ועדת משמעת

כל מה שצריך לדעת לפני תקופת הבחינות

קובלת- עו"ד ליאורה ארזי בן חיים
lioraa@sapir.ac.il
052-3864241

מזכירות ועדת משמעת
dscp@sapir.ac.il
077-9802783

הסניגוריה, נציגות האגודה
mishmaatsapir@gmail.com

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא העתקה או הכנה במשותף. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


סימוכין: 010123-01

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה שמשקלה 10% מהציון הסופי, בקורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה, נמצא כי היא הועתקה בשינויים קלים מסטודנטית אחרת שהגישה עבודה בסמסטר ב' תשפ"ב ({...}). ההעתקה התגלתה באמצעות תכנת המקוריות של הלימוד. 
עוזרת ההוראה נתנה לעבודה ציון אפס עם הערה בגין ההעתקה, ואת הסרת את העבודה מאתר ההגשה. לאחר מכן שלחת למרצה מייל ובו טענת שהתבלבלת בין הקבצים והעלית בטעות את העבודה של {...} במקום את העבודה "המקורית" שלך. ביקשת ממנו שייתן לך הארכת מועד על מנת להשלים את העבודה ולהגיש אותה כמו שצריך, היות ואת בחופשת לידה. המייל ששלחת למרצה צורף לתלונה. 

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה שמשקלה 10%, בקורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

 • סימוכין: 170123-02
  סיבת הזימון: 

בתאריך {...} הגשת את מטלה מס' 9 (2.5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות גילתה המרצה כי עפ"י דוח המקוריות של הלימוד בעבודתך 7% מקוריות בלבד והיא מועתקת מעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס ({...}).
המרצה עיינה בשתי העבודות זו לצד זו ומצאה כי הטקסט בעבודתך מועתק במלואו מעבודתה של {...}. למעט מילים בודדות, החפיפה היא מלאה. בנוסף, בשתי העבודות נעשתה טעות זהה של שימוש לא מתאים במושג באותו מקום. המרצה בחנה את פרטי המידע של הקבצים ומצאה כי הקובץ של {...} נוצר ביום {...} בשעה {...}, נשמר לאחרונה בשעה {...} והוגש ב-{...} (באותו יום). הקובץ שלך נוצר בתאריך {...} בשעה {...}, נשמר לאחרונה בשעה {...} (לאחר 9 דק') והוגש בשעה {...} (באותו יום).

בהנחיות לכתיבת המטלות נכתב במפורש, כי כתיבת פתרון התרגיל וההגשה ייעשו באופן עצמאי, וכי בכל מקרה של חשד להעתקה תיפסל לאלתר ההגשה ותזכה את המגיש-ה בציון "אפס", אשר אותו לא ניתן יהיה לבטל באמצעות הגשה נוספת. עוד נכתב, כי בנוסף לכך, המקרה יועבר לטיפול משמעתי. במספר הזדמנויות במהלך מפגשי הכיתה המרצה הבהירה שהמשתתפות-ים בקורס יכולות-ים לשוחח האחת עם השני על השאלות, אך כתיבת העבודה חייבת להיעשות באופן עצמאי. היא עשתה זאת הן בתחילת הסמסטר והן כמה שבועות לאחר תחילתו (לאחר שהבחינה שיש צורך בריענון ההנחיות).
 הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה 9 שמשקלה 2.5% מהציון, בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5.  עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, קבלת תעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים), תתעכב למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 170223-03

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} הגשת את מטלה מס' 7 (2.5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות גילתה המרצה כי עפ"י דוח המקוריות של הלימוד בעבודתך 83% מקוריות בלבד, והחלקים המועתקים בה הועתקו מעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס ({...}).
המרצה עיינה בשתי העבודות זו לצד זו ומצאה כי משפטים רבים הם בעלי אותו מבנה, ולעיתים אותו נוסח, או שלכל היותר נערך שינוי במילה כזו או אחרת.
המרצה בחנה את פרטי המידע של הקבצים ומצאה כי הסטודנטית השנייה מופיעה כמחברת הקובץ של עבודתך. הקובץ של הסטודנטית השנייה הוגש בתאריך {...}. הקובץ שלך נוצר בתאריך {...} בשעה {...}, נשמר לאחרונה בשעה {...} והוגש בשעה {...} באותו יום. 

בהנחיות לכתיבת המטלות נכתב במפורש, כי כתיבת פתרון התרגיל וההגשה ייעשו באופן עצמאי, וכי בכל מקרה של חשד להעתקה תיפסל לאלתר ההגשה ותזכה את המגיש-ה בציון "אפס", אשר אותו לא ניתן יהיה לבטל באמצעות הגשה נוספת. עוד נכתב, כי בנוסף לכך, המקרה יועבר לטיפול משמעתי. במספר הזדמנויות במהלך מפגשי הכיתה המרצה הבהירה שהמשתתפות-ים בקורס יכולות-ים לשוחח האחת עם השני על השאלות, אך כתיבת העבודה חייבת להיעשות באופן עצמאי. היא עשתה זאת הן בתחילת הסמסטר והן כמה שבועות לאחר תחילתו (לאחר שהבחינה שיש צורך בריענון ההנחיות).
 הגשת עבודה שחלקה מועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה 7 שמשקלה 2.5% מהציון, בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 170123-04

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} הגשת את מטלה מס' 7 (2.5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}; ובתאריך {...} הגשת את מטלה מס' 8 בקורס (2.5% מהציון).
בעת בדיקת העבודות גילתה המרצה כי עפ"י דוחות המקוריות של הלימוד במטלה מס' 7 35% מקוריות בלבד, והחלקים המועתקים בה הועתקו מעבודתו של סטודנט אחר בקורס ({...}); ובמטלה מס' 8 43% מקוריות בלבד והחלקים המועתקים בה הועתקו מעבודה של אותו סטודנט.
המרצה עיינה בכל אחד מזוגות העבודות, זו לצד זו, ומצאה כי משפטים רבים הם בעלי אותו מבנה, ולעיתים אותו נוסח, או שלכל היותר נערך שינוי במילה כזו או אחרת.
המרצה בחנה את פרטי המידע של הקבצים ומצאה כי הסטודנט השני מופיע כמחבר הקבצים בשתי העבודות שלך. 

בהנחיות לכתיבת המטלות נכתב במפורש, כי כתיבת פתרון התרגיל וההגשה ייעשו באופן עצמאי, וכי בכל מקרה של חשד להעתקה תיפסל לאלתר ההגשה ותזכה את המגיש-ה בציון "אפס", אשר אותו לא ניתן יהיה לבטל באמצעות הגשה נוספת. עוד נכתב, כי בנוסף לכך, המקרה יועבר לטיפול משמעתי. במספר הזדמנויות במהלך מפגשי הכיתה המרצה הבהירה שהמשתתפות-ים בקורס יכולות-ים לשוחח האחת עם השני על השאלות, אך כתיבת העבודה חייבת להיעשות באופן עצמאי. היא עשתה זאת הן בתחילת הסמסטר והן כמה שבועות לאחר תחילתו (לאחר שהבחינה שיש צורך בריענון ההנחיות).
 
הגשת עבודה שחלקה מועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה 7 שמשקלה 2.5% מהציון, בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 220223-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה מצאה המרצה כי בתוך ה{...} שלך שתולה העבודה של סטודנט אחר ({...}), באמצעות "העתק-הדבק"). כמו כן העתקת את הגיליון של {...} והוא נמצא בקובץ שלך עם כל הפרטים של {...}. בגיליון שלך רק שינית את השם.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד). 
 5. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} הגשת מטלה (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה כי היא זהה לעבודה שהגשת שנה שעברה (יחד עם שני סטודנטים נוספים). למעט שינוי של שם ה{...} עליו כתבת את העבודה (מ{...} ל{...}), העבודה מועתקת מילה במילה, לרבות סימני פיסוק רווחים וכיו"ב. 
יודגש, כי יחד עם העבודה הגשת טופס הצהרת מקוריות עליו חתמת, ובו הצהרת: "אני מצהיר/ה כי העבודה אינה מועתקת מעבודה אחרת וכי היא לא הוגשה כמטלה בקורס אחר במסגרת לימודי".

הגשת עבודה מועתקת, שהוגשה זה מכבר בקורס אחר, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מטלה (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד) לתקנון. 
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 220223-02

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה מצאה המרצה כי בתוך ה{...} שלך שתולה העבודה של סטודנט אחר ({...}), באמצעות "העתק-הדבק"). כמו כן העתקת את הגיליון של {...} והוא נמצא בקובץ שלך עם כל הפרטים של {...}. בגיליון שלך רק שינית את השם.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת זכאות לקבלת התואר לשלושה חודשים. 
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 010523-03

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} הגשת מטלה (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה כי היא מועתקת מעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס ({...}). בשיחת בירור שערכה אתכם המרצה הודית שהעתקת את עבודתה של {...}, וטענת ש{...} לא ידעה מכך.
בשיחת בירור שערכתי עם {...} היא טענה שנתנה לך את המחשב הנייד שלה כדי להעתיק קבצים בקורס אחר והעבודה שלה הגיעה לרשותך ללא ידיעתה.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה; קל וחומר לקחת עבודה של חברתך ללימודים ללא ידיעתה ורשותה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מטלה שמשקלה 10% מהציון בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר אחד לפי סעיף 8.1(כג). 
 5. על הסטודנט להגיש בקשה בכתב למחלקה ולמזכירות ועדת המשמעת, לא יאוחר מה {...}, האם עונש זה יופעל כהרחקה בסמסטר הנוכחי, סמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג, או בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ד. 
 6. בהיעדר מכתב כזה בתאריך האמור, תהיה ההרחקה מסמסטר ב' הנוכחי, שנת הלימודים תשפ"ג. 
 7. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיפים 5.1 ו - 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לשנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, במהלך כל תקופת הלימודים במכללה, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 220323-04

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...}נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בשעות {...}, עם חומר פתוח. נוכח התאמות להן את זכאית, נבחנת בכיתה נפרדת ({...}) לבד, בהשגחה.
עפ"י התלונה, בסוף הבחינה ביקשת חמש דקות נוספות להשלמת הבחינה, בטענה שנגזלו ממך חמש דקות בתחילת הבחינה בשל מילוי הפרטים. בנוסף, ביקשת מהמשגיחה שתחפש עבורך תשובה לשאלה בגוגל, ואף שאלת אותה אם יש לה ידע ב{...}, ואם היא יכולה לעזור לך איכשהו.
בשיחת הבירור שקיימתי איתך, עמדת על כך שנגזלו ממך חמש דקות בתחילת הבחינה וטענת שבסופו של דבר לא מימשת את חמש הדקות הנוספות שביקשת. כמו כן אמרת שהמשגיחה הפריע לך לפתור את הבחינה בכך ששאלה אותך שאלות אישיות במהלך הבחינה; ואמרת שאמרת לה בצחוק "את יכולה לחפש לי את התשובה בגוגל". 
בקשת עזרה ממשגיחה במהלך בחינה מהווה הפרה של כללי ההתנהגות והאתיקה וזו עבירת משמעת. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.1 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-07

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בשעות {...}. מדובר בבחינה חסויה, חומר עזר שהותר הוא מחשבון.
בשעה {...} המשגיחה הבחינה שהרמת את טופס הבחינה, והראית אותו לנבחנת שאחריך, בעודך מצביעה עם העט שבידך על מקום מסויים בטופס. היא גם שמעה לחשוש. המשגיחה העירה לך והעבירה אותך כסא אחד קדימה.

בשיחת בירור שערכתי איתך בתאריך {...}אמרת ששאלת את חברה שלך אם מותר לצאת לשירותים עכשיו, ולא תיארת לעצמך את ההשלכות של המעשה. בנוסף ציינת שלא הרמת את הטופס או משהו אחר.

יצירת קשר עם נבחן אחר במהלך בחינה זו עבירת משמעת. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-03

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה לא היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}. 
על פי התלונה, 19 דקות לאחר תחילת הבחינה (ולאחר שראית את שאלון הבחינה), ניגשת למשגיחה וביקשת לצאת מהכיתה. המשגיחה קראה לאחראית הבניין, והיא ביקשה ממך להשאר בכיתה עד שתסתיים חצי השעה הראשונה של הבחינה, בהתאם לנהלים. בתגובה אמרת לה – "מי את שתקבעי לי מתי ללכת? אני יוצאת מתי שאני רוצה". המרצה פגשה אותך מחוץ לכיתה ואמרה לך כך לא מתנהגים למשגיחות. אמרת למרצה שאת תעשי מה שאת רוצה ועזבת את הכיתה.
אי ציות למשגיחה במהלך בחינה, הפרת נהלי ההתנהגות בזמן בחינה ופגיעה בכבודה של עובדת מכללה – אלה עבירות משמעת. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", שנת תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ח לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", שנת תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ט לתקנון.
 4. הנך מחויבת בשיחה עם ראש המחלקה והיועץ האקדמי.
 5. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר קיץ תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 6. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 7. עונש על תנאי- אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, במהלך כל תקופת הלימודים במכללה, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-07+08

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנתן במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
במהלך הבחינה הנבחנות מקבלות דפי טיוטה ריקים, אותם הן אמורות למסור בתום הבחינה, משום שהיא מוגדרת חסויה.
בשעה {...} {...} סיימה את הבחינה והגישה אותה במחשב. כאשר מסרה למשגיחה את ספח הבחינה המשגיחה ביקשה ממנה למסור את דף הטיוטה שהיה מקופל לשניים בידה. בתגובה היא ענתה "אני אזרוק אותו לפח". המשגיחה הסבירה שזה אסור משום שהבחינה חסויה ולכן היא מחויבת לאסוף את כל הדפים מהנבחנים. {...} אמרה: "אני רוצה אותו כדי לבדוק תשובות". המשגיחה השיבה שזה אסור ו{...}צריכה למסור לה את הדף. הדיאלוג המתואר עורר את חשדה של המשגיחה, בייחוד לאור העבודה שכעשרים דקות קודם לכן היא הבחינה ש{...} מצליבה מבטים עם הנבחנת שישבה לידה – {...}. בנוסף, היא שמעה אתכן מתלחששות והעירה לכן על כך.
לאחר ש{...} מסרה את הדף, המשגיחה ראתה שרשום עליו בכתב גדול: "{...}".

הנכן חשודות ביצירת קשר אחת עם השנייה במהלך הבחינה, והעתקה מנבחנת אחרת, או סיוע בהעתקה (לפי העניין). 

 • החלטה:

לפיכך, כאמור, את מזוכה מחמת הספק במקרה זה.
כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.


סימוכין: 010523-05

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, עם חומר פתוח, והתקיימה בשעות {...}. 
על פי התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים. עזבת את הקומה בה מתקיימת הבחינה וירדת למטה. משגיח הפרוזדור הבחין שאתה לא נמצא בקומת הבחינה ונכנס לכיתה לדווח על כך למשגיחה. המשגיחה ירדה לחפש אותך. אחרי 5 דקות חזרת לכיתה. המשגיחה שאלה אותך לאן הלכת, והשבת "ירדתי לנשום אויר ולעשן". 
במהלך בחינה מותר לנבחן לצאת רק לשירותים, בהשגחה. יציאה מכיתת הבחינה ללא השגחה זו עבירת משמעת.
יוער, כי בנסיון לתאם איתך מועד לדיון, מסרת לנציג האגודה: "יצאתי מהמבחן לנשום אוויר ממש לכמה דקות בגלל התקף חרדה שחוויתי באותו הרגע והמשגיחה בדקה שאין עלי כלום, סתם עשו מזה רעש ובלאגן גם ככה נכשלתי במבחן".

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר ב' + סמסטר קיץ תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך 3 חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1( יד). 
 7. כתנאי לחזרתך ללימודים ולביצוע משימות במכללה, הנך מחויב בשיחה עם ראש המגמה על קוד ההתנהגות המצופה ממך ושמירה על כללי המשמעת במכללה.
 8. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4, או סעיף 5.1 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלולה להיות מורחק לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 9. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, במהלך כל תקופת הלימודים במכללה, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 10. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230523-01

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...}, נבחנת בקורס "{...}", מועד א', המרצה {...}, סמסטר א' תשפ"ג. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר {...}, והתקיימה בין השעות {...}. 
עפ"י החשד, במהלך המבחן היית עם טלפון נייד, צילמת את הבחינה, שלחת את הצילומים לתלמידה אחרת בווטסאפ וביקשת את עזרתה בפתירת המבחן.
יוער, כי לתלונה נגדך צורפו צילומי מסך של תכתובת הווטסאפ בינך לבין התלמידה השנייה.
החזקת טלפון במהלך בחינה, הוצאת חומר מבחינה חסויה, יצירת קשר עם אדם אחר במהלך בחינה, ופתירת מבחן בעזרת אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", המרצה {...}, סמסטר א' תשפ"ג, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", המרצה {...}, סמסטר א' תשפ"ג, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר א' תשפ"ד. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר  ב' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 220223-03

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...}  נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...} ", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בשעות {...}.
בשעה {...}  ביקשת לצאת לשירותים. המשגיח שם לב שיש לך טלפון בכיס. התנצלת מיד ואמרת שמרוב לחץ וחרדה שכחת את הטלפון בכיס, אך לא היתה לך כוונה להשתמש בו. שני המשגיחים ציינו בתלונה שישבת מולם ולא היה שימוש בטלפון, ואם היה נעשה שימוש הם בוודאי היו שמים לב. 
החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת. 

 • החלטה: 
 1. פסילת מועד א' בקורס "{...} ", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 2. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-05

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, והתקיימה בשעות {...}. חומר העזר שהותר הוא קלסר, מחשבון ושני ספרים.
בשעה {...} התגלה אצלך טלפון נייד דולק. במהלך הבחינה תועדת מצלם את הבחינה, ולאחר מכן הבטת בטלפון מתחת לשולחן. המשגיחה ניגשה אליך, ביקשה את הטלפון ואתה אמרת שאין ברשותך. היא ביקשה שוב ונתת לה את הטלפון. היא שאלה אותך מדוע צילמת את הבחינה, אמרת שלא צילמת. היא שאלת אותך מדוע נכנסת ללא חומר עזר וענית שאתה יודע הכל. בתלונה צויין שלפני הבחינה היית עם טלפון והמשגיחה ביקשה ממך להכניס אותו לתיק. עוד יוער, כי לבשת {...}.
הכנסת ציוד אסור לבחינה וניסיון להעתיק באמצעותו זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}), סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 010523-01

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...} ", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה לא היתה חסויה, חומר העזר שהותר הוא דף 4A, והתקיימה בשעות {...}.
על פי התלונה, במהלך הבחינה הסתכלת על המשגיחות כל הזמן. בשלב מסוים המשגיחה הבחינה שאתה מוציא טלפון נייד מהכיס ומתחיל לכתוב. היא ניגשה אליך וביקשה ממך לתת לה כל מה שיש לך בידיים. בתגובה הכנסת את הטלפון לכיס. יוער, כי טרם האירוע, בשעה {...} יצאת לשירותים ושהית שם 8 דקות. בעת שהלכת לשירותים המשגיחה חשדה שאתה הולך כמי שחושש שמשהו ייפול לו.

הכנסת ציוד אסור לבחינה וניסיון להעתיק באמצעותו זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...} ", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...} ", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר ב' תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים בסמסטר קיץ של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם בתחילת סמסטר ב' בשנה בה תהיה רשום ללימודים).
 6. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לשנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230523-01

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...}, נבחנת בקורס "{...}", מועד א', המרצה {...}, סמסטר א' תשפ"ג. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר {...}, והתקיימה בין השעות {...}. 
עפ"י החשד, במהלך המבחן היית עם טלפון נייד, צילמת את הבחינה, שלחת את הצילומים לתלמידה אחרת בווטסאפ וביקשת את עזרתה בפתירת המבחן.
יוער, כי לתלונה נגדך צורפו צילומי מסך של תכתובת הווטסאפ בינך לבין התלמידה השנייה.
החזקת טלפון במהלך בחינה, הוצאת חומר מבחינה חסויה, יצירת קשר עם אדם אחר במהלך בחינה, ופתירת מבחן בעזרת אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", המרצה {...}, סמסטר א' תשפ"ג, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", המרצה {...}, סמסטר א' תשפ"ג, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר א' תשפ"ד. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר  ב' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 220223-05

 • סיבת הזימון: 

במסגרת קורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, הגשת מטלה מסכמת (70% מהציון).
בעת בדיקת העבודה מצא המרצה כי חלקים מתוך עבודתך הועתקו מאתרי אינטרנט שונים.
בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר מפורשות: "הסתמכות על מקור (כתוב או אינטרנטי) ללא הפניה תיחשב כמובן כהעתקה ותטופל בהתאם".  

הגשת עבודה שחלקה מועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת בקורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 220223-06

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. קיבלת ארכה של יומיים להגשת העבודה.
בעת בדיקת העבודה מצאה המרצה כי חלקים ממנה הועתקו ממקורות שונים, ללא סימון מירכאות, ללא הפניה למקור, וללא אזכור המקור ברשימה הביבליוגרפית. למעלה מן הצורך יוער, כי חלק מהמקורות שמהם העתקת הם מקורות שהמרצה ביקשה שלא להסתמך עליהם כיוון שאינם מדעיים.
במהלך הקורס, מעצם טיבו, דובר והוסבר ארוכות על כללי הכתיבה האקדמית.  

הגשת עבודה שחלקה מועתק, ואינו תואם את כללי הכתיבה האקדמית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 081122-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} התקיים שיעור בקורס "{...}", המרצה {...}, סמסטר א' תשפ"ג. משך השיעור {...}. על פי ההנחיות שנמסרו לתלמידים.ות (והיו תקפות גם שנה שעברה), מי שמאחר עד שעה {...}, יכנס בשעה {...}, מי שמגיע לאחר מכן ימתין ויכנס לאחר ההפסקה.
על פי התלונה, איחרת לשיעור בלמעלה מ-50 דקות. אף על פי כן, המרצה אפשר לך להכנס לשיעור. המרצה הסביר על {...}. למרות ששאלת שאלות שכבר ענה עליהן טרם כניסתך, הוא שב וענה על שאלותיך.
דקות בודדות לאחר שנכנסת לכיתה התחלת להתעסק עם הטלפון הנייד ללא הפסקה. המרצה העיר לך ואת השבת שהוא צודק ושמת את הנייד בצד. דקות לאחר מכן שוב התחלת להתעסק בנייד ללא הפסקה. בהפסקה המרצה שוחח עמך ביחידות על הקורס בשנה קודמת, על הבחינה {...} בה נכשלת, והכל מתוך כוונה להובילך למסקנה שעליך להיות מרוכזת על מנת שלא להכשל בשנית. שיתפת את המרצה במה שארע לך בבחינה {...}, והוא חש שזו היתה שיחה בונה. 
אחרי ההפסקה שוב התעסקת עם הנייד באופן רצוף וקבוע ללא כל הפסקה. בשלב מסויים המרצה פנה אליך ואמר: "{...}, כבר הערתי וביקשתי שתניחי לנייד, כבר הגעת לשיעור, תקשיבי, בשלב זה נראה שבאת היום סתם, לא הקשבת וחבל בשבילך". בתגובה ענית למרצה, לכאורה, בצורה מתלהמת ובוטה {...}  
המרצה ביקש ממך לצאת מהכיתה ואת סירבת. המרצה אמר לך שאם לא תצאי מהכיתה הוא יגיש נגדך תלונה לוועדת משמעת. בתגובה {...} ענית בעוד ביטויים קשים. נקטת בשיח שאינו הולם, שאינו מכבד, שיח אלים.
במשך דקות ארוכות המרצה ביקש ממך לחדול מהתבטאויותיך ולאפשר לו להמשיך את השיעור. את סירבת לצאת מהכיתה. יוער, כי לאחר האירוע הזה הפסקת להתעסק עם הנייד.

בתאריך {...} ביררתי איתך את התלונה. לטענתך התעסקת עם הנייד משום ש{...}. בנוסף, הודית כי דיברת לא יפה למרצה, אולם ציינת כי הוא פגע בך והשפיל אותך מול כל הכיתה בכך שאמר לך, לטענתך, "{...}". 

ההתנהגות המתוארת לעיל, בה את נחשדת, מהווה פגיעה בכבודו של מרצה, אי ציות למרצה הממלא את תפקידו והפרעה לסדרי ההוראה. מעבר לכך, התבטאויות כאלה אינן הולמות תלמידה במכללה, ואינן ראויות בין אדם לחברו.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. איסור להשתתף בקורס "{...}", בשנת תשפ"ג (שנת הלימודים הנוכחית), לפי ס' 8.1. (יז) לתקנון.
 3. גב' יעל ניצן, סגנית מנהל המרכז הטכנולוגי להנדסאים, תשוחח עם הסטודנטית כדי לקבל הסבר על ההחלטה ומשמעויותיה. 
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 010123-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} השתתפת בבוחן פרונטלי במכללה, בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבוחן היה חסוי, חומר עזר שהותר מחשבון בלבד. משך הבוחן {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...} המשגיחה הבחינה שאת מרימה את טופס הבחינה מולך ביד אחת, בעוד ידך השנייה אוחזת במעין כפתור בצבע שחור ועושה תנועות של סיבוב החפץ. המשגיחה ראתה את שפתייך זזות.
המשגיחה התבוננה בך מספר דקות, ולאחר מכן ניגשה אליך. כשעמדה ממש מולך מיקדה את מבטה על העיגול השחור. כל כפתורי חולצתך היו בצבע בז' ודקים יותר. המשגיחה שאלת אותך בשקט: מה זה הכפתור הזה, הוא שונה מאד משאר הכפתורים שלך? את השבת – זה כפתור רגיל. בשלב זה החלת לצעוק על המשגיחה: "חוצפנית, מה את רוצה ממני? את חודרת לי לצנעת הפרט". המשגיחה הבחינה כי הכפתור השחור שונה בעובי ובצבע משאר הכפתורים, ובאמצע שלו יש צורה של איקס חלול. כל שאר כפתורי חולצתך היו רכוסים. הכפתור השחור היה בחלק העליון של החולצה. המשגיחה יצאה לקרוא לאחראית הבניין. את המשכת להתלונן בקול רם ואמרת "זה לא בסדר, ממש חוצפה". המשגיחה השנייה ביקשה ממך להפסיק את הרעש, שכן בכיתה נותרו 4-5 נבחנים.ות נוספים.ות. לפתע קמת, הלכת לקיר שבו החלונות, הפנית את גבך למשגיחה והתעסקת עם החולצה. המשגיחה ביקשה ממך מספר פעמים לחזור למקומך, ואת השבת "רגע, רגע, כבר", ואז הסתובבת וביקשת לצאת לדבר עם האחראית. כאשר הגעת לדלת הכניסה שתי המשגיחות ראו שכף ידך השמאלית קפוצה, ודחפת אותה לתוך הכיס השמאלי האחורי של המכנסיים. 
כאשר יצאת לדבר עם אחראית הבניין היא הבחינה שאותו כפתור שחור כבר לא על חולצתך.
כשחזרת לכיתה המשכת את הבחינה, אך לא הפסקת לרטון ולדבר בקול רם על העוול שהמשגיחות גרמו לך. לאחר מספר דקות אמרת בקול "אין טעם שאמשיך" והגשת את הבחינה. 
בכל הזמן הזה התנהגת באופן רעשני ואגרסיבי, ואף מלווה בצרחות, כמעט ללא הפסקה עד שהגשת את מחברת הבחינה. זאת למרות שהמשגיחות ביקשו ממך מספר פעמים לחדול והבהירו לך כי את מפריעה לנבחנים.ות האחרים.ות.
יוער, כי לאחר תום הבחינה נכנסת עם חברות לכיתה וחיפשת בין הכסאות וקראת – איפה הכפתור שנפל לי? 
במהלך הבוחן לבשת סרט שחור שהקיף חלק ממצחך ושיערך וכיסה את אוזנייך.
נוכח ההתנהגות המתוארת לעיל, את חשודה בהכנסת ציוד אסור לכיתה, ניסיון להעתיק באמצעותו, ויצירת קשר עם אחר במהלך בחינה. בנוסף את מואשמת בהפרת כללי ההיבחנות ואי ציות למשגיחות.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת בוחן בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. כתיבת מכתב התנצלות על השיח הבלתי מכבד בזמן  הבחינה, אשר יאושר על ידי שופטת  המשמעת ויופנה לבוחנת הבחינה, את המכתב יש לשלוח למזכירות ועדת משמעת לא יאוחר מה- 05.02.23, לפי סעיף 9.1 (א) לתקנון.
 6. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים) למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד) לתקנון.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, במהלך כל תקופת הלימודים במכללה, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130223-01

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה (חדר {...}), מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בשעות {...}.
בשעה {...} לערך, המרצה נכנס לכיתה כדי לענות על שאלות הנבחנים.ות.
על פי התלונה רצית לשאול את המרצה שאלה, אך הוא נתן קודם הסבר כללי ואתה פנית אליו בגסות ואמרת "{...}". הוא אמר לך שהפנייה שלך לא מכבדת ואתה השבת לו "אתה {...}". 
לאחר מכן כאשר שאלת את השאלה (לגבי {...}) הוא אמר לך "ה{...} ברורה, אין מה להסביר, צריך לדעת". כמו כן אמר שהיות ופנית אליו בגסות הוא לא יסייע לך ותמשיך לא לדעת. בתגובה קמת, השתוללת וקיללת. משגיח ביקש ממך לשבת וניסה להרגיע אותך משום שהפרעת לנבחנים נוספים, ובתגובה אמרת לו "אל תתערב אתה". אחראית בניין נכנסה ואמרת לה "תתרחקי ממני". המרצה אמר לך שאתה מקלל ואתה אמרת "לא קיללתי אותך". לאחר כמה דקות אמרת למרצה "{...}". לאחר שהמרצה סיים להשיב שאלות הוא יצא מהכיתה.
על פי תלונת מדור בחינות כאשר הגשת את המבחן זרקת אותו על שולחן המשגיחות ואמרת "אני עוד ארצח את המרצה הזה, אתם עדים".
מרצה נוסף מהמגמה, {...}, נכנס גם הוא לכיתת הבחינה שלך (לאחר ש{...} יצא) וראה אותך משתולל ומקלל. הוא שמע אותך מאיים שתרצח את {...} ותשרוף לו את הרכב.
בסיום המבחן {...} ראה אותך נכנס לשירותים ומשתולל גם שם, זורק דברים. לאחר מכן יצאת לרחבה (ליד הקפיטריה) וגם שם שמע אותך {...} ממשיך לקלל את {...} ומאיים שאם הוא יפגע לך בלימודים אתה תרצח אותו ותשרוף לו את הרכב. {...} ותלמידים נוספים ניסו להרגיע אותך. בתגובה אמרת ל{...} שהוא "משת"פ" של {...}. בדרך החוצה העפת שולחנות וכסאות ברחבה.

בתאריך {...} קיימתי איתך שיחת בירור. אמרת שכאשר שאלת את המרצה שאלה גמגמת מעט ובתגובה המרצה חיקה אותך ולעג לך. זה פגע בך ועל כן השבת לו, לדבריך, בצורה קצת תוקפנית, ואמרת: "{...}". אמרת שאתה מוכן להתנצל על הצורה שדיברת (ציינת שגם שלחת מכתב התנצלות למרצה). בתגובה המרצה אמר לך להתמודד לבד, שהוא לא מוכן לעזור לך. לטענתך אמרת "{...}", ומעבר לכך לא קיללת. בתגובה המרצה אמר לך, מול כל הכיתה, שהוא מגיש אותך לוועדת משמעת. בנוסף הוא אמר למשגיחים "למה אתם לא שוללים לו את המבחן, למה אתם לא מעיפים אותו?" לטענתך בשלב זה יצאת, "הגזמת בחוץ", נתת בעיטה לכיסא, שולחן, התפרק השולחן, הפלטה מהברזל. אמרת שאתה מוכן לשלם על זה. הודית שמתוך עצבים אמרת "אני ארצח אותו, אני אשרוף לו את האוטו", גם בכיתה וגם בחוץ. ציינת שאין לך רקורד ועבר כזה. אמרת שרצית לפרוק את מה שקרה אצל {...}, אבל הוא אמר לך לצאת לעשן וזה הרגיז אותך ובתגובה בעטת בשולחן. ציינת שהמרצה מנסה להעיף אותך מהלימודים.

ההתנהגות המתוארת לעיל, בה אתה נחשד – אלימות מילולית, איומים, פגיעה ברכוש – מהווה עבירת משמעת. 
לא למותר לציין כי מדובר במעשים העלולים אף להתגבש לכדי עבירה פלילית.

 • החלטת ביניים:

לאחר דיון ומחשבה מעמיקה בעניינך החלטתי להיענות לבקשת הקובלת, ולאסור עליך כניסה לקמפוס המכללה לאלתר ועד למועד קיום דיון משמעתי בעניינך (בעוד כ-14 יום או קודם לכן).
יובהר כי אינך רשאי להיכנס לשערי קמפוס ספיר בשום הקשר. הפעם הבאה שתוכל להיכנס הינה בעת קיום הדיון המשמעתי. כמו כן אינך רשאי להיבחן במבחנים. היה ואם לאחר דיון המשמעת בעניינך תתקבל החלטה על המשך לימודים, תקבל מועדי ג'.  בנוסף אני אוסרת עליך ליצור קשר עם המרצים, עם העדים, עם המשגיחים, עם {...}.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. הרחקה מהלימודים במכללה לאלתר למשך שנה. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 3. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 4. איסור כניסה למכללה עד תום תקופת ההרחקה, לפי סעיף 8.1 (ד) לתקנון. 
 5. עונש על תנאי- עם חזרתך ללימודים באישור {...}, אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות ממועד חזרתך ללימודים, אתה עלול להיות מורחק לאלתר ולצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה ולמשך כל תקופת לימודיך, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 220223-01

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה החלה בשעה {...}.
לפני תחילת הבחינה, בשעה {...}, עישנת סיגריה אלקטרונית בתוך הכיתה. עפ"י התלונה, המשגיחה פנתה אליך ואמרה לך שאסור לעשן בתוך הכיתה. בתגובה התקרבת אליה ונשפת את אדי הסיגריה לתוך פניה. לאחר מכן יצאת מהכיתה והתלוננת עליה בפני אחראית הבניין.
בשיחת הבירור שקיימתי איתך הכחשת את המיוחס לך.
עישון בתוך כיתה ופגיעה בכבודה של עובדת מכללה אלה עבירות משמעת. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. קנס כספי בגובה 150 שח', לתשלום עד ה- {...}, לפי סעיף 8.1 יא' לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיפים 5.1.ו- 5.2 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 010323-01

 • סיבת הזימון: 

בסמסטר א' תשפ"ג, השתתפת בקורס חובה "{...}", המרצה {...}.
בתאריך {...} התקיים שיעור בקורס. במהלך השיעור הסטודנטים.ות עבדו בקבוצות. עפ"י התלונה, המרצה העיר לקבוצה שלכן, ובתגובה את התנהגת בצורה שאינה הולמת: התחלת לצעוק: "אני לא מבינה אותך, אף אחד בכיתה לא מבין אותך (תוך כדי סיבוב ידיך ופניה לעבר הנוכחים.ות). חזרת על כך פעמיים בצעקות, וכשהמרצה העיר לך שכך לא מתנהגים, לא חדלת. המרצה שאל את חברתך לקבוצה האם התוצר שנעשה תואם את ההנחייה. היא השיבה שלא, ובשלב זה צעקת גם עליה, תוך כדי נפנופי ידיים ("{...}", "{...}").
 המרצה היה המום מהתנהגותך.
פגיעה בכבודם של מרצה ושל תלמידה אחרת, והפרעה למהלך השיעור, אלה עבירות משמעת. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. כתיבת מכתב התנצלות, אשר יאושר על ידי שופטת המשמעת ויופנה למרצה הקורס, את המכתב יש לשלוח למזכירות ועדת משמעת לא יאוחר מה- {...}, לפי סעיף 9.1 (א) לתקנון.
 3. התנצלות פומבית בכיתה, לאחר אישור קבלת מכתב ההתנצלות, לפי סעיף 9.1 (א).
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, במהלך כל תקופת הלימודים במכללה, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 200423-01

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} השתתפת בשיעור בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ג, המרצה {...}. עפ"י התלונה, בשיעורים קודמים המרצה העיר לך פעמים רבות על כך שהתעסקת ללא הפסקה עם הטלפון הנייד במהלך השיעור. בשיעור מושא התלונה ישבת כאשר רגליך על כסא ואתה מביט כלפי מטה בטלפון הנייד במשך זמן רב מאד. המרצה פנה אליך ושאל האם נדרש להעיר לך שוב בעניין הנייד, וציין "אם יש לך משהו מאוד חשוב, אתה רשאי לצאת מהשיעור ולטפל בעניין, אני לא אפריע לך". המרצה אמר לך כי בעבר שוחח איתך והעיר לך על העניין. בתגובה הרמת את קולך ואמרת: "{...}". המרצה אמר לך שזה כן מפריע והוא לא ירשה זאת. בתגובה המשך לדבר בחוצפה. המרצה ביקש ממך לצאת מהשיעור. בתגובה הרמת את קולך, דפקת עם ידך על השולחן ואמרת ""{...}", "{...}", "{...}". 
המרצה פנה אליך עוד מספר פעמים וביקש שתצא מהשיעור כדי לא להחמיר את המצב. המשכת להרים קולך וסירבת לצאת.
בלית ברירה המרצה המשיך בשיעור. גם בשלב זה המשכת להתעסק עם הנייד ולשבת עם רגליך על הכסא עד סוף השיעור.
יוער, כי לאחר האירוע המתואר לעיל תלמיד נוסף שם את רגליו על כסא, אך לאחר שהמרצה העיר לו הוריד מיד. 
כמו כן במהלך השיעור טרם האירוע, המרצה העיר לתלמידים אחרים להפסיק להתעסק בנייד והם התנצלו וחדלו.
ההתנהגות המתוארת לעיל, בה אתה נחשד, אינה הולמת תלמיד במכללה (לשון ממעיטה ומקלה) ומהווה עבירת משמעת.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. קיום שיחה דחופה שתתקיים עוד השבוע עם {...}.
 3. עונש על תנאי- אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לאלתר ולצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה ולמשך כל תקופת לימודיך, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 200423-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} השאלת ממחסן ציוד {...} {...} לצורך תרגיל. ההשאלה היתה עד תאריך {...}. בתאריך {...} ביקשת הארכה וקיבלת אישור להחזיר את הציוד בתאריך {...}. אף על פי כן החזרת את הציוד בפועל רק בתאריך {...}, כלומר באיחור של 26 יום. 
בכתב התחייבות עליו חתמת כשהשאלת את הציוד רשום בנספח א' סעיף 2: "להשיב למכללה את הציוד המושאל עד לא יאוחר מהמועד שייקבע לעניין זה בטופס השאלת ציוד עליו אחתום לצורך שאילת הציוד". כמו כן בטופס שעות פעילות מחסן ציוד הפקה כתוב: "איחור מעבר ליום אחד - העלאה לוועדת משמעת מכללתית". על פי נהלי המחסן איחור בהחזרת הציוד ביום ההחזרה עד השעה 12:00 גורר קנס של 100 ₪. מעבר לשעה 12:00 ועד השעה 16:00 הקנס הוא 250 ₪.
הפרת נהלי השאלת ציוד זו עבירת משמעת. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. קנס כספי בגובה 500 שח', לתשלום עד ה- {...}, לפי סעיף 8.1 יא' לתקנון.
 3. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  עד לסיום תשלום הקנס, לפי סעיף 8.1( יד). 
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.7 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 010523-04

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה לא היתה חסויה, חומר העזר שהותר הוא מחשבון, והתקיימה בשעות {...}.
על פי התלונה, בשעה {...} נכנסה אחראית בניין ואמרה בשקט שהמרצים בדרך (היו כמה מבחנים בכיתה). אתה צעקת "לא יכול להיות הרעש הזה, זה לא בסדר" – והפרעת לכל שאר הנבחנים. בשעה {...} הגיעה המרצה {...}. היא ניגשה לסטודנטית והסבירה לה בלחש. שוב התחלת לצעוק שיש רעש נוראי. המשגיחה ביקשה ממך להיות בשקט ואתה אמרת לה "{...}". היא אמרה לך תסיים את המבחן ותיגש למדור בחינות לדבר איתם. בתגובה צרחת על המשגיחה: "{...}". המרצה ניגשה אליך ואמרה לך "אם לא תהיה בשקט אני אישית אתלונן עליך לועדת משמעת". אמרת למרצה "{...}". לאחר מכן ביקשת את פרטי המשגיחה.
ההתנהגות המתוארת לעיל בה אתה נחשד, מהווה פגיעה בשלומה ובכבודה של עובדת מכללה, וכן הפרעה למהלך בחינה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. כתנאי לחזרתך ללימודים ולביצוע משימות במכללה, הנך מחויב בשיחה עם ראש המחלקה על קוד ההתנהגות המצופה ממך ובכתיבת מכתב התנצלות, אשר יאושר על ידי שופט המשמעת ויופנה למשגיחה ולמרצה ובו אתה מתנצל ומתחייב כאמור. את המכתב יש לשלוח למזכירות ועדת משמעת עם הגשת הבקשה לחידוש הלימודים, לפי סעיף 9.1 (א) לתקנון, וחידוש הלימודים מותנה באישור המכתב.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.1 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, הקורס שבמסגרתו או בהקשר אליו תבצע את העברה - ייפסל, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230523-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} השתתפת בשיעור בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ג, המרצה {...}.
עפ"י התלונה, כעשר דקות לאחר תחילת השיעור, אמרת דבר מה שהמרצה לא שמע, תוך כדי הטחת חפץ כלשהו בשולחנך, והחלת להשתמש בטלפון הסלולרי. המרצה ביקש ממך להפסיק להשתמש בטלפון, כפי שהוא מבקש מכל הסטודנטים.ות בכל שיעור. התעלמת מדבריו וכאשר ביקש ממך שוב, ענית לו: "{...}". בתגובה המרצה ביקש ממך לצאת מהכיתה ואת השבת: "{...}". המרצה ביקש ממך לצאת שלוש פעמים ואת סירבת. אי לכך המרצה יצא מהכיתה ודיווח על האירוע ל{...}. {...} הגיע לכיתה, שוחח עם הסטודנטים.ות ולאחר מכן ביקש מהמרצה להמשיך בשיעור. לאחר כרבע שעה חזרת לשיעור. 

בתאריך {...} קיימתי איתך שיחת בירור. אמרת שלא הטחת דבר בשולחן, ושהיית בווטסאפ בטלפון אך לא הפרעת לאף אחד. כמו כן טענת שאמרת למרצה "{...}" והודית שסירבת לצאת מהכיתה.

אי ציות למרצה בזמן שיעור, פגיעה בכבודו והפרעה למהלך השיעור - אלה עבירות משמעת.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. כתיבת מכתב התנצלות, אשר יאושר על ידי שופטת המשמעת ויופנה למרצה הקורס, את המכתב יש לשלוח למזכירות ועדת משמעת לא יאוחר מה- 15.06.23, לפי סעיף 9.1 (א) לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.1 ו/או סעיף 5.2 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, ייאסר עלייך המשך השתתפות בקורס בו תיעשה העבירה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-01

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...}נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...} המשגיחה ניגשה אליך, הרימה את שאלון הבחינה ומצאה בין הדפים פתק עם חומר עזר אסור. המרצה אישרה שמדובר בחומר רלוונטי לבחינה.
בשעה {...} הגשת את הבחינה והתנצלת.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...} ", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...} ", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-03

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
בשעה {...} המשגיחה ניגשה אליך, הרימה את מחברת הבחינה שלך, ומצאה מתחתיה פתק ("שליף").

