שלכם/ן בלבד. אסור להעתיק ממקורות חיצוניים."

בעת בדיקת המבחנים, הבחין המתרגל כי המבחן שלך זהה כמעט לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס (בשינויים קוסמטיים קלים).

העתקה ומענה על מבחן בית במשותף עם סטודנט אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. הגבלת לימודים לשני קורסי חובה שנתיים או לקורס חובה שנתי אחד ושני קורסי חובה סמסטריאליים לפי בחירת הסטודנט במשך כל שנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 (יז).
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (35% מהציון הסופי) שהתקיים בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר ב' תש"ף, נכתב בהוראות הבחינה: "יש לכתוב את התשובות במילים שלכם/ן בלבד. אסור להעתיק ממקורות חיצוניים."

בעת בדיקת המבחנים, הבחין המתרגל כי המבחן שלך זהה כמעט לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס (בשינויים קוסמטיים קלים).

העתקה ומענה על מבחן בית במשותף עם סטודנט אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. הגבלת לימודים לשני קורסי חובה שנתיים או לקורס חובה שנתי אחד ושני קורסי חובה סמסטריאליים לפי בחירת הסטודנט במשך כל שנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 (יז).
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במבחן בית מקוון (42.5% מהציון הסופי), בקורס חובה שנתי, מועד ב' סמסטר ב' תש"ף.
בעת בדיקת המבחנים המתרגל הבחין, כי המבחן שלך זהה כמעט לחלוטין למבחן של סטודנטית אחרת בקורס.
בין היתר המבחנים שלכן חולקים טעויות זהות, ניסוחים זהים, תשובות בהן חצאי משפטים הפוכים (כדי שלא יראה כהעתקה), או שינוי מזערי של מילים בתוך התשובה.
יודגש, כי במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, הסטודנטים/ות הוזהרו מהעתקות באופן ברור, חד משמעי ודרך מדיות רבות כדי להימנע ממצבים כאלו, הן על ידי מתרגל הקורס והן על ידי מרצה הקורס.
בנוסף, יוער כי בתחילת המבחן חתמת על טופס הצהרה על מקוריות ושמירה על טוהר הבחינות.

העתקה במבחן, או הכנת מבחן במשותף בניגוד להנחיות, אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הרחקה מהלימודים למשך סמסטר א' תשפ"א לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון
 5. הגבלת לימודים במשך תשפ"ב לקורס העבירה בלבד לפי סעיף 8.1(יז).
 6. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
נבחנת במבחן בית מקוון (80% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי, מועד ב' סמסטר ב' תש"ף.
בעת בדיקת המבחנים המתרגלת הבחינה, כי המבחן שלך זהה כמעט לחלוטין למבחן של סטודנטית אחרת בקורס.
שני החלקים הראשונים במבחנים שלכן היו זהים לגמרי, בדיוק אותן טעויות (אמריקאי ושאלות נכון/לא נכון), והחלק השלישי שהורכב משאלות פתוחות היה דומה מאד.
יוער, כי בתחילת המבחן חתמת על טופס הצהרה על מקוריות ושמירה על טוהר הבחינות.

העתקה במבחן, או הכנת מבחן במשותף בניגוד להנחיות, אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הרחקה מהלימודים למשך סמסטר א' תשפ"א לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון
 5. הגבלת לימודים במשך תשפ"א לקורס העבירה בלבד לפי סעיף 8.1(יז).
 6. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (100% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, מועד ב' סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו לענות על השאלות תוך שימוש בהרצאות המוקלטות, המצגות וטקסטים שהמרצה העלה ללימוד.
בהנחיות לבחינה נכתב, בין היתר: "העבודה היא אישית, יש לכתוב אותה בלשון שלכם ולהימנע משימוש ב"העתק – הדבק". כמובן שאם מצטטים מהמקור הראשוני מותר לצטט במדויק תוך הפניה למקור" (ההדגשה שלי).

במהלך בדיקת המבחנים המרצה הבחין, כי המבחן שלך זהה (למעט שינויי נוסח קלים) למבחנים של  שתי סטודנטיות נוספות בקורס. כלומר, שלושתכן הגשתן מבחן זהה.