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר ב' תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר קיץ של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-04

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
בשעה {...} יצאת לשירותים ושהית שם 6 דקות. 
בדרכך חזרה לכיתה המשגיחה הבחינה בדפים מבצבצים מכיסך. היא שאלה אותך מה יש לך בכיס, והשבת "כלום". לאחר מכן הוצאת את הדפים. המרצה אישרה כי החומר בדפים רלוונטי לבחינה.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד) לתקנון. 
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-06

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
בשעה {...} יצאת לשירותים ושהית שם 7 דקות. כשחזרת לכיתה ישבת מאחורה ובשלב מסויים ביקשת לעבור מקום. המשגיחה הבחינה שיד ימין שלך בתוך כיס המעיל. מספר פעמים הכנסת והצאת את היד. בערך בשעה {...} ביקשת לצאת לשירותים. המשגיחה שאלה מה יש לך בכיס ואמרת כדורים. היא ביקשה ממך להוציא מה שיש לך בכיס. בהתחלה סירבת, אמרת שכואב לך הראש ואת חייבת לשתות מים. המשגיחה התעקשה שתוציאי מה שיש לך בכיס והוצאת פתקים מקופלים, טענת ששכחת אותם בכיס. 
החומר בפתקים היה כתוב גם בעברית וגם בערבית, והוא רלוונטי לנושאי הבחינה.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לסמסטר ב' וסמסטר קיץ תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עם חזרתך ללימודים הנך מחויבת לשיחה עם דיקאן הסטודנטים במגזר הערבי, מר עמאר אזברגה.
 7. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות  מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 230223-08

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...}נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה והתקיימה בשעות {...}. חומר העזר שהותר הוא דף 4A או שני עמודים. עפ"י הנחיית המרצה בסוף הבחינה המשגיחות אספו מהנבחנים.ות את חומר העזר.
עפ"י התלונה, לקראת סוף הבחינה המשגיחה עברה בין הנבחנים.ות ורצתה לוודא שרשמת מספר נבחן על דפי העזר שלך. היא מצאה שיש ברשותך 4 עמודים במקום שניים. לטענתך הדפים רק היו על השולחן אולם לא עשית בהם כל שימוש.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה  מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-01

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
בשעה {...} יצאת לשירותים. לפני כניסתך לשירותים המשגיחה שאלה אותך מה יש בכיס חולצתך, והשבת "כלום". המשגיחה סימנה לך לאיזה כיס היא מתכוונת (לבשת חולצת קורדרוי עם שני כיסים קדמיים בצבע קרם). הוצאת שני עמודים בכתב צפוף עם חומר עזר אסור ואמרת שאת לא משתמשת בזה. 
יוער כי גם בשעה {...} יצאת לשירותים וחזרת בשעה {...}.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הגבלת לימודים לסמסטר ב' + סמסטר קיץ תשפ"ג. בשנה זו לא תוכלי ללמוד את הקורס "{...}". בסמסטר קיץ תוכלי ללמוד לימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר א' תשפ"ד).
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לשנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה לא היתה חסויה, חומר עזר מותר 4 עמודים ומחשבון, והתקיימה בשעות {...}.
טרם התחילה הבחינה המשגיחה הזהירה את הנבחנים שלא יחרגו מחומר העזר המותר ודאגה לוודא שאף נבחן לא עבר את הכמות המותרת. היא חזרה על האזהרה מספר פעמים והדגישה שאם תגלה חומר מעבר למותר היא תעביר תלונה לועדת משמעת.
אתה ישבת בשורה האחרונה בכיתה. בשעה {...} לערך המשגיחה הבחינה שאתה מקפל דף מסוים מחומר העזר. היא ניגשה אליך והבחינה שיש ברשותך עמוד אחד נוסף מעבר למותר, מקופל לארבע. עוד הבחינה, כי דף אחד מתוך הארבעה המותרים שהיו לך היה מקופל לשניים. 
כאשר הגשת את מחברת הבחינה המשגיחה אמרה לך שהיא תועבר בנפרד למדור בחינות. שאלת למה, והיא ענתה "אתה יודע למה". לא הגבת.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד). 
 5. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-04

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
במהלך הבחינה יצאת לשירותים. לאחר שיצאת המשגיחה בדקה את השירותים, כפי שהיא עושה אחרי כל נבחנ.ת, ומצאה דף בתוך האסלה. המשגיחה ציינה שהורדת את המים בעת שהיית בשירותים. היא הוציאה את הדף מהאסלה, והמרצה אישרה שהכתוב בו רלוונטי לחומר הבחינה.
אחראית הבניין הבהירה בתלונה, כי השירותים נבדקו, כנהוג, אחרי כל נבחנ.ת.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד). 
 5. הגבלת לימודים לשנת תשפ"ד. בשנה זו הנך רשאית ללמוד קורסים שנתיים בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר א' תשפ"ה).
 6. הנך מחויבת בשיחה עם יועצת הסטודנטים במשרד של מר עמאר אזברגה , ראש היחידה לקידום הסטודנט.ית הערבי.ה.
 7. עונש על תנאי- אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-05

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
בשעה {...} המשגיחה מצאה ברשותך פתק עם חומר עזר אסור. הפתק היה מונח בין רגליך. לטענתך כתבת בפתק רק ראשי פרקים. בשעה {...} נכנסת לכיתת הבחינה וראית שהמשגיחה רושמת דוח. אחראית הבניין היתה נוכחת. הסברת בשנית שמדובר רק בראשי פרקים, לקחת את הפתק, קימטת, קרעת אותו, השלכת אותו לפח ויצאת מהכיתה.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. מעבר לכך יובהר כי ההתנהגות בה אתה נחשד מהווה ניסיון להשמדת ראיות ושיבוש ההליך המשמעתי.

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תשפ"ג. בסמסטר הנוכחי הנך רשאי ללמוד את הקורס "{...}" בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון.
 5. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר קיץ, תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים סדירים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 6. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 7. עונש על תנאי- אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-06

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר מותר 4 עמודים (2 דפים) ומחשבון, והתקיימה בשעות {...}.
טרם תחילת הבחינה המשגיחה הודיעה לנבחנות שישימו לב היטב לחומר העזר המותר הרשום על הלוח, ושבכוונתה לעבור בין הנבחנות ולבדוק את כמות חומר העזר ברשותן.
בשעה {...} המשגיחה מצאה שיש ברשותך 7 עמודים. כשביקשה ממך את העמודים העודפים ביקשת להעתיק חלק מהחומר העודף למקומות הריקים בארבעת העמודים המותרים. מחקת עמוד אחד שהיה רשום בעיפרון כדי להשאיר ברשותך את העמוד האחורי של דף זה. על פי התלונה הבעת מורת רוח ואמרת שהמרצה אמר שאפשר להכניס את חומר העזר הזה.
כשניגשת למסור את הבחינה טענת שכתבת את שלושת העמודים העודפים תוך כדי הבחינה (לרבות העמוד שמחקת).
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת , מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד). 
 5. הנך מחוייבת בשיחה עם עם מר עמאר אזברגה, ראש היחידה לקידום הסטודנט הערבי.ה בקמפוס.
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, במהלך כל תקופת הלימודים במכללה, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 130323-09

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
בשעה {...} המשגיחה מצאה פתק עם חומר עזר אסור, מונח על הרצפה מתחת לרגליך. בתגובה אמרת שהפתק נפל מהקלמר כשהוצאת כלי כתיבה, ולא עשית בו שימוש.
המרצה אישרה כי הכתוב בפתק רלוונטי לחומר הקורס.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס {...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך 3 חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1( יד). 
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב ותשפ"ג , לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 260323-01
בהחלטה זו הוגש ערעור

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר מותר 4 עמודים (2 דפים), והתקיימה בשעות {...}.
טרם תחילת הבחינה המשגיחה ביקשה מכל הנבחנים שיבדקו היטב כמה דפים יש ברשותם וימנעו מאי נעימות. בעת האזהרה של המשגיחה נכחת בכיתה,. כמות חומר העזר המותר אף היתה רשומה על הלוח. יוער, כי בעת ההסבר נכחה בכיתה גם המרצה {...}.
בשעה {...} הגשת את מחברת הבחינה, והמשגיחה ראתה שיש ברשותך 9 עמודים במקום 4. טענת בפניה שהמרצה אישר.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ח לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ט לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. הגבלת לימודים לסמסטר הנוכחי, סמסטר ב' תשפ"ג. בסמסטר זה הנך רשאי ללמוד את הקורסים "{...}" ו"{...}" ולימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכל לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר קיץ תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלולה להיות מורחק לשנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

ועדת ערעורים:
בקשת ערעור: סטודנט.

 • החלטת ועדת ערעורים: עונש ועדת משמעת נותר על כנו.

סימוכין: 010523-02

 • סיבת הזימון: 

בתאריך {...} נבחנת במבחן פרונטלי במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר מותר 4 עמודים (2 דפים) ומחשבון, והתקיימה בשעות {...}.
טרם תחילת הבחינה המשגיחה הודיעה לנבחנות שישימו לב היטב לחומר העזר המותר הרשום על הלוח, שבכוונתה לעבור בין הנבחנות ולבדוק את כמות חומר העזר שברשותן, ושמי שיימצא ברשותו חומר עזר עודף יועבר לוועדת משמעת.
בשעה {...} המשגיחה מצאה שיש ברשותך 8 עמודים. כשביקשה ממך את העמודים העודפים התחלת למיין ולהתלבט מה עדיף להשאיר. המשגיחה אמרה לך שהמיון היה צריך להעשות לפני תחילת הבחינה ושעליך למסור מיידית את העמודים העודפים.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה. 

 • החלטה: 
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס  "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס  "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום לימודים/ תואר/ תעודת גמר או אישור על סיום לימודים פרונטליים או אישור שווה ערך (לרבות גיליון ציונים)  למשך 4 חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1( יד). 
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 0223-01

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
בתאריך {...}, במהלך שיעור בקורס "{...}" סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}, התנהג בצורה שאינה הולמת סטודנט {...}. צעק, קילל, הפריע למהלך השיעור.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה
 1. נזיפה חמורה
 2. הסטודנט יתנצל בפני כל הכיתה בנוכחות המרצה.
 3. עונש על תנאי: הרחקה לסמסטר, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.1(ב) או 5.1(ג) או 5.1(ו) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0223-02

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
היה ברשותו טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0223-03

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
היה ברשותו טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0223-04

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
היה ברשותו טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0223-05

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
בתאריך {...}, נסע בקורקינט חשמלי על מדרכות בתוך קמפוס המכללה, בניגוד לכללים ולתקנות התעבורה. בנוסף, לא ציית להוראת מנהל משמרת הביטחון לעצור, סירב להזדהות בפניו וזלזל בו. 

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. קנס על סך 150 ₪, ישולם תוך 30 יום.
 3. הסטודנט יעביר למנהל משמרת הביטחון מכתב התנצלות (באמצעות ועדת משמעת), תוך 7 ימים.
 4. עונש על תנאי: במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.1(ב), 5.1(ח), 5.2(א), או 5.2(ב) לתקנון, לא תורשה להיכנס למכללה עם דו-גלגלי. תוקף התנאי שלוש שנים.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0223-06

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
היה ברשותה טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0223-07

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
היה ברשותה טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0323-02

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשמ.ת בעובדות הבאות:
היה ברשותו טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשמ.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0323-04

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשמ.ת בעובדות הבאות:
הגישה בחינה באיחור (של שלוש דקות), בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה 
 2. עונש על תנאי: פסילת מועד, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ז) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 3. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0323-01

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשמ.ת בעובדות הבאות:
היה ברשותו טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשמ.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר א' תשפ"ג.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0423-01

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשמ.ת בעובדות הבאות:
הסטודנטית השאילה ממחסן ציוד {...} והחזירה אותם ב- 26 יום איחור, בניגוד לנהלי ההשאלה ולכתב ההתחייבות עליו חתמה.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשמ.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה 
 2. קנס על סך 500 ₪ {...}
 3. עונש על תנאי: במידה ותורשעי בעבירה חוזרת לפי סעיף 5.7(ד) לתקנון לא תוכלי להשאיל ציוד ממחסן הקולנוע למשך שלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.


סימוכין: 0423-02

 • העובדות: 

במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:
בתאריך {...} במהלך בוחן בקורס {...}, עשתה שימוש אסור ביישום מחשב ותרגמה פסקאות שלמות מטקסט הבחינה מאנגלית לעברית.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה: 
 1. נזיפה 
 2. פסילת בוחן (שמשקלו 20% מהציון) בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ג (למען הסר ספק הציון בקורס יתחיל מ- 80).
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ג בה בוצעה  העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

גזר הדין יכנס לתוקף עם מתן פסק דין שייתן תוקף להסדר הטיעון. 
הכרעת  הדין וגזר הדין יפורסמו / לא יפורסמו, ללא ציון שם הנאשם.ת, לפי סעיף 28.1. לתקנון.

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הפרת כללי ההיבחנות. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


סימוכין: 070722-1

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, במתכונת חומר פתוח.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה דיברת עם נבחנים.ות אחרים.ות, ולא חדלת מכך גם לאחר שהמשגיחה העירה לך מספר פעמים.

הידברות בזמן בחינה עם נבחן.ת אחר.ת זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. זיכוי מחמת הספק.
 2. פרסום החלטה ללא ציון שם.

070722-4

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, במתכונת חומר פתוח.
עפ"י התלונה, בתחילת המבחן ביקשת להניח את הפלאפון שלך על שולחן המשגיחות, והמשגיחה ביקשה ממך לכבות אותו. התווכחת איתה ואף דיברת אליה, לאחראית הבניין ולאחראית בחינות וחדר סריקות, בצורה שאינה הולמת סטודנטית במכללה ואינה מכבדת.
בנוסף, במהלך הבחינה דיברת עם שתי נבחנות אחרות, ולא חדלת מכך גם לאחר שהמשגיחה העירה לך מספר פעמים.

פגיעה בכבודן של עובדות מכללה והידברות בזמן בחינה עם נבחן.ת אחר.ת אלה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. עונש על תנאי- במידה ותורשעי בעבירה נוספת של הפרת כללי ההיבחנות במהלך שלוש השנים הבאות, הקורס בו תיבחני ייפסל, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים, לפי סעיף 8.4   לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-2+3

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנתן בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, במתכונת חומר פתוח.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה דיברתן עם נבחנת אחרת ({...}), הסתובבתן אליה, ולא חדלתן מכך גם לאחר שהמשגיחה העירה לכן מספר פעמים.

הידברות בזמן בחינה עם נבחן.ת אחר.ת זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. עונש על תנאי- במידה ותורשעי בעבירה נוספת של הפרת כללי ההיבחנות במהלך שלוש השנים הבאות, הקורס בו תיבחני ייפסל, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים, לפי סעיף 8.4   לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 07722-10

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנתם בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה דיברתם אחת עם השני, ולא חדלתם מכך גם לאחר שהמשגיחה העירה לכם מספר פעמים.

הידברות בזמן בחינה עם נבחן.ת אחר.ת זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. זיכוי מחמת הספק.
 2. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-11

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנתם בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה דיברתם אחת עם השני, ולא חדלתם מכך גם לאחר שהמשגיחה העירה לכם מספר פעמים.

הידברות בזמן בחינה עם נבחן.ת אחר.ת זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יד' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-5+6

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנתן בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה דיברתן אחת עם השנייה ולא חדלתן מכך גם לאחר שהמשגיחה העירה לכן מספר פעמים.

הידברות בזמן בחינה עם נבחן.ת אחר.ת זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. עונש על תנאי- במידה ותורשעי בעבירה נוספת של הפרת כללי ההיבחנות במהלך שלוש השנים הבאות, הקורס בו תיבחני ייפסל, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים, לפי סעיף 8.4   לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-13

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר.
הבחינה החלה בשעה {...} ועל פי נהלי המכללה, לא ניתן לעזוב את חדר הבחינה ו/או להגיש את הבחינה בחצי השעה הראשונה.
עפ"י התלונה, בשעה {...} החלטת להחזיר את הבחינה ולצאת מהכיתה, למרות שהובהר לך הנוהל האמור לעיל ואף היה רשום על הלוח. אחראית הבניין ניסתה לדבר איתך אף היא, אך צעקת עליה שהיא לא מחליטה מתי אתה צריך לצאת ושאתה לא מוכן לשבת בכיתה סתם.

הפרת הוראות המכללה בכל הקשור להתנהגות בעת בחינה, ופגיעה בכבודה של עובדת מכללה אלה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש שנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר לפי 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם

.סימוכין: 210722-8+9

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנתן בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, וחומר העזר שהותר הוא מחשבון פיננסי.
עפ"י התלונה, ישבתן אחת ליד השנייה, ובמהלך הבחינה המשגיחה הבחינה שאתן מתלחששות אחת עם השנייה. זה קרה מספר פעמים רב לאורך הבחינה, ולא חדלתן מכך גם לאחר שהמשגיחה חזרה והעירה לכן. בנוסף, המשגיחה ראתה את {...} מראה את דף הבחינה ל{...} מתחת לשולחן.

הידברות בזמן בחינה עם נבחן.ת אחר.ת זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. עונש על תנאי- במידה ותורשעי בעבירת הפרת כללי ההיבחנות במהלך שלוש השנים הבאות, הקורס בו תיבחני ייפסל , לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. עונש על תנאי - אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך    
 4. שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:

סימוכין: 210722-7+11

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנתם בבחינה פרונטלית במכללה, מועד ב' בקורס "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, במתכונת אמריקאית (שאלות רב-ברירה) והתקיימה בשעות {...}. חומר העזר שהותר הוא ארבעה דפים ומחשבון.
עפ"י התלונה, החל משעה {...}, המשגיחה הבחינה כי הנך מתקשר עם סטודנט אחר. לדברי המשגיחה, {...}  ישב לפני {...}  והסתובב אליו, ו{...} סימן לו עם הראש ועם הידיים. המשגיחה ניגשה אליכם ואמרה לכם שהבחינה בתקשורת ביניכם. בעקבות זאת, בשעה {...}  {...}  הגיש את הבחינה.

הידברות במהלך בחינה עם נבחן אחר זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך שנת הלימודים תשפ"ג. בשנה זו הנך רשאי ללמוד את הקורסים "{...} " ו"{...} " בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכל לשוב למתכונת לימודים רגילה בשנת תשפ"ד).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך חמישה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון. למען הסר ספק עיכוב זה נוסף על העיכוב בשל הרשעה בעבירה קודמת.
 7. עונש על תנאי- אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לאלתר ולצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בשנים תשפ"ב ותשפ"ג, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש ערעור: סטודנט
החלטה: עונש ועדת משמעת נותר על כנו ובנוסף הרחקה לסמסטר א' ורישום הערה בדבר ההרשעה והעונש שהוטל בגיליון הציונים.


סימוכין: 251022-03+04

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}  השתתפתן בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...} ", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
עפ"י התלונה דיברתן ביניכן במהלך הבחינה, למרות שנאמר לכן ע"י המשגיחים עשרות פעמים להפסיק. המשגיח, {...}, תפס אתכן עוזרות אחת לשניה. גם המשגיחה, {...}, הבחינה שאתן מדברות אחת עם השניה ועוזרות זו לזו לפתור את הבחינה.
לאחר שהמשגיחים מסרו לכן שבכוונתם לדווח על כך, הטרדתן אותם, שאלתן מה דווח ואף ביקשתם מהמתרגל לשוחח איתם בנדון.

דיבור עם נבחנת אחרת במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...} ", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא העתקה או הכנה במשותף. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 1 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. במסגרת הקורס סטודנטים מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
יובהר, כי סטודנט מקבל קובץ "בתולי" מהמרצה ועליו הוא מבצע את הסעיפים השונים. בקבצי העבודות הושתל קוד מיוחד כדי לעקוב אחרי הסטודנט ופתיחות וסגירות הקובץ. בעת פתיחת הקובץ, קוד זה מבקש מהסטודנט להזין את שמו ושומר במקום נסתר את היסטוריית העבודה של הסטודנט (איזה שם הוזן, באיזה תאריך ושעה נפתח הקובץ, באיזו שעה נסגר הקובץ וכמה דקות בסה"כ הקובץ היה פתוח).
בעת בדיקת העבודות המרצה זיהה כי עבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. בהיסטוריית הקובץ של עבודתך מופיעים הפרטים של הסטודנט השני, כלומר פשוט שינית את שם הקובץ והגשת אותו בשמך.
זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם: "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת (ראו הוזהרתם)".

בשיחת בירור שקיימתי איתך בתאריך {...}, הודית במיוחס לך.
הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מס' 1 ( כ- 2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} והעלאת משקלה ל-17% באופן שהציון הסופי בקורס יחל מציון 83, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 1 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. במסגרת הקורס סטודנטים מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
יובהר, כי סטודנט.ית מקבל קובץ "בתולי" מהמרצה ועליו הוא מבצע את הסעיפים השונים. בקבצי העבודות הושתל קוד מיוחד כדי לעקוב אחרי הסטודנט ופתיחות וסגירות הקובץ. בעת פתיחת הקובץ, קוד זה מבקש מהסטודנט להזין את שמו ושומר במקום נסתר את היסטוריית העבודה של הסטודנט (איזה שם הוזן, באיזה תאריך ושעה נפתח הקובץ, באיזו שעה נסגר הקובץ וכמה דקות בסה"כ הקובץ היה פתוח).
בעת בדיקת העבודות המרצה זיהה כי עבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. בהיסטוריית הקובץ של עבודתו של הסטודנט השני מופיעים הפרטים שלך.
זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם: "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת (ראו הוזהרתם)".

סיוע לסטודנט אחר בהעתקה ו/או מתן עבודה מוגמרת לסטודנט אחר לצורך העתקתה על ידו זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 1 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. העבודה ניתנה ב {...}והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. במסגרת הקורס סטודנטים מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
יובהר, כי סטודנט.ית מקבל קובץ "בתולי" מהמרצה ועליו הוא מבצע את הסעיפים השונים. בקבצי העבודות הושתל קוד מיוחד כדי לעקוב אחרי הסטודנט ופתיחות וסגירות הקובץ. בעת פתיחת הקובץ, קוד זה מבקש מהסטודנט להזין את שמו ושומר במקום נסתר את היסטוריית העבודה של הסטודנט (איזה שם הוזן, באיזה תאריך ושעה נפתח הקובץ, באיזו שעה נסגר הקובץ וכמה דקות בסה"כ הקובץ היה פתוח).
בעת בדיקת העבודות המרצה זיהה כי עבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. בהיסטוריית הקובץ של עבודתך מופיעים הפרטים של הסטודנט השני, כלומר פשוט שינית את שם הקובץ והגשת אותו בשמך.
זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם: "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת (ראו הוזהרתם)".

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מס' 1 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} והעלאת משקלה ל-20% באופן שהציון הסופי בקורס יחל מציון 80, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 1 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה מר {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. במסגרת הקורס סטודנטים מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
יובהר, כי סטודנט.ית מקבל קובץ "בתולי" מהמרצה ועליו הוא מבצע את הסעיפים השונים. בקבצי העבודות הושתל קוד מיוחד כדי לעקוב אחרי הסטודנט ופתיחות וסגירות הקובץ. בעת פתיחת הקובץ, קוד זה מבקש מהסטודנט להזין את שמו ושומר במקום נסתר את היסטוריית העבודה של הסטודנט (איזה שם הוזן, באיזה תאריך ושעה נפתח הקובץ, באיזו שעה נסגר הקובץ וכמה דקות בסה"כ הקובץ היה פתוח).
בעת בדיקת העבודות המרצה זיהה כי עבודתך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. בהיסטוריית הקובץ של עבודתה של הסטודנטית האחרת מופיעים הפרטים שלך.
זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם: "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת (ראו הוזהרתם)".

סיוע לסטודנט.ית אחר בהעתקה ו/או מתן עבודה מוגמרת לסטודנט.ית אחר לצורך העתקתה על ידו זו עבירת משמעת.

 • החלטה:

אזהרה שלא לחזור על ביצוע עבירה לפי סעיף 8.1 (א) לתקנון.

כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, את עבודה מס' 2 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי במסגרת הקורס סטודנטים מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
בעת בדיקת העבודות מצא המרצה כי עבודותיכן זהות לחלוטין. כל התשובות זהות, כולל הטעויות שעשיתן. זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם באתר הקורס:
"הגשה ביחידים בלבד"; "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת. אל תעתיקו ואל תעבירו את העבודה שלכם לאחרים".
בבירור שערך איתכן המרצה במייל, {...}  כתבה לו: "...ויצא שהתייעצנו מלא כי היה לנו מאד קשה עם העבודה". {...}  כתבה: "...התקשנו ממש בעבודה השנייה ולכן אני נעזרתי בה בכמה שאלות והיא נעזרה בי בכמה שאלות...".

הכנת עבודה במשותף בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מספר 2 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}, והפחתת 10 נקודות מהציון הסופי בקורס באופן שהציון הסופי בקורס יחל מציון 90 לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלת אמצע (20% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת המטלות בלימוד, דוח המערכת לבדיקת מקוריות העלה, כי חלקים נרחבים מעבודתך מועתקים (מילה במילה, לרבות שגיאות כתיב ופסיקים) מעבודתה של סטודנטית אחרת, שהוגשה בקורס בשנת תשפ"א.  

יובהר, כי עם מתן המטלה בשיעור הוזהרו הסטודנטים.ות בכיתה להימנע מהעברת המטלה מאחד לשני, ותוארו בפניהם מקרים של חשדות בהעתקה במטלת האמצע בשנים קודמות. עוד נאמר כי תופעל מערכת זיהוי ההעתקות בלימוד. בנוסף, בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב: "נדרשת כתיבה עצמאית... יש לשמור על כללי הכתיבה האקדמית )כולל ביבליוגרפיה). יש לציין מקורות תוך כדי העבודה ולינקים לדוגמאות. יש להגיש הצהרת מקוריות" (ההדגשה במקור). ואכן צירפת הצהרת מקוריות.

הגשת עבודה שחלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלת אמצע (20% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתם, כל אחד בנפרד, את עבודה מס' 4 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי במסגרת הקורס סטודנטים מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
בעת בדיקת העבודות מצא המרצה כי עבודותיכם זהות לחלוטין, לרבות שגיאות כתיב. זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם באתר הקורס: "הגשה ביחידים בלבד"; "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת. אל תעתיקו ואל תעבירו את העבודה שלכם לאחרים".
בפתרון העבודה מופיעות אצל שניכם טעויות חריגות ונדירות. למשל, בשאלה 3 בעבודה שניכם רשמתם בפעם הראשונה בטעות {...} ובפעם השנייה בצורה נכונה {...}.
בשיחות בירור שערך אתכם המרצה בזום (כל אחד בנפרד), שניכם סיפקתם תשובות שגויות לשאלותיו. שניכם לא ידעתם להסביר את השאלה הראשונה. שניכם הודיתם שנעזרתם באדם אחר ושניכם הודיתם שאת שאלה 3 עשיתם במשותף עם אחר.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הכנת עבודה במשותף בניגוד להנחיות, אלה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מספר 4 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}, והפחתת 15 נקודות מהציון הסופי בקורס באופן שהציון הסופי בקורס יחל מציון 85 לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, את עבודה מס' 1 (20% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות מצא המתרגל כי עבודותיכן זהות כמעט לחלוטין (למעט מילים בודדות).
יוער, כי במהלך הקורס ניתנו הנחיות לעבודה ומהותה הוסברה ביסודיות בתרגול.  

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירה מקורי שלכן, או הכנת עבודה במשותף בניגוד להנחיות, אלה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 1 בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}  לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...}, תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, את עבודה מס' 1 (20% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות מצא המתרגל כי עבודותיכן זהות כמעט לחלוטין (למעט מילים בודדות).
יוער, כי במהלך הקורס ניתנו הנחיות לעבודה ומהותה הוסברה ביסודיות בתרגול.  

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירה מקורי שלכן, או הכנת עבודה במשותף בניגוד להנחיות, אלה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר בשלושה חודשים מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

בתאריך  {...} הגשתם, כל אחד בנפרד, את עבודה מספר 5 (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות מצאה המתרגלת כי עבודותיכם זהות, למעט מילים בודדות.
בסילבוס הקורס נכתב מפורשות, תחת "הנחיות הגשה": "3. בעת הגשת התרגיל, חובה להשתמש בכללי הכתיבה הנרכשים בקורס כתיבה אקדמית. 4. התרגיל הוא אישי. אין "תרגילים בזוגות" ולא "עבדנו יחד"." (ההדגשה שלי).

להלן דוגמא לזהות בתשובותיכם בשאלה מס' 1:
{...}
{...}
וכן הלאה בשאר העבודה. בתלונה צוין כי זו לא הפעם הראשונה בה הגשתם עבודות דומות. יוער, כי הכנת עבודה במשותף אך הגשתה כל אחד בנפרד יוצרת מצג שווא ומצטיירת כנסיון הונאה.

הכנת עבודה במשותף בניגוד להנחיות, או הגשת עבודה שהועתקה מאחר, אלה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מספר מספר 5 (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} והעלאת משקלה ל-30% באופן שהציון הסופי בקורס לסמסמטר הראשון יחל מציון 70 לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, הסטודנטים נדרשים להגיש פרויקט קטן (15% מהציון) שכולל כתיבה (לבחור מאמר אקדמי ולענות על שאלות) ופרזנטציה של 5 דקות. בתאריך {...}המרצה הציגה את דרישות הפרויקט. עפ"י התלונה אינך מגיעה לשיעורים ולא נכחת באותו יום. בתאריך {...}, יום לפני מועד הפרזנטציה שלחת למרצה מייל שהיית חולה ואת רואה שיש פרזנטציות. המרצה הפנתה אותך למצגת הסבר ואמרה לך לפנות אליה אם יש לך שאלות.
בתאריך {...} הצגת את הפרזנטציה, אף על פי שלא שלחת למרצה מראש את המאמר שהיא אמורה לאשר ולא העלית את המצגת ללימוד. לטענתך לא הצלחת להעלות את החומר ללימוד.
המרצה חשדה שהמצגת שלך הועתקה ממצגת של קורס {...} (אותו המרצה מרכזת), משום שהיא תאמה את דרישות הפרזנטציה {...}: הפרזנטציה הייתה 10 דקות (ולא 5), ודיברת על 2 מאמרים שעשית השוואה וניגוד ביניהם (בפרויקט נדרשת רק למאמר אחד).
המרצה ביקשה ממך לשלוח לה את המאמר והפרזנטציה, אך את לא שלחת, והיא כתבה לך בשנית בתאריך {...}. רק ביום {...} הגבת למייל שלה, לאחר שראית שלא הוזן לך ציון במבחן מועד א'. שלחת את הפרזנטציה ושני מאמרים (שוב, בניגוד להנחיות). המרצה אמרה לך שלא שלחת לה את התשובות לחלק הכתיבה ואחרי שעה בדיוק שלחת לה גם את זה. בדיקה קצרה העלתה שהמצגת שלך אכן נלקחה מקורס {...} והוגשה בעבר למרצה אחרת. המצגת זהה ב-99%, לרבות המלל בכל שקף. רק מספר תמונות הוחלפו.

בשיחת בירור שערכתי עמך בתאריך {...} הודית שביקשת ממספר אנשים לשלוח לך מצגות ושאכן המצגת זהה, אך לטענתך לא עשית בה שימוש משום שהמילים בהן השתמשת בהצגה היו שלך והניתוח היה שלך.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת פרויקט קטן (15% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. כתיבת מכתב התנצלות למרצה של הקורס (המכתב כבר הועבר בתוך שבוע מיום הדיון) בהתאם לסעיף 9.1 (א) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, הסטודנטים נדרשים להגיש פרויקט גמר (30% מהציון) המורכב מדפי מידע ופרזנטציה, כתנאי לסיום הקורס ואפשרות לגשת למבחן.
על פי התלונה, בתחילה הגשתם מאמרים שלא עמדו בתנאי הסף (אחד המאמרים צריך היה להיות משנת {...}). לאחר שהמרצה העירה לכם וביקשה להגיש מאמר חלופי מהשנים האלה, לא עשיתם דבר ולא הגשתם מאמרים חלופיים במשך חודש. תאריך ההגשה של דפי המידע היה {...}. בתאריך הזה לא הגשתם דבר (לא מאמרים, לא דפי מידע ולא מצגת). המרצה הסבירה לכם שללא הגשה של הפרוייקט לא תוכלו לעבור את הקורס ועליכם להגיש את המאמרים החדשים, דפי המידע והמצגת בדחיפות.
בליל ה- {...} הגשתם מאמרים חדשים, דפי מידע ומצגת – אותו תאריך שבו הצגתם את הפרוייקט בכיתה.
כשהמרצה בדקה את החומר שהגשתם היא מצאה שהפורמט של הדפים שונה ממה שמופיע באתר הקורס, ובשם של הקובץ שהגשתם מופיע שם של מרצה אחר מהמחלקה – {...}.
בבדיקה עם {...} נמצא כי הוא קיבל את אותה עבודה שהגשתם, מסטודנטיות בקורס שלו (שאחת מהן היא אחותו של {...}). הן דפי המידע והן המצגת היו זהים.

בשיחת בירור שערכתי עם {...} בתאריך {...} הוא טען כי כנראה חלה טעות והוא הגיש בשגגה את הפרויקט של אחותו. יוער, כי טענה זו חסרת בסיס שכן המצגת הוצגה בכיתה והייתם מודעים לחומר שאתם מציגים.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת פרויקט גמר (30% מהציון) במסגרת קורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים מיום מתן ההחלטה ללא נימוקים {...}, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}הגשתם, כל אחד בנפרד, את עבודה מספר 4 (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות מצא המתרגל כי עבודותיכם זהות.
בסילבוס הקורס נכתב מפורשות, תחת "הנחיות הגשה": "3. בעת הגשת התרגיל, חובה להשתמש בכללי הכתיבה הנרכשים בקורס כתיבה אקדמית. 4. התרגיל הוא אישי. אין "תרגילים בזוגות" ולא "עבדנו יחד"." (ההדגשה שלי).

בשיחת בירור שערכתי עם {...} בתאריך {...} הוא טען כי בגלל לחץ של מטלות הכנתם את העבודה במשותף.  
יוער, כי הכנת עבודה במשותף אך הגשתה כל אחד בנפרד יוצרת מצג שווא ומצטיירת כנסיון הונאה.

הכנת עבודה במשותף בניגוד להנחיות, או הגשת עבודה שהועתקה מאחר, אלה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מספר 4 (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} ובנוסף הפחתה של 10 נקודות מציון הקורס באופן שהציון הסופי המירבי האפשרי של הקורס בסמסטר זה יחל מציון 90, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לסמסטר אחד מלימודים במכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים מיום מתן ההחלטה ללא נימוקים (29.1.22), והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש: סטודנט
החלטה: החלטת ועדת משמעת נותרה על כנה


 •  בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 6 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...} והובהר לתלמידים.ות כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. במסגרת הקורס סטודנטים.ות מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
כאשר המרצה בדק את העבודות הוא מצא שעבודתך זהה (בכ-98%) לעבודותיהן של שתי סטודנטיות אחרות בקורס.
זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם: "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת. אל תעתיקו ואל תעבירו את העבודה שלכם לאחרים".
יוער, כי בפתרון השאלה אצל שלוש הסטודנטיות מופיעות אותן טעויות חריגות ומוזרות. כמו כן בעבודת הבית קיימות שאלות שבהן סטודנטים.ות מתבקשים.ות לרשום טקסט חופשי (של מספר מילים) וגם כאן הטקסטים זהים. הסיכוי לטעויות זהות אלה הוא אפסי.
על פי התלונה, בשיחת בירור שערך איתך המרצה טענת שסטודנטית אחרת בקורס עזרה לך לפתור שאלה אחת.
 
הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית; או הכנת עבודה במשותף עם אחר, בניגוד להנחיות – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 6 בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים לשני קורסים בלבד כל סמסטר לפי סעיף 8.1(יז). ההגבלה תחל מסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ב ועד לסיום הלימודים.
 5. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במשך לימודיך את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת
חברי הוועדה החליטו לשנות את החלטת וועדת המשמעת .
לבטל את העונש שניתן לך בסעיף 4 ובמקומו ולהרחיק אותך מהלימודים לשנה אחת - שנת תשפ"ג. שאר העונשים שהושתו עליך בוועדת המשמעת עומדים בעינם.


 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 6 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...} והובהר לתלמידים.ות כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. במסגרת הקורס סטודנטים.ות מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
כאשר המרצה בדק את העבודות הוא מצא שעבודתך זהה (בכ-98%) לעבודותיהן של שתי סטודנטיות אחרות בקורס.
זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם: "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת. אל תעתיקו ואל תעבירו את העבודה שלכם לאחרים".

יוער, כי בפתרון השאלה אצל שלוש הסטודנטיות מופיעות אותן טעויות חריגות ומוזרות. כמו כן בעבודת הבית קיימות שאלות שבהן סטודנטים.ות מתבקשים.ות לרשום טקסט חופשי (של מספר מילים) וגם כאן הטקסטים זהים. הסיכוי לטעויות זהות אלה הוא אפסי.
בשיחת בירור שערך איתך המרצה לא הצלחת לענות על שאלות פשוטות ובסיסיות.
 
הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 6 בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת על פי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה של סמסטר, לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. עיכוב תעודת זכאות לתואר בחודש מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם. 

 •  סיבת הזימון:  

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 6 (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...} והובהר לתלמידים.ות כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. במסגרת הקורס סטודנטים.ות מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
כאשר המרצה בדק את העבודות הוא מצא שעבודתך זהה (בכ-98%) לעבודותיהן של שתי סטודנטיות אחרות בקורס.
זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס. למשל נרשם: "עבודות מועתקות יטופלו ע"י ועדת משמעת. אל תעתיקו ואל תעבירו את העבודה שלכם לאחרים".

יוער, כי בפתרון השאלה אצל שלוש הסטודנטיות מופיעות אותן טעויות חריגות ומוזרות. כמו כן בעבודת הבית קיימות שאלות שבהן סטודנטים.ות מתבקשים.ות לרשום טקסט חופשי (של מספר מילים) וגם כאן הטקסטים זהים. הסיכוי לטעויות זהות אלה הוא אפסי.
על פי התלונה, בשיחת בירור שערך איתך המרצה היה ברור שאינך יודעת או מבינה את החומר ואת מה שהגשת. לא ידעת לענות על שאלות פשוטות לגבי הפתרון שהגשת. התעקשת שלא העתקת את העבודה מאף אחד אבל הודית שמישהו עזר לך ולא עשית את העבודה לבד.
 
הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית; או הכנת עבודה במשותף עם אחר' בניגוד להנחיות – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 6 בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת על פי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה של סמסטר, לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. למבחן ניתנו 48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך מצא המרצה כי חלקים נרחבים מתשובותייך הופיעו גם במבחנים של שלושה סטודנטים אחרים. דוח המקוריות שהפיקה תוכנת הלימוד העיד על 57% מקוריות בלבד בבחינתך.
המרצה הבהיר במהלך הקורס כי יש לפתור את המבחן באופן עצמאי ובמילים שלך ולא להעזר באחרים.

הגשת מבחן בית שחלקו הועתק כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת מבחן בית בקורס {...}, מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. פסילת רטרואקטיבית של הקורס קריאה וחקירה מודרכת לפי סעיף 8.1(כ) לתקנון
 5. הרחקה מהלימודים במכללה לאלתר למשך סמסטר ב' וסמסטר קיץ בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון.
 6. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במשך לימודיך את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בקורס חובה סמסטריאלי  {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...},
הסטודנטים נדרשים להגיש פרויקט (30% מהציון). הפרויקט מבוסס על 2 מאמרים אקדמיים {...} לבחירתם, אותם הם צריכים לנתח, ולהכין מצגת בע"פ ועבודה כתובה. כל מרצה נותן הנחיות מעט שונות וייחודיות בנוגע לעבודה הכתובה, וזאת כדי לחשוף בקלות יותר העתקות שעוברות בין הקורסים השונים.

על פי התלונה, לא נכחת במהלך הסמסטר. כשהגיע שלב העבודה על הפרויקט, היה למרצה ברור שאינך מכירה את ההנחיות, ועל כן הסבירה לך על הפרויקט באופן אישי. כאשר הגשת מאמרים לאישור (תנאי מקדים לתחילת העבודה) יחד עם חברתך לעבודה, המרצה ציינה בפניכן שאלו מאמרים קשים וחשוב לה שתרגישו נוח לעבוד איתם. בשלב זה חשבת שהמרצה דחתה את המאמרים והגשת שניים אחרים במקומם, שלא עמדו בדרישות העבודה.
המרצה קיימה פגישה עם שתיכן כדי להסביר שוב את תהליך העבודה. לאחר הפגישה, הסטודנטית השנייה ביקשה מהמרצה להתקדם עם הפרויקט לבד והמרצה אישרה זאת (נוכח הפער הלימודי ביניכן).
בשלב זה הגשת שני מאמרים חדשים. בסופו של דבר לא הצגת את המצגת בע"פ כי טענת שאת בבידוד (למרות שהמצגות הוצגו בזום!), והגשת את העבודה הכתובה.
העבודה שהגשת זהה מילה במילה לעבודה שהוגשה ע"י סטודנטית אחרת בקורס  {...} שהתקיים בסמסטר  {...}  עם המרצה  {...}, ואינה מתייחסת להנחיות  שהמרצה הגדירה בקורס שלה.

התנהלותך מלמדת על זלזול במרצה, בקורס ובמכללה, בייחוד לאחר שהמרצה הקדישה לך זמן רב באופן אישי.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת פרוייקט בקורס  {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס  {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עיכוב תעודת זכאות לתואר בשלושה חודשים מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במשך לימודיך את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך  {...}  הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי  {...}  , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...}  . מדובר בעבודה בתוכנת  {...} . המרצה הדגישה כי יש להכינה בצורה עצמאית.
בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה כי רובה המכריע מועתק. חלק מן הרכיבים המרצה זיהתה שהועתקו מסטודנט אחר, ובחלקם ההעתקה נראית בצורה חד משמעית אך לא זיהתה מהיכן נלקחו.
בתאריך  {...}  ערכתי עמך שיחת בירור מוקלטת, בזום, בנוכחות המרצה. הודית בפנינו שנעזרת בקרובת משפחה בעת הכנת העבודה, לטענתך משום שהיית במילואים ולא ידעת את החומר. כמו כן הודית שחלקים מהעבודה מועתקים.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס  {...}  , סמסטר א', תשפ"ב, המרצה  {...}  לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. קנס של 300 ₪ לפי סעיף 8.1(יא) שישולם תוך שישים יום מיום ההחלטה.
 4. עיכוב הוצאת דיפלומה למשל שלושה חודשים מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד)
 5. עונש על תנאי - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה למשך סמסטר לפי סעיף 8.4 לתקנון
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה שנתי {...} , מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. למבחן ניתנו 48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך מצא המרצה כי חלקים נרחבים מתשובותייך הופיעו גם במבחן של סטודנט אחר בקורס. דוח המקוריות שהפיקה תוכנת הלימוד העיד על 69% מקוריות בלבד בבחינתך.
המרצה הבהיר במהלך הקורס כי יש לפתור את המבחן באופן עצמאי ובמילים שלך ולא להעזר באחרים.

הגשת מבחן בית שחלקו הועתק כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה שנתי {...} , מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} ל, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לקבלת תואר או אישור שווה ערך על סיום הלימודים או אישור על סיום לימודים פרונטליים ו/או בזום למשך ארבעה חודשים, לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים מיום מתן ההחלטה ללא נימוקים (20.2.22), והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...}  השתתפת במבחן מקוון (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , מועד א' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. המבחן התקיים בזום, בהשגחת מדור בחינות.
כתב היד בפתרון הסרוק שהגשת, שונה בצורה משמעותית מכתב היד בתרגילי בית שהוגשו על ידך במהלך הקורס.
מכאן עלה החשד, כי אדם אחר פתר עבורך את המבחן.
בתאריך {...} קיימתי אתך שיחת בירור מוקלטת בזום. בשיחה הסברתי לך את התלונה שהוגשה נגדך וביקשתי ממך לכתוב בכתב ידך מספר משפטים שהכתבתי לך, הלקוחים מפתרון המבחן שהגשת. לאחר מכן ביקשתי ממך לצלם את המשפטים שכתבת ולשלוח לי. התרשמתי כי כתב ידך כפי שהצגת לי בשיחת הבירור, אינו כתב היד של האדם שכתב את פתרון המבחן.

אתה מואשם בהפרת הוראות המכללה בכל הקשור להתנהגות בעת בחינה, ובכך שהגשת, לכאורה, פתרון מבחן שכתב עבורך אדם אחר.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת המבחן המקוון (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , מועד א' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
 4. הגבלת לימודים לשני קורסי חובה בלבד בכל סמסטר החל מסמטר קיץ תשפ"ב ועד סמסטר קיץ תשפ"ג כולל, לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שישה חודשים מעת הזכאות כאמור לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 6. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 4 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...}  הגשתם עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
דוח המקוריות שהפיקה תוכנת הלימוד העיד על 12% מקוריות בלבד בעבודתכם.

בשיחת בירור שערכתי עם {...}  היא אמרה שהכנתם את העבודה עם מורה פרטית אך לא העתקתם משום מקור.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היה פרי יצירתכם המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים מיום מתן ההחלטה ללא נימוקים (29.1.22), והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}, הגשת את תרגיל מס' 2 (כ-8.5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך המרצה מצא כי חלקים ממנה זהים (כלומר, מועתקים במדויק) מפתרונות לתרגילים דומים שפורסמו בתש"ף ותשפ"א. יובהר, כי לא מדובר בחומר עזר לגיטימי, אלא בפתרונות שפורסמו לאחר ההגשה בשנים האחרונות, כדי לסייע לסטודנטים באותם שנים להתכונן לבחינה (כפי שפורסם השנה, לאחר מועד הגשת התרגיל).
בסילבוס הקורס נכתב: " הונאה אקדמית: כל חשד להעתקה או הונאה יועבר לטיפול וועדת המשמעת.
גניבה ספרותית: כל חשד להעתקה או הונאה יועבר לטיפול וועדת המשמעת."

למעלה מן הצורך יובהר, כי לא ציינת את המקור ממנו העתקת. להבדיל, בשאלות בהן המרצה מבקש למצוא מידע ברשת בנושא מסוים, הוא מבקש לציין את מקור המידע. אלה הם כללי הכתיבה האקדמיים והאתיקה הנדרשת מסטודנט.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת תרגיל מס' 2 בקורס {...} ,סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, והעלאת משקלו ל 24 אחוזים מהציון הסופי בקורס, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לסמסטר לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} השתתפתן במבחן מקוון בזום (85% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת המבחנים שלכן, מצא המרצה כי בכל הקבצים שהגשתן – יש מאפיינים זהים. למשל השעות בהן נוצרו הקבצים (ברמת דיוק של שניות). גם מחבר הקובץ והכותרת ({...}) זהים. בקובץ 1 גם התוכן זהה.
יוער כי ל{...} היתה הארכת זמן של 50%.

מכאן עלה החשד כי הפרתן את הנחיות הבחינה (העתקתן מגורם שלישי או שאחת שלחה לשנייה קבצים).

היעזרות באדם אחר במהלך מבחן זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי - אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך לימודיך את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים לקורס אחד בלבד כל סמסטר בשנת הלימודים תשפ"ג לפי סעיף 8.1(יז).
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
חברי הוועדה החליטו להשאיר על כנה את החלטת וועדת המשמעת.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} השתתפתן במבחן מקוון בזום (85% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת המבחנים שלכן, מצא המרצה כי בכל הקבצים שהגשתן – יש מאפיינים זהים. למשל השעות בהן נוצרו הקבצים (ברמת דיוק של שניות). גם מחבר הקובץ והכותרת ({...}) זהים. בקובץ 1 גם התוכן זהה.
יוער כי ל{...} היתה הארכת זמן של 50%.

מכאן עלה החשד כי הפרתן את הנחיות הבחינה (העתקתן מגורם שלישי או שאחת שלחה לשנייה קבצים).

היעזרות באדם אחר במהלך מבחן זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי - אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך לימודיך את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים לקורס אחד בלבד כל סמסטר בשנת הלימודים תשפ"ג לפי סעיף 8.1(יז).
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
חברי הוועדה החליטו לשנות את החלטת וועדת המשמעת .
החלטנו להקל בעונשך ולקצר את עונש ההגבלה לסמסטר א תשפ"ג בלבד בו תוכלי ללמוד 2 קורסים. הפסיקה עצמה ושאר העונשים שהוטלו עליך בוועדת המשמעת עומדים בעינם.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}, הגשתם את תרגיל מס' 2 (כ-8.5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתכם המרצה מצא כי חלקים ממנה זהים (כלומר, מועתקים במדויק) מפתרונות לתרגילים דומים שפורסמו בתש"ף ותשפ"א. יובהר, כי לא מדובר בחומר עזר לגיטימי, אלא בפתרונות שפורסמו לאחר ההגשה בשנים האחרונות, כדי לסייע לסטודנטים באותם שנים להתכונן לבחינה (כפי שפורסם השנה, לאחר מועד הגשת התרגיל).
בסילבוס הקורס נכתב: " הונאה אקדמית: כל חשד להעתקה או הונאה יועבר לטיפול וועדת המשמעת.
גניבה ספרותית: כל חשד להעתקה או הונאה יועבר לטיפול וועדת המשמעת."

לאחר שנודע לכם שהמרצה הגיש נגדכם תלונה לוועדת משמעת, {...} שלח מייל למרצה ולראשת המחלקה וכתב בין היתר (ההדגשות אינן במקור): "...אנחנו כתבנו תשובה לשאלה, אבל לעולם לא היינו כותבים אותה מדויקת, מנומקת ונכונה כמו בחומר שמצאנו בדרייב. הדרייב המחלקתי הוא משאב ידע, והשתמשנו בו. כשראינו את התשובה הזו, ראינו שהיא נכונה כמו התשובה שלנו אבל מנומקת הרבה יותר. בחרנו ללכת איתה ורשמנו אותה כדי ללמוד ממנה. חלילה לא רצינו לזלזל בעבודה או בך. עובדה שלא כל העבודה "מועתקת". הרי אין סיבה שנעתיק בצורה כל כך "גסה" ולא נשנה את המלל. זה טיפשי. אין לנו מה להסתיר ולמיטב הבנתי שימוש בידע קיים, ועוד בדרייב מחלקתי, הוא מבורך ואפשר ללמוד ממנו הרבה, כמו שקרה במקרה זה. ..."

בתגובה ענה המרצה, כדלקמן: "... אני מעריך את העובדה שאתם רוצים ללמוד ולכתוב תשובות מנומקות ומדויקות. גם לגיטימי לחפש מידע ברשת ובמקורות שונים. עם זאת, בתור סטודנטים במוסד אקדמי, ואף לא בשנתכם הראשונה בו, אתם צריכים גם להפעיל שיקול דעת, ולהבין שישנם מקורות מידע , כמו הדרייב הנ"ל, שהם פחות לגיטימיים - במיוחד אם הם מכילים תשובות מלאות לתרגילים שפורסמו בעבר. יושרה אקדמית בסיסית היא לא להעתיק תשובות ממקורות אחרים מבלי לציין אותם, ואז לכתוב אותם בעבודה כאילו היו התשובות שלכם. למשל, שימו לב שתמיד בשאלות בהן אני מבקש למצוא מידע ברשת בנושא מסוים, אני מבקש לציין את מקור המידע."

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת  תרגיל מס' 2 (כ-8.5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} ובנוסף הפחתה של 5 נקודות מציון הקורס, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לסמסטר אחד מלימודים במכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים מיום מתן ההחלטה ללא נימוקים (24.4.22), והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת יו"ר ערעור: בקשת ערעור ברשות נדחתה. החלטת ועדת משמעת נותרה על כנה


 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:

הגשתם כל אחד בנפרד, את עבודה מס' 2 (10% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. מועד אחרון להגשה היה {...}.
בהנחיות לעבודה נכתב:  "העבודה היא אישית וחל איסור על העתקה. עבודות שנוסחן דומה באופן חשוד ייפסלו וינקטו אמצעים משמעתיים בגין העתקה."
דוח המקוריות שהפיקה התוכנה בלימוד הראה כי אחוז המקוריות בעבודה של {...} הוא 59% והפנה לעבודתו של {...}. בהשוואה של העבודות נמצאו משפטים זהים, עם שינויים מינוריים בניסוח (למשל, מצב לעומת סטטוס). בשתי העבודות נמצאו גם טעויות זהות (למשל {...}).

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או עבודה שהוכנה במשותף עם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מס' 2 (10% מהציון) בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לשנה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
חברי הוועדה החליטו להשאיר על כנה את החלטת וועדת המשמעת.


 • סיבת הזימון:

הגשתם כל אחד בנפרד, את עבודה מס' 2 (10% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. מועד אחרון להגשה היה {...}.
בהנחיות לעבודה נכתב:  "העבודה היא אישית וחל איסור על העתקה. עבודות שנוסחן דומה באופן חשוד ייפסלו וינקטו אמצעים משמעתיים בגין העתקה."
דוח המקוריות שהפיקה התוכנה בלימוד הראה כי אחוז המקוריות בעבודה של {...} הוא 59% והפנה לעבודתו של {...}. בהשוואה של העבודות נמצאו משפטים זהים, עם שינויים מינוריים בניסוח (למשל, מצב לעומת סטטוס). בשתי העבודות נמצאו גם טעויות זהות (למשל {...}).

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או עבודה שהוכנה במשותף עם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

לפיכך, כאמור, אתה מזוכה מכל אשמה במקרה זה.
כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את מטלה מספר 4 (40% מהציון) בקורס סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הציון בקורס מורכב מארבע עבודות (שלושת העבודות הראשונות מהוות כל אחת 20% מהציון והאחרונה 40%). כל מטלה מקבלת ציון ומתוקנת ע"י המרצה והמטלה הבאה נשענת עליה, עד למטלה הסופית ({...}).
עפ"י התלונה, מדובר בקבוצה קטנה של סטודנטים.ות, ובכל שיעור המרצה תרגלה עם כל סטודנט באופן אישי את נושא המטלה שלו וניהלה פגישות אישיות נוספות עם המתקשים, בייחוד לקראת מטלה 4.
את נעדרת מחמישה שיעורים. הגשת את כל אחת מהעבודות באיחור. המרצה קיבלה את הסבריך ובדקה את העבודות. בעת בדיקת המטלה הרביעית המרצה הבחינה בפער עצום ברמת העבודה בהשוואה למטלות הקודמות. שפה גבוהה מאד, שימוש במושגים ובתכנים שלא נלמדו בקורס, כתיבה אקדמית מורכבת, מבנה שאלות חריג {...} ועוד. לא זו אף זאת, העבודה היתה מנוסחת בלשון זכר.
המרצה חשדה שהעבודה לא נכתבה על ידך. היא עימתה אותך עם החשד וביקשה שתתכונני מספר ימים ותתקשרי לספר לה, בעל פה ובמילים שלך, מה כלול ב{...} שהגשת. בשיחה המרצה התרשמה באופן מובהק שלא את כתבת את העבודה, שאינך מבינה על מה העבודה מתבססת ואינך יכולה לתאר את התהליך, ראשי הפרקים, התמות, או השאלות. המרצה הודיעה לך שהיא לא מקבלת את העבודה כעצמאית ואת יכולה לבחור אם לעלות לוועדת משמעת או לכתוב עבודה עצמאית לחלוטין. בשלב זה הודית באוזני המרצה שדוד שלך עזר לך לכתוב את העבודה וביקשת מהמרצה לכתוב עבודה חדשה. לפנים משורת הדין, המרצה אישרה לך להגיש עבודה חדשה.
בתאריך {...} הגשת למרצה עבודה "חדשה". אלא שהעבודה שוב כתובה בשפת זכר ולמעשה, למעט החלפת מיקום של משפטים, לא נעשה שום שינוי.

התנהלותך מלמדת על זלזול במרצה ובקורס. הגשת עבודה שנכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלה מס' 4 (40% מהציון) בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לסמסטר קיץ תשפ"ב, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנה"ל תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירת משמעת נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במהלך ארבע השנים הקרובות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה (לפי סעיף 8.4 לתקנון).
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה גב' {...}. מדובר בעבודה בתכנת "{...}". המרצה הדגישה כי יש להכין את העבודה באופן עצמאי.
בעת בדיקת עבודותיכן מצאה המרצה כי הקבצים שהגשתן זהים, למעט טקסט שהוספתן כל אחת בנפרד.
כאשר הציון שלכן בעבודה לא פורסם {...} פנתה למרצה בווטסאפ וכתבה לה: "אני יודעת שזו עבודה מסכמת. אבל ממה שידעתי לא היה איסור על לעשות אותה יחד".

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או עבודה שהוכנה במשותף עם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 ב' לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לסמסטר, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
עפ"י התלונה, מדובר בקורס קטן שבו כל סטודנטית או סטודנט כותבים עבודה בתהליך הדרגתי ומונחה מול המרצה. התהליך כולל מספר הגשות של טיוטות ופגישות אישיות. במהלך הקורס המרצה הקדיש שעות רבות לשיחות אישיות איתך, על מנת לסייע לך בהגשת העבודות ברמה הנדרשת ולהתגבר על קשיי שפה.
בנוסף הובהר בקורס כמה פעמים בכתב ובעל פה, מהי העתקה וכיצד יש להימנע ממנה.
באחת הטיוטות שהגשת המרצה מצא פער גדול ברמת הניסוח בהשוואה לקבצים קודמים שהגשת. לא היה קשר בין הטקסט לבין מה שסוכם בשיחות אישיות קודמות ובמתווה הסופי שאושר, והוא התרשם שלא את כתבת את הטקסט.
בשיחה טלפונית איתך הבהיר לך המרצה כי הוא חושד שמדובר בהעתקה, ואת הודית באזניו שנעזרת בקרובי משפחתך בכתיבה. המרצה הבהיר לך בצורה חד משמעית שזה אסור ושכל משפט בעבודה שאת מגישה חייב להיות שלך בלבד.
עוד הבהיר לך המרצה, שהוא לא מגיש תלונה לוועדת משמעת כיוון שמדובר בטיוטה והוא מקווה שתלמדי מכך, אך במקרה של משפטים מועתקים בעבודת סיכום, התגובה תהיה חריפה.
לאחר הגשה זו הגשת טיוטה נוספת שהמרצה התרשם שכתבת בעצמך. הפער בינה לבין הטיוטה הקודמת היה גדול מאוד והמרצה סבר שלמדת את הלקח ובהמשך תגישי דברים שכתבת לבד, גם אם הם ידרשו תיקונים רבים.
אלא, שבעבודה הסופית שהגשת שוב הופיעו הגדרות ומונחים שהמרצה התרשם שאינך מבינה – אותם מונחים שעליהם העיר לך בטיוטה הקודמת ובשיחה הטלפונית.
בשיחת בירור מוקלטת בזום שערך איתך המרצה בתאריך {...} אמרת בין היתר:
{...}: "אמא שלי עזרה לי... אמא ואבא עזרו לי המון בעבודה. מה שלא ידעתי להגיד מעברית ל{...} הם כתבו לי."
מרצה: "אוקי, אז בעצם את רוצה שאני אתן ציון לאמא שלך?"
{...}: "אני רוצה לעבור את הקורס זה הכל."
המרצה ביקש ממך לקרוא חלקים מהעבודה ולהסביר אותם והתרשם שאינך מכירה כלל מושגים שמופיעים בעבודה כמו: {...}. בתגובה אמרת שאת יודעת להסביר חלק מהמושגים ב{...} אך לא בעברית, ולגבי חלק אמרת שאינך זוכרת מה הם.

הגשת עבודה שנכתבה בחלקה ע"י אדם אחר, או בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (50% מהציון) בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במשך ארבע השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לאלתר לתקופה של שנה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. המבחן ניתן ל- 48 שעות.
בעת בדיקת המבחן נוכח המרצה כי הוא כתוב ללא רבב, תוך הפגנת שפה עשירה ויכולת ניסוח והבנת טקסט גבוהה במיוחד. ממצא זה לא תאם ליכולות שהפגנת במהלך סמסטר א', הן בשיעורים והן בתרגולים. ציון מטלת האמצע שלך היה {...}, וציון מועד א' {...}. בבחינה ישנן מילים רבות שהמרצה חשד שאינך מבין את משמעותן. אי לכך הוא קיים איתך שיחת בירור מוקלטת בזום, בה שאל אותך על מושגים ומשפטים שכתבת במבחן. את רובם המוחלט של המילים והמושגים לא ידעת להסביר. מכאן עלה החשד כי אדם אחר פתר עבורך את הבחינה.
יוער, כי בהנחיות הבחינה נכתב: "יש לכתוב את התשובות במילים שלכן.ם בלבד. אסור להעתיק אחד מהשני או ממקורות חיצוניים".
נוסף על כך, במאפייני הקובץ של פתרון המבחן שלך רשום כי המחבר הוא "{...}". כשהמרצה שאל אותך מי זה בשיחת הבירור, ענית שאינך יודע.

הגשת מבחן מועתק, שנפתר ע"י אדם אחר או בשיתוף עם אדם אחר, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, מועד ב', המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לאלתר למשך סמסטר ב' וסמסטר קיץ בשנת הלימודים תשפ"ב, וכן לשנת הלימודים תשפ"ג לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים בסמסטר א של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
חברי הוועדה החליטו להשאיר על כנה את החלטת וועדת המשמעת .


 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בטופס המבחן נכתבו ההנחיות הבאות:
"מבחן לא חסוי... מותר להכניס את חוברת/דפי מקורות, רק במידה ואין עליהם הערות. אין להכניס לבחינה סיכומים או תדפיסי מצגות. רצוי לשלב ציטוטים קצרים, אולם חשוב שהתשובות יהיו כתובות בלשונכם, כדי שניתן יהיה להבחין בין הבנה ובין 'דקלום'. שני מבחנים זהים או מבחן שיהיו בו ציטוטים מהחוברת ללא הסבר – יפסל! התשובה צריכה להיכתב בלשונכם." הנחיות אלה אף נאמרו לסטודנטים.ות בכיתה.
בעת בדיקת המבחן שלך מצא המרצה כי העתקת קטעים שלמים מהמצגות, בניגוד להנחיות.
יוער, כי לאחר הגשת התלונה כתבת למרצה הודעות ווטסאפ, ובין היתר כתבת לו: "אני עניתי לבד", "אתה אמרת שאפשר להשתמש", "תתן לי ציון נמוך, אני אעשה מועד ג'", "ועדת משמעת זו הפעם הראשונה שאני אקבל ואני בשנה ג' חבל בבקשה".

הגשת מבחן שחלקו מועתק זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (80% מהציון) בקורס {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס  {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לאלתר למשך סמסטר ב' וסמסטר קיץ בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת במהלך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים במכללה, את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} {...} הגישה עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
הסטודנטים.יות בקורס מתבקשים.ות לכתוב יומן אישי אשר מלווה את הקורס. ביומן עליהם לכתוב על ההתפתחות המקצועית והאישית שלהם לאור הנושאים, המאמרים והתרגולים שמתקיימים לאור השיעורים.
דוח המקוריות שהפיקה התכנה בלימוד הראה כי אחוז המקוריות בעבודה של {...} הוא 34%. בדיקה של יחידת המחשוב העלתה כי החלקים המועתקים זהים לעבודה שהגישה הסטודנטית {...} בקורס בשנה"ל תשפ"א.
החלקים המועתקים אצל {...} כוללים גם ציטוטים מהיומן האישי של {...}.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה. גם סיוע לסטודנטית אחרת בהעתקה, ע"י שליחת עבודה מוגמרת, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת: בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון..
 3. פסילת הקורס: {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת במהלך שלוש השנים הקרובות, את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לאלתר ולצמיתות, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית זכאות לקבלת אישור סיום לימודים ו/או תעודת גמר או תואר, למשך ארבעה חודשים מיום הזכאות, לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, 5 תרגילים (30% מהציון) בקורס חובה תלת-סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}
בעת בדיקת העבודות המרצה מצא כי כל חמשת העבודות שלכן זהות. כלומר, בכל אחד מחמשת התרגילים הגשתן את אותו קובץ. מדובר בעבודות בתוכונת {...} {...}.
מדובר בקורס שמשכו שלושה סמסטרים. המרצה פתח לכל סטודנטית תיקייה על שמה עבור כל אחד מהסמסטרים.
את כל המטלות בקורס הסטודנטים היו צריכים להעלות לתיקייה על שמם. בסמסטר א ובסמסטר ב הגשתן את העבודות כנדרש. לעומת זה, בסמסטר ג הגשתן, כאמור, כל אחת בנפרד את העבודות, אך בבדיקה המרצה מצא כי מדובר בקבצים זהים.
יוער, כי הסטודנטים התבקשו לבחור חמישה תרגילים מתוך שמונה שעבדתם עליהם במהלך סמסטר ג'. על חלק מהתרגילים התחלתם לעבוד בשיעור. בנוסף, קיבלתם דוגמאות איך אמור להראות פתרון.
בהנחיות לעבודה המרצה כתב: "כל אחד מגיש בתיקייה על שמו...". כאשר המרצה פנה אליכן ושאל למה הגשתן עבודות זהות, {...} כתבה לו: "עשינו יחד לפני המבחן את כל {...} עשינו יחד איתך בכיתה, ומה שנשאר סיימנו גם יחד. לא רשום בשום מקום שאסור לעשות יחד ושכל עבודה היא פרטנית. תקן אותי אם אני טועה".
 
הגשת עבודה שנעשתה במשותף עם סטודנטית אחרת בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת כל חמשת התרגילים, המהווים 30% מהציון בסמסטר א' תשפ"ב, בקורס {...}, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. משמע, הפחתה של 30 נק' מהציון של סמסטר א' תשפ"ב.
 3. דחיית זכאות לקבלת אישור סיום לימודים ו/או תעודת גמר או תואר, למשך שלושה חודשים מיום הזכאות, לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. עונש על תנאי - אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת, במשך השנתיים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, 5 תרגילים (30% מהציון) בקורס חובה תלת-סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}
בעת בדיקת העבודות המרצה מצא כי כל חמשת העבודות שלכן זהות. כלומר, בכל אחד מחמשת התרגילים הגשתן את אותו קובץ. מדובר בעבודות בתוכונת {...} {...}.
מדובר בקורס שמשכו שלושה סמסטרים. המרצה פתח לכל סטודנטית תיקייה על שמה עבור כל אחד מהסמסטרים.
את כל המטלות בקורס הסטודנטים היו צריכים להעלות לתיקייה על שמם. בסמסטר א ובסמסטר ב הגשתן את העבודות כנדרש. לעומת זה, בסמסטר ג הגשתן, כאמור, כל אחת בנפרד את העבודות, אך בבדיקה המרצה מצא כי מדובר בקבצים זהים.
יוער, כי הסטודנטים התבקשו לבחור חמישה תרגילים מתוך שמונה שעבדתם עליהם במהלך סמסטר ג'. על חלק מהתרגילים התחלתם לעבוד בשיעור. בנוסף, קיבלתם דוגמאות איך אמור להראות פתרון.
בהנחיות לעבודה המרצה כתב: "כל אחד מגיש בתיקייה על שמו...". כאשר המרצה פנה אליכן ושאל למה הגשתן עבודות זהות, {...} כתבה לו: "עשינו יחד לפני המבחן את כל {...} עשינו יחד איתך בכיתה, ומה שנשאר סיימנו גם יחד. לא רשום בשום מקום שאסור לעשות יחד ושכל עבודה היא פרטנית. תקן אותי אם אני טועה".
 
הגשת עבודה שנעשתה במשותף עם סטודנטית אחרת בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת כל חמשת התרגילים, המהווים 30% מהציון בסמסטר א' תשפ"ב, בקורס  {...}, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס  {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לקבלת אישור סיום לימודים ו/או תעודת גמר או תואר, למשך שלושה חודשים מיום הזכאות, לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי - אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת, במשך השנתיים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת יו"ר ערעור: בקשת ערעור ברשות נדחתה. החלטת ועדת משמעת נותרה על כנה


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת במבחן מקוון (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. משך הבחינה היה {...} ואת היית זכאית לתוספת זמן של חצי שעה. על טופס הבחינה נכתבו הנחיות כדלקמן:
"ניתן להעזר בכל חומר כתוב, אך העבודה חייבת להיות עצמאית. אין להעזר באדם אחר בתהליך כתיבת המבחן! בהמשך להגשה ניתן יהיה לזמן את מגישי המבחן לבחינה בע"פ. חשדות להעתקות יטופלו בחומרה. ה"עזרה" לאחרים מהווה שותפות לעבירת ההעתקה, ובמקרה של העתקה יועלו לוועדת משמעת גם המעתיק וגם מי שהעתיקו ממנו."
כרבע שעה לאחר סיום הבחינה המרצה קיבלה ממך מייל המבקש לוודא שהגשת את הקובץ הנכון. כתבת כי הגשת  בתחילה קובץ שגוי, ואז העלת שוב את הקובץ הנכון. המרצה ביקשה ממך לשלוח מיידית, ליתר בטחון, את קובץ הבחינה גם למייל שלה. כאשר המרצה בדקה את הפתרון שהגשת היא הבחינה שהוא מסוגנן וערוך באופן רהוט מאוד בשביל בחינה שמשכה קצר יחסית. רוב הבחינות שמתקבלות הינן פחות מסודרות, ובחינה זו היתה ערוכה יפה, עם חלוקה לפסקאות, והדגשות, מה שעורר אצלה חשד מסויים. אי לכך, ביקשה לשוחח איתך. השיחה החלה בשעה {...}, פחות משעה לאחר סיום הבחינה, והוקלטה בזום.
שיחת הבירור העלתה חשד כי לא פתרת את הבחינה באופן עצמאי, אלא נעזרת באדם אחר, מהנימוקים שלהלן:
•    היה פער גדול בין צורת ההתבטאות בבחינה לצורת ההתבטאות בשיחה שבע"פ, ולא הצלחת להסביר דברים שנכתבו בבחינה. טענת שהיית בלחץ רב, אך המבחן כתוב בצורה מאוד מאורגנת ורהוטה, מחולק לפסקאות, עם הדגשות.
•    מושגים שנכתבו בבחינה ונשאלת עליהם לא ידעת להסביר. גם מושגים שבבחינה כתבת בהקשר ובניתוח נכון, בשיחה לא ידעת מה הם והסברת אותם בצורה שגויה לחלוטין (למשל, {...}, "{...}).
•    בבחינה השתמשת במילים שלא ידעת להסביר את משמעותן כגון "{...}".
•    {...} שהשתמשת בהם בבחינה בהקשר נכון לא ידעת לגביהם דברים בסיסיים בשיחה ({...}).
•    טענת כי את לא יודעת להסביר חלק מהדברים שהתבקשת, כי נעזרת באינטרנט וכתבת גם דברים שאת לא מבינה או לא זוכרת. אלא שההסבר שהדברים מנוסחים כך כי העתקת אותם מהאינטרנט אינו מתקבל על הדעת. מדובר בבחינה עם זמן מוגבל, קשה להתחיל לחפש אם לא יודעים את הכיוון, לא הגיוני שנתקלת בתשובות נכונות במקרה. בנוסף, המבחן כולל יישום של {...} שבשאלות.

הגשת מבחן מועתק, שנפתר ע"י אדם אחר או בשיתוף עם אדם אחר, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן בקורס {...}, מועד ב, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס: {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לאלתר למשך סמסטר ב' וסמסטר קיץ בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות. תוקף התנאי למשך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 2 (10% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. בהנחיות לעבודה נכתב: "יש לכתוב את העבודה במילים שלך ואין צורך לצטט מחומרי הקריאה. ... העבודה היא אישית וחל איסור על העתקה. עבודות שנוסחן דומה באופן חשוד ייפסלו וינקטו אמצעים משמעתיים בגין העתקה."
דוח המקוריות שהפיקה התכנה בלימוד הראה כי אחוז המקוריות בעבודה שלך הוא 59%. בדיקה של יחידת המחשוב העלתה כי החלקים המועתקים זהים לעבודה שהגישה הסטודנטית {...} בקורס בשנה"ל תשפ"א.

{...} מסר לי כי את והיא למדתן {...} יחד עם {...} שלומדת איתך באותה שנה {...}. לטענתו {...} מסרה את עבודתה אך ורק ל {...} תחת אזהרה שלא תעתיק ממנה ולא תעביר אותה לאף אדם.  
סניגורך מסר לי כי לטענתך לא קיבלת את העבודה של {...} מ {...} אלא דלית אותה ממאגר כלשהו, כגון דרייב של הסטודנטים.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה. גם סיוע לסטודנטית אחרת בהעתקה, ע"י שליחת עבודה מוגמרת, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון משמעת סטודנטים
 2. פסילת עבודה מס' 2 (10% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט') לתקנון.
 4. עונש על תנאי - אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת במבחן מקוון (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי  {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}.
הבחינה החלה בשעה {...} והתקיימה בזום (3 חדרים) עם משגיחים מטעם מדור הבחינות. במהלך הבחינה המרצה עבר בין החדרים. בסיום הבחינה הנבחנים.ות הגישו 3 קבצים עבור שלושת הנושאים שהיו בקורס ({...}).
לאחר בדיקת חלק מהבחינה שלך, המרצה חשד כי היא לא נפתרה על ידך. הוא זיהה בבחינה שלך מספר מאפיינים דומים שהופיעו גם בבחינה של סטודנטית אחרת בקורס. בבדיקה מקבילה של שתי הבחינות הוא מצא פתרונות זהים וגם טעויות זהות באותם הסעיפים. כאשר בדק את מאפייני הקבצים שהגשת הוא ראה שם שאינו שלך -  {...} - שהופיע גם בקבצים שהגישה הסטודנטית השנייה. הקבצים של שתיכן נשמרו לאחרונה ע"י שם זה.
מכאן עלה חשדו שקיבלתן עזרה ממקור חיצוני בזמן הבחינה ושאדם אחר פתר עבורך את המבחן.
על פי התלונה, כבר בבחינה המרצה שם לב להתנהגות חריגה שלך. במשך דקות ארוכות ישבת מול המסך ולא עשית כלום או סתם עברת בין הקבצים הפתוחים על המסך. כאשר שני המרצים היו בחדר זום 3, הם דיברו ביניהם בטלפון וגם {...} ציינה שכבר שמה לב אליך ולהתנהגות החריגה שלך. {...} העירה לך על כך שהמסך שלך מושחר או מוסתר (במצב Sleep), והיה לה רושם שאת רק עושה תנועות ידיים מעל המקלדת. פעמים רבות נעלמת מהמצלמה {...} אמרה לך שהתנהגות כזאת תביא לפסילת הבחינה.
גם המשגיחה בכיתה זום 3 ציינה בדוח ההשגחה בנוגע אליך: "בשעה {...}לא ראיתי אותה בכלל ולא היתה פעילות במחשב כלל. בשעה {...} חזרה. לפני כן ראיתי קלסר מונח לפניה. הסירה אותו לאחר שביקשתי. ב- {...}שוב לא רואים פעילות במחשב וגם לידו. בשעה {...} היא שוב נעלמה וחזרה כעבור דקה. בשעה {...} שוב נעלמה. חזרה אחרי שקראתי לה. במשך כחצי שעה היא רק משחקת עם עכבר המחשב ומסתכלת לצד שמאל שלה". (דו"ח השגחה צורף לתלונה).

יצירת קשר במהלך מבחן עם נבחן אחר או עם גורם חיצוני, העתקה או הגשת מבחן שלא נפתר על ידך אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן מקוון בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, מועד ב', המרצים {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}, לפי סעיף 8.1 (י"ט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לאלתר, למשך סמסטר ב' תשפ"ב, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר קיץ של שנת הלימודים תשפ"ב).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת במבחן מקוון (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי  {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}.
הבחינה החלה בשעה {...} והתקיימה בזום עם משגיחים מטעם מדור הבחינות. במהלך הבחינה המרצים עברו בין חדרי הזום. בסיום הבחינה הנבחנים.ות הגישו 3 קבצים עבור שלושת הנושאים שהיו בקורס ({...}).
לאחר בדיקת חלק מהבחינה שלך, המרצה חשד כי היא לא נפתרה על ידך. הוא זיהה בבחינה שלך מספר מאפיינים דומים שהופיעו גם בבחינה של סטודנטית אחרת בקורס. בבדיקה מקבילה של שתי הבחינות הוא מצא פתרונות זהים וגם טעויות זהות באותם הסעיפים. כאשר בדק את מאפייני הקבצים שהגשת הוא ראה שם שאינו שלך -  {...}- שהופיע גם בקבצים שהגישה הסטודנטית השנייה. הקבצים של שתיכן נשמרו לאחרונה ע"י שם זה.
מכאן עלה חשדו שקיבלתן עזרה ממקור חיצוני בזמן הבחינה.
יוער כי המשגיחה בכיתה זום 4 ציינה בדוח ההשגחה בנוגע אליך: "ראיתי שכתבה בדפים שלה. המסך היה חשוך כמה פעמים לא ראיתי אותה. יצא מזום לכמה דקות". (דו"ח השגחה צורף לתלונה). בנוסף, גם המרצה {...} שמה לב להתנהגות מוזרה שלך, והעירה לך על כך שהמסך שלך מושחר או מוסתר (כמו במצב Sleep), לכן היא התרשמה שאת רק עושה תנועות ידיים מעל המקלדת.

יצירת קשר במהלך מבחן עם נבחן אחר או עם גורם חיצוני, העתקה או הגשת מבחן שלא נפתר על ידך אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן מקוון בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, מועד ב', המרצים {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}, לפי סעיף 8.1 (י"ט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לאלתר למשך סמסטר ב' וסמסטר קיץ בשנת הלימודים תשפ"ב, וכן לסמסטר א וסמסטר ב של שנת הלימודים תשפ"ג לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר קיץ של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במשך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה (33% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בקורס יש 3 מטלות שהסטודנטים.ות חייבים.ות להגיש ולקבל עליהן ציון עובר. מדובר במטלות אינטלקטואליות ואקטואליות, הסטודנטיות נדרשו לכתוב חיבור מקורי ולהתייחס לשאלות מנחות.
דוח המקוריות שהפיקה תוכנת הלי-מוד ביחס לעבודתך הראה 70% מקוריות בלבד. הקטעים המועתקים הועתקו מעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס שהגישה את עבודתה בתאריך {...}. בין העבודות יש דמיון רחב בסדר בניית הטענות וסוג הטענות, כמו גם בחירת מילים דומה ({...}).

הגשת עבודה שחלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה שמשקלה  (33% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח) לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. למבחן ניתנו 48 שעות.
דוח המקוריות שהפיקה תוכנת הלימוד עבור מבחן של סטודנטית אחרת בקורס (שהיא גם אחותך) העיד על 69% מקוריות בלבד וזיהה כי המשפטים המועתקים בבחינה שלה, זהים לבחינה שלך.
על טופס הבחינה נכתב: "יש לכתוב את התשובות במילים שלכן.ם בלבד. אסור להעתיק אחד מהשני או ממקורות חיצוניים" (ההדגשה במקור).

בדיון שנערך בתאריך {...} בעניינה של אחותך, היא העידה כי נתת לה להעתיק ממך.
יצירת קשר במהלך מבחן עם נבחנת אחרת וסיוע לסטודנטית אחרת בהעתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת  מבחן בית (80% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (75% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. ההגשה נעשתה בזום והוקלטה.
פנייה שהגיעה לרכזת {...}, העלתה את החשד כי הפרויקט שהגשת לא הוכן על ידך, אלא הוכן על ידי, או לכל הפחות בסיוע של {...}.
תכתובת ווטסאפ ענפה בינך לבין {...}, לרבות קבצים שהועברו לך על ידה, מעוררים חשד כבד שהיא {...} ביצעה עבורך את הפרויקט, או לכל הפחות את רובו.
הפרויקט שהגשת זהה לקובץ {...} ששלחה אליך {...} בתאריך {...} (למעט {...}).

כמו כן, ראיות שהוצגו ע"י {...} בשיחה עמה, מעלות את החשד שגם את פרויקט הסמסטר (100% מהציון) שהגשת ב{...} בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצים {...} – לא עשית באופן עצמאי אלא בסיוע של {...}, בניגוד להנחיות.

הגשת עבודה שהוכנה על ידי אדם אחר או בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ט) לתקנון.
 4. הרחקה מלימודים במכללה לתקופה של שנה, בשנת הלימודים תשפ"ג, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון, במשך הסמסטר הנוכחי וסמסטר קיץ (סמסטר ב' ו/או סמסטר קיץ תשפ"ב) ובמשך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים, את עלולה להיות מורחקת לאלתר ולצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנתם בבחינה פרונטלית (75% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה התקיימה עם חומר פתוח.
במהלך בדיקת המבחנים מצא המרצה שגיאה חריגה ביותר שחזרה על עצמה בשאלה מס' {...} בבחינות של שניכם. השגיאה מורכבת למעשה משתי טעויות נפרדות.
יובהר, כי מדובר בשגיאה שלא הופיעה באף מבחן אחר.
מכאן התעורר חשדו של המרצה כי העתקתם אחד מהשני.
יוער, כי במועד א' של אותו מבחן המרצה חשד בהעתקה, אך מאחר ושני המבחנים החשודים נכשלו הוא לא הגיש תלונה. משהתעורר חשדו במועד ב', הוא בחן שוב את המבחנים החשודים ממועד א' וגילה להפתעתו שמדובר באותם סטודנטים.
ציוני הבחינות של {...}: {...}.
ציוני הבחינות של {...}: {...}.

יצירת קשר עם נבחן אחר במהלך בחינה, או העתקה מנבחן אחר אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן (75% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...} סמסטר א' + סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לתקופה של שנה, בשנת הלימודים תשפ"ג, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. עונש על תנאי – אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון, במשך הסמסטר הנוכחי וסמסטר קיץ (סמסטר ב' ו/או סמסטר קיץ תשפ"ב) ובמשך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים, אתה עלול להיות מורחק לאלתר ולצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה (33% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. בקורס יש 3 מטלות שהסטודנטים.ות חייבים.ות להגיש ולקבל עליהן ציון עובר. מדובר במטלות אינטלקטואליות ואקטואליות, הסטודנטיות נדרשו לכתוב חיבור מקורי ולהתייחס לשאלות מנחות.
דוח המקוריות שהפיקה תוכנת הלי-מוד ביחס לעבודתך הראה 63% מקוריות בלבד. הקטעים המועתקים הועתקו מעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס שהגישה את עבודתה יום קודם לכן. השוואה בין הניסוחים שלכן מלמדת כי הם טיפה שונים, אך הנושאים לדיון דומים, כך גם סדר הנושאים לדיון, הדוגמאות והציטוטים.
בשיחת בירור שעשיתי עם הסטודנטית השנייה היא הודתה ששלחה לך את העבודה שהגישה, לאחר שביקשת ממנה עזרה.

הגשת עבודה שחלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה (33% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח) לתקנון.
 3. פסילת קורס  בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...},  לפי סעיף 8.1 (י'ט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר קיץ תשפ"ב וסמסטר א' תשפ"ג, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון, במשך הסמסטר הנוכחי (סמסטר ב' תשפ"ב) ובמשך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת במבחן מקוון (שמשקלו {...}) בקורס חובה סמסטריאלי {...} מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בזום, בהשגחה, והיתה עם חומר פתוח.
במהלך בדיקת הבחינות מצאה המרצה כי בחלק מהמבחנים (לרבות שלך) יש דמיון גבוה מהסביר, למרות ההרשאה להשתמש בחומר פתוח. "צירוף המקרים" בין השגיאות שחזרו על עצמן בין הבחינות הוא יוצא דופן באופן חריג ולא סביר, גם בהנחה שהנבחנות השתמשו באותם סיכומים. יתרה מכך, ניתן היה למצוא את התשובות הנכונות ואת ההגדרות במצגות הקורס ובתרגילי הבית, ולענות באופן נכון על השאלות – וגם בשל כך, הטעויות הזהות החריגות העלו את חשד המרצה כי העתקת מאדם אחר או נעזרת באחר על מנת לפתור את הבחינה.
להלן מספר דוגמאות שעוררו את חשד המרצה:

 • שאלה מספר {...}: שגיאות זהות במתן {...}, שימוש בסימונים שגויים, התייחסות לאלמנטים שאינם נמצאים {...}.
 • שאלה מספר {...}: {...} מתוך לפחות {...} אפשרויות שונות נרשמו {...} זהים ו{...} עם וריאציות קלות.
 • שאלה מספר {...}: התבקשו לצייר {...}. כולם ציירו {...} באותו הסדר, מתוכם {...}  השני הוא בכלל {...}  של {...}  אחרת. {...} לא תואמת את צורת הכתיבה של המרצה בשיעורים.
 • שאלה {...}: {...}  – סדר הכתיבה צפוי להיות דומה מכיוון שזה דומה למבחנים משנים קודמות שהמרצה פרסמה, אך יש שגיאות {...} שהיו צריכים להיכתב ליד {...}, אם בכלל נרשמו {...}. בנוסף, {...}  גם בסעיף {...} וגם בסעיף {...}, לא תואמת לצורת הכתיבה של המרצה בשיעורים וגם לא תואמת להמשך הכתיבה של {...}.
 • שאלה {...}: {...} בשאלה הזו יש יותר גיוון בתשובות, אך עדיין יש חזרה על שגיאות.

הגשת מבחן שחלקו הועתק מאדם אחר או נפתר בסיוע של אדם אחר, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן מקוון בקורס חובה סמסטריאלי {...} מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח ) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...} ,סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט') לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר קיץ תשפ"ב, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלוהל להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן עבודת אמצע (30% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי {...}, תשפ"ב, המרצה {...}.
בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר, כי יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמית, לרבות תימוכין על פי כללי ה-{...}. כמו כן יש לצרף טופס מקוריות לעבודה ע"י כל סטודנטית בנפרד. בנוסף נכתבו ההנחיות שלהלן:
"ראיינו {...} את הראיונות יש להקליט, ברשותם של המרואיינים, ולתמלל מילה במילה. הציעו למרואיינים לקבל עותק של ההקלטה" (ההדגשה אינה במקור).
בעת בדיקת העבודה שלכן מצאה המרצה כי עפ"י דוח המקוריות שהפיקה תכנת המקוריות בלימוד, אחוז המקוריות בעבודה שלכן הוא 68% בלבד. עפ"י התכנה חלקים נרחבים בעבודה שלכן הועתקו מעבודתה של סטודנטית אחרת {...}, שהגישה עבודה דומה בשנה"ל תשפ"א.
הרוב המוחלט של עבודתכן מועתק, תוך שמירת סדר הפסקאות והתוכן שלהן, עם שינויי ניסוח ותוספות מינוריים. המרצה סימנה חלקים נרחבים בעבודה שהועתקו מילה במילה. חלק הארי של הראיון {...} הועתק גם הוא במילה במילה, והמרצה התרשמה שבחלקו הוא אף מומצא.
בשיחת בירור שערכתי עם {...} בתאריך {...} היא אמרה כי קיבלתן השראה מהעבודה של שנה שעברה, שמדובר על אותם מאמרים ומכאן הדמיון, וכן שאין ברשותכן הקלטות של הראיונות שביצעתן, כפי שנדרשתן עפ"י הנחיות העבודה.
יוער, כי ההנחיות בכתב, כמו ההנחיות שניתנו בעל פה בכיתה, היו ברורות לגבי איסור העתקה וחובת מקוריות בכל חלקי העבודה. כמו כן, לאורך כל התהליך, מרגע שהעבודה ניתנה בכיתה ובכל ארבעת החודשים שניתנו לסטודנטיות להכין אותה, לא פניתן למרצה עם שאלות לגבי העבודה.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודת אמצע (30% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי {...}, תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח' )לתקנון
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...}, תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודים בשנת הלימודים תשפ"ג. בשנה זו הנך רשאית ללמוד את הקורס {...}, ולימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בשנת הלימודים תשפ"ד).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 290522-2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתם מטלה (15% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתכם הבחין המתרגל שרמת הכתיבה בעבודה זו שונה באופן מהותי מעבודות שהגשתם בעבר במסגרת הקורס. בדיקה של פרטי הקובץ העלתה כי הוא נוצר ע"י {...} .חיפוש קצר באינטרנט העלה שמדובר בבוגר {...} מ{...} שעובד בתור מורה פרטי דרך אתר {...}.
מכאן עלה החשד כי העבודה אינה עצמאית שלכם כנדרש על פי ההנחיות ועל פי כללי האתיקה.

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידכם באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מטלה (15% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון .
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...} , סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...},לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לקבלת אישור סיום לימודים ו/או תעודת גמר או תואר, למשך ארבעה חודשים מיום הזכאות, לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לשנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 290522-3

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתם מטלה (15% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתכם הבחין המתרגל שרמת הכתיבה בעבודה זו שונה באופן מהותי מעבודות שהגשתם בעבר במסגרת הקורס. בדיקה של פרטי הקובץ העלתה כי הוא נוצר ע"י {...} .חיפוש קצר באינטרנט העלה שמדובר בבוגר {...} מ{...} שעובד בתור מורה פרטי דרך אתר {...}.
מכאן עלה החשד כי העבודה אינה עצמאית שלכם כנדרש על פי ההנחיות ועל פי כללי האתיקה.

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידכם באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מטלה (15% מהציון) בקורס חובה שנתי {...} סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון .
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...} , סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...},לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לקבלת אישור סיום לימודים ו/או תעודת גמר או תואר, למשך ארבעה חודשים מיום הזכאות, לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 120622-1

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה {...} (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
על פי התלונה לא נכחת בשיעורי {...}. בסוף הקורס פנית למרצה במייל וביקשת ממנו אישור בשל נסיבות אישיות להגיש את העבודה. המרצה אישר לך לפנים משורת הדין (התכתובת המלאה צורפה לתלונה) להציג את ה{...} בפניו באופן אישי ולהגיש את העבודה בארכה משמעותית.
התרשמות המרצה מה{...} שלך היתה, שאינך מצויה בתכני הקורס. כך גם עבודתך מעידה על ניתוק גמור מן הדיונים בקורס.
נוסף על כך, כשהמרצה החל לקרוא את העבודה מצא שלוש העתקות, שאינן מסומנות במירכאות, ללא הפניות, והמקורות אינם מופיעים ברשימה הביבליוגרפית. בשלב זה הפסיק את הבדיקה.
יוער, כי מהתרשמות המפגש איתך ורמת העברית שלך, בהשוואה לטקסט העבודה, עלה חשד כי לא את כתבת את העבודה.
 יובהר, כי בקורס דובר על כללי הכתיבה האקדמית, אך ממילא לא נכחת בשיעורים. כמו כן, לא צירפת הצהרת מקוריות לעבודה למרות בקשתו המפורשת של המרצה.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה לשנה למשך שנת הלימודים תשפ"ג לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. עם חזרתך ללימודים הנך מחוייבת בשיחה עם ראש המחלקה ועם {...} בקמפוס.
 6. עונש על תנאי – אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך ארבע השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לצמיתות ולאלתר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:

סימוכין: 120622-2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה (15% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות הבחינה המתרגלת כי בעבודתך יש חלקים נרחבים הדומים דמיון רב, עד כדי זהות, לעבודתן של שתי סטודנטיות אחרות בקורס (שהגישו בזוג). גם דוח המקוריות שהפיקה תכנת הלימוד הראה כי בעבודתך 44% מקוריות בלבד.
בשיחת בירור שערכתי עמך בתאריך  {...}, הודית בפניי כי סטודנטית אחרת סייעה לך והדריכה אותך בכתיבת המטלה ואף שלחה לך את עבודתה המוגמרת (וזאת מבלי שחברתה לעבודה ידעה על כך), ואת העתקת ממנה.
במהלך השיעורים בקורס המרצה הדגיש כי יש להקפיד על עבודה עצמאית, ואף בהנחיות להגשת העבודה נכתב מפורשות "יש להקפיד על עבודה עצמית ועצמאית (ביחיד או בזוג) על מנת להימנע מהליכי ועדת משמעת במכללה".

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודים בסמסטר א' תשפ"ג. בסמסטר זה הנך רשאית ללמוד שני קורסי חובה ולימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר ב' תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת יו"ר ועדת ערעורים: בקשת ערעור ברשות נדחתה. החלטת ועדת משמעת נותרה על כנה


סימוכין 120622-3

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה יחד עם סטודנטית נוספת (15% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודות הבחינה המתרגלת כי בעבודתכן יש חלקים נרחבים הדומים דמיון רב, עד כדי זהות, לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס (שהגישה לבד). גם דוח המקוריות שהפיקה תכנת הלימוד הראה כי בעבודתה של הסטודנטית האחרת 44% מקוריות בלבד (וכי העתיקה מכן).
בשיחת בירור שערכתי עם אותה סטודנטית בתאריך {...}, היא טענה כי את סייעת לך והדרכת אותך בכתיבת המטלה ואף שלחת לה את עבודתכן המוגמרת (מבלי שחברתך לעבודה ידעה על כך), והיא העתיקה מכן.
במהלך השיעורים בקורס המרצה הדגיש כי יש להקפיד על עבודה עצמאית, ואף בהנחיות להגשת העבודה נכתב מפורשות "יש להקפיד על עבודה עצמית ועצמאית (ביחיד או בזוג) על מנת להימנע מהליכי ועדת משמעת במכללה".

סיוע לסטודנטית אחרת בהעתקה ע"י שליחת עבודה מוגמרת, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-12

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת במבחן מקוון (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי  "{...}", מועד מיוחד, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...}.
לאחר בדיקת חלק א' בבחינה שלך, המרצה חשד כי היא לא נפתרה על ידך. אי לכך, הוא ביקש להזמין אותך למפגש הגנה בזום. הוא שלח לך שני מיילים, אך לא השבת. הוא התקשר אליך מספר פעמים, אך לא ענית וגם לא חזרת אליו.
לבסוף המרצה מצא מספר טלפון אחר ודרכו הצליח לאתר אותך. הוא ביקש ממך לחזור אליו עם ימים ושעות שבהם תוכלי לקיים פגישת זום. לא חזרת אליו, ולבסוף הוא פרסם את ציוני הנבחנים ללא הציון שלך. כעבור שעתיים יצרת איתו קשר והלנת על כך שאינך רואה את הציון שלך. בסופו של דבר הוא הצליח לתאם איתך פגישת זום, בה שאל אותך מספר שאלות. לא ידעת להשיב נכון כמעט על אף שאלה.
בחלק א' של הבחינה, נתת ל{...} שלך שמות מיוחדים באנגלית. בהגנה נשאלת לגבי השמות שנתת ולא ידעת להסביר אותם ואפילו לא לקרוא אותם (לדוגמה השם {...}. המרצה שאל אותך למה רשמת את השמות האלה (שכן לא היה בכך צורך), וגם זאת לא ידעת להסביר.
בחלק ב' של הבחינה קיבלת 32 נקודות מתוך 35, למרות שממוצע ציוני עבודות הבית שלך הוא 18 והגשת 2 עבודות מתוך 7. גם בחלק זה לא ידעת להסביר את רוב השאלות שנשאלת.
בחלק ג' סדר התשובות שלך היה שגוי. במקום תשובה לשאלה 2 רשמת תשובה לשאלה 4. המרצה ביקש ממך להסביר מה עשית בשאלה 2. הפתרון שלך לא היה קשור לחלוטין לשאלה (כאמור זה היה פתרון של שאלה 4), ולא ידעת להסביר. גם כאשר המרצה השנייה, {...}, רמזה לך על כיוון לתשובה, לא הבנת ולא ידעת לענות על השאלות.