העתקה במבחן, או הכנת מבחן במשותף בניגוד להנחיות, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים במשך תשפ"א לשני קורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז).
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים.ות התבקשו להגיש עבודה מסכמת (80% מהציון) ביחידים.ות (במקום מבחן, בשל משבר הקורונה). העבודה שהגשת דומה מאד לעבודה של סטודנט אחר בקורס, לרבות אותן טעויות. זאת ועוד, בקובץ שהגיש אותו סטודנט ניתן לראות במאפייני המסמך כי אתה הוא יוצר המסמך. מכאן עלה החשד כי שלחת לו את העבודה שלך וסייעת לו בהעתקה, או כי הכנתם את העבודה במשותף בניגוד להנחיות. סיוע לסטודנט אחר בביצוע העתקה ו/או העברת עבודה מוגמרת לסטודנט אחר; או הגשת עבודה שהוכנה במשותף בניגוד להנחיות – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים התבקשו להגיש עבודה מסכמת (80% מהציון) ביחידים.ות (במקום מבחן, בשל משבר הקורונה). העבודה שהגשת דומה מאד לעבודה של סטודנטית אחרת בקורס, לרבות אותן טעויות. זאת ועוד, בקובץ שהגשת ניתן לראות במאפייני המסמך כי אותה סטודנטית היא היוצרת של המסמך. מכאן עלה החשד כי הסתייעת בעבודה שלה והעתקת ממנה, או כי הכנתם את העבודה במשותף בניגוד להנחיות. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היא פרי יצירתך המקורית, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף בניגוד להנחיות – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. ביטול הקורס ע"פ סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה לצמיתות על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בארבעה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים והתבקשו להגיש עבודה מסכמת (80% מהציון) ביחידים.ות (במקום מבחן, בשל משבר הקורונה). העבודה שהגשת זהה באופן מוחלט לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, למעט מילים בודדות ששונו ולרבות אותן שגיאות כתיב. סיוע לסטודנטית אחרת בביצוע העתקה ו/או העברת עבודה מוגמרת לסטודנטית אחרת אלה עבירות משמעת.  

 • החלטה:

זיכוי


 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים והתבקשו להגיש עבודה מסכמת (80% מהציון) ביחידים.ות (במקום מבחן, בשל משבר הקורונה). העבודה שהגשת זהה באופן מוחלט לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, למעט מילים בודדות ששונו ולרבות אותן שגיאות כתיב. סיוע לסטודנטית אחרת בביצוע העתקה ו/או העברת עבודה מוגמרת לסטודנטית אחרת אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת המטלה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון המשמעת.
 2. ביטול הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 4. עונש מותנה של הרחקה לצמיתות בגין כל הרשעה נוספת בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר, לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 5. קנס בסך 300 ₪ לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 6. דחיית קבלת תעודת גמר בארבעה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית מקוון (80% מהציון הסופי), בקורס חובה שנתי, סמסטר ב' תש"ף. בעת בדיקת המבחנים המתרגלת הבחינה, כי המבחן שלך זהה כמעט לחלוטין למבחן של סטודנטית אחרת בקורס, לרבות טעויות כתיב זהות. בהנחיות לבחינה נכתב:
"משמעת: הבחינה היא אישית, יש לבצעה לבד וחל איסור מוחלט להיוועץ או להיעזר בכל אדם שהוא במהלך הבחינה. במקרה של שאלה יש לפנות אל המרצה בלבד. קראו בעיון את הצהרת ההגינות עליה אתם חותמים בתחילת הבחינה, וכבדו את האמון הרב שניתן בכם בביצוע הבחינה מרחוק וללא השגחה. זכרו כי עבירת משמעת במהלך הבחינה עשויה לגרור סנקציות חריפות ואף לפגוע בהמשך דרככם המקצועית". בנוסף, בתחילת המבחן חתמת על טופס הצהרת הגינות ושמירה על טוהר הבחינות. העתקה במבחן, או הכנת מבחן במשותף בניגוד להנחיות, הינן עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. צמצום היקף הלימודים לשלושה קורסים בשנת הלימודים תשפ"א וכן בשנת הלימודים תשפ"ב, וזאת לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון,
 2. נזיפה חמורה לפי ס' 8.1(ג) לתקנון,
 3. פסילת קורס לפי ס' 8.1(יט) לתקנון,
 4. הרחקה לצמיתות על תנאי בגין כל עבירה נוספת לפי ס' 5.4 לתקנון שתבוצע עד סוף לימודיך לתואר לפי סעיפים 8.1(כג) ו-8.4(א) לתקנון,
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן ביתמקוון (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה הותר לנבחנים/ות להיעזר רק בדפי הנוסחאות שצורפו לטופס המבחן ובמחשבון. התבקשתם לענות על שלוש מתוך 4 שאלות. במהלך בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי שאלה מס' 4 בפתרון המבחן שלך זהה לחלוטין לפתרון של שני נבחנים אחרים. בנוסף, שאלה מס' 2 בפתרון שלך זהה לפתרון של אחד מאותם נבחנים. מכאן עלה החשד כי פתרתם את המבחן בשיתוף פעולה ו/או העתקתם אחד מהשני או ממקור אחר. כמו כן, בשיחתי עמך הודית בפניי כי הכנת לבחינה דף נוסחאות והשתמשת בו, וזאת בניגוד להנחיות שניתנו בבחינה. שימוש בחומר עזר אסור במהלך מבחן, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לתעודת בוגר התואר או אישור סיום לימודים בארבעה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (40% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. בעת הבדיקה התרשם המרצה כי העבודה כתובה במיומנות גבוהה, וכי נעשה בה שימוש באוצר מילים ובמושגים המעידים על רמה גבוהה מעל הממוצע. מכאן התעורר חשדו כי ייתכן שהעבודה אינה עצמאית ומקורית שלך והוא ביקש לשוחח איתך בע"פ על העבודה. אלא שאתה התחמקת מפניותיו החוזרות ונשנות ואף התעלמת מהן. אי לכך העניין עבר לטיפול ועדת משמעת, ולאחר מספר שיחות עמך טענת בפניי כי אמך סייעה לך לכתוב את העבודה. הגשת עבודה שנכתבה ע"י אדם אחר, או בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודת ההגשה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת תעודת תואר או אישור על סיום לימודים בשלושה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלה מס' 3 (20% מהציון הסמסטריאלי) בקורס חובה שנתי סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחין כי מספר פסקאות בעבודתך הועתקו מהאינטרנט.  החלקים שהועתקו לא סומנו במירכאות כנדרש בציטוט, אך יודגש כי העתקה של פסקאות שלמות ממילא אינה יכולה להיחשב כציטוט. בנוסף, לא הפנית למקורות מהם העתקת.
יוער, כי מדובר בקורס מיומנויות אקדמיות שחלק גדול ממנו מוקדש להבחנה בין העתקה לבין שימוש סביר במקור.
בנוסף, בהנחיות לעבודה נכתב: "יושרה אקדמית: כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת."
התנהלותך זו הינה לאחר שבבדיקת מטלה מספר 1 בקורס, שהוגשה חודש וחצי לפני המטלה מושא תלונה זו, העתקת מהאינטרנט והמרצה כתב לך:
"יש כאן כמה העתקות...
ציון: 0
חבל
לשם מה נרשמת לקורס שוב, אם את ממשיכה להעתיק??"
לא זו אף זו, את חוזרת על הקורס פעם שנייה לאחר שבשנת תשע"ט ועדת משמעת פסלה לך את הקורס בעקבות העתקה בעבודת הסיכום.
הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך, והפרת כללי הציטוט וציון מראי מקום הנדרשים בכתיבה אקדמית – אלה הן עבירות משמעת.  
הרשעה קודמת:
הרשעה בשל כך שחלק בעבודה שהגשת בקורס הועתק ממאמר באינטרנט. העונש שהוטל עליך בעקבות ההרשעה כלל פסילת העבודה והקורס, וכן אזהרת הרחקה מהלימודים לשנה באם תעברי עבירת משמעת נוספת הקשורה לטוהר הבחינות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. הרחקה מהלימודים במכללה למשך שנה (סמסטר ב' תש"פ וסמסטר א' תשפ"א) לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון. תוכלי לסיים את סמסטר א' תש"פ ולחזור ללימודים בסמסטר ב' תשפ"א.
 3. פסילת מטלה מס' 3 בקורס, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 4. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלת אמצע (30% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, הגשת את העבודה בזוג, יחד עם סטודנטית נוספת.
בעת בדיקת העבודה, המתרגלת הבחינה כי בעבודתכן פסקאות שלמות שהועתקו מהאינטרנט. החלקים שהועתקו לא סומנו במירכאות כנדרש בציטוט, וכן לא הפניתן למקורות מהם העתקתן. למען הסר ספק יובהר, כי העתקה של פסקאות שלמות ממילא אינה יכולה להיחשב כציטוט.
יודגש, כי בהנחיות לעבודה נכתב ,בין היתר: "בכל מקרה של חשד להעתקת העבודה או חלקים ממנה (ובכלל זה משפטים מועתקים) מן האינטרנט או מכל מקור אחר – יעמוד הסטודנט/ית בפני ועדת משמעת."
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. 2פסילת מטלת אמצע (30% מהציון) בקורס והעלאתה למשקל 36% מהציון הסופי בקורס לפי סעיף 8.1 (יח).
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלת אמצע (30% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, הגשת את העבודה בזוג, יחד עם סטודנטית נוספת.
בעת בדיקת העבודה, המתרגלת הבחינה כי בעבודתכן פסקאות שלמות שהועתקו מהאינטרנט. החלקים שהועתקו לא סומנו במירכאות כנדרש בציטוט, וכן לא הפניתן למקורות מהם העתקתן. למען הסר ספק יובהר, כי העתקה של פסקאות שלמות ממילא אינה יכולה להיחשב כציטוט.
יודגש, כי בהנחיות לעבודה נכתב ,בין היתר: "בכל מקרה של חשד להעתקת העבודה או חלקים ממנה (ובכלל זה משפטים מועתקים) מן האינטרנט או מכל מקור אחר – יעמוד הסטודנט/ית בפני ועדת משמעת."
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלת אמצע (30% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי והעלאתה למשקל 36% מהציון הסופי בקורס לפי סעיף 8.1 (יח).
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת עבודה שהגשת (20% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, עלה חשד להעתקה. לאחר חקירה נמצא כי השאלון אותו היית צריך לבנות בעבודה הועתק מאתר אינטרנט.
יודגש כי בעת הגשת העבודה הגשת גם טופס הצהרה על מקוריות העבודה, חתום על ידך.
הגשת עבודה שחלקה הועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מטלה מס' 2 (6.66% מהציון) שהגשת בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר ב' תש"ף, המרצה הבחינה כי חלקים נרחבים בעבודתך הועתקו מהאינטרנט (מויקיפדיה).