התנהלותך המתוארת לעיל מעוררת חשד כבד שלא פתרת את הבחינה באופן עצמאי.
יצירת קשר במהלך מבחן עם נבחן אחר או עם גורם חיצוני, העתקה או הגשת מבחן שלא נפתר על ידך אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת מבחן מקוון (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי  "{...}", מועד מיוחד, סמסטר א' תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 יח לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הרחקה לאלתר מלימודים במכללה לתקופה של סמסטר אחד, סמסטר קיץ תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 כ"ג לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 280722-1

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תש"ף, המרצה {...}.
הקורס התקיים לפני שנתיים ({...}). למרות שהיית רשומה לא השתתפת בקורס, לא הגעת לשיעורים ולא כתבת מטלות. לאחרונה פנית למרצה, וטענת שנפלה טעות, שילמת על הקורס אך לא היית מודעת לכך ועל כן לא השתתפת בו. ביקשת מהמרצה שיאפשר לך בכל זאת לכתוב עבודה בקורס, משום שזה הדבר האחרון שניצב, לטענתך, בינך ובין סיום התואר. המרצה ענה לך כדלקמן:
"שלום {...}, זה קצת אבסורד שסטודנט שלא היה שותף לדיונים ולכל התהליך בקורס יכתוב עבודה out of the blue ויקבל ציון בקורס, אבל אני מוכן ללכת לקראתך. עם זאת, זו לא תהיה עבודה קלה במיוחד... כלומר הרציונל שלה יהיה שאתה באמת ראוי לציון בקורס הזה, כלומר שאתה מסוגל להפגין את הרמה הנדרשת על מנת לקבל את הציון. כשאני כותב "הרמה הנדרשת" אני מתכוון להתמצאות וליכולת פרשנית מניחת-דעת ככל שהעניין נוגע לקריאת מקורות {...} ({...}). קח בחשבון שאם הציון יהיה נמוך או נכשל, לא זו בלבד שהוא לא יאפשר לך להשיג את מטרתך (לסיים את התואר) אלא הוא גם יוריד לך את הממוצע וכו'. אם אתה מוכן להתמודד עם האתגר הזה, אני מוכן לנסות לחשוב על עבודה" (יוער, כי המייל נכתב בלשון זכר משום שהפניה הראשונה שלך למרצה נעשתה בלשון זכר).
בתגובה השבת למרצה:
"תודה רבה שאתה מוכן ללכת ‏לקראתי אני ‏מעריכה את זה מאוד. ‏כבר יושבת ללמוד‏ את החומר ‏כמובן שאני אעשה כל שביכולתי כדי לקבל את הציון הטוב ביותר ‏שאני מקבלת על עצמי את האתגר הזה עם כל החשש בתודה {...}".

מכיוון שהמרצה לא הכיר אותך, ומכיוון שהעבודה נכתבה במיומנות מרשימה למדי (העברית, העבודה עם המקורות וכו') הוא ביקש לשוחח איתך על העבודה. בשיחת זום שהוקלטה, המרצה שאל אותך מספר שאלות כלליות, ומספר שאלות על קטעים ספציפיים בטקסט שלא היו מספיק בהירים. הרושם שקיבל המרצה הוא שאינך יודעת להסביר דברים שלכאורה כתבת בעצמך, ומכאן התעורר חשדו שלא כתבת את העבודה בעצמך.

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך, במלואה או בחלקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי "{...}", (אליו נרשמת לסמסטר {...}, המרצה {...}, הגשת העבודה התבצעה {...}), לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר {...}, המרצה {...}, לפי סעיף  8.1 יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך השנתיים הבאות, את עלולה להיות מורחקת  לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 280722-2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה מקוונת בזום (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ב, מועד מיוחד, המרצה {...}.
הנבחנים.ות התבקשו להגיש שני קבצים, עבור שני הנושאים שהיו בקורס ({...}).
בעת בדיקת הבחינות מצאה המרצה, כי שני הקבצים שהגשת זהים לקבצים שהגיש נבחן אחר, כולל שגיאות מוזרות.
המרצה זימנה אותך ואת הנבחן השני לשיחה. התברר כי הנבחן השני סיים את הבחינה שלו בשעה {...} ואחרי הגשתה שלח אליך את הקבצים שלו. בשעה {...} את הגשת את הקבצים שקיבלת ממנו.

יצירת קשר עם נבחן אחר במהלך בחינה, והגשת בחינה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת בחינה מקוונת בזום (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ב, מועד מיוחד, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח'  לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הגבלת לימודים בסמסטר א' תשפ"ג - בסמסטר א' את רשאית ללמוד את הקורסים הבאים בלבד: " {...} ולימודי אנגלית, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר ב' תשפ"ג).
 5. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לשנתיים מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 280722-3

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה מקוונת בזום (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...} ", סמסטר א' תשפ"ב, מועד מיוחד, המרצה {...}.
הנבחנים.ות התבקשו להגיש שני קבצים, עבור שני הנושאים שהיו בקורס ({...}).
בעת בדיקת הבחינות מצאה המרצה, כי שני הקבצים שהגשת זהים לקבצים שהגיש נבחנת אחרת, כולל שגיאות מוזרות.
המרצה זימנה אותך ואת הנבחנת השניה לשיחה. התברר כי סיימת את הבחינה בשעה {...}  ואחרי הגשתה שלחת את הקבצים שלך לנבחנת השנייה. בשעה {...} היא הגישה את הקבצים שקיבלה ממך.
יצירת קשר עם נבחנת אחרת במהלך בחינה, וסיוע בהעתקה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 280722-9

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן בזוג מטלה (35% מהציון) בקורס חובה שנתי "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה המתרגל, {...}, מצא כי כתובים בה דברים מעט תמוהים שלא נלמדו בקורס. כאשר בדק את פרטי הקובץ התברר כי מחברת הקובץ היא "{...} ". חיפוש באינטרנט העלה כי {...} עובדת כמורה באתר "{...} ". מכאן התעורר החשד כי העבודה לא נכתבה על ידכן באופן עצמאי.
לטענתן אינכן יודעות או מכירות את {...}, אולם הודיתן כי בכתיבת העבודה נעזרתן בשני אנשים: האחד שערך את הניסוח והשני שלמד {...}  ו"נתן טיפים".
לעבודתכן צירפתן הצהרת מקוריות חתומה בהתאם להנחיות.
הגשת עבודה שלא נכתבה על ידכן באופן עצמאי, בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה (35% מהציון) (מתן ציון 0) בקורס חובה שנתי "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשעו בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתן עלולות להיות מורחקות לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 210722-3

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה שמשקלה 35% מהציון, בקורס חובה שנתי  "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקתך עבודתך המתרגל הבחין כי רמת הכתיבה גבוהה באופן משמעותי מעבודות קודמות שלך. בדיקה העלתה כי מחבר הקובץ בעבודה שהגשת הוא {...}, שהינו סטודנט בקורס. מרצת הקורס השוותה בין העבודות ומצאה כי העבודה שהגשת זהה לעבודה שהגיש {...} (יחד עם סטודנטית נוספת), למעט שינויים שוליים.
יוער, כי בהנחיות שניתנו בע"פ ע"י המרצה והמתרגלים, הובהרו כללי כתיבת העבודה ונושא מקוריות העבודה. בנוסף, הסטודנטיות נדרשו לצרף טופס הצהרת מקוריות העבודה, ועשו זאת.
בהמשך לתלונה {...} פנה אלי והודה ששלח לך את העבודה לאחר שביקשת ממנו סיוע, ואף את פנית אלי במייל והודית שהעתקת ממנו את העבודה.
הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

בנוסף לכך, לאחר שנכשלת במטלה קודמת, פנית למתרגל הקורס ולמרצה בצורה לא הולמת ולא מכבדת במיילים.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה שמשקלה 35% מהציון, בקורס חובה שנתי  "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי  "{...}", המרצה {...} לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הגבלת לימודים בסמסטר א' תשפ"ג. בסמסטר זה הנך רשאית ללמוד את הקורס "{...}", לימודי אנגלית וקורסי עברית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר ב' תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים  מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 210722-5

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה שמשקלה 7.5% מהציון, בקורס חובה שנתי  "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
מתרגל הקורס, {...}, בדק את עבודתך ומצא בה מספר ביטויים, רעיונות והשוואות ברמה גבוהה, שאינם נראים בד"כ בעבודות של סטודנטים.ות בתואר ראשון ב{...}.
אי לכך הוא הזמין אותך למפגש הגנה בזום. עפ"י התלונה, הוא סימן  שני משפטים שעבורם ביקש הסבר, ואת לא הצלחת להסביר אפילו מילה אחת מתוכם. הבעת חשש ממפגש נוסף עם ועדת משמעת והתעקשת שהשתמשת בסיכומים שלך. המתרגל ביקש ממך להסביר עוד משפט או רעיון מהעבודה, אך את אפילו לא התחלת לעשות זאת.
נוכח זאת המתרגל חשד שעבודתך אינה מקורית.
יוער כי המתרגל מקדיש זמן במהלך השיעורים להסבר ודגשים על טוהר התואר.  

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה  שמשקלה 7.5% מהציון, בקורס חובה שנתי  "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי  "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הגבלת לימודים לשנת תשפ"ג. בשנה זו הנך רשאית ללמוד את הקורס "{...}" ולימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בשנת תשפ"ד).
 5. הנך מחוייבת בשיחה עם מר עמאר אזברגה, ראש היחידה לקידום הסטודנט הערבי בקמפוס.
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 150822-1+2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן בזוג מטלה מסכמת (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה מצא המרצה כי פסקאות שלמות מתוכה מועתקות ממקורות אינטרנט שונים. זאת ללא הפניות, ללא מירכאות וללא אזכור ברשימה ביבליוגרפית. לאחר שזיהה מספר העתקות הפסיק לבדוק את העבודה.
יוער, כי לעבודתכן צרפתן הצהרת מקוריות חתומה.
הקורס היה מקוון ולא עסק בכללי הכתיבה האקדמית, אך בהנחיות לעבודה נכתב ברחל בתך הקטנה הסבר כיצד להמנע מהעתקות ואזהרה מפורשת.
הגשת עבודה שחלקה מועתק זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת שמשקלה 70%, בקורס בחירה סמיסטריאלי  "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמיסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך חודשיים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 150822-4

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) במסגרת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
עפ"י התלונה, לא היית נוכח במהלך הסמסטר בשל {...}. מכיוון שהשיעורים היו מקוונים {...} אישר לך להגיש את המטלה המסכמת, למרות שלא הגשת אף מטלה במהלך הסמסטר. בעבודה המסכמת נכשלת (קיבלת 38) וביקשת {...} אישור מיוחד להגיש עבודה חוזרת.
כאשר המרצה בדקה את העבודה החוזרת, היא שמה לב שאין בה הרבה שגיאות. לאחר בדיקה מעמיקה גילתה ש{...} את העבודה על  {...} של {...}. כשהמרצה פנתה אליך הודית ואמרת שזו טעות מכיוון שגם אתה וגם {...} למדתם אצל אותו מורה פרטי מ{...} שלימד אתכם בזום. הפער בין הרמות של ה{...} מהמועד הראשון למועד המיוחד הוא משמעותי ביותר ומכאן התעורר חשדה של המרצה שהכנת את העבודה בניגוד להנחיות, לא באופן עצמאי. מלבד זאת, בהנחיות לעבודה נכתב מפורשות שעל הסטודנטים ל{...} בקובץ {...} שלהם.
הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת שמשקלה 60% מהציון בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך, או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר אחד מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 150822-5

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) במסגרת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
עפ"י התלונה, הנך סטודנט משלים ולכן לא חייב בנוכחות, אך חייב להגיש את כל המטלות במהלך הסמסטר. למרות זאת, לא הגשת אף מטלה. את המטלה המסכמת הגשת באיחור רב (באישור) משום שטענת שנסגרה לך הגישה ללימוד. ה{...} שהוגש הוא מעל הרמה שנלמדה בכיתה ו{...}ב {...}  של {...} ולא ב{...} אישי שלך, וזאת בניגוד להנחיות. מכאן התעורר חשדה של המרצה שלא {...} את העבודה באופן עצמאי.

הגשת עבודה שלא הוכנה על ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת שמשקלה 60%, בקורס חובה סמיסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמיסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך חודשיים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 150822-6

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה מקוונת בקורס חובה שנתי "{...}" (35% מהציון) מועד א', סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת הבחינות, מתרגל הקורס הבחין כי הבחינה שלך זהה לחלוטין לבחינה של סטודנטית אחרת בקורס. גם דוח המקוריות של הלי-מוד הראה כי הבחינות זהות.

הגשת בחינה שהועתקה מסטודנטית אחרת, או סיוע לסטודנטית אחרת בהעתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת בחינה  שמשקלה 35%, בקורס חובה שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר א' תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:

סימוכין: 150822-7

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה בקורס חובה שנתי "{...}" (35 %מהציון) מועד א', סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת הבחינות, מתרגל הקורס הבחין כי הבחינה שלך זהה לחלוטין לבחינה של סטודנטית אחרת בקורס. גם דוח המקוריות של הלי-מוד הראה כי הבחינות זהות.

הגשת בחינה שהועתקה מסטודנטית אחרת, או סיוע לסטודנטית אחרת בהעתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת בחינה  שמשקלה 35%, בקורס חובה שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר א' תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שלוש שנים מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש ערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: החלטת ועדת משמעת נותרה על כנה


סימוכין: 150822-8+9

 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} הגשתן בזוג מטלה (35% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה מתרגל הקורס הבחין כי הכתיבה בעבודה רהוטה במיוחד, הן באופן כללי והן ביחס אליכן אישית. בהשוואה לעבודות קודמות שלכן והיכרותו עמכן (למשל מיילים או שיחה בע"פ), הכתיבה לא היתה אופיינית לכן. כאשר בדק את פרטי הקובץ מצא כי מחבר הקובץ הוא "{...}". מכאן התעורר חשדו כי העבודה לא נכתבה באופן עצמאי על ידכן כנדרש על פי ההנחיות. עוד יוער, כי למרות שהגשתן בזוג, העבודה כתובה בגוף יחיד. בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב: "כל מקרה של חשד לעבודה שאיננה מקורית יועבר לבדיקת ועדת המשמעת".
בנוסף לכך, בניגוד להנחיות המפורשות לעבודה, לא הגשתן הצהרת מקוריות עם העבודה ולא שמרתן על אנונימיות בהגשה (אלא רשמתן את שמכן על גבי העבודה).

הגשת עבודה שלא נכתבה באופן עצמאי, בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה שמשקלה 35% מהציון בקורס חובה שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. קנס כספי בגובה 200 שח' בגין בזבוז משאבי מערכת, לתשלום עד ה- 01.12.22, לפי סעיף 8.1 יא' לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-1:

 • סיבת הזימון:  

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, הגשת מטלה מסכמת (70%מהציון).
במהלך בדיקת עבודתך התעורר חשד, הן אצל המתרגלת והן אצל המרצה, כי העבודה לא נכתבה על ידך באופן עצמאי. המרצה  קיים עימך מפגש הגנה לעבודה באמצעות זום (בשל תקלה טכנית השיחה לא הוקלטה). בשיחה נשאלת שאלות הן על תוכן העבודה והן על פירושן של מילים בהן בחרת להשתמש, אולם עפ"י התלונה לא הצלחת לענות בצורה מספקת על שום שאלה שהמרצה שאל אותך. המרצה התרשם שלא את כתבת את העבודה.

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי ס' 8.1 יח לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...} לפי ס' 8.1 יט לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך שנת הלימודים תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש שנים השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. הינך מחויבת בשיחה עם מר עמאר אזברגה, ראש היחידה לקידום הסטודנט הערבי בקמפוס.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

 סימוכין: 120922-3

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, הגשת מטלות שבועיות (10% מהציון).
במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים להגיש תרגילי בית שבועיים ואישיים במהלך הסמסטר. התרגילים הם ללא ציון מספרי (עובר/לא עובר). יש להגיש 80% מהתרגילים השבועיים בכדי לקבל את מלוא הניקוד המהווה 10% מהציון הסופי. מדי שבוע המתרגל פותר עם הסטודנטים את תרגיל הבית ומעלה לאתר הקורס פתרון מסודר של התרגיל.
בעת בדיקת המטלות הבחין המרצה כי הפתרון שהגשת של תרגיל 2 הוא הפתרון של {...} (אותו קובץ, אפילו עם השם של {...}).
הפתרון שהגשת של תרגיל 3 זהה לפתרון שהגיש {...} (אותו קובץ). בשיחת בירור שערכתי איתך בתאריך {...} טענת שהכנתם את התרגיל ביחד. בנוסף, הקובץ שהגשת של תרגיל 4 שייך ל{...}. יוער כי זהו הסמסטר השני בו המרצה מלמד אותך. במהלך הסמסטר הקודם הוגשו בכיתה עבודות זהות, והמרצה ערך שיחה עם כלל הסטודנטים והבהיר את חומרת המעשה.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, או סיוע לסטודנט אחר בהעתקה – אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלות 2, 3, ו- 4, בקורס חובה סמיסטריאלי  "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי  "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר א' תשפ"ג, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 7. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-4

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}הגשת מטלה מס' 2 (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.
במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים להגיש תרגילי בית שבועיים ואישיים במהלך הסמסטר. התרגילים הם ללא ציון מספרי (עובר/לא עובר). יש להגיש 80% מהתרגילים השבועיים בכדי לקבל את מלוא הניקוד המהווה 10% מהציון הסופי. מדי שבוע המתרגל פותר עם הסטודנטים את תרגיל הבית ומעלה לאתר הקורס פתרון מסודר של התרגיל. סטודנט אחר בקורס בשם {...} הגיש את קובץ הפתרון שלך בתור עבודתו האישית.
במהלך הסמסטר הקודם הוגשו בכיתה עבודות זהות, והמרצה ערך שיחה עם כלל הסטודנטים והבהיר את חומרת המעשה.

סיוע לסטודנט אחר בהעתקה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה 2, בקורס חובה סמיסטריאלי  "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. על פי ס' 3.(8).ג. יחד עם הסמכות הנתונה לי על פי סעיף משנה (1) לסעיף זה, הרשעה זו – באופן חריג - אינה מבטלת זכאות לתעודת הצטיינות, ומבטלת חלקית (50%) את השלילה של פרס או מלגת הצטיינות.
 4. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 8.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, הקורס בו יתבצע העברה ייפסל, לי ס' 8.1 יט' לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-5

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את מטלה מס' 4 (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.
במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים להגיש תרגילי בית שבועיים ואישיים במהלך הסמסטר. התרגילים הם ללא ציון מספרי (עובר/לא עובר). יש להגיש 80% מהתרגילים השבועיים בכדי לקבל את מלוא הניקוד המהווה 10% מהציון הסופי. מדי שבוע המתרגל פותר עם הסטודנטים את תרגיל הבית ומעלה לאתר הקורס פתרון מסודר של התרגיל. סטודנט אחר בקורס בשם {...} הגיש את קובץ הפתרון שלך בתור עבודתו האישית.
יוער כי זהו הסמסטר השני בו המרצה מלמד אותך. במהלך הסמסטר הקודם הוגשו בכיתה עבודות זהות, והמרצה ערך שיחה עם כלל הסטודנטים והבהיר את חומרת המעשה.

סיוע לסטודנט אחר בהעתקה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה 4, בקורס חובה סמיסטריאלי  "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4.(ח) או סעיף 5.10  לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, הקורס בו תתבצע העבירה ייפסל, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-12

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מס' 3 (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...} ", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}. הפתרון שהגשת זהה לפתרון שהגיש סטודנט אחר בקורס בשם {...} (אותו קובץ).
במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים להגיש תרגילי בית שבועיים ואישיים במהלך הסמסטר. התרגילים הם ללא ציון מספרי (עובר/לא עובר). יש להגיש 80% מהתרגילים השבועיים בכדי לקבל את מלוא הניקוד המהווה 10% מהציון הסופי. מדי שבוע המתרגל פותר עם הסטודנטים את תרגיל הבית ומעלה לאתר הקורס פתרון מסודר של התרגיל.
יוער כי זהו הסמסטר השני בו המרצה מלמד אותך. במהלך הסמסטר הוקדם הוגשו בכיתה עבודות זהות, והמרצה ערך שיחה עם כלל הסטודנטים והבהיר את חומרת המעשה.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, או סיוע לסטודנט אחר בהעתקה – אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה 3, בקורס חובה סמיסטריאלי  "{...} ", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4.ח לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, הקורס בו תתבצע העבירה ייפסל, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-6

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}  הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה כי בניגוד להנחיות לא {...} בקובץ {...} שלך, אלא של תלמידה בשם {...} שלמדה אצל המרצה שנה שעברה. בנוסף, במקום ל{...} בעצמך, העתקת את ה{...} של המרצה מדף ההוראות.
בהנחיות לעבודה נכתב במפורש כי צריך ל{...} בקובץ {...} אישי, וכן כי יש ל{...} ולא להעתיק את ה{...} מההוראות.
יוער, כי במהלך הסמסטר הגשת 3 מטלות מתוך 10.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת שמשקלה 60% מהציון בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך ארבע השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר אחד מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון, וכן עונש על תנאי - .עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך, או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

 סימוכין: 120922-7

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך הבחינה המרצה כי הגשת עבודה ש{...} ב{...} של סטודנטית אחרת, בשם {...}, עם מספר רב של חלקים זהים. בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב מפורשות כי כל סטודנטית צריכה ל{...} בקובץ {...} אישי שלה.

הגשת עבודה שלא הוכנה על ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת שמשקלה 60% מהציון בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי - אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-8

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה כי בהגדרת קובץ ה-   PDF שהגשת רשום השם {...}, סטודנטית אחרת בכיתה שלך. בשיחת בירור שנערכה עימך בתאריך {...}הודית שהשתמשת ב-   {...} של {...}. כמו כן השתמשת בהגדרות שהגדירה {...} בקובץ במקום לעשות עבודה עצמאית.

הגשת עבודה שלא הוכנה על ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת שמשקלה 60% מהציון בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-9

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מס' {...} (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.
במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים להגיש תרגילי בית שבועיים ואישיים במהלך הסמסטר. התרגילים הם ללא ציון מספרי (עובר/לא עובר). יש להגיש 80% מהתרגילים השבועיים בכדי לקבל את מלוא הניקוד המהווה 10% מהציון הסופי. מדי שבוע המתרגל פותר עם הסטודנטים את תרגיל הבית ומעלה לאתר הקורס פתרון מסודר של התרגיל.
הקובץ שהגשת הוא הפתרון של המתרגל משנה שעברה.
יוער כי זהו הסמסטר השני בו המרצה מלמד אותך. במהלך הסמסטר הקודם הוגשו בכיתה עבודות זהות, והמרצה ערך שיחה עם כלל הסטודנטים והבהיר את חומרת המעשה.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מס' {...}, והפחתת 3 נקודות מהציון הסופי בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-10

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מס' {...} (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.
במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים להגיש תרגילי בית שבועיים ואישיים במהלך הסמסטר. התרגילים הם ללא ציון מספרי (עובר/לא עובר). יש להגיש 80% מהתרגילים השבועיים בכדי לקבל את מלוא הניקוד המהווה 10% מהציון הסופי. מדי שבוע המתרגל פותר עם הסטודנטים את תרגיל הבית ומעלה לאתר הקורס פתרון מסודר של התרגיל.
הקובץ שהגשת הוא הפתרון של המתרגל משנה שעברה.
יוער כי זהו הסמסטר השני בו המרצה מלמד אותך. במהלך הסמסטר הוקדם הוגשו בכיתה עבודות זהות, והמרצה ערך שיחה עם כלל הסטודנטים והבהיר את חומרת המעשה.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מס' {...}, והפחתת 3 נקודות מהציון הסופי בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 120922-11

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, הגשת מטלה מסכמת (70%מהציון).
במהלך בדיקת העבודות הן המתרגלת והן המרצה הבחינו כי העבודה מנוסחת ברהיטות וכתובה היטב בצורה יוצאת דופן. עפ"י התלונה, המרצה סבר כי אף לא אחד מעשרות הסטודנטים.ות שהשתתפו השנה בקורס (ללא הבדל דת, גזע או מין) מסוגל לכתוב כך. המרצה אינו זוכר אותך מהשיעורים. הוא זימן אותך לשיחת זום, על מנת לשאול אותך שאלות על העבודה, אולם את לא השבת לפניותיו. מכאן התעורר חשדו כי העבודה לא נכתבה על ידך באופן עצמאי.

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת שמשקלה 70% מהציון בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 251022-02

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה סמינריונית (75% מהציון) בקורס חובה שנתי ({...}) "{...}", תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה מצאה המרצה, כי בסקירה המחקרית העתקת מילה במילה פסקאות שלמות, המצטברות לעמודים שלמים בעבודה. לאחר מספר עמודים כאלה המרצה הפסיקה לבדוק את העבודה. הפסקאות המועתקות אינן מסומנות במירכאות כנדרש בציטוט ואינן מגובות בהפניות מדויקות כנדרש, אך ממילא מובן כי העתקה כה נרחבת אינה יכולה להחשב כציטוט.
יובהר,  כי כללי הכתיבה האקדמית נלמדו היטב בסמינר. לאורך הסמינר המרצה חזרה ולימדה בהקשרים שונים מתי כתיבה נחשבת העתקה ומתי לא. עיקר השיעורים והמפגשים האישיים הוקדשו להיבטים מחקריים, היבטים פורמאליים ובלתי פורמאליים בכתיבת עבודות, היבטים אתיים ועוד. בתחילת הסמסטר ולכל אורכו המרצה חזרה על ההנחיות הפורמאליות שנמצאות גם באתר הקורס כמצגת ומסמך. בסמסטר א' הוקדש שיעור שלם לנושא העתקות. בשנה א' המרצה אף לימדה אותך את הקורס כתיבה אקדמית.
יוער, כי לאורך השנה החלפת את נושא העבודה מספר פעמים. עפ"י התלונה, נמנעת כמעט כליל מפגישות אישיות, למרות בקשתה של המרצה. כחודש וחצי טרם מועד ההגשה החלפת את נושא העבודה פעם נוספת. לפנים משורת הדין המרצה אישרה לך, היית אמור להגיש את העבודה בשלבים כדי לקבל אישור עליהם, אך לא עשית זאת (למרות שזהו תהליך שהיה חלק מחובות הקורס).

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת עבודה סמינריונית (75% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 3. פסילת קורס "{...}", תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. מכתב התנצלות מפורט אשר יאושר על ידי השופטת, המיועד למרצת הקורס, {...}, עד לתאריך {...}.
 6. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שלוש שנים  מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 251022-08

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (50% מהציון) בקורס  "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה מצאה המרצה, כי משפטים שלמים בעבודתך הועתקו, ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט, ללא הפניה מדוייקת למקור ממנו הועתקו, וללא אזכור המקור ברשימה הביבליוגרפית. במקום זאת, הפנית למקור אחר.
בנוסף, עפ"י התלונה, רעיון העבודה איננו מקורי, אלא נשען על מאמר של {...} והיה עליך לציין זאת כבר בתחילת העבודה, כדי למנוע מצג כאילו מדובר בפרי חשיבתך המקורית. בהמשך ישנו ציטוט נוסף ממאמרו של {...}, עם מראה מקום שגוי (ממקור אחר).
העבודה חסרה הפניות רבות, ובכך אתה יוצר מצג כאילו מדובר ברעיונות שלך, וחוטא לכללי הכתיבה האקדמית.

הגשת עבודה שחלקה מועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, והפרת כללי הציטוט וציון מראי מקום בהתאם לנדרש בכתיבה אקדמית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (50% מהציון) בקורס  "{...}ם", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 251022-11

 • סיבת הזימון:

בשנה"ל תשפ"ב הייתם סטודנטים בשנתכם הראשונה ל{...}. בתאריך {...} הגשתם בזוג עבודה מסכמת (40% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}"", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. יוער כי העבודה כללה גם חלק פרטני של כל אחד מכם בנפרד.
בעת בדיקת העבודה המרצה הבחינה כי היא כוללת שיטת איסוף נתונים ({...}) שלא נכללה בהנחיות ולא נלמדה בשיעור באופן נרחב (הוראות העבודה היו {...}). ה{...} שטענתם שביצעתם לא גובתה בנתונים שנאספו ואם הייתה מתבצעת הייתה כרוכה בקבלת אישורים רבים, שכן לטענתכם ביצעתם את ה{...}. ללא הנתונים ועדויות נוספות לקיום ה{...}, התעורר חשדה של המרצה שלא ביצעתם את ה{...}.
העבודה כללה שימוש בשיטת ניתוח נתונים שלא נלמדה בכיתה  ({...}) וגם לא יושמה בצורה טובה במסגרת העבודה. מכאן התעורר חשדה של המרצה שלא כתבתם באופן עצמאי את החלק המתודולוגי בעבודה.
בהמשך, פרק הצגת הממצאים וניתוחם אינו תואם לשיטת איסוף הנתונים ({...}) וגם לא לשיטת הניתוח ({...}) המוצהרות.
עוד עפ"י התלונה, העבודה עסקה בשימוש ב{...}. אם העבודה אכן נעשתה בסמוך לקורונה ראוי היה להזכיר את המעבר ל{...}. אך בעבודה אין זכר ואיזכור ל{...} וקורונה. גם זאת עורר את חשדה של המרצה, שהעבודה "ממוחזרת" ולמעשה נכתבה לפני אירוע הקורונה.
בעקבות החשד, המרצה קיימה עמכם, לבקשתי, שיחת בירור מוקלטת בזום. צפייה בהקלטה לא הפריכה את החשדות. על כן שוחחתי עמכם וביקשתי מכם להעביר לי את {...}, את הנתונים שאספתם ב{...}, לרבות ת.ז. וטלפונים, וכן את {...}.
סירבתם לבקשתי בטענה שהבטחתם ל{...} חסיון, וכן בטענה {...} שאם יחשפו יפגעו בהן. הצעתי לכם להעביר את המידע למרצה, אך סירבתם.
יוער, כי העברתם לי גם טיוטות של העבודה וצילומי מסך של חלק מתכתובת ביניכם לגבי העבודה.
נוכח כל האמור לעיל, קיים חשד סביר שהגשתם עבודה על סמך נתונים עובדתיים בדויים, וכן שכתיבת העבודה לא נעשתה על ידכם באופן עצמאי כנדרש בהנחיות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת שמשקלה 40% מהציון, בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשע.י בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4  לתקנון, במשך כל לימודייך, את.ה עלול.ה להיות מורחק.ת לצמיתות מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שישה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 6. התחייבות לשיחת הבהרה עם המרצה וראשת החוג בחודש הקרוב.
 7. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 271022-03

 • סיבת הזימון:  

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, הגשת מטלה מסכמת (70%מהציון) בזוג יחד עם סטודנטית נוספת.
המרצה והמתרגלת חשדו שהעבודה לא נכתבה על ידכן באופן עצמאי ובשל כך כך נקבע מפגש הגנה, שנערך ביום {...} והוקלט בזום.

לאחר צפייה במפגש ההגנה אני סבורה כי קיים חשד סביר שקיבלתן סיוע בכתיבת העבודה, וזאת בניגוד להנחיות.
הגשת עבודה שלא נכתבה על ידכן באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ח לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי " {...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ט לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 271022-04

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, הגשת מטלה מסכמת (70%מהציון) בזוג יחד עם סטודנטית נוספת.
המרצה והמתרגלת חשדו שהעבודה לא נכתבה על ידכן באופן עצמאי ובשל כך כך נקבע מפגש הגנה, שנערך ביום {...} והוקלט בזום.

לאחר צפייה במפגש ההגנה אני סבורה כי קיים חשד סביר שקיבלתן סיוע בכתיבת העבודה, וזאת בניגוד להנחיות.
הגשת עבודה שלא נכתבה על ידכן באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ח לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 י"ט לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר א' תשפ"ג. לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 7. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 8. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 271022-08

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}הגשת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה חומרים שלא נלמדו בקורס, וכן זיהתה שחלק מהחומרים הובאו בשיטת "העתק-הדבק" לקובץ.
בתאריך {...} ערכה איתך המרצה שיחת בירור באמצעות זום, בנוכחות קובלת ועדת משמעת. בשיחה הודית שלא {...} על קובץ {...} אישי שלך, כפי שנדרשת בהנחיות לעבודה. כמו כן הודית שנעזרת ב{...} (איתה נפגשת ב{...}{...}) והיא {...} עבורך את {...}.

בנוסף לכך, ביום ההגשה פנית למרצה בהודעות ווטסאפ לאחר חצות הלילה, למרות שבשעה 21:38 המרצה הבהירה בקובצת הווטסאפ כי היא לא תענה יותר על שאלות. בשעה 00:07 כתבת למרצה הודעה אישית: "{...} אין לי אינטרנטטטט הייתי רוצה לשלוח עכשיו!!!".

הגשת עבודה שלא הוכנה עלך ידך באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת. בנוסף, שליחת הודעות למרצה בשעות הלילה מהווה הטרדה והתנהגות שאינה הולמת סטודנטית {...}.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מטלה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 081122-01

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס  בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת העבודה מצאה המרצה, כי בעבודתך 36% מקוריות בלבד (עפ"י דוח המקוריות של הלימוד).
חלקים נכבדים מהעבודה הועתקו מעבודה שהוגשה בקורס בשנה"ל תש"ף.
בהנחיות שניתנו בכיתה המרצה הדגישה את החשיבות של עבודה עצמאית ועבודה על פי כללי הכתיבה האקדמית.
המרצה אף לימדה אותך קורס כתיבה אקדמית.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס  בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך השנתיים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 241122-01

 • סיבת הזימון:

בשנה"ל תשפ"ב למדת קורס שנתי "{...}", המרצה {...}, ובתאריך {...} הגשת את העבודה המסכמת בקורס (100% מהציון).
בעת בדיקת העבודה מצא המרצה כי היא מועתקת כמעט כולה מילה במילה ממאמר בכתב העת {...} ומכתבות שעוסקות בתחום {...}באינטרנט. בחלקים המועתקים קיימות גם הפניות שגויות ומטעות.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת וגניבת דעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס שנתי "{...}" (100% מהציון), שנת תשפ"ב המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס שנתי "{...}", שנת תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שלוש שנים  מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 010123-03

 • סיבת הזימון:

בשנה"ל תשפ"ב למדת סמינר שנתי "{...}", המרצה {...}, ובתאריך {...} הגשת את העבודה המסכמת בקורס (60% מהציון). יוער, כי העבודה היתה משותפת לארבעה סטודנטים, ובאישור המרצה חולקה ביניכם הכתיבה כאשר לכל אחד היו חלקים עליהם הוא היה אחראי.
בעת בדיקת העבודה מצא המרצה כי חלקים נרחבים מתוך הפרק שאתה כתבת ({...}) מועתקים מילה במילה ממאמר שעליו התבססה העבודה. בחלק מהפסקאות המועתקות ישנה הפניה כללית לאותו מאמר, ללא עמודים ספציפיים וללא סימון מירכאות. בחלק אחר מהפסקאות המועתקות אין הפניות. כך או כך, העתקה כה נרחבת (עמודים שלמים) אינה יכולה להחשב כציטוט לגיטמי.

הגשת עבודה שחלקה מועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת וגניבת דעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת שמשקלה 60%, בקורס סמינר שנתי "{...}", תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס סמינר שנתי "{...}", תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 010123-04

 • סיבת הזימון:

בשנה"ל תשפ"ב למדת סמינר שנתי "{...}", המרצה {...}, ובתאריך {...} הגשת את העבודה המסכמת בקורס (60% מהציון). יוער, כי העבודה היתה משותפת לארבעה סטודנטים, ובאישור המרצה חולקה ביניכם הכתיבה כאשר לכל אחד היו חלקים עליהם הוא היה אחראי.
בעת בדיקת העבודה מצא המרצה כי חלקים נרחבים מתוך הפרק שאתה כתבת ({...}) מועתקים ממאמר שעליו התבססה העבודה. בחלק מהפסקאות המועתקות ישנה הפניה למאמר, ללא סימון מירכאות, ובחלק אין הפניה. חלקים מועתקים מילה במילה וחלקים מועתקים בשינויים קלים של מילות קישור. כך או כך, העתקה כה נרחבת (עמודים שלמים) אינה יכולה להחשב כציטוט לגיטמי.

הגשת עבודה שחלקה מועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת וגניבת דעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת שמשקלה 60%, בקורס סמינר שנתי "{...}", תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 3. פסילת קורס סמינר שנתי "{...}", תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון (משמעות הפסילה היא מתן ציון אפס).
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא העתקה מהאינטרנט. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלת אמצע (20% מהציון) בקורס בחירה (מקוון) סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. בעת בדיקת המטלה, המרצה מצא כי משפטים ואף פסקאות בעבודתך, מועתקים מאתרי אינטרנט שונים, ללא סימון מירכאות וללא הפניה למקור, בניגוד לכללי הכתיבה האקדמית. בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב מפורשות: "אם נעשה שימוש בספרות משנית (מאמרים וספרים מחקריים או אחרים...) יש להפנות אליהם לפי כללי ההפניה והציטוט המקובלים". כמו כן, הסטודנטיות נדרשו לצרף הצהרת מקוריות ואכן צירפת.  הגשת עבודה שחלקה הועתקה מהאינטרנט, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלת אמצע (20% מהציון) בקורס בחירה (מקוון) סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה (מקוון) סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא ארבע שנים, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלת אמצע (20% מהציון) בקורס בחירה (מקוון) סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת המטלה, המרצה מצא כי פסקאות בעבודתך מועתקות מאתרי אינטרנט שונים, ללא סימון מירכאות וללא הפניה למקור, בניגוד לכללי הכתיבה האקדמית.
בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב מפורשות: "אם נעשה שימוש בספרות משנית (מאמרים וספרים מחקריים או אחרים...) יש להפנות אליהם לפי כללי ההפניה והציטוט המקובלים". כמו כן, הסטודנטיות נדרשו לצרף הצהרת מקוריות ואכן צירפת.

הגשת עבודה שחלקה הועתקה מהאינטרנט, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלת אמצע (20% מהציון) בקורס בחירה (מקוון) סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה (מקוון) סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת את עבודה מס' 1 (7.5% מהציון) בקורס חובה שנתי {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצא המתרגל כי חלקים נרחבים ממנה הועתקו מהאינטרנט. הפסקאות המועתקות הן ללא מירכאות וללא הפניות כנדרש בציטוט, אם כי ממילא העתקה כה נרחבת אינה יכולה להחשב כציטוט.
בפני הסטודנטים.ות בקורס הודגש כי יש להסתמך על טקסט המקור בלבד ואין לעשות שימוש במקורות חיצוניים כלשהם. במוסף נאמר כי יש להקפיד על כללי הכתיבה האקדמית כפי שאלה מופיעים במדריך.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורי, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 1 בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך זיהה המרצה שתי פסקאות מועתקות מאתרי אינטרנט (לאחר מכן הפסיק את הבדיקה). הטקסט המועתק לא סומן במירכאות כנדרש בציטוט, ולא ציינת מראה מקום כנדרש לפי כללי הכתיבה האקדמית. יודגש, כי ממילא העתקה של פסקאות שלמות אינה יכולה להחשב בגדר ציטוט, אלא מדובר בהעתקה בוטה.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרה הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת על פי סעיף 5.4 לתקנון את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה של סמסטר, לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך  {...} הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה משפטים שלמים מועתקים מאתרי אינטרנט (לאחר מספר העתקות הפסיק לבדוק את העבודה). הקטעים המועתקים לא סומנו במירכאות כנדרש בציטוט, לא ציינת לידם מראי מקום ולא צירפת לעבודה רשימה ביבליוגרפית. יודגש, כי ממילא העתקות נרחבות שכאלה אינן יכולות להיחשב בגדר ציטוט.
לעבודתך צירפת הצהרת מקוריות.
יוער, כי בעבודת האמצע בקורס, אותה הגשת בזוג היתה פסקה מועתקת. המרצה העיר לך על כך ואת האשמת בכך את חברתך לעבודה. כלומר, המרצה הזהיר אותך בעבר בעניין העתקה בעבודות.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס  {...} , סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס  {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לסמסטר לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}, לאחר ארכה של שבוע, הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...} סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה חמישה קטעים מועתקים מארבעה אתרי אינטרנט (לאחר מכן הפסיק לבדוק את העבודה). הקטעים המועתקים לא סומנו במירכאות כנדרש בציטוט, לא ציינת לידם מראי מקום ולא צירפת לעבודה רשימה ביבליוגרפית. יודגש, כי ממילא העתקות נרחבות שכאלה אינן יכולות להיחשב בגדר ציטוט.
באחד המקומות בהם העתקת טקטס של כותב מאמר, כתבת "בעיני". ברי, כי מדובר בגניבת דעת ומצג שווא.
יוער, כי לעבודתך צירפת הצהרת מקוריות חתומה על ידך (שהתאריך בה שגוי).
העבודה בקורס ניתנה לאחר שבמהלך הסמסטר למדת קורס "כתיבה מדעית" עם המרצה {...}, בה למדתם את כללי הכתיבה האקדמית.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס {...} , סמסטר א', תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס {...} סמסטר א', תשפ"ב, המרצה {...} , לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לסמסטר לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
חלק מרכזי ממטלת הסיום הוא בניית מערך לפי נושא שנבחר על ידי הסטודנטית לאורך הסמסטר ושעליו העבירה פרזנטציה במהלך הקורס. המערך צריך להתבסס על עקרונות וסוגי הלמידה של חוקר בשם {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה כי חלקים נרחבים ממערך השיעור שהגשת מועתקים מילה במילה מהאינטרנט, מבלי להתייחס כלל לחוקר ולספרות המחקר שהתבקשה בשאלה.
הקטעים המועתקים לא סומנו במירכאות כנדרש בציטוט, לא ציינת לידם מראי מקום, ולא ציינת ברשימה הביבליוגרפית את האתרים מהם העתקת. יודגש, כי ממילא העתקות נרחבות שכאלה אינן יכולות להיחשב בגדר ציטוט.
לעבודתך צירפת הצהרת מקוריות.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לסמסטר לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודת {...} (100% מהציון) בקורס חובה דו-סמסטריאלי {...}, המרצה {...}. הקורס התקיים בסמסטר ב' תש"ף וסמסטר א' תשפ"א.
בעת בדיקת העבודה שלך, המרצה מצא כי 12 העמודים הראשונים מועתקים מילה במילה מאתרי אינטרנט (כגון ויקפדיה). לאחר עמוד 12 הפסיק לבדוק את העבודה.
בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב, בין היתר (ההדגשות במקור):
"4. יש לבדוק את אמינות ומהימנות המקורות. חובה להשתמש במקורות שונים משולבים ולציינם בגוף ובביבליוגרפיה בסוף העבודה. העבודה תתבסס על עיון בספרות ועיתונות מקצועית,  מאמרים ומקורות מידע דיגיטליים מהימנים.
5.  יש לצטט עם ציון המקור במפורט .
6.  אין להעתיק פסקאות בשום צורה אלא רק להשתמש בהם לעיון וכבסיס למחשבה, הערכה, כתיבה ועריכה שלכם.  ...
15. א. כמקובל בכתיבה אקדמית, ההתייחסות למקור פירושו ציון המקור בהערת שוליים או בהערכת סיום השייכים לגוף העבודה וכן להוסיף רשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה .
ב.  אל תזלזלו בכתיבת ההערות בגוף העבודה והרשימה הביבליוגרפית. ..."
לאחר הדברים האלה הופיעו כללי הכתיבה האקדמית בפירוט עבור כל סוג של מקור.
מובן כי העתקה של 12 עמודים אינה יכולה להיחשב כציטוט או הסתמכות על מקור, אלא מדובר בהעתקה בוטה. למעלה מן הצורך אציין כי לא סימנת מירכאות, לא הפנית למקורות בגוף העבודה, המקורות שבחרת אינם מהימנים (כגון ויקיפדיה), ולא הכנסת אותם כלל לביבליוגרפיה. גם ההפניות בביבליוגרפיה אינן ערוכות לפי כללי הכתיבה האקדמית.
התנהלותך מלמדת על זלזול עמוק בהנחיות ובקורס.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודת {...} בקורס {...} (סמסטר ב' תש"ף וסמסטר א' תשפ"א), המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס {...} (סמסטר ב' תש"ף וסמסטר א' תשפ"א), המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב-תשפ"ג לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (35% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי {...}, מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. המבחן ניתן בתאריך {...} ל-48 שעות.
בטופס המבחן נכתבו ההנחיות הבאות:

 1. הפנית:יש לרשום הפניות על פי כללי הכתיבה האקדמיים בצורה הבאה: (שם משפחה מחבר, שנת הוצאה, מספר עמוד).
 2. המבחן הוא יחידני. מבחנים שיחשדו כזהים יפסלו והססטודנטים יועלו לוועדת משמעת.
  שימו לב: יש לנסח את התשובות במילים שלכם. העתקה של שורות ופסקאות מסיכומים, אתרי אינטרנט, ספרים או כל חומר אחר שלא על-פי כללי הכתיבה האקדמית תגרור לפסילת המבחן.
 3. בעקבות תקלה טכנית אין לצרף למבחן טופס הצהרת מקוריות עבודה. הקפידו לכתוב את המבחן במילים שלכם.ן והמנעו מהעתקות!

במהלך בדיקת הבחינה שלך מצאה המרצה כי בשלוש תשובות (לשאלות {...}) ישנן פסקאות שלמות המועתקות מילה במילה מאתרי אינטרנט כגון ויקפדיה. זאת, ללא סימון מירכאות וללא הפניות. יודגש, כי ממילא העתקה כה נרחבת אינה יכולה להחשב כציטוט.
נוסף על כך, במאפייני הקובץ של פתרון הבחינה שלך, רשום כי מחברת הקובץ היא {...}.

הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (35% מהציון הסופי) בקורס {...}, מועד א', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס השנתי: {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, במשך שנת הלימודים תשפ"ג, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א של שנת הלימודים תשפ"ד).
 6. עונש על תנאי – אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת במהלך שלוש השנים מיום חזרתך ללימודים במכללה, את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
חברי הוועדה החליטו להשאיר על כנה את החלטת וועדת המשמעת.


 • סיבת הזימון:

בתאריך  {...}, הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה  {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה מספר פסקאות שהועתקו מאתרי אינטרנט, ללא סימון מיכראות, ללא הפניות וללא אזכור ברשימה הביבליוגרפית.  
יוער, כי לעבודתך צירפת הצהרת מקוריות.

הגשת עבודה שחלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון.
 3. פסילת קורס  {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי 8.1 (יט') לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (75% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בהנחיות לעבודה נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת."
בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה מספר קטעים שהועתקו מאתרי אינטרנט, ללא סימון מיכראות, ללא הפניות וללא אזכור ברשימה הביבליוגרפית.  

הגשת עבודה שחלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (75% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח) לתקנון .
 3. פסילת קורס סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתם עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתכם מצאה המרצה כי עמודים שלמים הועתקו מילה במילה, ללא סימון מירכאות. חלק מהפסקאות המועתקות הן ללא הפניות וללא אזכור ברשימה הביבליוגרפית, וחלקן ללא הפניות מדוייקות כנדרש. כך או כך, מובן כי העתקה כה נרחבת וכה בוטה אינה יכולה להחשב כציטוט לגיטימי.
יוער, כי לעבודתכם צירפתם הצהרת מקוריות.

הגשת עבודה שחלקים נרחבים בה הועתקו מילה במילה, כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח' ) לתקנון.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט' ) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שלושה חודשים מעת הזכאות כאמור לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודת גמר בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
כאשר המרצה בדק את עבודתך הוא מצא שהעמוד הראשון בה מועתק מילה במילה ממאמר. לאחר מכן הפסיק לבדוק את העבודה. ההעתקה נעשתה ללא סימון מירכאות, ללא הפניה וללא ציון המאמר ברשימה הביבליוגרפית. למותר לציין, כי העתקה כה בוטה אינה יכולה להחשב כציטוט לגיטימי.

הגשת עבודה שכולה או חלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו גניבת דעת ועבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודת גמר בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלת אמצע (30% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי מקוון {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה כי משפטים שלמים מתוכה הועתקו מאתרי אינטרנט שונים, ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט, ללא הפניות וללא אזכור ברשימה הביבליוגרפית. כך, שהקורא.ת עלול.ה לחשוב שמדובר ביצירה מקורית שלך.
בהנחיות לכתיבת העבודה פירט המרצה ברחל בתך הקטנה, כיצד להמנע מהעתקות, ושם דגש על כללי הכתיבה האקדמית.
בתאריך {...} פנית למרצה במייל. כתבת לו שאת לא לומדת כתיבה אקדמאית, לא יודעת במה מדובר ותשמחי להכוונה. המרצה ענה לך: "... כללי כתיבה  אקדמית הם כללים כמו איך לצטט, איך להפנות  למקור שעליו את מסתמכת וכו'. מה שהכי חשוב לי הוא שתדעי להבחין בין ציטוט לבין העתקה (וגם בין פרפרזה לבין העתקה)".
לאחר תשובתו זאת, לא פנית אליו פעם נוספת, אלא פשוט הגשת את העבודה האמורה שחלקים בה מועתקים.
יוער, כי למרות שנדרשת מפורשות לצרף הצהרת מקוריות לעבודה, לא עשית זאת. גם על הנחיות אחרות לא הקפדת, כגון היקף עמודים.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת העבודה {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון .
 3. פסילת הקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 290522-1

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודת פרוסמינריון (75% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}.
מאחר ומדובר בקורס שהוא פרוסמינריון, ניתנו הנחיות בכיתה לכתיבתו לאורך כל הסמסטר, כולל הסבר על כללי כתיבה אקדמית.
בקובץ ההנחיות הכללי של הקורס נכתב למשל: "יש להשתמש בהנחיות לקריאה וכתיבה אקדמית בקובץ זה, אך חובה להיעזר גם במדריך הכתיבה האקדמית של המכללה, הנמצא בדף הראשי של אתר לי-מוד..." (ההדגשה במקור). בהמשך ניתנו הנחיות מפורטות, כולל דוגמאות, כיצד להפנות למקורות.
בנוסף, לאורך הסמסטר ניתנו משימות לכתיבת ראשי פרקים וניתוח {...}, עם הנחיות מפורטות אף יותר.
אף על פי כן, בעת בדיקת עבודתך מצאה המרצה כי עמודים שלמים מתוכה הועתקו מילה במילה! למעשה כמעט מחצית מהעבודה מועתקת. החלקים המועתקים אינם מסומנים במירכאות כפי שנדרש בציטוט, ועל כן הקורא.ת עלול.ה לחשוב שמדובר בפרי יצירה מקורית שלך. בנוסף, בחלק מן הקטעים המועתקים אין הפניות, ובחלקם ההפניה היא למקורות אחרים, באופן היוצר מצג שווא. למשל, בחלקים שלמים המועתקים מ{...} או ממאמר ב{...}, קיימות הפניות למקורות אחרים, שחלקם כלל לא קשורים לנושא.
יוער, כי גם החלקים שאותם המרצה לא סימנה כמועתקים, מעוררים חשד שלא נכתבו על ידך.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת עבודת פרוסמינריון (75% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים  מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 210722-1

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה שמשקלה 7.5% מהציון, בקורס חובה שנתי  "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.
מתרגל הקורס, {...}, שבדק את עבודתך, הבחין כי חלק הארי בה הועתק מתוך אתר אינטרנט "{...} ".  
יובהר, כי במהלך הקורס הודגשה באופן חוזר ונשנה הדרישה להסתמך במטלות, אך ורק על טקסט המקור אשר אודותיו נסובה המטלה. כל המטלות בקורס נושאות את אותו אופי ואת ההנחיה שהמקור היחיד בו ניתן לעשות שימוש בעת כתיבת המטלה, הנו טקסט המקור. דרישה זו אף צוינה באופן מפורש בהנחיות הקצרות והברורות לכתיבת המטלה: "נא להקפיד על כללי הכתיבה האקדמית. במטלה יש להתייחס אל המאמרים הרלוונטיים של {...} בלבד".
מדובר בהעתקה בוטה. למעלה מן הצורך יאמר, כי לא סימנת מירכאות ואף לא הפנית למקור ממנו העתקת. אך ממילא העתקה כה נרחבת אינה יכולה להחשב כציטוט.

הגשת עבודה שלא נכתבה על ידך, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת  מטלה שמשקלה 7.5% מהציון, בקורס חובה שנתי  "{...} ", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת הקורס "{...} ", סמסטר ב'  בלבד שנת תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון .
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה  להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הכנסת טלפון סלולרי. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית בקורס {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר {...}.
במהלך הבחינה יצאת לשירותים ושהית בהם כ-7 דק. לאחר שיצאת המשגיח הבחין בטלפון בכיסך. הראת את הטלפון למשגיח והוא היה כבוי.

החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה בקורס {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. עונש על תנאי - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה למשך סמסטר לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת במבחן פרונטלי במכללה, בקורס {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
על פי התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים. עם חזרתך מהשירותים המשגיחה הבחינה שיש לך משהו בכיס וביקשך ממך להוציא. הוצאת טלפון נייד דולק.

החזקת טלפון נייד בזמן בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת המבחן בקורס {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס {...}, מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י"ט) לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}השתתפת במבחן פרונטלי, בקורס חובה סמסטריאלי {...}, מועד א', סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר {...}.
במהלך הבחינה יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שיש לך פלאפון דולק בכיס המכנסיים.

החזקת טלפון במהלך מבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח ) לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 300622-1

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה וחומר שהעזר שהותר הוא מילון/ית.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים ולפני כניסתך המשגיחה הבחינה שיש בכיסך טלפון נייד. אמרת שהטלפון כבוי והמשגיחה הניחה אותו על השולחן שלה. לאחר 30 דק' הטלפון צלצל, ולבקשת המשגיחה קמת וכיבית אותו.

אחזקת טלפון נייד במהלך מבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת  מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח' ) לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של  סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 300622-2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. חומר שהעזר שהותר בבחינה הוא מחשבון וכן דפי עזר שצורפו לטופס הבחינה.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים וכאשר חזרת לכיתה נמצא בכיסך הימני טלפון דולק. לטענתך הטלפון היה סגור, אך המשגיחה ראתה שהוא דלק.

אחזקת טלפון נייד במהלך מבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת  מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של  סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 030722-4

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה וחומר העזר שהותר הוא מחשבון ושני דפי עזר.
עפ"י התלונה, בשעה {...} ביקשת לצאת לשירותים. המשגיחה הבחינה שיש לך משהו בכיס וביקשה ממך להוציא מה שיש שם. השבת שאין לך שום דבר בכיס. המשגיחה ביקשה שוב והוצאת טלפון נייד, הכנסת אותו לתיק שלך שהיה מונח ליד הלוח ואמרת שהטלפון כבוי. המשגיחה ביקשה שתמסור לה את הטלפון, לבסוף מסרת והיא ראתה שהטלפון דלק.

אחזקת טלפון נייד במהלך מבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 לתקנון סטודנטים.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של  סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 030722-3

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים כשבכיסך פלאפון. אמרת למשגיחה שאין לך כלום, אך לאחר שהיא ביקשה ממך הוצאת פלאפון. יובהר כי לפני תחילת הבחינה המשגיחה ביקשה להכניס את הטלפונים לתיקים.

אחזקת טלפון נייד במהלך מבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של  סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-9

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. חומר העזר שהותר בבחינה הוא מחשבון.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים. כשחזרת נמצא בכיסך הקדמי טלפון דולק. לטענתך הטלפון היה במצב טיסה.

אחזקת טלפון נייד במהלך מבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 251022-09

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר מחשבון בלבד.
בשעה {...}, כשעה לאחר תחילת הבחינה יצאת לשירותים וחזרת בשעה {...}. בכיסך נמצא טלפון דולק. יוער, כי הגשת את הבחינה בשעה {...}.

החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 271022-09:

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר.
עפ"י התלונה בשעה {...} המשגיחה עשתה בדיקה בשירותי הנשים, ומצאה טלפון נייד (בצבע {...}) בתוך הפח שנמצא בתא השירותים. עפ"י רישומי המשגיחים את יצאת לשירותים בשעה {...} וחזרת לכיתה בשעה {...}.
לאחר המבחן ניגשת למדור בחינות ושאלת על הטלפון הנייד שלך. הודית ששכחת אותו בשירותים, אך לטענתך ליד הכיור ולא בתוך הפח.

את חשודה בכך שהשארת את הטלפון הנייד בשירותים על מנת להשתמש בו במהלך הבחינה, ועשית בו שימוש בזמן יציאתך לשירותים.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לשנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 251022-07

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר מחשבון בלבד. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה בשעה {...} יצאת לשירותים וחזרת רק לאחר 10 דק' בשעה {...}. בעת שיצאת מהשירותים נמצא בכיסך טלפון דולק, וזאת למרות שהמשגיחה ביקשה מספר פעמים לפני תחילת הבחינה לכבות ניידים ולהכניסם לתיקים, והוראה זו אף היתה רשומה על הלוח.

החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הכנסת חומר עזר לבחינה. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, בקורס חובה סמסטריאלי {...} , סמסטר א' תשפ"ב, מועד ב', המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה וחומר העזר שהותר הוא שני דפי A4 (4 עמודים).
בתחילת הבחינה המשגיחה הבהירה שמותרים 4 עמודי חומר עזר וגם כתבה זאת על הלוח. בנוסף מדובר בבחינה זהה בתנאיה לבחינה {...}, גם מבחינת חומר העזר המותר, והדבר הוסבר לסטודנטים גם במהלך הקורס.
על פי התלונה, בתחילת הבחינה המשגיחה הבחינה שהבאת חבילת דפים ולקחה אותם ממך. אחראי הבניין אישר לה לתת לך שני דפים מתוך החבילה שלקחה.
בשעה {...} (כשעתיים אחרי תחילת הבחינה, שמשכה הכולל 4 שעות), המשגיחה הבחינה כי יש ברשותך ארבעה דפים (שניים נוספים למה שנתנה לך).
בשיחה שערכתי עם המשגיחה בתאריך {...} היא ציינה כי אחד הדפים שהיו ברשותך היה מקופל מאד.
בשיחת בירור שערכתי עמך בתאריך {...}  הודית כי היה ברשותך חומר עזר מעבר למותר – 7 עמודים במקום 4.
לטענתך, הצעת למשגיחה לשדך חלק מהדפים אחד לשני כך שלכאורה תוכל לראות רק את כמות העמודים המותרת.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה פרונטלית במכללה, בקורס חובה סמסטריאלי {...} , סמסטר א' תשפ"ב, מועד ב', המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לקבלת תואר או אישור שווה ערך על סיום הלימודים או אישור על סיום לימודים פרונטליים ו/או בזום למשך שלושה חודשים, לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים מיום מתן ההחלטה ללא נימוקים (27.1.22), והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, מועד א', המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה ללא חומר עזר.
בשעה {...} (50 דק' לאחר תחילת המבחן) יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שכיס המעיל שלך תפוח. היא שאלה אותך אם יש לך טלפון בכיס וענית "לא, מה פתאום". כשהכנסת את ידך למעיל המשגיחה שמעה רשרושים של דף.
 המשגיחה ביקשה שתוציאי מה שיש לך בכיס, בתחילה סרבת ואמרת שאין לך כלום, ולאחר מכן הוצאת את הדף ומסרת אותו למשגיחה (שני עמודים). על פי התלונה אמרת למשגיחה ששכחת אותו בכיס.
המרצה אישר שהדף מכיל חומר עזר השייך לבחינה.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה פרונטלית במכללה, בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, מועד א', המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא שלוש שנים מיום מתן ההחלטה ללא נימוקים (29.1.22), והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:
 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר א' תשפ"ב, מועד א', המרצים {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר העזר שהותר הוא מחשבון, ומשכה 3 שעות ({...}).
על פי התלונה בשעה {...} המשגיחה נגשה אליך להסביר לך משהו בקשר לבחינה. את ענית לה בסדר הבנתי, את מפריעה לי. המשגיחה חשה שמשהו מוסתר מתחת לשאלון הבחינה שלך. היא הרימה את השאלון וראתה את הטלפון הנייד שלך, ביד ימין שלך, דולק ועל הצג מופיעות כתוביות מתמטיות. המשגיחה ביקשה את הטלפון, את התנגדת לתת לה, והיא לקחה לך אותו מהיד.

הכנסת חומר עזר אסור, או ציוד אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה בקורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, מועד א', המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר א' תשפ"ב, המרצים {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עיכוב תעודת זכאות לתואר בשישה חודשים מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 5. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת
חברי הוועדה החליטו לשנות את החלטת וועדת המשמעת .
משום כך החלטנו פה אחד לקבל את ערעורה של הקובלת. אנו קובעים שבנוסף על העונשים שהושתו עליך בוועדת המשמעת את מורחקת מהלימודים בסמסטר א', שנת תשפ"ג למעט שלושת הקורסים השנתיים: {...}.


 • סיבת הזימון:  

בתאריך {...} השתתפת במבחן פרונטלי בקורס חובה סמסטריאלי {...}, מועד א' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר שהותר 2 דפים (4 עמודים) ומחשבון כיס, משך הבחינה {...}.
על פי התלונה, בשעה {...} המשגיחה בדקה שלכל הנבחנים יש 4 עמודים. אצלך היו 11 עמודים ועל כן היא לקחה 7 עמודים והשאירה לך 4 לפי ההנחיות. בשעה {...} המשגיחה הבחינה כי שניים מהדפים שעל שולחנך היו מקופלים ושניים "מגוהצים", והדבר עורר את חשדה. בשעה {...} המשגיחה ניגשה אליך וביקשה ממך לעבור לשבת בקרבתה ולהוציא מה שיש לך בכיס. הוצאת מהכיס 4 עמודים (נוספים על הארבעה שהמשגיחה השאירה לך בתחילת הבחינה).

הכנסת חומר עזר אסור למבחן וניסיון להעתיק ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן פרונטלי בקורס חובה סמסטריאלי {...}, מועד א' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...}, מועד א' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה בפועל מלימודים במכללה לסמסטר א' בשנת תשפ"ג לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי הוא ארבע שנים מיום 22.3.22, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבוחן פרונטלי, בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר {...}.
יוער, כי יש לך התאמה של בחינה ממוחשבת. את עושה את הבחינה בכיתת מחשבים ורשאית להסתייע בתכנת הקראה ותכנת תרגום הנקראת {...}בלבד (כך הסטודנטים.ות מונחים.ות על ידי מרכז נגישות כאשר הם מקבלים את ההתאמה ואף עומדת לרשותם האפשרות להגיע למרכז נגישות ולהתנסות בתכנות הללו).
בשעה {...} לערך נכנס המרצה, {...} לכיתת הבחינה והבחין שעל מסך המחשב שלך פתוחה תכנת {...}. לטענתך השתמשת {...} כי תכנת {...} לא עבדה ולדעתך זה למעשה אותו דבר.
על פי התלונה, לפני שהמרצה נכנס אמרת למשגיח שבטעות מחקת את תכנת {...}. המשגיח אמר לך להמתין למרצה. לאחר מכן אמרת למשגיח שהצלחת להחזיר את תכנת {...}.

כניסה לתכנות לא מאושרות באינטרנט במהלך בוחן מהווה הפרה של ההנחיות ולפיכך זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת בוחן בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (י'ח ) לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבוחן פרונטלי, בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר {...}.
במהלך הבוחן המשגיחה הבחינה שנכנסת ל"{...}" ותרגמת מספר משפטים.
יוער, כי הנך לומד במסגרת {...}. במסגרת זו התלמידים.ות מקבלים.ות אוטומטית כיתת מחשבים ללמידה, הן במהלך הסמסטר והן בבחינות, כולל הקראת שאלון ותכנת {...}.

כניסה ל"{...}" במהלך בוחן מהווה הפרה של ההנחיות ולפיכך זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת הבוחן הפרונטלי, בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח' ) לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של  סמסטר  מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת במבחן מקוון (שמשקלו 80-100% מהציון הסופי, כתלות בציוני בחני מגן) בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בזום, בהשגחה, והיתה עם חומר פתוח.
במהלך בדיקת הבחינות מצאה המרצה כי בחלק מהמבחנים (לרבות שלך) יש דמיון גבוה מהסביר, למרות ההרשאה להשתמש בחומר פתוח. "צירוף המקרים" בין השגיאות שחזרו על עצמן בין הבחינות הוא יוצא דופן באופן חריג ולא סביר, גם בהנחה שהנבחנות השתמשו באותם סיכומים. יתרה מכך, ניתן היה למצוא את התשובות הנכונות ואת ההגדרות במצגות הקורס ובתרגילי הבית, ולענות באופן נכון על השאלות – וגם בשל כך, הטעויות הזהות החריגות העלו את חשד המרצה כי העתקת מאדם אחר או נעזרת באחר על מנת לפתור את הבחינה.
להלן מספר דוגמאות שעוררו את חשד המרצה:

 • שאלה מספר {...}: שגיאות זהות במתן {...}, שימוש בסימונים שגויים, התייחסות לאלמנטים שאינם נמצאים ב{...}.
 • שאלה מספר {...}: {...}– בסעיף {...} מתוך לפחות 50 אפשרויות שונות נרשמו שני {...} זהים ושלישי עם וריאציות קלות.
 • שאלה מספר {...}: התבקשו לצייר 4 {...}. כולם ציירו 3 תוצרים באותו הסדר, מתוכם התוצר השני הוא בכלל תוצר של {...} אחרת. ההטייה של {...} לצד לא תואמת את צורת הכתיבה של המרצה בשיעורים.
 • שאלה {...}: {...} – סדר הכתיבה צפוי להיות דומה מכיוון שזה דומה למבחנים משנים קודמות שהמרצה פרסמה, אך יש שגיאות ב{...} שהיו צריכים להיכתב ליד {...}, אם בכלל נרשמו {...}. בנוסף, הטיית {...} לצד גם בסעיף {...}' וגם בסעיף {...}', לא תואמת לצורת הכתיבה של המרצה בשיעורים וגם לא תואמת להמשך הכתיבה של התוצר הסופי (שם הקו {...} פונה כלפי מעלה).
 • שאלה {...}: רישום {...} – בשאלה הזו יש יותר גיוון בתשובות, אך עדיין יש חזרה על שגיאות.

הגשת מבחן שחלקו הועתק מאדם אחר או נפתר בסיוע של אדם אחר, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מבחן מועד ב', סמסטר א' תשפ"ב בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הרחקה מלימודים במכללה לתקופה של סמסטר אחד, סמסטר קיץ תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 כ"ג לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עם חזרתך ללימודים הנך מחוייבת בשיחה עם עם מר עמאר אזברגה, ראש היחידה לקידום הסטודנט הערבי בקמפוס.
 6. עונש על תנאי – אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך ארבע השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 8. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 030722-1

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה ללא חומר עזר.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת מהכיתה וביקשת לעשן. המשגיחה הסבירה לך שאסור. נכנסת לשירותים ובצאתך המשגיחה הבחינה שבכיסך דפים. מדובר בשמונה עמודים (חלק מהדפים דו"צ וחלק לא) של חומר עזר אסור.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת מועד א' בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח' ) לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לתקופה של  שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-8

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בשעות {...}.
חומר העזר שהותר בבחינה הוא סילבוס ו{...} של הקורס. הנחיה זו הובהרה בכיתה במהלך השיעורים, נשלחה הודעה על כך באתר הלימוד מספר ימים לפני הבחינה, והדבר אף נרשם על הלוח בכיתת הבחינה.
מתרגל הקורס עבר בין הכיתות ובדק את החומר שהכניס.ה כל נבחן.ת ונבחן.ת. עפ"י התלונה, בשעה {...} המתרגל הגיע אליך ומצא כי יש ברשותך מחברת בחינה שבה סיכום כל חומרי הקורס, המהווה חומר עזר אסור.

אחזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס  {...} , סמסטר ב' , המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור

סימוכין: 070722-7

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. משך הבחינה {...}.
הבחינה החלה בשעה {...} ועל פי נהלי המכללה, לא ניתן לעזוב את חדר הבחינה ו/או להגיש את הבחינה בחצי השעה הראשונה.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים. לבשת ג'קט ג'ינס והמשגיחה שאלה אותך מה יש לך בכיס. ענית שיש לך בכיס פדים והוספת "מה את לא מאמינה לי? אני במחזור". המשגיחה ביקשה שתוציאי מה שיש לך בכיס, והוצאת 7 עמודים כתובים בכתב יד, המכילים חומר רלוונטי לבחינה.

אחזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.    
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים, לפי סעיף 8.4   לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת יו"ר ועדת ערעורים: בקשת ערעור ברשות נדחתה. החלטת ועדת משמעת נותרה על כנה


סימוכין: 210722-2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, בסביבות השעה {...} המשגיחה הבחינה שיד שמאל שלך מונחת מתחת לשולחן. המשגיחה הסתכלה עליך במשך כמה דקות וכל הזמן ידך היתה מתחת לשולחן. בשלב זה אחראית הבניין הגיעה וראתה אותך מסתכלת בשעון חכם, שהיה שעל ידך השמאלית. היא ניגשה אליך וביקשה את השעון. בתגובה אמרת לה "אני יכולה לכבות אותו להכניס אותו לתיק", אך המשגיחה אמרה לך שזה מאוחר מדי, והניחה אותו דולק על שולחנה. כעבור מספר דקות ניגשת אל המשגיחה וביקשת ממנה שוב לכבות אותו ולהכניס אותו לתיק. טענת שהשתמשת בו כדי לראות את השעה. כעבור 10 דקות ביקשת מהמרצה שתיגש למשגיחות ותבקש מהן לתת לך לכבות את השעון ולהכניס אותו לתיק. בנוסף, אמרת למשגיחה שהיא לא הודיעה לפני הבחינה שיש להוריד שעונים חכמים. המשגיחה השיבה לך שהוראה זו רשומה על הלוח, ואין שום היתר להכניס חומר עזר לבחינה זו.

אחזקת ציוד אסור ו/או חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 210722-4

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים. כשחזרת בשעה {...}, המשגיחה הבחינה בקצה של נייר מבצבץ מהכיס הקדמי של מכנסייך. היא שאלה אותך מה יש לך בכיס וענית שום דבר. המשגיחה אמרה לך שהיא רואה נייר ומבקשת שתוציאי אותו. הוצאת פיסת נייר מקופלת לשניים, שעליה מודפס בכתב קטן וצפוף. בשעה {...} מסרת את הבחינה ואמרת למשגיחה "בחיים לא עשיתי דבר כזה, בבקשה בבקשה תוותרי לי". המרצה אישר שהחומר שהיה כתוב על הפתק רלוונטי לבחינה.

אחזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח'. לתקנון.
 3. פסילת  קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר א' תשפ"ג, לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכלי לשוב ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך השנתיים הבאות, את עלולה להיות מורחקת  לתקופה של שנה  מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 210722-10

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...} יצאת לשירותים. אחריך יצאה נבחנת אחרת מהכיתה המקבילה. לאחר צאתכן מהשירותים, המשגיחה מצאה בשירותים נייר שעליו כתוב בכתב יד קטן וצפוף חומר הרלוונטי לבחינה. כתב היד בנייר  תואם לכתב היד שלך בבחינה.

אחזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 280722-4

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, וחומר העזר שהותר הינו דף הנוסחאות שניתן לך יחד עם הבחינה ובנוסף עמוד אחד של דף נוסחאות. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...} המשגיחה מצאה אצלך מעבר לחומר העזר המותר, דף עזר אחד נוסף יחד עם פתקונים מודבקים. טענת שהמרצה אישר, אולם המרצה שנכח בכיתה הסביר לך שהוא אישר רק דף אחד (עמוד אחד).
אחזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מבחן מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1  יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:

סימוכין: 280722-7

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה בקורס "{...}, סמסטר ב' תשפ"ב, מועד ב', המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, והחלה בשעה  {...}.
בשעה {...} המשגיחה מצאה פתק ("שליף") מתחת לשאלון הבחינה שלך. המרצה אישרה כי החומר שהיה כתוב בפתק רלוונטי לחומר הבחינה.

הכנסת חומר עזר למבחן ונסיון להעתיק ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ב', "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב,  המרצה {...},  לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הגבלת לימודים בסמסטר א' תשפ"ג. בסמסטר זה הנך רשאית ללמוד קורסים שנתיים ולימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר ב' תשפ"ג).
 5. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה  מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש: סטודנט
החלטה יו"ר ועדת ערעורים: ערעור ברשות נדחה. החלטת ועדת משמעת נותרת על כנה.


סימוכין: 280722-8

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, מועד ב', המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, ללא חומר עזר, במתכונת אמריקאית (שאלות רב-ברירה), 25 שאלות, בין השעות {...}.
על פי התלונה, ישבת בשורה האחרונה במרכז הכיתה (סה"כ 29 נבחנים.ות). בשעה {...} יצאת לשירותים. על השולחן, כסא לידך, היה מונח כובע מצחיה, שחלקו העליון פונה לכיוון שולחן המשגיחות. המשגיחה ניגשה לשולחן שלך ומצאה בתוך הכובע טלפון נייד דולק. מתחת לטלפון היה מונח פנקס שבעמוד הראשון שלו רשומות מילים ומספרים בערבית. על הכסא לידך היה מונח תיק צד קטן. אמרת שהפנקס שייך לבן שלך.
בתחילת הבחינה המשגיחה ביקשה לכבות טלפונים ושעונים חכמים ולהכניסם לתיקים וההוראה אף נרשמה על הלוח. בשלב מסויים נשארת בכיתה לבד, ואמרת למשגיחה שזו שטות להגיש אותך לועדת משמעת, שלא שמעת מה ביקשה ולא קראת את ההוראה על הלוח. המשגיחה הציעה לך להמשיך בבחינה. לאחר שהגשת את הבחינה המשכת לדון עם המשגיחה על העניין ואמרת לה "למה לא שמתם לב מההתחלה? אשתי בחדר לידה והייתי קצת מבולבל, זה מבחן אחרון שלי בתואר, תהיי חכמה ולא צודקת". המשגיחה שאלה אותך "מה אתה מבקש בעצם? שאתעלם מכל מה שקרה ולא אדווח?" ענית לה שכן. המשגיחה הסבירה לך שזו עבודתה וזו חובתה לדווח. בתגובה אמרת לה "את יודעת העולם הוא עגול, את עושה רע והרע יחזור אליך". גם אחראית הבניין שמעה אותך אומר זאת. המשגיחה שאלה אותך אם אתה מאיים עליה והשבת "לא, מה פתאום".

הכנסת טלפון נייד, ציוד אסור וחומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת. כך גם פגיעה בשלומה של משגיחה ע"י איום.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מבחן מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב,  המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הרחקה מהלימודים במכללה למשך שנת הלימודים תשפ"ג לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון (תוכל לשוב ללימודים בסמסטר א של שנת הלימודים תשפ"ד).
 5. רישום הערה בגיליון הציונים בדבר ההרשעה והעונש שהוטל, לפי סעיף 8.5 ב' לתקנון (ההערה תימחק מגיליון הציונים עם אישור הזכאות לתואר מהמכללה).
 6. עונש על תנאי- אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לאלתר ולצמיתות מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 280722-5+6

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, מועד ב', המרצה {...}.
הבחינה חסויה ללא חומר עזר, אולם בהתאם להתאמה שניתנה לך את רשאית להשתמש במילון.
במהלך הבחינה המשגיחה הבחינה כי בתוך המילון יש רישומים בעיפרון. תוכן הרישומים רלוונטי לחומרי הבחינה.

הכנסת חומר עזר לבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד ב' "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח'
 3. פסילת הקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט'.
 4. הגבלת לימודים בסמסטר א' תשפ"ג. בסמסטר זה הנך רשאית ללמוד את הקורס "{...}" ולימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר ב' תשפ"ג).
 5. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:

סימוכין: 150822-3

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, בקורס "{...}", מועד ב' סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה הייתה חסויה ללא חומר עזר, והתקיימה בשעות {...}.
בשעה {...}המשגיחה מצאה חומר עזר אסור מתחת לבחינה שלך.

הכנסת חומר עזור לבחינה וניסיון להעתיק ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' תשפ"ב בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הגבלת לימודים בסמסטר א' תשפ"ג. בסמסטר זה הנך רשאית ללמוד את הקורס "{...}" ולימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר ב' תשפ"ג).
 5. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 6. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 7. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטה: עונש ועדת משמעת נותר על כנו מלבד החרגה של מתן אישור ללמוד קורס אחד נוסף


סימוכין: 150822-10

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, בקורס "{...}", מועד ב' סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה הייתה חסויה ללא חומר עזר, אולם לשאלון הבחינה צורפו דפי נוסחאות מטעם המרצה. משך הבחינה {...}.
בשעה {...} המשגיחה מצאה חומר עזר אסור מתחת לבחינה שלך.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס " {...}", סמסטר ב' תשפ"ב, {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 120922-2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבוחן פרונטלי ({...}), בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר {...}.
במסגרת הבחינה נדרשת לכתוב טקסט ב{...}. בתחילת הבחינה הוזהרת שחל איסור על שימוש בתוכנת תרגום של {...}. במהלך הבוחן המשגיחה הבחינה שנכנסת לתוכנת תרגום של {...}. היא הזהירה אותך בשנית. בסיום הבחינה ניגשה המשגיחה לעמדת המחשב בה נבחנת והבחינה כי תרגמת את כל השאלון. המשגיחה הבחינה כי כתבת את שמך. בנוסף כתבת את כל המטלה בעברית ותרגמת בתוכנה האסורה לשימוש (עקב טעות חלק תורגם ל{...}).
יוער, כי הנך לומד {...} במסגרת {...}. במסגרת זו התלמידים.ות מקבלים.ות אוטומטית כיתת מחשבים ללמידה, הן במהלך הסמסטר והן בבחינות, כולל הקראת שאלון ותכנת {...}.

כניסה לתכנת תרגום אסורה במהלך בחינה זו הפרה חמורה של הנחיות הבחינה, המהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת בחינת {...} בקורס חובה סמסטריאלי "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי ס' 8.1 לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעברה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך ארבע השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. הנך מחויב בשיחה עם מר {...}, הסנגור שלך בהליך זה, ובשליחת מכתב לועדת המשמעת על קיומה של שיחה זו והבנתך את כלל תקנון המשמעת.  
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 181022-01

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד ג' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר שהותר עמוד אחד ומחשבון. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...} המשגיחה ניגשה אליך וביקשה לראות את מחברת הבחינה, אך אתה הנחת יד על המחברת.
בתוך המחברת היא מצאה שני דפים (כל אחד מצד אחד), נוספים על העמוד שהותר לשימוש. עמוד אחד היה מונח על השולחן והשאר בתוך המחברת.

בתאריך {...} ערכתי עמך שיחת בירור. לטענתך התבלבלת וחשבת שמותר דף ולא עמוד. כששאלתי אותך מה לגבי החצי עמוד הנוסף שהכנסת, ענית: "יכולתי לצלם את זה ואז להקטין את זה על דף, זה לצורך נוחות, רציתי שזה יהיה לי מסודר, זה היה נטו לצורך נוחות".
קובלת: "אבל ידעת שאסור להכניס 3 עמודים".
{...}: "אמרתי החצי עמוד הזה, שיהיה לי במידה שאני אצטרך ויהיה לי נוח להבין. בפועל ידעתי שזה חורג בעוד כמה שורות אבל לא חשבתי שזה קריטי, שהעוד כמה שורות האלה באמת ישפיעו".

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. הפחתת 10 נקודות מציון מועד ג' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 251022-01

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה ללא חומר עזר (ואינה חסויה). משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...}יצאת עם עט ביד. המשגיחה ביקשה ממך לתת לה את העט. ידך היתה צמודה לגוף, וכאשר הושטת למשגיחה את העט, נפל מתחת לשמלתך דף.
המרצה אישר כי החומר שהיה כתוב בדף רלוונטי לבחינה.

המשגיחה ניגשה אליך וביקשה לראות את מחברת הבחינה, אך את הנחת ידך על המחברת.
בתוך המחברת היא מצאה שני דפים (כל אחד מצד אחד), נוספים על העמוד שהותר לשימוש. עמוד אחד היה מונח על השולחן והשאר בתוך המחברת.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הגבלת לימודים לסמסטר א' תשפ"ג – בסמסטר זה תוכלי ללמוד לימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1(י"ז) לתקנון. (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג).
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.
 • ועדת ערעורים:

מגיש: סטודנט
החלטה יו"ר ועדת ערעורים: ערעור ברשות נדחה. החלטת ועדת משמעת נותרת על כנה.


סימוכין: 271022-06:

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר שהותר 5 עמודים ומחשבון. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה המשגיחה מצאה אצלך חומר עזר מעבר למותר (סה"כ 10 עמודים).

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 251022-05:

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה התקיימה בכיתת מחשבים. התלמידים הונחו מספר פעמים, שמותר לתרגם רק מילים בודדות, ולא משפטים או קטעים מהטקסט.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה השתמשת בתרגום של משפטים שלמים באמצעות התרגומון של וורד.

הפרת הוראות הבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, הקורס בו תתבצע העבירה ייפסל, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 271022-07:

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר שהותר 5 עמודים ומחשבון. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה המשגיחה מצאה אצלך חומר עזר מעבר למותר (סה"כ 10 עמודים).
בתאריך {...} שוחחתי עמך. לטענתך לפני המבחן שלחת למרצה מייל. שאלת אותו אם מותר להכניס 5 עמודים או 5 דפים, והוא לא השיב לך למייל.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 271022-01:

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר שהותר 5 עמודים ומחשבון. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה המשגיחה מצאה אצלך חומר עזר מעבר למותר (סה"כ כ-14 עמודים).

בתאריך {...} שוחחתי עמך. לטענתך הדפים הנוספים שהיו ברשותך היו מונחים מקופלים בצד השולחן ולא השתמשת בהם.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

סימוכין: 271022-02

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר עזר שהותר 5 עמודים ומחשבון. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה המשגיחה מצאה אצלך חומר עזר מעבר למותר. הגעת לבחינה עם דפים בגודל A3 ובנוסף היו ברשותך דפים נוספים (סה"כ כ-17 עמודים).

בתאריך {...} שוחחתי עמך. לטענתך לא ידעת שאסור להכניס דפי A3. כמו כן הדפים הנוספים שהיו ברשותך היו בתוך ניילונית בצד השולחן ולא השתמשת בהם.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי- אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של סמסטר מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור:

סימוכין: 271022-05:

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד ג' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה ללא חומר עזר, למעט מילון (ואינה חסויה). משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, בשעה {...} המשגיחה הבחינה שבתוך המילון שלך יש כיתובים בעברית השייכים לחומר הלימוד. לאחר 10 דקות המשגיחה ניגשה אליך שוב וביקשה ממך להראות לה את המחברת שלך. את סירבת בתוקף, החזקת חזק את המחברת (למרות בקשות חוזרות של המגיחה), אמרת לה שאת הולכת הביתה עם המחברת, ויצאת החוצה עם המחברת. המשגיחה קראה בדחיפות לאחראית הבניין, וגם לה סירבת לתת את המחברת. דחפת את אחראית הבניין הצידה ונכנסת עם המחברת לשירותים. המשגיחה הסבירה לך שאסור להוציא את מחברת הבחינה מחוץ לכיתה וביקשה שתמסרי לה את המחברת. בשלב זה הורדת את המים באסלה. לאחר מכן נכנסת חזרה לכיתה והמשכת את הבחינה.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה וניסיון להעתיק ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ג' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}", לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה  {...}", לפי סעיף 8.1 יט' לתקנון.
 4. הגבלת לימודים למשך שנת הלימודים תשפ"ג. בשנה זו הנך רשאית ללמוד לימודי אנגלית בלבד, לפי סעיף 8.1 (יז') לתקנון (תוכלי לשוב למתכונת לימודים רגילה בסמסטר א' תשפ"ד).
 5. עונש על תנאי- אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך ארבע השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.
 • ועדת ערעורים

מגיש ערעור: סטודנט
החלטה: אושר לסטודנטית להמשיך ללמוד את סמסטר א'
יתר עונשי וועדת משמעת נותרים על כנם


סימוכין: 271022-10

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה  {...}. הבחינה היתה חסויה, חומר העזר שהותר הוא 4 דפים ומחשבון. משך הבחינה {...}.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה המשגיחה מצאה אצלך פתק (בנוסף לארבעת דפי העזר המותרים). היא שאלה אותך מה זה והשבת לה שזה דף נוסחאות. היא אמרה לך זה שליף, ולא דף נוסחאות. כמה דקות לאחר מכן ניגשת להגיש את הבחינה והמשגיחה הבחינה שבנוסף לארבעת דפי העזר המותרים ולפתק שמצאה אצלך, יש ברשותך עוד דף עם חומר רלוונטי.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה וניסיון להעתיק ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 יח' לתקנון.
 3. עונש על תנאי - אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.4 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנה מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.
 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא התנהגות בלתי הולמת. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

ביום {...} בשעה {...}  לערך הגעתם לשער ספירים של המכללה, עם ניידת שיטור עירוני בלבוש אזרחי. {...} נהג בניידת ו- {...} ישב לידו.
בעמדת כניסת כלי הרכב עמד המאבטח {...} ובמבנה השמירה של מנהל המשמרת היה מנהל המשמרת {...}.
על פי התלונה ביקשתם מהמאבטח לפתוח לכם את מחסום חניון בית האקדמיה. המאבטח לא הבין את הבקשה וקרא למנהל המשמרת. מנהל המשמרת הגיע לברר מה העניין ואמר לכם שהוא לא יכול לפתוח לכם את מחסום החניון, ומה הסיבה לבקשה. אחד מכם ענה שבאתם לבצע ביקורת קורונה. בשלב זה הניידת עמדה כאשר מחסום שער ספירים כבר מורם (המאבטח הרים אותו כשראה ניידת וחשב שמדובר בשוטרים בתפקיד).
בשלב זה מנהל המשמרת התקשר אל המנב"ט, כדי לברר איך לפעול. המנב"ט ביקש להבין מי השוטרים ומנהל המשמרת שאל אתכם מאיזה תחנת שיטור אתם (על הניידת היה רשום שיטור עירוני). עניתם שאתם מתחנת {...} וכל אחד מכם הציג למנהל המשמרת תעודת שוטר. במקביל, המנב"ט אמר למנהל המשמרת שיבדוק אם תאמתם עם מישהו ובכל מקרה הקמפוס איננו בתחום השיפוט והסמכות של השיטור העירוני של עיריית {...}. מנהל המשמרת אמר לכם שהמנב"ט מבקש לבדוק עם מי תאמתם ושהקמפוס הוא מחוץ לתחום השיפוט שלכם. הנהג {...} חזר על כך שבאתם לבצע ביקורת קורונה ושאתם לא כל כך שואלים אותו ומתכוונים להיכנס. הנוסע {...} אמר שאם היה עכשיו אירוע במכללה אז הייתם צריכים להיכנס. מנהל המשמרת אמר לכם שהמנב"ט הורה לו לא להכניס אתכם. בשלב זה נהג הרכב נסע ונכנס לקמפוס.
המנב"ט התקשר למנהל המשמרת לבדוק מה קורה, ולאחר שדווח לו שנכנסתם הוא ביקש לנסוע אחריכם, ובמידה ואתם חונים, לקחת פרטים ולבדוק אם אתם סטודנטים. מנהל המשמרת נסע עם רכב הביטחון, מצא את הניידת חונה בחניון הסגל ליד בית האקדמיה, נכנס לבניין, ראה בכניסה את הנוסע יושב בחוץ ומעשן סיגריה, ביקש ממנו פרטים. {...} מסר את שמו. מנהל המשמרת שאל אם אתם סטודנטים ומה אתם לומדים, {...}  ענה שאתם לומדים {...}. מנהל המשמרת ביקש את שמו של הנהג, ו{...} אמר שאינו רוצה להגיד את שמו, ולכן יקרא לו לצאת.
מנהל המשמרת ביקש לראות תעודה של {...}  ולצלם אותה, אך {...}  סרב.
לאחר מס' דקות יצא הנהג, מנהל המשמרת שאל אותו לשמו והוא הזדהה. מנהל המשמרת ביקש מ{...} לצאת עם הניידת ולחנות בחניון הסטודנטים החיצוני. בשלב זה ניגשתם לניידת ויצאתם מהקמפוס.

בשיחת בירור שערכתי עם {...} ביום {...}, הוא אמר: הנהג ברכב דיבר עם המנב"ט, היה ביניהם דין ודברים ובסופו של דבר נכנסנו עם הניידת. כל השיח של המאבטח היה עם הנהג, לא איתי. אני ישבתי ליד הנהג, המאבטח ביקש ממני להזדהות בתעודת שוטר, הזדהיתי. אמרתי לו שאני סטודנט. הדין והדברים היה עם הנהג. לא שאלו אותי שום דבר ואף אחד לא התנהל מולי. לא יצרו איתי שום שיח בשום שלב. כשהוא פנה אלי בתוך המכללה עניתי לו.