יודגש, כי את העבודה הראשונה בקורס הגשת באיחור והמרצה מיד הבחינה כי היא מועתקת מהאינטרנט. המרצה נתנה לך ציון 0 על עבודה זו והזהירה אותך לבל תחזרי על התנהגות זו. בתגובה שלחת לה מייל שאת מתנצלת.
אלא שכאמור, גם במטלה הקצרה השנייה שניתנה – העתקת.
עוד יודגש, כי בכל פעם שהמרצה נותנת מטלה בכיתה, היא מזכירה שאין להעתיק מהאינטרנט.
לאחר שהמרצה אמרה לך בפעם השנייה שהעבודה מועתקת, שלחת לה מייל נוסף ובו הודית שהעתקת את שתי העבודות מהאינטרנט, ופירטת מגוון הסברים מדוע לטענתך "...לא הייתה לי שום בחירה חוץ מלקחת החומר מהאינטרנט...".
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בקורס חובה שנתי נבחנת במבחן בית (35% מהציון הסופי), מועד ב', סמסטר א' תש"ף.
בעת בדיקת המבחן שלך, המתרגלת הבחינה כי חלקים נרחבים ממנו הועתקו מהאינטרנט. הפסקאות המועתקות לא סומנו במירכאות כנדרש בציטוט ולא הפנית למקורות.
בדף ההנחיות לבחינה וכן על גבי טופס המבחן נכתב: "העתקה של שורות ופסקאות מסיכומים, אתרי אינטרנט, ספרים או כל חומר אחר שלא על-פי כללי הכתיבה האקדמית תגרור לפסילת המבחן". בנוסף, חתמת על הצהרת מקוריות אותה צירפת לטופס המבחן שלך ובה התחייבת כי העבודה מקורית ואינה מועתקת.
הגשת מבחן שחלקו מועתק כאילו הוא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  
הגשת עבודה מועתקת כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (100% מהציון) שהתקיים בקורס בחירה סמסטריאלי מועד א' סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו לענות על השאלות תוך שימוש בהרצאות המוקלטות, המצגות וטקסטים שהמרצה העלה ללימוד.