בשיחת בירור שערכתי עם {...} ביום {...} הוא אמר: הזדהינו כשוטרים, הצגנו תעודות. לא אמרנו שבאנו לביקורת קורונה או לאכיפה. באנו ללמוד. אני לא יודע מאיפה הוא הבין את זה. אני לא טענתי שאני מגיע לאכוף קורונה. יכול להיות שהוא שאל מאיפה אנחנו ואמרנו מנהלת קורונה. לא דיברתי בכלל עם {...}, הוא לא הגיע למקום. דיברנו עם אדם אחד שעמד לידינו מהתחלה ועד הסוף, לא היה מישהו נוסף שהגיע. אף אחד לא אמר לי שצריך אישור כניסה עם רכב למכללה. הניידת לא יכולה לחנות בחנייה ציבורית כי יש בה ציוד ואמצעים. כבר נכנסתי פעם אחת עם הניידת למכללה ואף אחד לא אמר לי שאני צריך אישור.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיפים 5.1, 5.2 ו-5.3 לתקנון תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

על בסיס תלונה מתאריך {...} של {...}, {...}, ועל פי הסמכות המוקנית לי בתקנון משמעת-סטודנטים של מכללת ספיר (נוסח מתוקן מיום 11.3.2020) (להלן: "התקנון"), החלטתי להעמידך לדין משמעתי.
פרטי הקובלנה:
ביום {...} בשעה {...} לערך הגעת אל שער ספירים ודרשת להיכנס למכללה עם רכב, לטענתך על מנת לאסוף את סבתך בת ה-80 מהבריכה. המאבטח בשער אפשר לך להיכנס, אך נסע אחריך על מנת לבדוק אם אתה אכן אוסף את סבתך ויוצא. נכנסת למרכז ההידרותרפי, אך סבתך לא היתה שם והמאבטח דרש ממך לצאת החוצה עם הרכב ולהיכנס רגלית דרך שער תקשורת.
כאשר הגעת לשער תקשורת הצגת צילום מסך של תו ירוק שאינו בתוקף עפ"י הנחיות משרד הבריאות. המאבטחות בשער אמרו לך שהתו לא תקין ואינך רשאי להיכנס, אך אתה לא התייחסת להנחייתן ונכנסת למכללה. המאבטחות דיווחו על האירוע למנהלת המשמרת, {...}, והיא עצרה אותך וביקשה שתציג בפניה תו ירוק ותעודה מזהה. שוב הצגת צילום מסך של תו ירוק שאינו בתוקף וסירבת להזדהות. מנהלת המשמרת דרשה ממך לצאת מהקמפוס, אך אתה סירבת והתקדמת לכיוון בניין 2. מנהלת המשמרת הלכה בעקבותיך וניסתה לשדל אותך להיכנס לאתר הרמזור ולעדכן את התוקף של התו הירוק. בתגובה טענת שאפליקציית רמזור לא עובדת לך וגם האפליקציה של קופת החולים לא. מנהלת המשמרת המשיכה ללכת בעקבותיך במטרה לבקש מהמרצה שלך את פרטיך, נוכח סירובך להזדהות.
בשלב זה עצרת, טענת שמנהלת המשמרת "מזדנבת אחריך" ונעמדת מחוץ לקפיטריה בבניין 1. אי לכך מנהלת המשמרת שוחחה עם {...} ובהנחיתו הזמינה את משטרת שדרות להמשך טיפול. המאבטח שעמד בשער ספירים הגיע לסייע לה עד להגעת המשטרה, ועדכן אותה שמדובר באותו אדם שנכנס עם רכב בטענת כזב.
אמרת למנהלת המשמרת ולמאבטח ש"כבר גרמת לכך שיעיפו מפה מאבטח אחד ושהם הבאים בתור". כאשר הבנת שהמשטרה בדרך אמרת שאתה "לא הולך לעשות לעצמך פאדיחות" ויצאת לכיוון שער ספירים. כשראית את הניידת בשער ספירים התחבאת בתוך המיגונית ליד תחנת האוטובוס מול השער. השוטרים הגיעו אליך, המשיכו את הטיפול באירוע, ומסרו למנהלת המשמרת מספר אירוע, שם ותעודת זהות שלך.
תמונות מזהות שלך ממצלמות האבטחה, משלבי האירוע השונים, צורפו לתלונה.  

בשיחת בירור שערכתי עמך ביום {...}, הכחשת את המיוחס לך בתלונה. טענת שיש טעות בזיהוי ובתאריך {...}  היית בחופש ולא היית במכללה. ציינת שאתה שרוי באבל משפחתי. בנוסף אמרת: "זה מעליב לשמוע אפילו שאתם מתקשרים אלי וממציאים דברים, לא יודע מה משעמם לכם במכללה הזאתי. אתם צריכים לעשות בדק בית ומי שהמציא את זה ישלם על זה ואני גם אתפוס אותו... זה גם עילה לתביעה נגדכם, את יודעת, על הוצאת דיבה".

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך או אישור על סיום לימודים פרונטליים למשך שישה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון. עיכוב זכאות זה מצטרף לעיכוב זכאות קיים של ארבעה חודשים בגין הרשעה בעבירה קודמת.
 3. עבודות שירות במכללה בהיקף 12 שעות לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון וכל זה עד למועד קבלת הזכאות המקורי לתואר (כלומר בטרם תהיה דחיית זכאות).
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לתקנון שיש בה יסוד כלשהו של הונאה או תרמית, תוקף התנאי הוא שלוש שנים או עד קבלת התואר לפי המוקדם, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...}, השתתפת בבחינה מקוונת בקורס {...}, מועד א' סמסטר א' תשפ"ב, המרצה {...}. הבחינה התקיימה בזום בהשגחת מדור בחינות, והחלה בשעה {...}.
על פי התלונה, בשעה {...} לערך נכנסת לחדר הבחינה בזום ללא תעודה מזהה. אמרת למשגיחה שיש לך צילום ת.ז. בטלפון הנייד ורצית להציג את הצילום, אך המשגיחה, {...}, הסבירה לך שעליך להציג תעודה מקורית ביד. התווכחת עם המשגיחה כמה דקות וביקשת לדבר עם האחראית. האחראית, {...}, הסבירה לך בשנית, שללא תעודה מזהה ביד לא תוכלי להבחן. בתגובה אמרת לה: "שכך יעשו לילדים שלך", באוזני כלל הנבחנים בחדר, ולאחר מכן יצאת מהזום.

ההתנהגות המתוארת לעיל, בה את נחשדת, אינה הולמת סטודנטית במכללה ומהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. קנס של 200 ש"ח לתשלום תוך 4 חודשים מיום ההחלטה לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר בחודש מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון. למען הסר ספק עיכוב זה נוסף על העיכוב בשל הרשעה בעבירה קודמת.
 4. עונש על תנאי – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במשך שלוש השנים הבאות את עלולה להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השתתפת בשיעור בקורס חובה שנתי {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. שעת השיעור {...}.
בשיעור הראשון של הסמסטר, ביום א' באותו שבוע, המרצה ערך שיחת פתיחה קצרה עם הסטודנטים ובה הדגיש בפניהם שכלקח מהתנהלותם בסמסטר א' הוא יאלץ לאכוף ולהקפיד בנושא האיחורים, ולפיכך תלמיד שיגיע באיחור של יותר מ-20 דקות לא יורשה להיכנס לשיעור ויוכל להצטרף רק לאחר ההפסקה.
על פי התלונה, בתאריך {...}, כחצי שעה לאחר תחילת השיעור, כשהמרצה היה לקראת סיומו של תרגיל עם הכיתה, נכנסת לכיתה ופנית להתיישב. המרצה קטע את דבריו והזכיר לך את שסוכם בשיחת הפתיחה. בהתעלמות מוחלטת מדברי המרצה התיישבת, פתחת את התיק, הוצאת מחברת ובקבוק מים וארגנת לעצמך את השולחן תוך שאתה אומר "יאללה, תמשיך" ומניף את ידך בביטול.
לאחר ששאלת את המרצה מספר פעמים "למה?" וקיבלת את אותה תשובה, הרמת את קולך, נופפת בידיך לעבר המרצה והתבטאת בצורה גסת רוח כגון: "אפשר להתחיל!", "מה כואב לך להמשיך?" וכדומה. המרצה הבהיר לך מספר פעמים שהוא לא ימשיך בשיעור ושאם לא תצא החוצה הוא יצא בעצמו. היות ולא יצאת המרצה יצא, ואתה צעקת "כל הכבוד לך!", "תודה רבה באמת!".

ההתנהגות בה אתה נחשד מלמדת על זלזול במרצה, במכללה ובחבריך לספסל הלימודים.
אי ציות להנחייה של מרצה במסגרת מילוי תפקידו, הפרעה לשיעור במכללה ופגיעה בכבודו של מרצה אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיפים 5.1 ו/או 5.2 לתקנון, במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 120622-4

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} נבחנת בבחינה פרונטלית במכללה, מועד א' בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}. חומר העזר שהותר בבחינה הוא מחשבון בלבד.
עפ"י התלונה, במהלך הבחינה יצאת לשירותים כשברשותך טלפון נייד, שהית בשירותים כ-6 דקות ובמהלכן דיברת בטלפון.
בסיום הבחינה שאלת את המשגיחה מדוע קיבלת דוח משמעתי והמשגיחה השיבה לך. בתגובה טרקת את דלת הכיתה בעצבנות והיא נשברה, וכן קראת למשגיחה אחראית הבניין "שרמוטה".

החזקה ושימוש בטלפון נייד במהלך מבחן זו עבירת משמעת, וכך גם גרימת נזק לרכוש המכללה ופגיעה בכבודה של עובדת מכללה. מעבר לכך, ההתנהלות בה אתה נחשד עולה כדי אלימות מילולית.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון.
 2. פסילת מועד א'  בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח') לתקנון.
 3. פסילת קורס  {...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. כתיבת מכתב התנצלות לבוחנת - את המכתב יש לכתוב יחד עם הסניגור אשר ייצג אותך בדיון ולשלוח לשופטת המשמעת לאישור המכתב. את המכתב יש לכתוב ולשלוח תוך 14 יום מקבלת מכתב ההחלטה.
 5. קנס כספי על סך 300 ₪ , את הקנס עליך לשלם תוך 60 יום מקבלת מכתב ההחלטה, לפי סעיף 5.1 (ה') לתקנון.
 6. המשך לימודיך מותנה בקבלת סיוע ממרכז הדיקאן ומהמרכז הטכנולוגי להנדסאים - עליך ליצור קשר עם דיקאן הסטודנטים ועם בעלי תפקיד במרכז הטכנולוגי להנדסאים לקבלת סיוע וליווי עד סיום לימודיך. יש להגיש לשופטת המשמעת תוכנית ליווי סדורה תוך  חודש מקבלת מכתב ההחלטה.
 7. עונש על תנאי – אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות אתה עלול להיות מורחק לצמיתות ולאלתר מלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון. במידה והסטודנט יורשע הוא יורחק לצמיתות, ובגיליון הציונים יש לכתוב הורחק על ידי וועדת משמעת, לפי סעיף 8.5 (ב') לתקנון.
 8. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 9. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 070722-2

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} בשעה {...} לערך הגעת לשער ספירים של המכללה עם רכב מסוג {...}. ביקשת להיכנס והצגת תו נכה השייך לאמך. המאבטחת ({...}) אמרה לך שלא תוכלי להיכנס, אך את טענת שבאת לאסוף את אמך, ואת רק מורידה את חברתך שישבה לצידך ולאחר מכן תצאי. בשלב זה הגיע מנהל משמרת הביטחון ({...}) וביקש לסייע. גם לו אמרת שאת צריכה לאסוף את אמך מהמרכז ההידרותרפי שבתחומי המכללה. מנהל המשמרת חשד שאינך דוברת אמת ועל כן החליט לאפשר את כניסתך בליווי שלו עם הרכב החשמלי.
מיד עם פתיחת המחסום האצת את נסיעתך, כך שמנהל המשמרת ברכב החשמלי פיגר אחריך. הוא ראה שלא עצרת לאסוף אף אחד במרכז ההידרותרפי, אלא נסעת ישירות ובמהירות לחניון הכורכר ליד שער האקדמיה. כשהגעת לחניון עצרת את הרכב כמה מטרים אחרי הכניסה לחניון (במעבר), ואת והנוסעת שלצידך זנקתן מהרכב והתחבאתן בין כלי הרכב האחרים בצד, בזמן שמנהל המשמרת הגיע והתחיל לחפש אתכן. מספר דקות לאחר מכן חזרתן לרכב, אספתן את חפציכן ורצתן למבחן תוך שאתן מסתכלות לכל הצדדים. פרטים אלה נקלטו במצלמת האבטחה של המכללה.
מנהל המשמרת דיווח על האירוע למשטרת ישראל ולמקום הגיעה ניידת שאספה את הפרטים. השוטר שוחח בטלפון עם אמך (בעלת הרכב), שהודתה ש"מיהרת למבחן" (מספר האירוע המשטרתי {...}).
לאחר שיצאת מהמבחן והבנת שנתפסת, עצרת בשער היציאה וביקשת את סליחתה של המאבטחת במקום.

ההתנהגות בה את נחשדת אינה הולמת סטודנטית במכללה (לשון ממעיטה ומקלה), ומהווה עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 ג' לתקנון
 2. קנס כספי בגובה 1000 שח', לתשלום עד ה- {...}, לפי סעיף 8.1 יא' לתקנון.
 3. מניעת זכות להעסקה במכללה, בכל תפקיד, לתקופה של חמש שנים, לפי סעיף 8.1 יג' לתקנון.
 4. עונש על תנאי - אם תורשעי בכל עבירה משמעתית נוספת במשך שלוש השנים הבאות, את עלולה להיות מורחקת לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 210722-6

 • סיבת הזימון:

במהלך שנת הלימודים תשפ"ב, בהיותך סטודנט שנה {...} במחלקה {...}, השתתפת בפרויקט {...}, לצורך קבלת מלגת לימודים. במסגרת הפרויקט קיבלת שני חניכים בגיל תיכון ונדרשת לתת להם חונכות של ארבע שעות שבועיות.
בתאריך {...}, {...}, מנהלת צוות {...}, דיווחה ל{...}, דיקן הסטודנטים במכללת ספיר, כי בשיחה של הרכזת הממונה עליך עם החניכים, התברר לרכזת שלמרות שדיווחת על שעות חונכות הן לא התקיימו, והדיווחים שמסרת היו כוזבים. בשיחת בירור ש{...}קיימה איתך בתאריך {...} הודית כי דיווחת דיווחי שקר. מתוך 101 שעות שדיווחת, לפחות 30 שעות שדיווחת בחודשים {...} היו שעות שלא ביצעת בפועל. אי לכך נדרשת להחזיר ל{...} 2575 ₪. על פי הדיווח שנמסר לי, הכסף אכן הוחזר על ידך.

המעשים בהם אתה נחשד מעוררים, לכאורה, חשש לביצוע עבירות מרמה או הונאה לפי פרק יא' לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
מסירה ביודעין של ידיעה כוזבת, ו/או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בקשר ללימודים במכללה, לרבות מעשה כאמור לצורך קבלת מלגה לצורך לימודים במכללה, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. ביצוע 30 שעות עבודות שירות ללא תמורה לתועלת הקהילה.  עליך לבחור גוף חיצוני, ראשית לאשר אותו על ידי ועדת משמעת, להפיק אישור חתום על ידי הגורם המפקח מדי חודש על ביצוע השעות, עד לתאריך ה- {...}, לפי סעיף 8.1 יב' לתקנון.
 3. מניעת זכות להעסקה במכללה לצמיתות, לפי סעיף 8.1 יג'.
 4. עונש על תנאי- אם תורשע בכל עבירה משמעתית נוספת לפי התקנון במשך שלוש השנים הבאות, אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנתיים מהלימודים במכללה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בכל שנות לימודיך בספיר, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

סימוכין: 251022-06

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} השאלת ציוד ממחסן קולנוע לטובת צילום תרגיל, ובתאריך {...} החזרת את הציוד. בעת הזיכוי על הציוד המחסנאי הבחין בנזק ל{...}. המחסנאי אמר לך כי אינו מזכה את כרטיסך בגין המצלמה עד לשליחתה לתיקון במעבדה, וכי עלות התיקון תחול עליך. שווי הנזק של תיקון ה{...} הינו 1170 ₪.
לתלונה צורפו טופס השאלה, צילום הנזק בתאריך {...}, וחשבונית עלות התיקון.

יובהר כי בעת השאלת ציוד ממחסן הקולנוע, חתמת על הצהרה כדלקמן: "אני מאשר שקיבלתי את הציוד הנ"ל. בדיקת תקינותו ושלמותו של הציוד המושאל הינה על אחריותי ואיידע את המחסנאי על כל פריט תקול או חסר בטרם עזיבתי את אזור הבדיקות מול המחסן. ..."

הפרת התחייבויות לגבי ציוד שהושאל לך על ידי המכללה לצורך לימודיך, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 לתקנון.
 2. קנס כספי בגובה 585 ₪ (מחצית מעלות תיקון ה{...} – 1170 ₪), לתשלום עד ה- {...}, לפי סעיף 8.1 יא' לתקנון.
 3. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.7 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, תחויב בקנס כספי של יתרת סכום עלות התיקון בגין העבירה הנוכחית (585 ₪) ובתשלום עלות הנזק בעבירה החדשה, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. עונש על תנאי – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת לפי סעיף 5.7 לתקנון במשך שלוש השנים הבאות, תישלל ממך האפשרות לשאול ציוד ממחסן הקולנוע לצמיתות, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3 (ג) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם, לפי סעיף 28.1 לתקנון.

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הסדרי טיעון. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


סימוכין: 0722-1

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו חומר עזר אסור בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}, סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.

סימוכין: 0722-2

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

שלח לסטודנטית אחרת בקורס את עבודתו המוגמרת, בבוקר ההגשה. בקורס שנתי "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(ח) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.

סימוכין: 0722-3

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותה טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.

סימוכין: 0722-4

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותה טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.     

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.

סימוכין: 0722-5

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.

סימוכין: 0722-6

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.     

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.

סימוכין: 0722-7

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס {...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.     

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.

סימוכין: 1022-1

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1022-2

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1022-3

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}, היה ברשותך חומר עזר אסור - 2 דפי עזר במקום 2 עמודים.  

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1022-4

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו.ה טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב.
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1022-5

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. פסילת מועד ב' בקורס "{...}", סמסטר ב' תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1022-7

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1022-6

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב
 3. עונש על תנאי: פסילת קורס, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 4. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1122-1

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.

היה ברשותו טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.
 3. פסילת מועד א' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}.
 4. עונש על תנאי: פסילת קורס והרחקה לסמסטר, במידה ויורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון.

סימוכין: 1222-01

 • העובדות: במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם.ת בעובדות הבאות:

היה ברשותה טלפון נייד דולק בניגוד להנחיות, בבחינה פרונטלית שהתקיימה בתאריך {...}, מועד ג' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב, המרצה {...}. הסטודנטית שהתה עם הטלפון בשירותים במשך 5 דקות.

 • גזר הדין: העונשים שיוטלו על הנאשם.ת לאחר הרשעתו.ה:
 1. נזיפה חמורה
 2. פסילת מועד ג' בקורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב.
 3. פסילת קורס "{...}", סמסטר קיץ תשפ"ב.
 4. עונש על תנאי: הרחקה לסמסטר, במידה ותורשע בעבירה נוספת לפי סעיף 5.4(א) או 5.4(ב) לתקנון, בתוקף לשלוש שנים.
 5. שלילת פרס לימודים ו/או מלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות, בגין שנה"ל תשפ"ב בה בוצעה העבירה, לפי סעיף 8.3(ג) לתקנון 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא העתקה או הכנה במשותף. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תשפ"א.
בבדיקת העבודות המרצה הבחינה שאתה ועוד שני סטודנטים בקורס הגשתם עבודות זהות.
על פי התלונה, בכל קובץ סדרו את המרכיבים בצורה שונה אך בדיקה של כל מרכיב לגופו מלמדת שזו העתקה.
בנוסף, בשלושת העבודות כשעוברים למצב הדפסה, בעמוד הראשון ("____") מופיע השם ___ . כמו כן בשלושת הקבצים מופיעים מרכיבים מיותרים באותם שמות וצבעים.

בשיחה איתך טענת ששלושתכם למדתם אצל מורה פרטי ____ (יוער שהוא היה סטודנט בספיר ולמד את הקורס האמור אצל המרצה לפני מספר שנים). אמרת שהכנתם את העבודות יחד איתו והשתמשתם בקבצים שהיו ברשותו.

הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר, בניגוד להנחיות, אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1.  נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי  סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות במבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, מועד א' סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של 3 סטודנטים אחרים בקורס.
מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה.
הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לצמיתות בגין עבירות משמעתיות הכרוכות בחוסר יושר ו/או הפרת הכללים האקדמיים, כשתוקף התנאי עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שקיימתי איתך הודית כי נעזרת באחרים בהכנת העבודה ואף כתבו עבורך חלקים. בנוסף, לאחר שיחתנו עדכנת אותי כי אחותך סרקה עבורך את העבודה והיא סרקה מרכיבים לא שלך אלא של מישהו אחר.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 5 שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. חיוב בעבודות שירות ללא תמורה לתועלת המכללה או הקהילה בהיקף של 50 שעות שיבוצעו עד תום סמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ב. _________. ככל שיתברר כי אין אפשרות לשילובך בעבודות שירות יוחזר התיק לדיון נוסף בוועדה להשלמת דיון בנושא העונש. המכללה לא תעניק תעודה או אישור עד לסיום ביצוע עבודות השירות.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי חלקים בעבודה הכנת במשותף עם אחרים.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1.  נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו.
 5.  שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי נעזרת באחרים בעת הכנת העבודה, אולם לא רצית לומר במי נעזרת.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. חיוב בעבודות שירות ללא תמורה לתועלת המכללה או הקהילה בהיקף של 20 שעות שיבוצעו עד תום סמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ב. ___________. המכללה לא תעניק תעודה או אישור עד לסיום ביצוע עבודות השירות במלואן.
 7. קנס כספי בגובה של 150 ₪ לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 8. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בארבעה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.
הרשעה קודמת: לחובתך הרשעה קודמת בגין הגשת עבודה שהועתקה מאחר. אתה לומד במכללה תחת אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בארבעה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים.
בשיחת בירור שהקובלת קיימה איתך ועם בן דודך הלומד גם הוא את הקורס, טענתם כי בן דודך העתיק ממך את העבודה ללא רשות ואף שלח את העבודה המועתקת לשני סטודנטים נוספים מהכיתה.
אלא שהחלקים הזהים בעבודתך מופיעים גם בעבודות של סטודנטים אחרים (לפחות חמישה נוספים) מהכיתה, שאיתם לא היה לך קשר לטענתך, וגם בן דודך ושני הסטודנטים הנוספים טוענים שלא שלחו להם את עבודתך. אי לכך קיים חשד כי עבודתך אינה מקורית, אלא חלקים ממנה הועתקו מהאינטרנט/ מעבודה אחרת/ ממקור אחר.

הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.
הרשעה קודמת: לחובתך הרשעה משמעתית קודמת ____ בגין ניסיון הונאה בבחינה: הכנסת טלפון לבחינה וניסיון לצלם את המבחן על מנת להיעזר באחר; והפעלת לחץ על משגיח תוך ניסיון לשחדו, על מנת לבצע הונאה. אתה לומד במכללה תחת אזהרת הרחקה לצמיתות על תנאי.

 • החלטה:

לפיכך, הנני מזכה את הסטודנט מן העבירה שיוחסה לו. אדגיש, אין מדובר בזיכוי שמשמעו קביעה לפיה לא בוצעה העבירה, אלא זיכוי מחמת הספק.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית מקוון (60% מהציון) בקורס חובה שנתי, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה _____. המבחן ניתן בתאריך _____ ל-48 שעות, הגשה ביחידים. הנבחנות נדרשו לצרף טופס הצהרת מקוריות וכך עשית.
הנחיות למבחן והסבר לגבי טוהר הבחינות ניתנו בכיתה. בנוסף, בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר, כלהלן:

 1. אין להעתיק – המבחן הוא יחידני. מבחנים שיחשדו כזהים יפסלו והסטודנטיות יועלו לוועדת משמעת.
 2. הבחינה היא בחומר פתוח הכולל את חומרי הקריאה שצוינו בסילבוס וסיכומי שיעור בלבד. אין להיעזר במנועי חיפוש באינטרנט (יש להתבסס על חומרי השיעורים והתרגולים בלבד).
 3. הבחינה מיועדת לבדוק את היכרותכן עם נושאי הלימוד ועליה להיות מקורית ועצמאית. שימו לב: יש לנסח את התשובות במילים שלכן. העתקה של שורות ופסקאות מסיכומים, אתרי אינטרנט, ספרים או כל חומר אחר תגרור לפסילת המבחן.

בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי תשובותייך לשאלות 6, 9, ו-10 זהות לתשובות של סטודנטית אחרת בקורס (באותן שאלות).
בשיחת בירור שערכתי איתך, טענת כי הסטודנטית השנייה פנתה אליך בווטסאפ סמוך למועד ההגשה ואמרה לך שנתקע לה המחשב. היא שלחה לך את התשובות שלה בקובץ וורד בווטסאפ, ביקשה ממך להכין לה דף שער והצהרת מקוריות, נתנה לך את השם משתמש והסיסמה שלה ללי-מוד וביקשה ממך להגיש עבורה את הבחינה. אלא שלטענתך, במקום להעלות את הקובץ שהיא שלחה לך, העלית בטעות קובץ טיוטה שלך שעבדת עליו, ומכאן הזהות בחלק מהתשובות. ביקשתי ממך לשלוח לי את הקובץ שהסטודנטית השנייה שלחה לך, וכאשר בדקתי אותו מצאתי שהתשובות שלה לשאלות 6, 9 ו-10 אכן שונות משלך, אך התשובות שלכן לשאלות 2 ו-4 זהות, או לכל הפחות דומות מאד למעט מיליות קישור.

פתרון מבחן במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות; העתקה מאחר; והידברות במהלך מבחן עם נבחנת אחרת – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת ועדת משמעת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת הקורס ________
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית מקוון (60% מהציון) בקורס חובה שנתי, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה _____. המבחן ניתן בתאריך _____ ל-48 שעות, הגשה ביחידים. הנבחנות נדרשו לצרף טופס הצהרת מקוריות וכך עשית.
הנחיות למבחן והסבר לגבי טוהר הבחינות ניתנו בכיתה. בנוסף, בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר, כלהלן:

 1. אין להעתיק – המבחן הוא יחידני. מבחנים שיחשדו כזהים יפסלו והסטודנטיות יועלו לוועדת משמעת.
 2. הבחינה היא בחומר פתוח הכולל את חומרי הקריאה שצוינו בסילבוס וסיכומי שיעור בלבד. אין להיעזר במנועי חיפוש באינטרנט (יש להתבסס על חומרי השיעורים והתרגולים בלבד).
 3. הבחינה מיועדת לבדוק את היכרותכן עם נושאי הלימוד ועליה להיות מקורית ועצמאית. שימו לב: יש לנסח את התשובות במילים שלכן. העתקה של שורות ופסקאות מסיכומים, אתרי אינטרנט, ספרים או כל חומר אחר תגרור לפסילת המבחן.

בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי תשובותייך לשאלות 6, 9, ו-10 זהות לתשובות של סטודנטית אחרת בקורס (באותן שאלות).

בשיחת בירור שערכתי איתך, טענת כי בסמוך למועד ההגשה נתקע לך המחשב. לכן פנית לסטודנטית השנייה בווטסאפ, שלחת לה את התשובות שלך בקובץ וורד, ביקשת ממנה להכין לך דף שער והצהרת מקוריות, נתת לה את השם משתמש והסיסמה שלך ללי-מוד וביקשת ממנה להגיש עבורך את הבחינה. אלא שלטענתך, במקום להעלות את הקובץ ששלחת לה, היא העלתה בטעות קובץ טיוטה שלה שעבדה עליו, ומכאן הזהות בחלק מהתשובות. ביקשתי ממך לשלוח לי את הקובץ "המקורי" שלך, ששלחת לסטודנטית השנייה, וכאשר בדקתי אותו מצאתי שהתשובות שלך לשאלות 6, 9 ו-10 אכן שונות משלה, אך התשובות שלכן לשאלות 2 ו-4 זהות, או לכל הפחות דומות מאד למעט מיליות קישור. לטענתך בכתיבת המבחן השתמשת רק בסיכומי שיעור שכתבת בעצמך במהלך השיעורים.
כאשר שאלתי אותך האם כתבת את המבחן בעברית בעצמך, ענית שבמשפטים שהתקשית בהם ביקשת עזרה מבעלך שהעברית שלו טובה משלך, ובמילים מסוימות שמאד התקשיתם נעזרתם בגוגל טרנסלייט.

פתרון מבחן במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות; העתקה מאחר; והידברות במהלך מבחן עם נבחנת אחרת – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת ועדת משמעת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת הקורס ________
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.1 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי הסטודנטים.ות קיבלו ארכה להגשת העבודה בעקבות הקורונה והמצב הביטחוני.

אותה עבודה הוגשה על ידך באותו יום גם בקורס אחר – {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המרצה {...} זיהתה כי תלמיד נוסף בקורס הגיש עבודה זהה לשלך, ואי לכך זומנת לוועדת משמעת בחשד להגשת עבודה מועתקת.

בתאריך {...} ניתן פסק דין בעניינך, הקובע כי העתקת את עבודתו של תלמיד אחר ויש לפסול אותה.
היות ונפסק (בין היתר על סמך הודאתך), כי העבודה הינה מועתקת ולפיכך פסולה, מוגש נגדך כתב הקובלנה דנן בבקשה לפסילת ציונך גם בקורס של {...}.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה, לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 3. עונש ההרחקה על תנאי לסמסטר בגין הרשעה בעבירת הונאה נוספת, שהושת בפסק הדין מיום {...} יוותר על כנו.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, מטלה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}.
בבדיקת העבודות שלכן מצאה המתרגלת כי תשובותיכן לשאלות 3 ו-4 (מתוך 4 שאלות בסה"כ) זהות לחלוטין.
בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר: "יש לשים דגש על כללי הכתיבה האקדמית"; בכל מקרה של חשד להעתקת העבודה או חלקים ממנה (ובכלל זה משפטים מועתקים) מן האינטרנט או מכל מקור אחר – יעמוד הסטודנט בפני ועדת משמעת".
הובהר לסטודנטים.ות כי ההגשה ביחידים. יוער, כי קיבלתן ארכה להגשת העבודה.

הגשת עבודה שחלקה מועתק, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

הקובלת בהגינותה הרבה הסכימה לזיכוי, נוכח הראיות שהוצגו בדיון. למעשה, התקבלה עמדתך, לפיה עשית את העבודה באופן עצמאי. הנני מזכה אותך מביצוע העבירה.


 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשתן, כל אחת בנפרד, מטלה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}.
בבדיקת העבודות שלכן מצאה המתרגלת כי תשובותיכן לשאלות 3 ו-4 (מתוך 4 שאלות בסה"כ) זהות לחלוטין.
בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר: "יש לשים דגש על כללי הכתיבה האקדמית"; בכל מקרה של חשד להעתקת העבודה או חלקים ממנה (ובכלל זה משפטים מועתקים) מן האינטרנט או מכל מקור אחר – יעמוד הסטודנט בפני ועדת משמעת".
הובהר לסטודנטים.ות כי ההגשה ביחידים. יוער, כי קיבלתן ארכה להגשת העבודה.

הגשת עבודה שחלקה מועתק, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס הבחירה {...} , לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס הבחירה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי סטודנט אחר בקורס, הגיש קובץ PDF שלך. היא כתבה לו כי אולי התבלבל, משום שנדרש להגיש קובץ {...}. לאחר בירור עם ראש המגמה, המרצה אישרה לחברך להגיש את הקובץ הנכון באיחור. בתגובה הוא שלח לה קובץ זהה לחלוטין לעבודה שלך. המרצה בדקה ומצאה שהעבודה נעשתה על בסיס של סטודנטית ממגמה אחרת בשם {...}. יוער, כי העבודה ברמה גבוהה בהרבה ממה שהמרצה לימדה בקורס.
בעקבות הממצאים הנ"ל המרצה חזרה ובדקה את עבודתך ומצאה כי אכן היא נעשתה ע"י {...}, הוכנה על הבסיס שלה, כולל הפרטים שלה.

יובהר כי עבודתך האמורה, הנחשדת כמועתקת, הוגשה לבדיקה גם בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה, וכך גם מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה על ידו.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. פסילת העבודה {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 5. פסילת הקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים למשך שנת תשפ"ב וזאת בהתאם לסעיף 8.1(כג) לתקנון המכללה.
 7. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 8. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום חזרתך ללימודים בתוכנית.
 9. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה ב {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הגשת קובץ PDF של סטודנט אחר מהקורס בשם {...}. היא כתבה לך כי אולי התבלבלת, משום שנדרשת להגיש קובץ מסוג אחר. לאחר בירור עם ראש המגמה, המרצה אישרה לך להגיש את הקובץ הנכון באיחור. בתגובה שלחת לה קובץ זהה לחלוטין לעבודה של אותו סטודנט {...}. המרצה בדקה ומצאה שהעבודה נעשתה על בסיב של סטודנטית ממגמה אחרת בשם {...}. יוער, כי העבודה ברמה גבוהה בהרבה ממה שהמרצה לימדה בקורס.
בעקבות הממצאים הנ"ל המרצה חזרה ובדקה את עבודתו של {...} ומצאה כי אכן היא נעשתה ע"י {...}, הוכנה על הבסיס שלה שלה, כולל הפרטים שלה.

יובהר כי עבודתך האמורה, הנחשדת כמועתקת, הוגשה לבדיקה גם בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.

הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. פסילת העבודה {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 5. פסילת הקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים למשך שנת תשפ"ב לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון.
 7. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 8. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום חזרתך ללימודים בתוכנית.
 9. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 10. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...} והובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי הסטודנטים.ות קיבלו ארכה להגשת העבודה בעקבות הקורונה והמצב הביטחוני (וכן קיבלת ארכה נוספת עקב מחלה).

אותה עבודה הוגשה על ידך באותו יום גם בקורס אחר – {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המרצה {...} זיהתה כי העבודה הועתקה מקובץ אחר, ואי לכך זומנת לוועדת משמעת בחשד להגשת עבודה מועתקת.

בתאריך {...} ניתן פסק דין בעניינך, הקובע כי הגשת עבודה מועתקת ויש לפסול אותה.
היות ונפסק כי העבודה הינה מועתקת ולפיכך פסולה, מוגש נגדך כתב הקובלנה דנן בבקשה לפסילת ציונך גם בקורס של {...}.

הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה בקורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתעודת גמר/דיפלומה בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. העונשים שהוטלו בהחלטה מיום {...} יוותרו על כנם.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.  {...}. העבודה ניתנה בתאריך {...}, הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי מספר פסקאות בעבודתך זהות לפסקאות בעבודתה של תלמידה אחרת בקורס.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).

הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או נכתב ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מטלה מסכמת (100% מהציון) בקורס חובה שנתי {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...} . יוער, כי תאריך ההגשה המקורי היה {...}  וקיבלת ארכה לבקשתך.
כאשר המרצה בדקה את הקבצים {...} , היא התרשמה שהם ברמה גבוהה יותר ממה שראתה במהלך הסדנא בה נעשים תוצרי הסדנא, ומעבר למה שנלמד בסדנא. מכאן התעורר חשדה שלא ביצעת את העבודה בעצמך. היא ערכה איתך מפגש הגנה מוקלט בזום. בשיחה שאלה אותך שאלות הבנה בסיסיות, בהן על פי התלונה לא הצגת הבנה או ידע של מי שהכין את תוצרי הסדנא. כאשר אמרת למרצה שנעזרת במורה פרטי במהלך הכנת החומר היא הבהירה לך שזה בסדר מבחינתה להיעזר במורה, אך אתה חייב לדעת להסביר ולהציג את התוצרים שהגשת, לדעת מהם השלבים בהם עבדת ומהו תהליך העבודה בפרויקט. המרצה התרשמה כי לא הכנת את התוצרים בעצמך אלא הם הוכנו ע"י אדם אחר.

הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

לפיכך, כאמור, אתה מזוכה מכל אשמה במקרה זה.
כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.


 

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפת במבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר א' תשפ"א.
בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי המבחן שלך זהה לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס, וביתר דיוק – פשוט העליתם את אותו קובץ סרוק.
בשיחה עם הסטודנט השני הוא הודה כי שלחת לו את הבחינה הסרוקה שלך, וטען כי העלה בטעות את הקובץ שלך במקום את הבחינה שלו. יוער כי שלחת לו את הקובץ בווטסאפ בשעה 19:52, הגשת את הבחינה בשעה 20:06, והוא הגיש בשעה 20:14.

הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בשלושה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. פסילת מועד א' מתן ציון 0.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בשלושה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
עוד צוין בתלונה, כי העבודה שהוגשה אינה הולמת את ההנחיות ואת חומרי הקורס ולא ברור האם סטודנטית בקורס כתבה אותה. המרצה כתב בגוף העבודה: "רוב העבודה לא רלוונטי לחומר שנלמד. אין כל התייחסות להנחיות, לא מבחינת אורך, תוכן, או כל בחינה אחרת".
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).

הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה"  שמספרו – 030-4101688-01 וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כ) ו-(כא) לתקנון.
 4. הרחקה בפועל מן הלימודים במכללה למשך סמסטר לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון. הרחקה זו מוטלת במצטבר להרחקה קודמת שהוטלה בועדה קודמת.
 5. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 • ועדת ערעורים

הערעור נדחה העונש נשאר על כנו.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקובץ שהגשת זהה לחלוטין לקובץ שהגיש סטודנט אחר בקורס. בנוסף, עבודתך כללה מידע שהמרצה לא לימדה בכיתה ונראה כי היא הוכנה על ידי גורם מקצועי.
הקובלת שוחחה עם הסטודנט השני. הוא אמר לה שעשה את העבודה עם מורה פרטית. המורה הצטרפה לשיחה ואמרה שאכן עשתה איתו את העבודה ועבדה בתשלום גם איתך, לכן הקבצים זהים.
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי  לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. הפעלת עונש מותנה של הרחקה לשנה שהוטל בהחלטה קודמת לפי סעיף 8.4(ב) לתקנון. ההרחקה תהא למשך שנת הלימודים תשפ"ב.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטה ועדת ערעורי משמעת:

חלופה להרחקה לשנה:
הגבלת מס' נקודות לימוד, לקורס אחד בסמסטר א' תשפ"ב
 
שיחה עם ראש היחידה לליווי סטודנטים מהמגזר הערבי, עם חזרתך ללימודים בשנת הלימודים תשפ"ג.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה מקוונת (100% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. משך הבחינה היה שעתיים והיא היתה עם חומר פתוח.
בעת בדיקת המבחנים חשד המרצה כי המבחן שלך אינו פרי עבודתך העצמאית. אי לכך ולאחר התייעצות עם הקובלת הוא ערך לך מפגש הגנה בזום, והקליט את המפגש. במהלך המפגש, שהתנהל עם חומר פתוח הוא שאל אותך הן שאלות מחומר הבחינה, הן שאלות הנוגעות למילים בהן בחרת להשתמש בבחינה (כמו למשל המילה "אמביוולנטי"), והן שאלה מהחומר שלא הופיעה בבחינה. לא ידעת לענות על אף שאלה. בדקה 21:33 להקלטת המפגש הודית בעבירה ואמרת: "במבחן קיבלתי עזרה".
הגשת מבחן שלא אתה פתרת, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. קנס כספי בשיעור 300 ₪ לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 4. מניעת זכות להעסקה במכללה במשך חמש שנים מיום מתן החלטה זו לפי סעיף 8.1(יג) לתקנון.
 5. הרחקה בפועל ללימודים מהמכללה למשך שנת הלימודים תשפ"ב לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו בתוספת:

עם חזרתך ללימודים, עליך להיפגש עם ראש היחידה לליווי הסטודנט מהמגזר הערבי או מי מטעמו , שיחת הכנה חזרה ללימודים לאחר הרשעת ועדת משמעת.


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר ב' תשפ"א, המבחן ניתן ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחנים הבחין המתרגל, כי המבחן (כמעט) שלך זהה למבחן של סטודנטית אחרת בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך, הודית כי שלחת לסטודנטית השנייה את פתרון המבחן שלך כדי שתתן לך משוב בטרם תגיש אותו.
פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר, העזרות באדם אחר במהלך מבחן בניגוד להנחיות, או הדברות עם נבחן אחר – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו

בקשת וועדת ערעורי משמעת מרמ"ח , לאפשר לסטודנט ללמוד שני קורסים שאחד הינו תנאי לשני, לאור ההנחה כי הסטודנט למד את תכני הקורס בתשפ"א , הגיש מטלות הקורס ולא נחשד בעבירות משמעת נוספות בקורס זה. על הסטודנט לעמוד בכל חובות הקורס בתשפ"ב (עבודות, תרגילים, בחנים וכו..).


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת תרגיל (2% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר קיץ תשפ"א, הגשה ביחידים. במסגרת הקורס הסטודנטים.ות מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחין שעבודתך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, ולמעשה הגשתן את אותו הקובץ, בשינוי שם התלמידה. זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס (צילומי מסך צורפו לתלונה). הסטודנטית השנייה העבירה לך את הקובץ שלה ואת הגשת את אותו הקובץ (יש שינוי מזערי בקובץ, הקובץ היה פתוח אצלך כ-9 דקות).
יוער, כי זו הפעם השלישית שאת לומדת את הקורס והיה מצופה ממך לדעת את הכללים.
בשיחת זום שהמרצה ניהל אתכן הכחשתן בהתחלה את המיוחס לכן אך הוא הראה לכן הוכחות כי זה אכן אותו קובץ.
בשיחת בירור שקיימתי אתך טענת כי פתרתן יחד כמחצית מהעבודה. לאחר מכן הסטודנטית השנייה כתבה לך כי החליטה לא להגיש את העבודה בגלל שבתה בת השנה חלתה. לטענתך, בגלל שאתן חברות ורצית לעזור לה, השתמשת בשם המשתמש והסיסמה שלה, שנתנה לך בנסיבות אחרות, והגשת את העבודה בשמה ללא ידיעתה (למעשה הגשת את העבודה שלך בשינוי השם). לשאלתי מדוע מלכתחילה התחלתן לפתור את העבודה יחד למרות שההנחיה היתה הגשה ביחידים, אמרת ששכחת שזו ההנחיה.
פתרון עבודה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות; הגשת עבודה שהועתקה;  כתיבת עבודה עבור סטודנטית אחרת; ושימוש ללא רשות בשם וסיסמה של סטודנטית אחרת, תוך למעשה התחזות לאותה סטודנטית – אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הגבלת לימוד קורסים בתשפ"ב לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 4 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת תרגיל (2% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר קיץ תשפ"א, הגשה ביחידים. במסגרת הקורס הסטודנטים.ות מתבקשים להגיש 7 עבודות במשקל כולל של 15% מהציון הסופי.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחין שעבודתך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, ולמעשה הגשתן את אותו הקובץ, בשינוי שם התלמידה. זאת למרות האזהרות שניתנו בשיעור בעל פה ולמרות האזהרות שרשומות באתר הקורס (צילומי מסך צורפו לתלונה). הסטודנטית השנייה העבירה לך את הקובץ שלה ואת הגשת את אותו הקובץ (יש שינוי מזערי בקובץ, הקובץ היה פתוח אצלך כ-9 דקות).
יוער, כי זו הפעם השלישית שאת לומדת את הקורס והיה מצופה ממך לדעת את הכללים.
בשיחת זום שהמרצה ניהל אתכן הכחשתן בהתחלה את המיוחס לכן אך הוא הראה לכן הוכחות כי זה אכן אותו קובץ.
בשיחת בירור שקיימתי אתך טענת כי פתרתן יחד כמחצית מהעבודה. לאחר מכן החלטת לא להגיש את העבודה כי בתך בת השנה חלתה. לטענתך הסטודנטית השנייה השתמשה בשם המשתמש והסיסמה שלך, שנתת לה בנסיבות אחרות, והגישה את העבודה בשמך ללא ידיעתך (ולמעשה הגישה את העבודה שלה בשינוי השם).
פתרון עבודה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות ו/או הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחנים הבחין המתרגל, כי המבחן שלך (כמעט) זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך, הודית כי הסטודנט השני שלח לך את פתרון המבחן שלו כדי שתתני לו משוב בטרם יגיש אותו. לטענתך הגשת בטעות את הפתרון שלו במקום את שלך. לבקשתי שלחת לי את הפתרון "המקורי" שלך, אשר לא הוגש. יוער כי לא נתת לסטודנט השני הערות למעט זה שכתבת לו שזה נראה לך טוב מאד.
הגשת מבחן שהועתק; פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר בניגוד להנחיות; סיוע בכתיבת מבחן עבור סטודנט/ית אחר/ת; או הדברות עם נבחן אחר – כל אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות והנבחנים.ות התבקשו לצרף  הצהרת מקוריות.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה כי תשובות לשתי שאלות במבחן שלך כמעט זהות לתשובותיה של סטודנטית אחרת בקורס (לרבות משפטים זהים מילה במילה). בנוסף, תשובה לשאלה נוספת במבחן שלך כמעט זהה לתשובתו של סטודנט אחר בקורס (לרבות משפטים זהים במילה במילה).
כאשר שוחחתי איתך בניסיון לברר את התלונה, ביקשת לדבר עם הסניגורית מטעם אגודת הסטודנטים.
הגשת מבחן שחלקו הועתק; פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר בניגוד להנחיות; מתן מבחן לסטודנט/ית אחר/ת לצורך העתקתו על ידו/ה; כתיבת מבחן או סיוע בכתיבת מבחן עבור סטודנט/ית אחר/ת – כל אלה עבירות משמעת חמורות.

 •  החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בחמישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. קנס כספי בשיעור של 300 ₪ בהתאם לסעיף 8.1(יא) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות והנבחנים.ות התבקשו לצרף  הצהרת מקוריות.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה כי המבחן שלך כמעט זהה למבחן של סטודנטית אחרת בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת כי הסטודנטית השנייה היתה במצוקה וסייעת לה, דיברתם על התשובות שלך וכיוונת אותה. לשאלתי האם היה לך ברור שההגשה של המבחן היא ביחידים, אמרת שכן.
השוויתי את המבחנים שלכם ומצאתי כי התוכן שלהם זהה למעט שינויי נוסח קלים. קיימים גם משפטים זהים מילה במילה.
מתן מבחן לסטודנט/ית אחר/ת לצורך העתקתו על ידו/ה, כתיבת מבחן או סיוע בכתיבת מבחן עבור סטודנט/ית אחר/ת, וכן פתרון מבחן ביחד עם אדם אחר בניגוד להנחיות - אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות והנבחנים.ות התבקשו לצרף לו הצהרת מקוריות.
בעת בדיקת המבחנים הבחינה המרצה כי המבחן שלך כמעט זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת כי היית במצוקה בשל נסיבות אישיות ונעזרת בסטודנט האחר. ציינת כי שוחחתם בטלפון והוא "כיוון" אותך. עוד ציינת כי בשיעור שלפני המבחן המרצה אמרה שאין לה בעיה שהסטודנטים יידונו אחד עם השני, רק לא יכתבו מילה במילה אותו דבר.  
השוויתי את המבחנים שלכם ומצאתי כי התוכן שלהם זהה למעט שינויי נוסח קלים. קיימים גם משפטים זהים מילה במילה.
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בחמישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. קנס כספי בשיעור של 300 ₪ בהתאם לסעיף 8.1(יא) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הגשה בזוגות. הסטודנטים התבקשו למלא הצהרת מקוריות ולצרפה כנספח לעבודה, אך את ושותפתך לעבודה לא עשיתן זאת.
בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל, כי עבודתכן, ברובה, דומה דמיון רב מאד לעבודה של זוג אחר. מכאן התעורר חשד כי עבודתכן לא נעשתה באופן עצמאי על ידכן.
הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או עבודה שנכתבה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי  סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום או אישור שווה ערך למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (י"ד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הגשה בזוגות. הסטודנטים התבקשו למלא הצהרת מקוריות ולצרפה כנספח לעבודה, אך את ושותפתך לעבודה לא עשיתן זאת.
בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל, כי עבודתכן, ברובה, דומה דמיון רב מאד לעבודה של זוג אחר. מכאן התעורר חשד כי עבודתכן לא נעשתה באופן עצמאי על ידכן.
הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או עבודה שנכתבה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתכן המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי  סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי מספר פסקאות בעבודתך זהות לפסקאות בעבודתה של תלמידה אחרת בקורס.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שחלקה הועתק ו/או נכתב ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. חברך ואתה, כל אחד בנפרד
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקבצים שהגשתם זהים. בכל קובץ שינו דברים מינוריים, אך התוכניות זהות.

הקובלת קיימה איתכם שיחות בירור. חברך אמר לגביך: "שאל אותי שאלות, הסברתי לו איך לעשות, לא עשיתי לו את העבודה והוא לא עשה לי, לא שלחתי לו את העבודה שלי".
אתה אמרת: "נעזרתי ב{שם החבר} ובעוד כמה אנשים, לא ידעתי שזו בעיה להיעזר באנשים. באותו זמן של העבודה היה לי גם מבחן בקורס אחר, העדפתי להתמקד בזה. המטרה שלי היתה להשקיע כמה שיותר בחישוב סטטי וכמה שפחות בכל השאר. השקעתי את המקסימום שיכולתי, ביחס לעוד מבחנים שהיו לי באותו זמן. אני ישבתי ליד {שם החבר}, עשיתי לידו כמה נושאים שהייתי פחות חזק בהם, בעיקר בסוף של העבודה".
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, הינה עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו. משמעות עונש זה היא אינך מורחק כעת מלימודים בגין העבירה הנוכחית, אך אם תורשע בעבירה נוספת מאותו סוג, הרי שבנוסף לכל עונש שיוטל עליך בגין העבירה הנוספת, תוטל עליך גם הרחקה לסמסטר בגין תיק זה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי " סמסטר ב' תשפ"א. הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. יוער, כי קיבלת ארכה עקב מחלה.
בעת בדיקת עבודתך המרצה הבחינה, כי התוכנית הועתקה מקובץ אחר. כמו כן, לפי ההוראות התבקשת על סמך מה שבנית במהלך הסמסטר, אך  הקובץ שלך היה עם מידע רב שהמרצה לא לימדה בשיעור, כנראה של גורם מקצועי.
לאחר שהמרצה הבהירה לך כי עבודתך תועבר לבירור בוועדת משמעת, כתבת לה מייל בתאריך: "... את העבודה הזאת אני עשיתי השקעתי עליה זה שאת מאשימה ישר בלי לבדוק זה לא מכבד לא אותי ולא אותך השקעתי מזמני נעזרתי באינטרנט אין בזה שום דבר פסול להסתכל בסירטונים ולהעזר כי הסירטונים שלך בלימוד לא עובדים עבדתי בבית באחד המחשבים שלי הוא התקלקל ושלחתי את הקובץ למחשב אחר ושם המשכתי וסיימתי את העבודה, מקווה שבאמת תביני כמה השקעתי וכמה ניסיתי לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר...".
המרצה השיבה לך: "רואים בתמונה שהקובץ הועתק בהעתק הדבק מקובץ אחר
זה שנעזרת בסרטונים יפה מאוד אבל הבסיס של העבודה ועוד אוביקטים הועתקו בהעתק הדבק... ולא מביאים תוכנית שלמה מקובץ אחר וזה מה שרואים בעבודה שלך".
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי  לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. קנס כספי בגובה 400 ש"ח לפי סעיף 8.4(יא) לתקנון.
 7. הרחקה לסמסטר לפי סעיף 8.4(כג) לתקנון. ההרחקה תהא בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ב.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית. חברך ואתה הגשתם, כל אחד בנפרד.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקבצים שהגשתם זהים לחלוטין. למעשה מדובר באותו קובץ.
הקובלת שוחחה אתכם והבהירה לכם שאתם חשודים בביצוע עבירת משמעת. הודיתם כי הכנתם את העבודה יחד, אלא שלטענתכם הדבר נעשה מחוסר הבנה. כתבתם מיילים לקובלת, למרצה ולראש המגמה. כתבת: "העבודה המסכמת שאני ו[שם החבר] עשינו ביחד הייתה בתמימות ואי הבנה שלנו, התוכנה קרסה במחשב של [החבר] ונשלח למרצה מייל בעניין. בעקבות כך שכל השנה (בעבודות המשותפות) עבדנו ביחד יצאנו מנק' הנחה שגם בזו אפשר לעבוד ביחד וזו טעות נטו שלנו... ".
חברך כתב: "... חשוב לי לציין שאין לי ולא לחברי שום כוונה לבצע עבודה שתוגדר בהמשך כחשד להעתקה או חוסר מהימנות. עברנו שנה ביחד בעזרה הדדית בעבודות משותפות אחד לשני למרות הקשיים אם האתגר למידה מרחוק. לכן נוצר הבלבול בתום לב וחשבנו שמדובר באותה העבודה" ...
ההנחיות לעבודה היו מאד ברורות – כל תלמיד עובד לבד.
בנוסף, לאחר שחברך פנה למרצה ואמר לה שהמחשב שלו קרס, היא כתבה לו מייל מפורש:
אלא שכשהסטודנט השני פנה למרצה במייל ואמר לה שהמחשב שלו קרס המרצה כתבה לו:
"אתה יכול להשתמש במחשב של מישהו אחר אבל רק עם הקבצים שלך!!!! לא לעבוד עם  בסיס שלו אלא לפתוח בסיס שלך במחשב שלו לשמור ולהגיש.
עוד פעם מדגישה כל אחד עבודה בנפרד.
בהצלחה
......."
הגשת עבודה שהועתקה או הוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, הינה עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת בקורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו. משמעות עונש זה היא שאינכם מורחקים כעת מלימודים בגין העבירה הנוכחית, אך אם תורשעו בעבירה נוספת מאותו סוג, הרי שבנוסף לכל עונש שיוטל עליכם בגין העבירה הנוספת, תוטל עליכם גם הרחקה לסמסטר בגין תיק זה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. הובהר לתלמידים כי ההגשה היא ביחידים ויש לעשות עבודה עצמאית.
בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי הקובץ שהגשת זהה לחלוטין לקובץ שהגיש סטודנט אחר בקורס. בנוסף, עבודתך כללה מידע שהמרצה לא לימדה בכיתה ונראה כי היא הוכנה על ידי גורם מקצועי.
הקובלת שוחחה איתך. אמרת לה שעשית את העבודה עם מורה פרטית מהמשפחה שלך. המורה הצטרפה לשיחה ואמרה שאכן עשתה איתך את העבודה ביחד ומה שלא ידעת היא עזרה לך ותיקנה אותך שלב שלב בעבודה. בנוסף, היא אמרה שעבדה בתשלום גם עם הסטודנט השני ולכן הקבצים זהים.
הגשת עבודה שהוכנה עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה מסכמת לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס החובה הסמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו. משמעות עונש זה היא אינך מורחק כעת מלימודים בגין העבירה הנוכחית, אך אם תורשע בעבירה נוספת מאותו סוג, הרי שבנוסף לכל עונש שיוטל עליך בגין העבירה הנוספת, תוטל עליכם גם הרחקה לסמסטר בגין תיק זה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודת בית בקורס חובה סמסטריאלי (6.25 נק' מהציון), סמסטר א תשפ"א. בעת בדיקת העבודה, הבודקת הבחינה כי התשובות במספר סעיפים זהות לתשובותיהם של תלמידים נוספים בכיתה. למעשה, הוגשו לבודקת 16 עבודות מתוך כלל הכיתה בהן התשובות לסעיפים האמורים היו זהות. הדמיון בא לידי ביטוי בדרך כתיבת הפתרון, מס' השלבים שלו, סדר כתיבת הדברים, שמות המשתנים. בנוסף, הטעויות היו זהות ובאותו מקום בתשובות. יובהר, כי לא מדובר על שאלות עם תשובה יחידה (כלומר, יש רק תשובה אחת אפשרית), אלא לשאלות עם מקום למגוון שמות של משתנים וסדר פעולות. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או שנכתבה בשיתוף עם אנשים אחרים בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת עבודת בית בקורס החובה הסמסטריאלי, והעלאת משקלה ל-7 נק' מהציון  לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. שלוש עבודות הבית הנותרות יהיו במשקל כולל של 18% מהציון הסופי והמבחן ייוותר במשקל 75%.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון (42.5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, תשפ"א. הנבחנים/ות הורידו את המטלה והתבקשו להגישה בתוך שעתיים. בזמן זה הם/ן היו מצולמים/ותבזום. בבדיקת דו"ח המקוריות בלי-מוד (רכיבה העתקה) התגלה כי המבחן שלך ושל סטודנטית נוספת בקורס מכילים טקסטים רבים דומים מאד, עד כמעט זהים. מכאן על ההחשד כי שיתפתם פעולה במהלך המבחן או העתקתם אחד מהשני. יודגש כי במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, הסטודנטים הוזהרו מהעתקות באופן ברור, חד משמעי ודרך מדיות רבות, הן על ידי המתרגל והן על ידי מרצה הקורס. הידברות בזמן מבחן עם אדם אחר והגשת מבחן שחלקו הועתק או נפתר בשיתוף פעולה עם אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף הלימודים לתואר וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בחמישה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. קנס של 300 ₪ שישולם עד לתאריך 1.5.2021 לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון (42.5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. הנבחנים/ות הורידו את המטלה והתבקשו להגישה בתוך שעתיים. בזמן זה הם/ן היו מצולמים/ות בזום. בבדיקת דו"ח המקוריות בלי-מוד (רכיב ההעתקה) התגלה כי המבחן שלך ושל סטודנטית נוספת בקורס מכילים טקסטים רבים דומים מאד, עד כמעט זהים. מכאן עלה החשד כי שיתפתם פעולה במהלך המבחן או העתקתם אחד מהשני. יודגש כי במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, הסטודנטים הוזהרו מהעתקות באופן ברור, חד משמעי ודרך מדיות רבות, הן על ידי המתרגל והן על ידי מרצה הקורס. הידברות בזמן מבחן עם אדם אחר והגשת מבחן שחלקו הועתק או נפתר בשיתוף פעולה עם אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה עד סוף הלימודים לתואר וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון בזום (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א.  חומר העזר שהותר סופק יחד עם טופס הבחינה. הבחינה הוקלטה. לאחר שהמרצה הבהיר שזמן המבחן תם ויש לסרוק את המבחנים המשכת להסתכל על מסך המחשב ולכתוב על גבי דפי הבחינה שלך. המרצה פנה אליך מספר פעמים ואמר לך להפסיק לכתוב ולסרוק את המבחן ולא הגבת. בנוסף, לאחר שלבסוף הואלת להתייחס לדברי המרצה, סרקת והגשת את הבחינה, המרצה שאל אותך שתי שאלות לגבי דברים שכתבת בבחינה. ענית שאינך יודע את התשובה, כואב לך הראש, אתה עייף ולא אכלת. מכאן עלה החשד שנעזרת במהלך הבחינה באדם אחר או העתקת מחומר עזר אסור. לאחר שהמרצה בדק את המבחן שלך הוא נוכח שקיבלת ציון 79 וחשדו התגבר, נוכח הפער בין הציון לחוסר הנכונות שלך לענות לשאלותיו בסוף הבחינה. אי ציות להוראות המרצה בזמן המבחן, הפרת כללי ההיבחנות, הכנסת שינוי בבחינה לאחר תום זמן הבחינה, הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון שצולם בזום (75% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים המתרגלת הבחינה כי המבחן שלך זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס. על פי התלונה, המבחנים הם העתק מושלם אחד של השני ומצב זה אינו אפשרי ללא העתקה או מענה משותף. יובהר כי הטעויות הן זהות והציונים על כל סעיף במבחן הינם זהים. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן מקוון (75% מהציון), בקורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודיך למשך הסמסטר הראשון בתשפ"ב ללימוד קורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה של שנה מהלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחינה המתרגלת כי חלקים שלמים בעבודתך הופיעו גם בעבודה אחרת שהגישו זוג סטודנטיות בקורס (היה ניתן להגיש ביחידים או בזוגות). מדובר בחלקים שלמים הזהים מילה במילה. לעבודתך צורף טופס הצהרה על מקוריות חתום על ידך. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת מבחן מקוון (42.5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. הנבחנים/ות הורידו את המטלה והתבקשו להגישה בתוך שעתיים. בזמן זה הם/ן היו מצולמים/ות בזום. בבדיקת דו"ח המקוריות בלי-מוד (רכיב ההעתקה) התגלה כי המבחן שלך ושל סטודנט נוסף בקורס מכילים טקסטים רבים דומים מאד, עד כמעט זהים. מכאן עלה החשד כי שיתפתם פעולה במהלך המבחן או העתקתם אחד מהשני. יודגש כי במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, הסטודנטים הוזהרו מהעתקות באופן ברור, חד משמעי ודרך מדיות רבות, הן על ידי המתרגל והן על ידי מרצה הקורס. הידברות בזמן מבחן עם אדם אחר והגשת מבחן שחלקו הועתק או נפתר בשיתוף פעולה עם אדם אחר, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. פסילת המבחן.
 2. פסילת הקורס.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לצמיתות, תוקף האזהרה לשלוש שנים, על כל הרשעה בעבירה משמעתית נוספת.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי עבודתך זהה באופן מלא לעבודתו של סטודנט אחר בקורס, שהוא אחיך. יוער כי בהנחיות לכתיבת העבודה התבקשתם להגיש הצהרת מקוריות ואתה אכן צירפת לעבודתך הצהרה כזו. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היא פרי יצירתך המקורית, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת  העבודה בקורס.
 2. פסילת  הקורס.
 3. עיכוב זכאות לקבלת תואר לתקופה של שלושה חודשים.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים , לתקופה של שנתיים , במידה ותורשע בעבירה משמעתית נוספת.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי עבודתך זהה באופן מלא לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס, שהיא אחותך. יוער כי בהנחיות לכתיבת העבודה התבקשתם להגיש הצהרת מקוריות ואתה לא צירפת לעבודתך הצהרה כזו. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היא פרי יצירתך המקורית, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת  העבודה בקורס.
 2. פסילת  הקורס.
 3. עיכוב זכאות לקבלת תואר לתקופה של שלושה חודשים.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים , לתקופה של שנתיים , במידה ותורשע בעבירה משמעתית נוספת.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי התשובה לאחת השאלות בעבודתך (כעמוד וחצי) זהה באופן מלא לתשובה בשאלה זו של סטודנטית אחרת בקורס, שהיא בת הזוג שלך. הן בשיעורים והן בהנחיות לכתיבת העבודה הוזהרתם והונחיתם להקפיד על כללי הכתיבה האקדמית, ובכלל זה לא להעתיק. גם בסילבוס הקורס נכתב: "בכל מקרה של חשד להעתקת המטלה או חלקים ממנה, ובכלל זה משפטים מועתקים מהאינטרנט או מכל מקור אחר – העבודה תועבר לטיפול של ועדת המשמעת המכללתית". הגשת עבודה שחלקה הועתק, או עבודה שהוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי.
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלולה להיות מורחקת מהלימודים לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. עיכוב תעודת זכאות לתואר, לאחר קבלת כל הציונים בעבודות ובמבחנים, לתקופה של שלושה חודשים.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (55% מהציון) יחד עם סטודנט נוסף, בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחינה המרצה כי עבודתכם, רובה ככולה, דומה מאד לעבודתם של זוג סטודנטים אחר בקורס. מכאן התעורר חשדה כי עבודתכם הועתקה. יוער כי הגשתם את עבודתכן באיחור, לאחר שתיבת ההגשה בלי-מוד נסגרה. בשיחת בירור שערכתי עם שותפתך לעבודה, הוא הודה שקיבל את העבודה של הזוג השני ונעזרת בה. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס.
 2. הרחקה מהלימודים לתקופה של 2 סמסטרים, סמסטר קיץ תשפ"א, סמסטר א' תשפ"ב.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות, אם חזרתך ללימודים בסמסטר ב' תשפ"ב, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת, הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים
  מגיש הערעור: סטודנט
  החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (55% מהציון) יחד עם סטודנט נוסף, בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחינה המרצה כי עבודתכם, רובה ככולה, דומה מאד לעבודתם של זוג סטודנטים אחר בקורס. מכאן התעורר חשדה כי עבודתכם הועתקה. יוער כי הגשתם את עבודתכם באיחור, לאחר שתיבת ההגשה בלי-מוד נסגרה. בשיחת בירור שערכתי עמך, הודית כי אחד הסטודנטים מהזוג השני שלח לך את עבודתם ואתה נעזרת בה. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס
 2. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר אחד, סמסטר קיץ תשפ"א.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות, עם חזרתך ללימודים בסמסטר א' תשפ"ב, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת, הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון בזום (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת הבחינה שלך התעורר במרצה חשד שלא פתרת אותה באופן עצמאי. בין היתר, רשמת בבחינה נוסחאות שהמרצה לא לימד. המרצה זימן אותך למפגש הגנה בזום (מוקלט), בו לא הצלחת לענות על שאלות המרצה ולא ידעת להסביר את הנוסחאות שרשמת. טענת שלמדת שיעורים פרטיים עם אדם וציינת את שמו. בשני קבצי בחינה שהגשת (מתוך שלושה) מופיע אותו שם כמחבר הקובץ. הפרת כללי ההיבחנות, הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס, זאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים לפי סעיף 8.1(כב) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 7 שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית. בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים. בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי הכנת את העבודה במשותף עם סטודנט אחר. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשלושה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. העבודה ניתנה לסטודנטים כהערכה חלופית לבחינת סוף סמסטר. בראש המטלה נכתבה הנחיה מפורשות כי על העבודה להתבצע עצמאית. בעת בדיקת העבודות המרצה הבחינה כי בעבודתך ישנם חלקים זהים לעבודות של סטודנטים אחרים בכיתה. מכאן התעורר חשדה כי העתקת מאחר/ים או כי ביצעת עבודה משותפת עם אחר/ים. בשיחת בירור שקיימת איתך הודית כי נעזרת באחרים בעת הכנת העבודה, אולם לא רצית לומר במי נעזרת. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או הגשת עבודה שהוכנה במשותף עם אחר/ים בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. הרחקה לאלתר מן הלימודים לסמסטר ב' וסמסטר קיץ תשפ"א וזאת בהתאם לסעיף 8.1(כג) לתקנון המכללה.
 5. הרחקה מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי 5 שנים מיום החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי המבחן שלך זהה לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס, וביתר דיוק – פשוט העליתם את אותו קובץ סרוק. בשיחה עמך הודית כי הסטודנט השני שלח לך את הבחינה הסרוקה שלו, וטענת כי העלית בטעות את הקובץ שלו במקום את הבחינה שלך. יוער כי הוא שלח לך את הקובץ בשעה 19:52, הוא הגיש את הבחינה בשעה 20:06 ואתה הגשת בשעה 20:14. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. דחיית הזכאות לקבלת התעודה בשלושה חודשים מיום זכאותך לתעודה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  ומועד ב' וכן פסילת מטלות סמסטר א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון. בהתאם לסעיף זה הנני קובעת כי דין פסילת הבחינה והמטלות כמוה ככישלון בציון 0.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. קנס בשיעור 1,500 ש"ח שישולם עד לתאריך 1.5.2021 לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  ומועד ב' וכן פסילת מטלות סמסטר א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון. בהתאם לסעיף זה הנני קובעת כי דין פסילת הבחינה והמטלות כמוה ככישלון בציון 0.
 3. דחיית זכאות לתואר בחמישה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. קנס בשיעור 1,500 ש"ח שישולם עד לתאריך 1.5.2021 לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה, כי חלק מהמבחן שלך זהה למבחנים של שני סטודנטים אחרים בקורס. מכאן עלה החשד כי העתקת מהסטודנט/ים האחר/ים, או סייעת לו/הם להעתיק ממך, או שפתרתם חלק מהמבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד א  וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה לצמיתות מן הלימודים אם תבצע עד סוף הלימודים בתוכנית עבירה נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר פתוח, 100% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת המבחן הסטודנטים/ות צולמו ב"זום". (יוער כי במהלך הקורס ניתנה לסטודנטים/ות האפשרות להגיש 4 בחנים, כל אחד מהם בערך של 10% ציון מגן. אתה בחרת שלא להגיש אף בוחן). במהלך בדיקת הבחינות, המרצה הבחינה כי המבחן שלך ושל סטודנט נוסף בקורס זהה באופן יוצא דופן ביחס לכלים והמגוון שעמד לרשותכן. בנוסף, שניכם בחרתם להשתמש יותר מפעם אחת בחומרים ובתהליכים שלא נלמדו בכיתה - באותם חומרים ובאותם תהליכים עבור אותן שאלות וסעיפים. בשני המבחנים גם התגלו טעויות זהות. המרצה בדקה את המבחנים שלכם זה לצד זה ועל פי החשד נעזרתם בגורם חיצוני זהה בעת פתירת המבחן. עוד יצוין, כי שניכם הגשתם את המבחנים בהפרש של מספר דקות אחד מהשני, קצת יותר משעה לפני המועד האחרון להגשה (והרבה לפני הסטודנט המצטיין בכיתה). נוכח החשד התקיים מפגש הגנה בזום. במפגש שהוקלט והתקיים בנוכחות קובלת ועדת משמעת, המרצה שאלה אותך מספר שאלות מחומר הקורס. מפגש ההגנה חיזק את חוות דעתה של המרצה, כי בעת פתירת המבחן נעזרת, לכאורה, בגורם חיצוני. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה, לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה מלימודים במכללת ספיר לצמיתות, על תנאי, בגין כל הרשעה נוספת, לפי סעיף 8.4 לתקנון. אזהרה זו תעמוד בתוקפה למשך 5 שנים ממועד החלטה זו, כלומר מיום 5.4.2021.
 4. דחיית זכאות לתעודת גמר/ תואר/ אישור סיום לימודים בשלושה חודשים ממועד הזכאות (השלמת כל החובות), לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א, לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כתיבת מכתב התנצלות למרצה, לפי סעיף 9.1(א) לתקנון שיימסר לקובלת במייל עד ליום 12.4.2021.אי קיום תנאי זה במועדו ייחשב כעבירת משמעת בפני עצמה.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית (90% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחן (מועד ב') המרצה הבחין בפער ניסוח מהותי בהשוואה למבחן שהגשת במועד א'. בבדיקת מאפייני הקובץ התגלה כי יוצר הקובץ רשום בשם אחר. חיפוש בגוגל העלה כי מדובר במי שמציגה את עצמה כמורה פרטית. כאן עלה החשד שעבודתך אינה מקורית והיא הועתקה, נקנתה או הוכנה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות. בשיחה עמך טענת כי אתה כתבת את העבודה ונעזרת במורה הפרטית במהלך שיעור פרטי על מנת שתתקן לך שגיאות כתיב. הגשת עבודה שכולה או חלקה הועתק, או עבודה שהוכנה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית, מועד ב', לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחקת לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. המרצה מלמדת את הקורס בשתי כיתות, בוקר וערב, וכל כיתה מחולקת לשתי קבוצות. לכל קבוצה יש אתר קורס נפרד, ולכל קבוצה הועלתה עבודה מסכמת שונה. כל תלמיד יכול להיכנס רק לאתר הקורס של הקבוצה לה הוא שייך. אתה הגשת עבודה שלא שייכת לקבוצה בה אתה לומד: הנך לומד בכיתת בוקר והגשת עבודה של כיתת ערב. מכאן עלה החשד שעבודתך אינה מקורית, אלא מועתקת. בנוסף, סטודנט אחר בקורס הגיש עבודה זהה לשלך, שבמאפייני הקובץ שלה רשום שאתה היוצר של הקובץ. מכאן עלה החשד שסייעת לו להעתיק ממך. יודגש כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת! עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, וסיוע לסטודנט אחר בהעתקה, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת עבודה בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. במאפייני הקובץ של עבודה שהגיש סטודנט אחר היה רשום שאתה יוצר הקובץ. בשיחה איתי הודית ששלחת את עבודתך בקבוצת הווטסאפ הכיתתית כדי לסייע לחבריך לכיתה. יודגש, כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת!עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה, או סיוע לסטודנט אחר בביצוע העתקה זוהי עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. במאפייני הקובץ של העבודה שהגשת רשום שיוצר הקובץ הוא סטודנט אחר. אותו סטודנט הודה ששלח את העבודה שלו בקבוצת הווטסאפ הכיתתית. מכאן עלה החשד שהגשת עבודה מועתקת. יודגש, כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת!עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. במאפייני הקובץ של עבודות שהגישו מספר סטודנטים/ות אחרים/ות (לרבות סטודנטית מכיתת הבוקר) היה רשום שאתה יוצר הקובץ. מכאן עלה החשד כי שלחת לאחרים את עבודתך וסייעת להם להעתיק. בנוסף, בשיחה איתי הודית כי בדקת לסטודנט אחר שביקש ממך את עבודתו (בסופו של דבר הוא הגיש עבודה שבה אתה רשום כיוצר הקובץ). יודגש, כי במהלך הקורס, לאחר שמספר סטודנטים העתיקו במטלה, המרצה שלחה מייל לכל הסטודנטים והזהירה אתכם: "נוכחתי שהיו העתקות (העתקה -הכוונה היא שכמה סטודנטים מגישים את אותו קובץ). אפשר לעבוד על אותו מחשב אבל כל סטודנט מבצע את התרגיל לבד. ... אני כותבת לכם בלימוד כי בשיעורי בית ניתנת לכם הזכות למחוק את המטלה שהעתקם ולבצע שוב את התרגיל ולהגיש (אני מצידי אמחק את ההערה על העתקה). לא כך יהיה בעבודה המסכמת!עבודה שאמצא שהועתקה תיפסל ואתם תהיו מוזמנים לוועדת משמעת ותצטרכו לחזור על הקורס." מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה, או סיוע לסטודנט אחר בביצוע העתקה זוהי עבירת משמעת. גם הכנת עבודה במשותף עם סטודנט אחר בניגוד להנחיות זו עבירת משמעת.

 • החלטה:

זיכוי


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (35% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. על פי התלונה לא נכחת בקורס, לא התייעצת עם המרצה על הנושא שבחרת לעבודה, ואף לא הגשת את מטלות הקורס המרכיבות את העבודה הסופית, כך שהמרצה לא יכלה לעקוב אחרי התקדמותך העצמאית. כאשר המרצה בדקה את העבודה היא חשדה שאינה מקורית, נוכח דמיון לעבודה אחרת שהוגשה בקורס בעבר באותו נושא. המרצה ערכה השוואה בין שתי העבודות ומצאה כי הניסוחים מאוד דומים, המבנה הארגוני של העבודות חופף, ומלבד מקור אחד כל המקורות עליהם התבססת בעבודתך זהים לעבודה השנייה. עוד יש לציין, כי במאפייני הקובץ שהגשת רשום שם אחר כיוצר הקובץ. לטענתך אינך מכיר את השם ורק השתמשת ב"טמפלט" של העבודה על מנת להתבסס על הגופן וצורת העריכה. נוכח כל האמור לעיל אתה חשוד בכך שבכתיבת עבודתך נעזרת בעבודה אחרת, מבלי להפנות למקור כנדרש על פי כללי הציטוט וציון מראי המקום בכתיבה אקדמית, ואף העתקת ממנה חלקים, כאילו היו פרי יצירתך המקורית. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או עבודה שנכתבה בניגוד לכללי הכתיבה האקדמית זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (35% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה המרצה הבחינה שעבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, או מתן עבודה לסטודנט אחר לצורך העתקתה/ סיוע בהעתקה לסטודנט אחר אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטרא' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי המבחן שלך כמעט זהה לחלוטין למבחן של סטודנט אחר בקורס. על פי התלונה, הטעויות בשני המבחנים חוזרות על עצמן בצורה ממש ויזואלית (שרטוטים לא תקינים שנראים זהה זו הדוגמא הברורה ביותר). יוער כי הסטודנט השני התעכב מאד בהגשת המבחן ואמר למרצה שיש לו קושי טכנולוגי. מכאן התעורר החשד כי אחד מכם העתיק מהשני או כי פתרתם את המבחן בשיתוף פעולה. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה מיום מתן החלטה זו ועד תום ארבע השנים הקרובות אתה עלול להיות מורחק לסמסטר אחד מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. עיכוב תעודה או אישור שווה ערך על סיום התואר למשך שלושה חודשים מיום הזכאות לתעודה או אישור כאמור לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) שניתן לשלוש שעות, בקורס חובה סמסטריאלי,  סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי המבחן שלך זהה למבחן של סטודנט אחר בקורס. סדר התשובות במבחנים שלכם שונה, אולם התשובות זהות לחלוטין. על פי התלונה, בגלל שמדובר במבחן בית, השאלות שניתנו לא בחנו רק ידע, אלא דרשו אינטגרציה, יישום והשוואה בין הוגים או תיאוריות. לכן, גם אם נעזרת במחברת הקורס, לא ייתכן שיתקבלו מבחנים זהים לחלוטין, לרבות אותן שגיאות הבנה ואף אותן שגיאות כתיב. הדברות בזמן בחינה עם אדם אחר, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודת אמצע (25% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א, יוער, כי הגשת העבודה היתה חובה. בעת בדיקת העבודות זיהתה מערכת בדיקת המקוריות ("טומגרייד") כי בעבודתך ישנם חלקים רבים הזהים לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. לאחר שבחנתי את העבודות מצאתי כי יש בהן פסקאות זהות לרבות אותן טעויות תחביריות. מעבר לכך, כל השאלה השנייה בעבודה למעשה זהה, למעט שינויים קלים של מילים בודדות בנוסחים. בשיחת בירור שערכתי עמך, טענת כי הסטודנטית השנייה לא שלחה לך את עבודתה, אולם הודית כי היא הכתיבה לך חלק מעבודתה. ציינת שהיא לא ידעה שאתה מעתיק ממנה. לעבודתך צירפת הצהרת מקוריות חתומה על ידך. הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת עבודת אמצע.
 2. פסילת קורס.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר, הרחקה מהלימודים סמסטר קיץ תשפ"א.
 4. עיכוב תעודת זכאות לתקופה של ארבעה חודשים.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. אזהרת הרחקה לצמיתות, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת תרגיל (5% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין הבודק כי עבודתך זהה כמעט לחלוטין לעבודה של סטודנט אחר בקורס (ההבדל היחיד בין העבודות הוא הערות בטקסט, שאינן חלק מהעבודה, וירידת שורה, שאינה קשורות למשמעות). עוד צוין בתלונה, כי במשימות מסוג זה, קיימת מידת דמיון סבירה בין סטודנטים. אולם המטלה שהוגשה על ידך ועל ידי הסטודנט השני דומה מעבר לגבול הסביר – זהה בכ-99%. הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת התרגיל.
 2. נזיפה.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשמת תרגיל (5% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין הבודק כי עבודתך זהה כמעט לחלוטין לעבודה של סטודנט אחר בקורס (ההבדל היחיד בין העבודות הוא הערות בטקסט, שאינן חלק מהעבודה, וירידת שורה שאינה קשורות למשמעות). עוד צוין בתלונה, כי במשימות מסוג זה, קיימת מידת דמיון סבירה בין סטודנטים אולם המטלה שהוגשה על ידך ועל ידי הסטודנט השני דומה מעבר לגבול הסביר – זהה בכ-99%. בשיחת בירור שקיימתי איתך אמרת שאתה חוזר על הקורס והיות והעבודה היתה זהה לעבודה שניתנה שנה שעברה, נעזרת בעבודתו של סטודנט אחר שלומד בבן גוריון ולמד את הקורס שנה שעברה. כמו כן טענת שהגשת את העבודה המועתקת בטעות ויש ברשותך עבודה שעשית באופן עצמאי. לבקשתי שלחת לי אותה. הגשת עבודה שהועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת התרגיל מס' 3, ושינוי משקלו ל7.5 % מהציון הסופי בקורס.
 2. נזיפה.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן (40% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת הבחינה התעורר חשדה של המרצה כי מישהו סייע לך בפתרון הבחינה. זאת בשל מספר סיבות:

 1. רמת הכתיבה בבחינה גבוהה בהרבה מרמת הכתיבה שלך במשימות שניתנו במהלך הקורס.
 2. רבע שעה לפני סיום הבחינה שלחת למרצה בווטסאפ צילום מסך של המאמר עליו נבחנת ושאלת אותה האם זה המאמר הנכון.
 3. בצילום ששלחת בווטסאפ נראה כי לא אתה צילמת את התמונה אלא היא הועברה אליך ע"י אדם אחר.

המרצה קבעה איתך שיחת זום כדי לברר איתך את חשדה, אך בתחילת השיחה לאחר שאמרה לך שהיא מקליטה את השיחה התנתקת ולא חזרת אליה. בשיחה איתי טענת כי התמונה של הטקסט שהעברת למרצה הועברה במהלך הבחינה בקבוצת הווטסאפ של הקורס. הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים או עם גורמי חוץ והגשת בחינה שחלקה או כולה לא נכתב על ידך, אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד  לפי סעיף  8.1(יח) לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשה יחד עם סטודנט נוסף עבודת מחקר (10% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודה התעורר חשדה של המרצה כי העבודה אינה מקורית. בדיקת מאפייני הקובץ העלתה כי מי שיצרה את הקובץ היא סטודנטית אחרת במכללה שלמדה את הקורס בשנה"ל הקודמת. בשיחה שקיימתי איתך הודית כי שותפתך לעבודה קיבלה את העבודה מקרובת משפחה שלה שלומדת במוסד לימודים אחר, ואתם הגשתם אותה בשמכם. הגשת עבודה שכתב אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך המקורית זוהי הונאה ועבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודת בית (2% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה הבחין המרצה כי זהה לחלוטין לעבודה של סטודנט אחר בקורס (סטודנט א'). זאת למרות אזהרות חוזרות שניתנו בעל פה ואף רשומות באתר הקורס. לאחר בירור שערך המרצה הסתבר שסטודנט א' העביר את העבודה לסטודנט ב' וסטודנט ב' העביר אותה אליך. אתה הגשת את אותו הקובץ בשמך. לטענתך הגשת את הקובץ של סטודנט א' בטעות, במקום את העבודה שלך. יוער כי שם הקובץ שהסטודנטים מגישים הוא השם שלהם. לכן המרצה סבר כי שינית את שם הקובץ לשמך והגשת אותו. כמו כן, על פי התלונה, בהיסטוריה שנשמרת בקובץ (באמצעות קוד מיוחד שהושתל בו כדי לעקוב אחרי פתיחות וסגירות הקובץ), ניתן לראות שלא פתחת את הקובץ של סטודנט א', אלא רק שינית את שם הקובץ והגשת אותו בשמך. הגשת עבודה שנכתבה ע"י אדם אחר כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת פרויקט בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א, נדרשת להגיש פרויקט (15% מהציון הסופי) המורכב משני חלקים:דו"ח כתוב ומצגת בע"פ. כאשר הצגת את המצגת, המרצה הבחינה כי אינך מתייחס למבנה שנדרש (שהוסבר מראש). המרצה שאלה אותך לפשר העניין וטענת שמדובר באי הבנה. לפנים משורת הדין, המרצה אישרה לך מועד הצגה חדש, אלא שכאשר בדקה את החלק הכתוב של עבודתך זיהתה מיד שהוא אינו הדו"ח שהיא ביקשה למלא. לאחר בדיקה נוספת, גילתה כי הגשת עבודה זהה לחלוטין לעבודה של סטודנטית אחרת, שהוגשה במועד מוקדם יותר בקורס מקביל אצל מרצה אחרת במחלקה. בשיחה שקיימתי איתך הודית בהעתקה. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א, נדרשת להגיש תשע מטלות כתיבה (בקורס יש רק ציון עובר/ נכשל). בעת שבדק את המטלות שהגשת בתחילת הקורס, המרצה חשד שלא כתבת אותן בכוחות עצמך. הוא שוחח איתך כדי לוודא שאתה מבין מה פירוש כתיבת טקסט באופן עצמאי. אתה הודית בפניו שאכן קיבלת עזרה והתחייבת לכתוב מעתה ואילך את המטלות בעצמך. אלא שהעניין חזר על עצמו. המרצה ביקש גם מיועץ לימודים לשוחח איתך שוב. גם בשיחה עם היועץ הודית שקיבלת עזרה, ושוב הבטחת לכתוב את המטלות בעצמך. אלא שגם בבדיקת שתי המטלות האחרונות שהגשת, המרצה חשד שהן אינן מקוריות שלך. בשיחה שקיימתי איתך, הודית ששוב לא כתבת את המטלות בעצמך אלא נעזרת בקרובת משפחה, והכל בניגוד להנחיות ובניגוד להבטחותייך. הגשת עבודה (קל וחומר עבודות רבות) שחלקה נכתב ע"י אדם אחר, או שהוכנה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה יחד עם סטודנטית נוספת (5% מהציון הסופי השנתי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה הבחינה המתרגלת כי סעיף אחד בעבודה (מתוך ארבעה סעיפים) זהה לסעיף זה בעבודתן של זוג סטודנטיות אחרות בקורס. מכאן התעורר חשדה שבוצעה העתקה. בירור שלי העלה כי אחת מהסטודנטיות מהזוג השני שלחה לך את תשובתן בסעיף ב' האמור. הגשת עבודה שחלקה נכתב ע"י אדם אחר, כאילו מדובר בפרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת המטלה והעמדת משקלה על 10% מתוך הציון הסופי לפי ס' 8.1(יח)  לתקנון. רכיבי הציון ישוקללו בהתאם למפורט בטבלה שהוגשה מטעם התובעת.
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת הבחינה המרצה נוכחה לגלות שבשאלה אחת (מתוך 14 שאלות) רשמת פתרון עם נתונים של סטודנט אחר מהכיתה. המרצה בנתה את הבחינה כך שלכל סטודנט יש סט נתונים משלו, ולכן גילתה באותו רגע ממי העתקת את הפתרון לשאלה זו. בשיחת בירור שקיימה איתך המרצה, הודית מיד כי במהלך הארכת הזמן שהיית זכאי לה, ביקשת מסטודנט אחר שכבר סיים את הבחינה את התשובה שלו לשאלה זו, והעתקת ממנו את הפתרון. הדברות בזמן בחינה עם נבחן אחר והגשת בחינה שחלקה הועתק, זו עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת המועד לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס  לפי סעיפים 8.1(יט) ו-8.4 לתקנון. פסילה זו ניתנת על תנאי, שייכנס לתוקפו אם תבצע עבירת משמעת נוספת מסוג זה שהורשעת בו במהלך לימודייך. דהיינו, פסילת הקורס תהא בנוסף לכל עונש אחר שתקבל בגין עבירת המשמעת הנוספת.
 4. הפחתת 7 נקודות מהציון במועד ב' של הקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 5. הרחקה על תנאי מהמכללה לתקופה של שנה אם תבצע עבירה משמעתית נוספת של הונאה בבחינה או בעבודה עד סוף לימודיך וזאת לפי סעיפים 8.1(כ) ו-8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (25% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בשל נסיבות אישיות המרצה נתנה לך ארכה להגשת העבודה. כל סטודנט בכיתה קיבלת נתונים שונים לניתוח, ואתה הגשת עבודה זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס (למעט השם, שהיה השם שלך). יוער, כי אותו סטודנט הודה שלאחר שהגיש את עבודתו הוא שלח אותה בקבוצת הווטסאפ הכיתתית. לאחר שהמרצה שאלה אותך לפשר הדבר, אמרת לה שבטעות העלית עבודה לא נכונה, לאחר שהסתכלת בדוגמאות של עבודות של חבריך לכיתה. אי לכך, הנחיתי את המרצה לבקש ממך את העובדה "הנכונה" ואתה אכן שלחת עבודה אחרת. אלא שמאפייני הקובץ "הנכון" ששלחת למרצה מראים כי הקובץ נוצר באותו יום שהמרצה פנתה אליך. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת העבודה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. העבודה שנפסלה תהיה במשקל 20% מהציון הסופי בקורס.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשה יחד עם סטודנט/ית נוסף של עבודת בית (6.25 נק' מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודה, הבודקת הבחינה כי התשובות במספר סעיפים בשאלה מסוימת בעבודתכם, זהות לתשובותיהם של תלמידים נוספים בכיתה. למעשה, הוגשו לבודקת 16 עבודות מתוך כלל הכיתה בהן התשובות לסעיפים האמורים היו זהות. הדמיון בא לידי ביטוי בדרך כתיבת הפתרון, מס' השלבים שלו, סדר כתיבת הדברים, שמות המשתנים. בנוסף, הטעויות היו זהות ובאותו מקום בתשובות. יובהר, כי לא מדובר על שאלות עם תשובה יחידה (כלומר, יש רק תשובה אחת אפשרית), אלא לשאלות עם מקום למגוון שמות של משתנים וסדר פעולות. הגשת עבודה שחלקה הועתק, או שנכתבה בשיתוף עם אנשים אחרים בניגוד להנחיות, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף8.1 )ב( לתקנון.
 2. פסילת עבודת בית והעלאת משקלה ל- 7 נק'  מהציון לפיסעיף 8.1 (יח) לתקנון. שלוש עבודות הבית הנותרות יהיו במשקל כולל של 18% מהציון הסופי והמבחן ייוותר במשקל 75% .
 3. אזהרת הרחקה–אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 )ו( לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. יוער, כי איחרת את מועד ההגשה, תיבת ההגשה ננעלה ושלחת את העבודה למרצה במייל. בבדיקת העבודה המרצה הבחינה שבסיס הקובץ שלך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. בשיחות שערכתי איתך ועם הסטודנטית השנייה התברר כי אכן ביקשת ממנה את העבודה שלה כחצי שעה לפני מועד ההגשה והיא שלחה לך אותה. יוער, כי ביקשת ממנה עבודה נוספת בקורס אחר. בשעה 23:21 כתבת לה בווטסאפ: "אני לא יודעת איך לבקש ממך, תוכלי בבקשה לשלוח לי את העבודות לפחות שאני אשלח כי אני לא מספיקה בכלל אני לא ישנתי וכל כך עוד המון צריכה לעשות ... אני רוצה לשלוח להם לפחות לקבל ציון נורמלי לפחות עובר...". הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בבדיקת העבודה המרצה הבחינה שבסיס הקובץ שלך זהה לעבודתה של סטודנטית אחרת בקורס. בשיחות שערכתי איתך ועם הסטודנטית השנייה התברר כי היא העתיקה חלק מעבודתך לאחר ששלחת לה אותה. אתה הגשת את העבודה שלך כ-10 שעות לפני המועד האחרון להגשה. כחצי שעה לפני המועד היא ביקשה ממך לשלוח לה את העבודה שלך וכך עשית. יוער, כי היא ביקשה ממך עבודה נוספת בקורס אחר. בשעה 23:21 היא כתבה לך בווטסאפ: "אני לא יודעת איך לבקש ממך, תוכלי בבקשה לשלוח לי את העבודות לפחות שאני אשלח להן כי אני לא מספיקה בכלל אני לא ישנתי וכל כך עוד המון צריכה לעשות ... אני רוצה לשלוח להם לפחות לקבל ציון נורמלי לפחות עובר...". מתן עבודה לסטודנטית אחרת לצורך העתקתה, או סיוע בהעתקה לסטודנטית אחר זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. עיכוב זכאות לקבלת תעודה או אישור סיום לימודים למשך שלושה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה מקוונת (80% מהציון) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. במהלך הבחינה התבקשת מספר פעמים לכוון את המצלמה בצורה יותר ברורה מאחר ולאורך כל המבחן נראית בפרופיל של חצי פנים. במבחן קיבלת ציון 100, שעל פי חוות דעתה של המרצה אינו משקף את ידיעותיך לאורך הקורס. על פי התלונה, מתחילת השנה ציינת בפני המרצה ומנהל המחלקה כי אתה מתקשה מאוד בחומר הנלמד, וטענת כי נעזרת באחותך הקטנה לפתרון המטלות הניתנות בקורס (מטלות שבועיות). לבסוף, כתב היד בבחינה שונה מכתב ידך בהשוואה למטלות אחרות שהגשת בקורס זה ובקורסים אחרים. לעומת זה, הוא דומה לכתב היד בחלק מהמטלות שהגשת בקורס. מכאן עלה החשד שלא אתה פתרת את הבחינה אלא אחותך, שגם סייעה לך במטלות הקורס (על פי עדותך), או אדם אחר. בשיחה עימי הודית כי במהלך המבחן "נעזרת" באדם אחר. ציינת כי אתה שוקל לפרוש. הגשת מבחן שפתר אדם אחר והצגת מצג שווא כאילו אתה פתרת אותו, או היעזרות באדם אחר במהלך מבחן זהו מעשה הונאה ומרמה המהווה עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. הרחקה לאלתר ובפועל מלימודים במכללה עד סוף סמסטר ראשון תשפ"ב לפי סעיף 8.1 (כב) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד חמש שנים מיום ההחלטה הנוכחית אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מטלה (33% מהציון) בסמינר שנתי, שנה"ל תשפ"א. בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל כי עבודתך דומה דמיון רב לעבודה של סטודנטית אחרת בקורס (לרבות משפטים זהים). ניתן לראות זאת גם בדוח המקוריות שמפיקה מערכת הלי-מוד. יוער, כי לעבודתך צרפת הצהרת מקוריות. בשיחת בירור שערכתי עמך הודית כי שלחת את עבודתך לסטודנטית השנייה וכי היא היתה בלחץ רב בשל נסיבות אישיות ונעזרה בעבודתך. שליחת עבודה לסטודנטית אחרת, ו/או סיוע לסטודנטית אחרת בביצוע העתקה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה
 2. הורדה / הפחתה של 10 נק' מהציון הסופי של הסמינר השנתי.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מטלה (33% מהציון) בסמינר שנתי, שנה"ל תשפ"א. בעת בדיקת עבודתך הבחין המתרגל כי היא דומה דמיון רב לעבודה של סטודנטית אחרת בקורס (לרבות משפטים זהים). ניתן לראות זאת גם בדוח המקוריות שמפיקה מערכת הלי-מוד. יוער, כי לעבודתך צרפת הצהרת מקוריות. בשיחת בירור שערכתי עם הסטודנטית השנייה היא הודתה כי שלחה לך את עבודתה וכי היית בלחץ רב בשל נסיבות אישיות. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת הקורס.
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר - סמסטר א' תשפ"ב.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לצמיתות, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודייך במכללה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון) בסמינר סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת העבודה התעורר במרצה חשד כי לא כתבת אותה באופן עצמאי. חשדו התגבר לאחר שיחה שערך איתך בה ביקש ממך להסביר קטעים בעבודה (המפגש נערך בזום והוקלט). עוד יצוין, כי בעבודתך ישנם חלקים רבים, לרבות ציטוטים, שאין בצידם הפניות ביבליוגרפיות (החלקים של דיון ומסקנות וסיכום חסרים הפניות לחלוטין). יש גם טקסטים שנראים כמו פרפרזות שנסמכות על מקור כלשהו, אך אינם מלווים בהפניות (ראי למשל פסקה המופיעה בדברי הסיכום, אותה לא הצלחת להסביר בשיחה עם המרצה). יוער, כי במהלך הקורס המרצה והסטודנטים/ות עסקו רבות בכללי הכתיבה האקדמית. הגשת עבודה שלא הוכנה באופן עצמאי, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית; והפרת כללי הכתיבה האקדמית והציטוט האחיד אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה
 2. פסילת הקורס
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר לתקופה של שלושה חודשים, מיום סיום כל החובות הלימודיים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מהלימודים לתקופה קצובה.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה מקוונת (85% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. הבחינה התקיימה בזום עם משגיחים מטעם מדור בחינות והוקלטה. במהלך הבחינה עוררת את חשדו של המרצה משום שהוא סבר שאתה לא מסתכל במסך שלך אלא בנקודה אחרת, באזור שמימין למסך. לאחר בדיקת הבחינה שלך המרצה חשד כי לא פתרת אותה באופן עצמאי, נוכח רמת הפתרון שלדעתו לא תאמה את היכולות שהפגנת במהלך הקורס. יוער כי במהלך הסמסטר הסטודנטים/ות בקורס התבקשו להגיש שבע עבודות. אתה הגשת רק שתי עבודות, בהן קיבלת 22 ו-71. על מנת לברר את החשד, ארבעה ימים אחרי הבחינה המרצה זימן אותך למפגש הגנה בזום. אתה הודעת שאינך יכול בתאריך בגלל אבל משפחתי וביקשת לקבוע תאריך אחר. המפגש נקבע ליום אחר, אולם לא הגעת לפגישה (ואף לא הודעת על כך). המרצה קבע איתך פגישה נוספת, הפגישה נערכה בזום והוקלטה. בפגישה המרצה התמקד בחלק ב' של הבחינה, שנחשב כחלק הקל בבחינה, וכלל 13 שאלות (35% מהבחינה). המרצה ביקש ממך בפגישה לפתור ארבע שאלות מהחלק הזה. מתוך ארבע שאלות שאותן פתרת בצורה מלאה בבחינה, הצלחת לפתור רק שאלה אחת, במשך שעה אחת. כאשר המרצה אמר לך שאינו מבין כיצד הספקת לפתור את כל הבחינה בארבע שעות, וכעת במשך שעה הצלחת לפתור רק סעיף אחד – טענת ששכחת את החומר והגעת לא מוכן לפגישה. התנהלותך זו חיזקה את חשדו של המרצה שלא פתרת את הבחינה באופן עצמאי, אלא קיבלת עזרה חיצונית. מובן שמפגש ההגנה שלך לא היה מספק. הפרת הוראות ההתנהגות במהלך בחינה, לרבות העתקה, או הדברות עם אחר בזמן הבחינה אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד
 2. פסילת  הקורס
 3. אזהרת הרחקה על תנאי מהלימודים , אם במהלך הארבע שנים הבאות , תורשע בעבירת משמעת הנך עלול להיות מורחק מהלימודים לתקופה של שנה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא העתקה מהאינטרנט. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א.
בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה כי יש בה משפטים המועתקים מהאינטרנט. זאת, ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט וללא הפניה למקור ממנו העתקת, אלא כאילו מדובר ברעיון מקורי שלך.
בשלב זה הפסיק המרצה לבדוק את העבודה.
בהנחיות לעבודה הודגש: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת".
 