במהלך הבדיקה הבחין המרצה, כי חלק הארי במבחן שלך מורכב מקטעים שהועתקו בשלמותם בשיטת "העתק-הדבק" מאתרים באינטרנט.
בהנחיות לבחינה נכתב, בין היתר, כלהלן: "העבודה היא אישית, יש לכתוב אותה בלשון שלכם ולהימנע משימוש ב"העתק – הדבק". כמובן שאם מצטטים מהמקור הראשוני מותר לצטט במדויק תוך הפניה למקור".

העתקה במבחן זו עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. הרחקה לסמסטר ראשון בשנת תשפ"א מלימודים לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במסגרת לימודיך במכללה, אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (100% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, מועד ב' סמסטר ב' תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו לענות על השאלות תוך שימוש בהרצאות המוקלטות, המצגות וטקסטים שהמרצה העלה ללימוד.

במהלך הבדיקה המרצה הבחין שבכל שלוש השאלות, התשובות שלך מבוססות על ערכים שהועתקו מוויקיפדיה בשיטת "העתק-הדבק" למרות שהדבר נאסר במפורש בטופס הבחינה.
בהנחיות לבחינה נכתב, בין היתר: "העבודה היא אישית, יש לכתוב אותה בלשון שלכם ולהימנע משימוש ב"העתק – הדבק". כמובן שאם מצטטים מהמקור הראשוני מותר לצטט במדויק תוך הפניה למקור".

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עיכוב תעודת זכאות לתואר בחצי שנה מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן בית (80% מהציון), בקורס בחירה מועד ב' סמסטר ב' תש"ף, נכתב בין היתר בהנחיות למבחן כדלקמן:
"כל שימוש בחומר עזר, כולל אתרי אינטרנט (אם כי מאד מומלץ לא להשתמש בהם כלל), חייב אזכור בגוף התשובה וגם מקור מלא בסוף העבודה ברשימה הביבליוגרפית. מבחן שבו יש רשימת מקורות רק בסוף המבחן בלי לציין בגוף התשובות מהיכן הן לקוחות ייפסל."
בנוסף, במהלך המפגש האחרון של הקורס המרצה הסבירה באריכות על כללי הציטוט והדרישות של מבחן הבית. המפגש הוקלט לטובת סטודנטים/ות שלא נכחו בו ונשלח מייל שמפרט את הדרישות.

במהלך בדיקת המבחן שלך, המרצה הבחינה שכל המבחן שלך מועתק מאתרי אינטרנט ומתורגם באמצעות "גוגל טרנסלייט". מהתשובות המועתקות עולה כי כלל לא הבנת את השאלות במבחן, כיוון שמרבית התשובות כלל לא רלוונטיות לשאלה והן מועתקות בשיטת "העתק-הדבק", ללא כל עריכה או רלוונטיות, וכמובן ללא אזכור המקור.

העתקה במבחן זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עיכוב תעודת זכאות לתואר בחצי שנה מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
הגשת עבודה מסכמת (70% מהציון), בקורס חובה (סמסטריאלי) סמסטר ב' תש"ף.
במהלך הבדיקה, המרצה הבחין כי בעבודתך מספר פסקאות שהועתקו מהאינטרנט בשיטת "העתק-הדבק".

נושא ההעתקות הודגש במספר שיעורים בעל פה. נוסף על כך, נכתב בהנחיות לעבודה, כדלקמן: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת".
יוער, כי אפילו בפסקה שהתחילה במילה "לדעתי" – העתקת מהאינטרנט.

הגשת עבודה שחלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס חובה (סמסטריאלי) לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.