הגשת עבודה שחלקה הועתק זו הפרה של כללי הכתיבה האקדמית המהווה עבירת משמעת.

 • החלטה
 1. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. פסילת עבודה מסכמת בקורס בחירה סמסטריאלי וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 5. הרחקה מהלימודים בסמסטר קיץ תשפ"א לפי סעיף 8.1(כב) לתקנון.
 6. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המבחן ניתן בתאריך {...} ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך המתרגל, {...} , זיהה כי חלקים ממנו מועתקים מאתרי אינטרנט.
יוער כי המתרגל בדק רק שאלה אחת, אך הוא זיהה העתקות גם בשאלות האחרות.

בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "עליכם להסתמך על חומר הקריאה ועל ההרצאות. אם אתם מסתמכים על חומר נוסף, עליכם לציין זאת במפורש. בשום מקרה אסור להעתיק את תשובתכם, מכל מקור שהוא. העבודה היא אישית ועצמאית, וחל איסור על הכנת עבודות במשותף" (ההדגשה אינה במקור).

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. עיכוב זכאות בשמונה חודשים לקבלת תעודת סיום לתואר או אישור על סיום לימודים לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (60% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, מועד ב' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}.
בעת בדיקת המבחן שלך במערכת המקוריות בלימוד, נמצא כי חלקים במבחן שלך מועתקים מילה במילה מאתרי אינטרנט כמו ויקיפדיה וטקסטולוגיה.
בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "יש להתייחס לחוקי הכתיבה האקדמיים...".

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1.  נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס הבחירה {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס הבחירה {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצעי עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת עבודת רפרט (100% מהציון) בקורס חובה דו-סמסטריאלי {...}, המרצה {...}. הקורס התקיים בסמסטר ב' תש"ף וסמסטר א' תשפ"א.

בעת בדיקת העבודה שלך, המרצה מצא כי חלקים נרחבים ממנה מועתקים מילה במילה מאתרי אינטרנט. למעשה המרצה מצא כי 16 עמודים בעבודתך מועתקים מילה במילה. לאחר עמוד 16 הפסיק לבדוק את העבודה.

בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב, בין היתר (ההדגשות במקור):

 1. יש לבדוק את אמינות ומהימנות המקורות. חובה להשתמש במקורות שונים משולבים ולציינם בגוף ובביבליוגרפיה בסוף העבודה. העבודה תתבסס על עיון בספרות ועיתונות מקצועית,  מאמרים ומקורות מידע דיגיטליים מהימנים.
 2. יש לצטט עם ציון המקור במפורט .
 3. אין להעתיק פסקאות בשום צורה אלא רק להשתמש בהם לעיון וכבסיס למחשבה, הערכה, כתיבה ועריכה שלכם.
 4. כמקובל בכתיבה אקדמית, ההתייחסות למקור פירושו ציון המקור בהערת שוליים או בהערכת סיום השייכים לגוף העבודה וכן להוסיף רשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה.
 5. אל תזלזלו בכתיבת ההערות בגוף העבודה והרשימה הביבליוגרפית.

לאחר הדברים האלה הופיעו כללי הכתיבה האקדמית בפירוט עבור כל סוג של מקור.

מובן כי העתקה של 16 עמודים אינה יכולה להיחשב כציטוט או הסתמכות על מקור, אלא מדובר בהעתקה בוטה. למעלה מן הצורך אציין כי לא סימנת מירכאות, לא הפנית למקורות בגוף העבודה, חלק ניכר מן המקורות שבחרת אינם מהימנים כגון ויקיפדיה, וגם ההפניות בביבליוגרפיה אינן ערוכות לפי כללי הכתיבה האקדמית. להלן דוגמא אחת: למעלה מחמישה עמודים בעבודתך (!) מועתקים מילה במילה ממאמר של {...}, ללא מירכאות, ללא הפניה בגוף העבודה, ובלי הפניה תקנית בביבליוגרפיה למאמר, אלא הפניה לא תקנית לאתר אינטרנט כלשהו. בעבודה אתה כותב, ללא מירכאות וללא הפניה: "מבחינה זו, אני חושב, גם ה"מודרניזם" וגם ה"פוסטמודרניזם" הם סיפורים גדולים..." – כלומר, ניתן להניח שזו מחשבה שאתה הגית, למרות שמדובר במילים של {...}. מדובר בגניבת דעת בוטה.
התנהלותך מלמדת על זלזול עמוק במרצה, בלימודים במגמה ובמכללה בכלל.

הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת העבודה המסכמת בקורס {...} לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס הדו-הסמסטריאלי {...} לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לשנתיים מתחילת שנת תשפ"ב עד סוף תשפ"ג, וזאת בהתאם לסעיף 8.1(כג) לתקנון המכללה.
 5. הרחקה על תנאי מן הלימודים לצמיתות אם תבצע עבירה נוספת של הפרת הוראות מבחן או עבודה או הונאה בבחינה או עבודה לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום מתן החלטה זו.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 • סיבת הזימון:

בתאריך  {...}  הגשת מבחן בית (100% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה  {...}.
בעת בדיקת המבחן זיהה המרצה כי הוא מורכב בעיקרו מקטעים שהועתקו בשלמותם מאתרים באינטרנט. זאת, למרות שבהנחיות לעבודה נכתב במפורש שאין לעשות זאת. בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "המטלה הינה אישית, יש לכתוב אותה בלשונכם שלכם ולהימנע לחלוטין משימוש בשיטת "העתק-הדבק"."
מה שנדרש היה לעשות זה לענות על השאלות תוך שימוש בהרצאות המוקלטות, המצגות וטקסטים ספציפיים שהמרצה העלה ללימוד. עוד יוער, כי כלל לא התייחסת לחומרי הקורס כפי שנדרשת.

הגשת מבחן שהועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית בקורס בחירה סמסטריאלי  {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי  {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} התקיים מבחן בית (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, מועד א' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}.
את הגשת את המבחן באיחור רב, לאחר שהמרצה החליטה לתת לך הזדמנות נוספת. אלא שהמבחן שהגשת היה מועתק כולו מילה במילה ממקורות אינטרנטיים. המרצה החליטה לא להגיש נגדך תלונה לוועדת משמעת אלא לתת לך הזדמנות שלישית: היא שוחחת איתך ונתנה לך הזדמנות לתקן ולהגיש את אותו מבחן, בשפה שלך. היא הקצת לך זמן למשימה, אך את שוב לא הגשת בזמן, אלא באיחור רב. שוב, לפנים משורת הדין המרצה בדקה את המבחן שלך.
בשלב זה התעורר חשדה כי המבחן שהגשת שוב אינו מקורי שלך. היא התקשרה אליך והציעה לך הזדמנות רביעית (!): שתקחי כמה ימים לקרוא מה שכתבת ואח"כ תשיבי לה טלפונית או בזום את התשובות, על מנת לוודא שאת זו שכתבה את המבחן.
כאשר שוחחת עם המרצה בטלפון היא התרשמה בצורה חד משמעית שאין לך לא את השפה, לא את הידע ולא את הכישורים שמוצגים במבחן. על פי התלונה, השיחה התנהלה בעברית עילגת, תוך ניסיון שלך לקרוא במקוטע סיכומים שכתבת לעצמך, לא זיהית את החוקרים בשאלה 4, טענה שתרגמת אותם בגוגל טרנסלייט (למרות שהם כתובים בכלל בעברית), טענת שאת כל התשובות העתקת מגוגל (למרות שמדובר בשאלות סינתזה וחשיבה) וסירבת להודות בטעותך.
יוער כי את המטלה הראשונה בקורס (20% מהציון) לא הגשת כלל.

הגשת מבחן שהועתק או נכתב ע"י אדם אחר, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית בקורס בחירה סמסטריאלי {...}, מועד א' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות בארבעה חודשים לקבלת תעודת סיום לתואר או אישור על סיום לימודים לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המבחן ניתן בתאריך {...} ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך המתרגל, מר {...}, זיהה כי חלקים ממנו מועתקים מאתר אינטרנט.
יוער כי המתרגל בדק רק שאלה אחת מתוך שלוש.

בהנחיות למבחן נכתב, בין היתר: "עליכם להסתמך על חומר הקריאה ועל ההרצאות. אם אתם מסתמכים על חומר נוסף, עליכם לציין זאת במפורש. בשום מקרה אסור להעתיק את תשובתכם, מכל מקור שהוא. העבודה היא אישית ועצמאית, וחל איסור על הכנת עבודות במשותף" (ההדגשה אינה במקור).

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן הבית בקורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי {...}, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך {...} הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , מועד ג' (מיוחד) סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}. המבחן ניתן ל-48 שעות.
בעת בדיקת המבחן שלך המרצה הבחין כי העתקת את התשובה לשאלת הבונוס במבחן מאתרי אינטרנט.
למשל כתבת: "{...} ". משפט זה מועתק מהאינטרנט, ללא סימון מירכאות או הפניה. את מטעה את הקורא לחשוב שזו מחשבה מקורית שלך. מדובר בגניבת דעת.
יוער, כי על פי התלונה המבחן שלך ברובו הוא חזרה על דברים שנכתבו במצגת הקורס, מילה במילה, ללא סימון של מירכאות והפניה.

הגשת מבחן שחלקו הועתק מהאינטרנט, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי {...} , מועד ג' (מיוחד) סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בתאריך  {...} הגשתם בזוג מטלה ({...}, 40% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה  {...}. כל קבוצת סטודנטים בקורס נדרשה לבחור נושא/ פרק, {...}  ולהגיש מסמך מלווה  {...}.
בבדיקת העבודה שהגשתם המרצה זיהה כי המסמך המלווה שלכם מועתק בחלקו מויקיפדיה וברובו מהאינטרנט (רוב הטקסט החל מעמ' 4 מועתק, מילה אחר מילה, פסקה אחר פסקה). גם  {...} שהגשתם הועתק מאותו מקור. {...}  דומה מאד ובחלקים גדולים זהה.

הגשת עבודה מועתקת, כאילו היתה פרי יצירתכם המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלה ({...} ,40% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי  {...}, סמסטר ב' תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי  {...} , סמסטר ב' תשפ"א, המרצה  {...}, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי שנתיים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. כמו כן, אני מורה על פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (55% מהציון) בקורס חובה שנתי שנה"ל תשפ"א. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת עבודתך המרצה חשדה כי היא מועתקת: חלקים ניכרים בעבודה היו בניסוחים שונים, הצגת תיאור פעולות שהמרצה חשדה שלא נערך על ידך, והשתמשת במקורות שחלקם אינם מחומרי הקורס. לבסוף, בעמ' 7 לעבודתך המרצה הבחינה בהערת שוליים מתאריך אחר של מרצה אחרת, על תוכן הטקסט בציון הורדת ניקוד.
לאורך הקורס, וכן בהנחיות למטלה ובאתר הלי-מוד, הושם דגש מפורש על הצורך בהקפדה על עבודה אישית אינדיבידואלית ושמירה על הטוהר אקדמי, הן בעל-פה והן בכתב.
בשיחת בירור שערכתי עמך הודית שהעתקת חלק מהעבודה. ציינת כי חווית מצוקה גדולה בשל נסיבות אישיות-משפחתיות, ובבוקר יום הגשת העבודה שלחת למרצה מייל בו ביקשת ארכה. המרצה ביקשה ממך מסמך המעיד על הנסיבות וחשת שאין באפשרותך לספק את המסמך.
הגשת עבודה שכולה או חלקה הועתקה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (55% מהציון) בקורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה שנתי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך למשך ארבעה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות ובראש הטופס נכתב:
"אין להשתמש באינטרנט לצורך מענה על המבחן. מותר להיעזר במצגות ובספרים, אך בשום אופן לא להעתיק! העתקה היא עילה לועדת משמעת!" (ההדגשה במקור).
בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי חלקים במבחן שלך הועתקו מהאינטרנט בניגוד להנחיות וללא הפניות למקור.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת שלא שמת לב שאסור להיעזר באינטרנט.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשלושה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. המבחן ניתן ל-48 שעות ובראש הטופס נכתב:
"אין להשתמש באינטרנט לצורך מענה על המבחן. מותר להיעזר במצגות ובספרים, אך בשום אופן לא להעתיק! העתקה היא עילה לועדת משמעת!" (ההדגשה במקור).
בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחינה כי חלקים במבחן שלך הועתקו מהאינטרנט בניגוד להנחיות וללא הפניות למקור.
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת שלא שמת לב שאסור להיעזר באינטרנט.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (20% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי סמסטר ב' תשפ"א. העבודה החליפה את המבחן הסופי בשל הקורונה.
בעת בדיקת העבודות הבחין המתרגל כי העבודה כתובה בשפה גבוהה מעבודות אחרות שהגשת בקורס. בנוסף, בפרטי הקובץ הופיע שם אחר כמחבר. חיפוש מהיר באינטרנט העלה שהנ"ל מוכר עבודות לסטודנטים. מכאן עלה החשד כי עבודתך נקנתה או לכל הפחות לא הוכנה על ידך באופן עצמאי.
בהנחיות לכתיבת העבודה נכתב: "אם נעזרתם בחומרי קריאה שאינם מופיעים בסילבוס יש לצרף הפניות ביבליוגראפיות".
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:

1.    נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
2.    פסילת עבודה מסכמת (20% מהציון הסופי) בקורס חובה שנתי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
3.    פסילת קורס חובה שנתי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
4.    פסילת קורס חובה שנתי "מיומנויות קריאה וכתיבה" תשפ"א, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
5.    אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
6.    שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
7.    פרסום ההחלטה ללא ציון שם.


 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. עיכוב זכאות לתעודת סיום תואר או אישור שווה ערך למשך שלושה חודשים מעת הזכאות לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה. הגשה ביחידים.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות. עוד צוין בתלונה, כי המקור ממנו הועתקה אחת הפסקאות הוא אתר של מכירת עבודות. מכאן עלה חשד כי ייתכן שחלקים נוספים בעבודתך הועתקו/ נקנו מאתר זה.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
הגשת עבודה שהועתקה ו/או נכתבה ע"י אדם אחר, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה מסכמת (80% מהציון) סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (30% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א.
בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחין כי חלקים ניכרים מהחיבור שלך הועתקו מאתר אינטרנט:
המרצה עשה שימוש בתוך האתר, וראה שטעויות בחיבור שלך הן זהות לאתר, לרבות טעויות של כתיב והבנה.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. הרחקה מן הלימודים לסמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון) בקורס סמסטריאלי סמסטר ב' תשפ"א. מדובר בקורס חובה.
בעת בדיקת העבודות הבחין המרצה כי בעבודתך יש מספר פסקאות המועתקות מהאינטרנט, כמובן ללא סימון מירכאות, וללא הפניות.
יודגש כי בהנחיות לכתיבת העבודה צוין בבירור מהי העתקה והנושא הודגש גם במספר שיעורים בעל פה. בהנחיות נכתב: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת. כמו כן אין להשתמש בסיכומים שכתבו סטודנטים אחרים." (ההדגשה במקור).
כמו כן, בעבודה קודמת שהגשת במהלך הקורס היו חלקים מועתקים. בהגשת העבודה ההיא, המרצה החליט שלא להגיש נגדך תלונה לוועדת משמעת. הוא נתן לך ציון אפס והזהיר אותך כי מדובר בהעתקה.
הגשת עבודה שחלקה הועתק, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. פסילת הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה"  שמספרו – 030-4101688-01 וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כ) ו-(כא) לתקנון.
 4. הרחקה על תנאי מן הלימודים לתקופה של שנה אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 5. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בחודשיים בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון, וזאת באופן מצטבר לדחיית זכאות של שלושה חודשים שהוטלה בהחלטה קודמת.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (30% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. בעת בדיקת המבחנים המרצה הבחין כי חלק ניכר מהחיבור שלך הועתק מאתר אינטרנט.
הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית, זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (30% מהציון השנתי הסופי) בקורס חובה שנתי, תשפ"א. המרצה הבהירה לכל הסטודנטים/ות בקורס, כי יש להם הזדמנות להגיש את העבודה כטיוטה ולקבל משוב טרם הגשת העבודה הסופית. את לא הגשת טיוטה, אלא רק את העבודה הסופית. בעת בדיקת העבודה המרצה הבחינה כי פסקאות שלמות בעבודתך מועתקות מילה במילה, בשיטת העתק-הדבק, מאתרי אינטרנט שונים. זאת ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט, ללא הפניות, ולעיתים אף עם הפניות שגויות, היוצרות מצג שווא כאילו התבססת על מאמר. יובהר, כי ממילא העתקה כה נרחבת אינה יכולה להיחשב כציטוט. לאחר איתור פסקאות רבות מועתקות המרצה הפסיקה לבדוק את העבודה. יוער כי אתה בשנה ג' ללימודייך והמרצה הזהירה והסבירה פעמים רבות במהלך הקורס את כללי הכתיבה האקדמית, והתריעה כי תתייחס באפס סובלנות כלפי העתקות. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה שמהווה  (30% מהציון השנתי הסופי) בקורס חובה שנתי.
 2. הגבלת ציון בקורס לציון עובר בלבד, בהנחה שעמדת במטלות הנוספות  של הקורס, ציון הקורס עשוי להיות ציון עובר בלבד , במידה וההישגים יעמדו בדרישות במסגרת האחוזים שנותרו לחישוב הציון הסופי.
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר, לתקופה של שלושה חודשים , החל מקבלת ציון המטלות והמבחנים.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, במידה ותורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לאלתר מלימודייך במכללה.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בעת בדיקת עבודתך מצא המרצה כי יש בה פסקאות שלמות המועתקות מהאינטרנט. זאת, ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט וללא הפניה למקורות מהם העתקת. בהנחיות לעבודה הודגש: "כל שימוש, העתקה או ציטוט ממקור כלשהו, מספר או מהאינטרנט, ללא סימון ברור של גרשיים לפני ואחרי הציטוט והפניה מלאה ומדויקת למקור תוביל לציון נכשל ולהעלאה לועדת משמעת". הגשת עבודה שחלקה הועתק זו הפרה של כללי הכתיבה האקדמית המהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת קורס בחירה סמסטריאלי.
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מהלימודים לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. עיכוב תעודת זכאות לתואר, לאחר קבלת כל הציונים בעבודות ובמבחנים, לתקופה של שלושה חודשים.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) שניתן ל-48 שעות, בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. בהנחיות למבחן נכתב: "אין בשום אופן להעתיק מכל מקור שהוא. העתקה תגרור פסילת המבחן וועדת משמעת!" בנוסף צירפת למבחן שלך טופס הצהרה על מקוריות. למרות כל זאת, חלקים מתשובותייך מועתקים מאתרי אינטרנט שונים בשיטת "העתק-הדבק". מובן שמעשייך מהווים הפרה של הנחיות הבחינה ומנוגדים לכללי הכתיבה האקדמית הנוגעים לציטוט וציון מראי מקום. שימוש בחומר עזר אסור בזמן מבחן והעתקה ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת מבחן בית (70% מהציון) לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה (10% מהציון הסמסטריאלי) בקורס חובה שנתי, סמסטר א' תשפ"א. בהנחיות למטלה נכתב בין היתר:  "יש להקפיד על כתיבה ע"פ כללי כתיבה אקדמית, כולל הפניות בגוף הטקסט...; אין להתבסס על מידע מוויקיפדיה; העתקה של משפטים מן האינטרנט ללא הפניה למקור תחשב כהעתקה ותגרום לפסילת העבודה". בנוסף צירפת טופס הצהרה על מקוריות חתום על ידך כפי שנדרשת. כמו כן, דובר בכיתה על כללי הכתיבה האקדמית. למרות כל זאת, חלקים רבים מתשובותייך מועתקים מאתרי אינטרנט שונים בשיטת "העתק-הדבק", ללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט וללא הפנייה למקורות. חלק מההעתקה נעשתה מוויקיפדיה בניגוד להנחיות המפורשות במטלה. מובן שמעשייך מנוגדים לכללי הכתיבה האקדמית הנוגעים לציטוט וציון מראי מקום. יובהר, כי ממילא העתקה כה נרחבת אינה יכולה להיחשב בגדר ציטוט. הגשת עבודה שחלקה מועתק כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת עבודה והעלתה מ-10% למשקל 20% מהציון הסמסטריאלי, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון. חלוקת הניקוד העודף מצוינת לעיל בגוף ההחלטה.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת עבודה מסכמת (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר ב-תש"ף. בעת הבדיקה הבחין המרצה כי עפ"י דוח מקוריות שמופק במערכת הלי-מוד, חלקים מהעבודה אינם מקוריים. בדיקה נוספת העלתה שחלקים מעבודתך הועתקו מאתר אינטרנט ללא הפניה וללא סימון מירכאות כנדרש בציטוט. הגשת עבודה שחלקה הועתק כאילו היתה פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. פסילת המטלה לפי ס' 8.1(יח)  לתקנון.
 2. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר ע"פ סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת מבחן בית (70% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. לנבחנים.ות היו 48 שעות להגישו. בעת בדיקת המבחן שלך מצא המרצה כי הוא מורכב בעיקרו מקטעים שהועתקו בשלמותם מאתרים באינטרנט, למרות שבהנחיות לעבודה נכתב במפורש שאין לעשות זאת. מה שנדרש היה לעשות זה לענות על שאלות המבחן, בלשונך, תוך שימוש בהרצאות המוקלטות, המצגות וטקסטים שהמרצה העלה ללימוד. יוער שחלק מהטקסטים שהעתקת לא קשורים כלל לנושאי הבחינה והקורס. בהנחיות למבחן נכתב: "העבודה היא אישית. יש לכתוב אותה בלשונכם שלכם ולהימנע מכל שימוש בשיטת "העתק-הדבק". את ההפניות לטקסטים יש לעשות בתוך סוגריים." למותר לציין כי גם לא כתבת הפניות למקורות מהם העתקת. הגשת מבחן שחלקו הועתק, כאילו היה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה. מעבר לכך זה מלמד על זלזול במרצה ובקורס.

 • החלטה:
 1. פסילת מבחן בית
 2. פסילת הקורס
 3. נזיפה
 4. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 5. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלולה להיות מורחק לתקופה קצובה מהמכללה.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור  
 • סיבת הזימון:

במסגרת הגשת טיוטה של עבודה מסכמת (80% מהציון) בסמינר שנתי, שנה"ל תשפ"א. המרצה עודדה את הסטודנטיות/ים להגיש לה טיוטות מוקדמות על מנת לקבל משוב וליווי בכתיבת הסמינר. בעת בדיקת הטיוטה שהגשת התעורר חשדה של המרצה שלא מדובר במחקר עצמאי שלך. חיפוש בגוגל חיזק את חשדה כי העבודה קנויה. בקישור המצורף ניתן לראות כי העבודה מוצעת למכירה וכי המבוא של עבודתך מועתק משם מילה במילה. בנוסף, על פי התלונה לא השתתפת בשיעורים ולא קיימת עם המרצה שיחות אישיות (על מנת שתסייע לך בבחירת נושא, גיבוש שאלת מחקר, ארגון מבנה העבודה וכו'). למרות פניות של המרצה אליך לא שוחחת איתה על המחקר. לקראת הגשת הטיוטה שוחחתם פעם ראשונה בה ציינת נסיבות אישיות. יומיים לאחר מכן השתתפת במפגש זום ובאותו יום שלחת למרצה את העבודה. עוד יוער, כי גם בסילבוס של הקורס הושם דגש על יושר אקדמי. הגשת עבודה שהועתקה ונקנתה, כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת העבודה.
 2. פסילת קורס
 3. הרחקה מהלימודים לתקופה של שני סמסטרים: סמסטר קיץ תשפ"א, סמסטר א' תשפ"ב.
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות מלימודייך במכללה: אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לצמיתות.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: העונש שקיבלת בוועדת המשמעת יישאר על כנו מלבד עונש ההרחקה מסמסטר א' תשפ"ב. במקומו הוחלט שזכאותך לתואר אקדמי תדחה בחצי שנה.


 • סיבת הזימון:

במסגרת בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף, הגשת באיחור מטלת אמצע (20% מהציון). המרצה כתב את העבודה במיוחד עבורך, לאחר שפנית אליו במייל לקראת סוף הקורס וכתבת לו כלהלן: "שלום רב אני... אני לומד איתך קורס... אני לא עשיתי את מטלת האמצע אפשר מטלה חילופית כי לא ידעתי שיש מטלה ולא יודעת באיזה יום ובאיזה שעה לומדים אותו סליחה שאני מבקשת כי בסוף הסמסטר יישאר הקורס חסר ציון ותודה".  
בעת בדיקת המטלה, גילה המרצה כי היא מועתקת מילה במילה, מתחילתה ועד סופה, מאתר אינטרנט. יוער, כי אפילו לא ניסית לענות על השאלות שהמרצה כתב עבורך, ואין כל קשר בין הקטע שהעתקת לבין תכני הקורס. ההתנהלות המתוארת לעיל, בה את נחשדת, מלמדת על זלזול במרצה, בקורס, במכללה ובהיותך סטודנטית. הגשת עבודה שהועתקה כאילו היא פרי יצירתך המקורית זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:  
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לפיה אם אתה תורשע במהלך הלימודים לתואר בעבירת משמעת נוספת מסוגה עבירה בה הורשעת אתה עלול להיות מורחק מהלימודים במכללה לסמסטר, הנוספת בהתאם לסעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת קורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תש"ף, הגשת עבודה המהווה 70% מהציון הסופי. בבדיקת העבודה נמצא כי חלקים נרחבים ממנה הועתקו מילה מילה מתוך אתרי אינטרנט, ללא סימון מירכאות, ללא הפניה למקורות ובניגוד מוחלט לכללי הכתיבה האקדמית ולכללי האתיקה (יוער, כי בשלב מסוים הבודק/ת הפסיק/ה את הבדיקה נוכח ההעתקה הנרחבת). הגשת עבודה שהועתקה כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לסמסטר לפי סעיף 8.1(כג) וסעיף 8.4 לתקנון, שתוקפו עד לסיום התואר, ושיופעל אם תורשע שוב בעבירה של העתקה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית (80% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף, הסטודנטים/ות התבקשו לענות על השאלות תוך שימוש בהרצאות המוקלטות שהמרצה העלה ללימוד. במהלך הבדיקה הבחין המרצה, כי בשאלה השנייה, במקום לענות עליה בהסתמך על ההרצאות המוקלטות (כפי שביקש בטופס הבחינה), בחרת להשתמש בקטעים מועתקים בשיטת "העתק-הדבק" מאתרים שונים, למרות איסור מפורש לעשות זאת. בטופס הבחינה נכתב, בין היתר, כלהלן: "העבודה היא אישית, יש לכתוב אותה בלשון שלכם ולהימנע משימוש ב"העתק – הדבק". כמובן שאם מצטטים מהמקור הראשוני מותר לצטט במדויק תוך הפניה למקור". העתקה במבחן זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך שנת תשפ"א אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת תעודת בוגרת התואר או אישור על סיום לימודים בשלושה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיפים 5.3(א) + 5.4 (ח) לתקנון המשמעת של המכללה
בתאריך 14.2.2021 הגשת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...], סמסטר א' תשפ"א.
מדובר בהגשת פרויקט סמסטר, הגשה שהיא תנאי מעבר בקורס. התהליך מתפרס על פני כחודשיים של תכנון והנחיות. על פי התלונה, בתחילת התהליך הצגת קונספט תכנוני מסוים וקיבלת עליו הנחיות מהמרצים.
בעת הגשת הפרויקט הגשת פרויקט אחר, המתבסס על קונספט תכנוני חדש שאינו דומה לקונספט שאליו התייחסו המרצים בהנחיות. הפרויקט שהגשת דומה לקונספט של מבנה המוצג באינטרנט (ראה קישור), באופן המעלה חשד כבד להעתקה (כגון [...]).
המעשים בהם אתה נחשד עלולים לגרום נזק אדיר למגמת [...] במכללה, והן למכללה עצמה, החל בפגיעה בשם הטוב, דרך פגיעה בתלמידים האחרים וכלה בפגיעה בערכי המקצוע והפרת זכויות יוצרים של אחרים.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זהו מעשה הונאה המהווה גם עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...], סמסטר א' תשפ"א, ] לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי [...] סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודיך למשך תשפ"ב ללימוד קורס חובה סמסטריאלי [...] בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 4 שנים, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. הסרת כל פרסום של הפרויקט המועתק והסרת כל אזכור או קשר בין הפרויקט המועתק ללימודים במכללה או למגמה, כפי שצוין לעיל.
 8. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיפים 5.3(א) + 5.4 (ח) לתקנון המשמעת של המכללה
בתאריך 11.2.2021 הגשת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...] סמסטר א' תשפ"א.
מדובר בהגשת פרויקט סמסטר, הגשה שהיא תנאי מעבר בקורס. התהליך מתפרס על פני כחודשיים של תכנון והנחיות. על פי התלונה, בתחילת התהליך הצגת קונספט תכנוני מסוים וקיבלת עליו הנחיות מהמרצים.
לאחר סיום הסמסטר שינית לפתע את הפרויקט שלך, ושלחת למרצה הדמיות גולמיות של קונספט אדריכלי חדש. המרצה נתנה לך הנחיות פרטניות ולאחר ההגשה אף קיבלת מחמאות מהמרצים על איכות הפרויקט שלך.
אלא שבדיעבד הגיע לידי המרצים הקישור המצורף מהאינטרנט, המעלה חשד כבד כי הפרויקט שלך מועתק רובו ככולו: החל מהרעיון הכללי, העיצוב ... כל פרטי העיצוב זהים באופן מלא, ולא ניתן לטעון כי מדובר "בהשראה".
יוער כי פרסמת את הפרויקט שלך בפייסבוק הפרטי שלך.
למותר לציין כי המעשים בהם אתה נחשד עלולים לגרום נזק אדיר למגמת [...] במכללה, והן למכללה עצמה, החל בפגיעה בשם הטוב, דרך פגיעה בתלמידים האחרים וכלה בפגיעה בערכי המקצוע והפרת זכויות יוצרים של אחרים.
הגשת עבודה מועתקת כאילו היתה פרי יצירתך המקורית זהו מעשה הונאה המהווה גם עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת פרויקט סמסטר (50% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי [...], סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה סמסטריאלי [...] סמסטר א' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הגבלת לימודיך למשך תשפ"ב ללימוד קורס חובה סמסטריאלי [...] בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 4 שנים, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. הסרת כל פרסום של הפרויקט המועתק והסרת כל אזכור או קשר בין הפרויקט המועתק ללימודים במכללה או למגמה, כפי שצוין לעיל.
 8. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

עבירת משמעת לפי סעיפים 5.1 (ב) [פגיעה בכבוד], 5.1 (ד) [הטרדה מינית], 5.3 (א) [הימנעות ביודעים ממסירת מידע חיוני/ מעשה תרמית] לתקנון משמעת סטודנטים


 • סיבת הזימון:

על בסיס תלונה שהוגשה ועל פי הסמכות המוקנית לקובלת בתקנון משמעת-סטודנטים (להלן: "התקנון"), הוחלט להעמידך לדין משמעתי.
במהלך שנת הלימודים תשפ"א, בהיותך סטודנטית שנה ג' השתתפת בפרויקט לצורך קבלת מלגת לימודים.
עפ"י החשד, במהלך חודשים דצמבר 2020 עד מרץ 2021 דיווחת דיווחים כוזבים לגורם המפעיל. מדובר בדיווחים מפורטים שהעברת על פעילויות שביצעת, על אף שלא התקיימו כלל. על פי בדיקה שערכו הרכזת ומנהלת הצוות שלך, דיווחת על 96 שעות עליהן קיבלת מלגה, אך בפועל ביצעת בפועל רק 6 שעות ו-90 שעות בדית.
קיבלת מכתב רשמי בו התבקשת להחזיר את החלק היחסי של המלגה שקיבלת.  
לאחר קבלת דיווח על כך שהשבת את הכסף, הקובלת שוחחה איתך בטלפון. בשיחה זו הודית בפניה שדיווחת דיווחי שקר. לטענתך כן ביצעת חלק מהשעות עליהן דיווחת. להלן תמלול חלק מהשיחה שנערכה בינך לקובלת (דקה 3:40 להקלטת השיחה):
קובלת: "את אומרת שאת כן ביצעת את השעות, למרות שמאשימים אותך שלא בצעת?"
סטודנטית: "לא את כל השעות. ביצעתי לפחות רבע חצי מהשעות...".
המעשים בהם את נחשדת מעוררים, לכאורה, חשש לביצוע עבירות מרמה או הונאה לפי פרק יא' לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
מסירה ביודעין של ידיעה כוזבת, ו/או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בקשר ללימודים במכללה, לרבות מעשה כאמור לצורך קבלת מלגה לצורך לימודים במכללה, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. ביצוע 40 שעות שירות למען הקהילה לפי סעיף 8.1(יב) לתקנון.
 3. קנס כספי בגובה 700 ₪ לפי 8.1(יא) לתקנון. ניתן יהיה לשלם את הקנס בשלושה תשלומים חודשיים עוקבים, שהראשון בהם מיד לאחר מתן החלטה זו.
 4. מניעת זכות להעסקה במכללה לתקופה של חמש שנים לפי סעיף 8.1(יג) לתקנון.
 5. דחיית זכאות לתואר (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בשישה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון, וזאת בכפוף לכך ש-40 שעות השירות למען הקהילה כבר הושלמו (אישור השלמת השעות יתבצע על ידי מזכירת ועדת המשמעת לפי הדיווחים שיתקבלו מהגורם המפקח. ככל שלא הושלם ביצוע השעות, תימשך דחיית הזכאות עד להשלמת השעות.
 6. הרחקה מן הלימודים לתקופה של שנתיים אם תבצע עבירה נוספת של הונאה או התנהגות בלתי הולמת לפי תקנון המשמעת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי חמש שנים מיום החלטה זו.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הכנסת חומר עזר אסור / הפרת כללי בחינה. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 •  סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות  במבחן מקוון (80% מהציון) בקורס חובה שנתי מועד א' סמסטר א' תשפ"א. במבחן הותר חומר עזר קלסר וחוברת של המגמה. הבחינה צולמה והוקלטה באמצעות מערכת זום.
על פי דוח ההשגחה שמילא המשגיח בבחינה, במהלך הבחינה היית עם שתי מצלמות, אך בשעה האחרונה נשארת עם מצלמה אחת בלבד (החל מדקה 04:28 בהקלטה). במהלך זמן זה מספר פעמים הסתרת את פנייך באמצעות דף נייר וגם הסתת את פנייך אל מחוץ לטווח המצלמה (למשל בדקות: 04:34, 04:38, 04:48-04:57 בהקלטה).
על פי התלונה המשגיח העיר לך מספר פעמים במיקרופון ובצ'אט, אך את לא התייחסת להערותיו כאילו שאת לא שומעת ולא רואה את הצ'אט.
הפרת כללי ההתנהגות בזמן בחינה ואי ציות להוראות המשגיח אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה את עלולה להיות מורחקת לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

במסגרת בחינה פרונטלית (חסויה, 4 עמודים חומר עזר) בקורס חובה {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}. ההנחיה לגבי חומר העזר המותר נכתבה גם על הלוח בכיתה וגם על גבי טופס המבחן.
הנבחנים.ות התבקשו להגיש את דפי העזר יחד עם מחברת הבחינה. בסוף הבחינה הגשת למשגיחה את המחברת יחד עם 4 דפי עזר. היא הבחינה שהשולחן שלך לא ריק ושאלה אותך מה יש לך על השולחן. ענית שזה גם חומר עזר/ דפי נוסחאות והבאת ניילונית עם עוד 6 עמודים של חומר עזר. אמרת למשגיחה שלא שמת לב.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה בקורס חובה {...}, מועד א' סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס חובה {...}, סמסטר קיץ תשפ"א, המרצה {...}, סמסטר ב' תשפ"א, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, והכול לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. חומר העזר שהוגדר לבחינה (רשום גם על גבי טופס הבחינה) הוא מחשבון ושני עמודי פוליו. על פי יומן המעקב של הלי-מוד, במהלך הבחינה פתחת קבצים באתר הקורס שאסור היה להשתמש בהם, כגון פתרונות של תרגילים ומבחנים. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. בחוות דעת מטעם מחלקת המחשוב במכללת ספיר, נכתב: "יומן המעקב בהחלט יכול לשמש כראיה חד משמעית", הוא "אינו טועה – זהו מנגנון אוטומטי של המערכת המיועד לתיעוד זה". פתיחת חומר עזר אסור בזמן בחינה ו/או שימוש בו ו/או העתקה ממנו אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: קובלת ועדת משמעת
החלטות ועדת ערעורי המשמעת:

 1. הפחתה של 7 נק' מציון בחינה מועד א' .(הענישה חלה גם אם תבחר לגשת למועד ג' , שקלול הציון יחל מהציון 93)
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה לתקופה קצובה על תנאי בגין כל הרשעה בעבירה מסוג זה שהורשעת בה במהלך התואר לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר.  זמן הבחינה  13:30-16:30.
בשעה 14:02, טרם כניסתך לשירותים נמצא בכיסך דף (דו צדדי) עם חומר עזר אסור.

הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מועד ב' בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הרחקה מן הלימודים לתקופה של סמסטר אם תבצע עבירה נוספת לפי סעיף 5.4 על תקנון המשמעת עד סוף הלימודים בתוכנית וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה. תוקף התנאי שלוש שנים מיום החלטה זו.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 •  סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס מועד ב' סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  13:30-16:30.
בשעה 16:10 המשגיחה הבחינה כי מכסה המחשבון שלך מונח הפוך ואתה מסתכל עליו. כשהתבוננה ראתה שעל המכסה כתוב חומר עזר. היא שאלה אותך מה זה ואמרת זה כלום, כלום (צילום הכיתוב צורף לתלונה).
בשיחת בירור שערכתי עמך אמרת שלקחת את המחשבון מחבר ולא שמת לב לכיתוב. כמו כן ציינת כי נכשלת במועד ובקורס.
 
החזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. הרחקה בפועל מלימודים במכללה לסמסטר א' תשפ"ב לפי סעיף 8.1 (כג) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה על תנאי לשנה מהמכללה בגין כל הרשעה נוספת בעבירת הונאה, או ניסיון הונאה בעבודה, או במבחן ו/או הפרת הוראה או הנחיה המתייחסת לעבודה או למבחן, תוקף התנאי 3 שנים מיום החלטה זו, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (90% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. חומר העזר שהוגדר לבחינה (רשום גם על גבי טופס הבחינה) הוא מחשבון ושני עמודי פוליו. על פי יומן המעקב של הלי-מוד, במהלך הבחינה פתחת קבצים באתר הקורס שאסור היה להשתמש בהם, כגון פתרונות של תרגילים ומבחנים. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. בחוות דעת מטעם מחלקת המחשוב במכללת ספיר, נכתב: "יומן המעקב בהחלט יכול לשמש כראיה חד משמעית", הוא "אינו טועה – זהו מנגנון אוטומטי של המערכת המיועד לתיעוד זה". פתיחת חומר עזר אסור בזמן בחינה ו/או שימוש בו ו/או העתקה ממנו אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת מועד א בקורס, וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. הפחתת שבע נקודות מהציון הסופי בקורס, וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 4. דחיית זכאות לתואר בארבעה חודשים מיום השלמת כל החובות הלימודיות וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. אזהרה על תנאי להרחקה מן הלימודים לתקופה קצובה עד סוף לימודי תואר ראשון וזאת בהתאם לסעיפים 8.1(כג) וכן 8.4(א) לתקנון המכללה.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בוחן (15% מהציון) בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבוחן היה חסוי וחומר העזר שהוגדר היה עמוד אחד + מחשבון. הוראות אלה נכתבו על הלוח. בנוסף בתחילת הבוחן המשגיחה ביקשה מכל הנבחנים.ות לוודא שיש ברשותם רק עמוד עזר אחד. כשעה אחרי תחילת הבוחן אמרת למשגיחה שיש לך דף ולא עמוד (החומר האסור צורף לתלונה). הכנסת חומר עזר אסור למבחן זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבוחן.
 2. נזיפה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלולה להיות מורחקת מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א, הבחינה הוגדרה חסויה. במהלך הבחינה יצאת לשירותים. המשגיח שבדק את השירותים לאחר מכן מצא דף עליו רשומה בכתב ידך השאלה הראשונה של הבחינה. התנהגות זו מעוררת חשד כי ניסית להוציא חומר מבחינה חסויה, או להיעזר באדם אחר במהלך הבחינה. הוצאת חומר מבחינה חסויה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת  מועד.
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שנתיים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר, ולנבחנים.ות ניתנו דפי טיוטה ממוספרים. אתה ישבת בשורה לפני האחרונה בצד ימין, ליד הקיר. מאחורייך ישב סטודנט. בשלב מסוים במהלך הבחינה הוא העביר לך את דף הטיוטה הראשון שלו (ממוספר). כשסיימת את הבחינה מסרת את המחברת למשגיחה ללא דפי הטיוטה. כשהמשגיחה ביקשה ממך את דפי הטיוטה נתת לה גם את הדף של הסטודנט שישב מאחורייך, עליו היה רשום בכתב ידך. העברת דפים בין נבחנים במהלך בחינה היא אסורה, ומהווה עבירת משמעת.

החלטה:

 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר, ולנבחנים.ות ניתנו דפי טיוטה ממוספרים. אתה ישבת בשורה האחרונה בצד ימין, ליד הקיר. לפניך ישבה סטודנטית. בשלב מסוים במהלך הבחינה העברת לה את דף הטיוטה הראשון שלך (ממוספר). כשסיימת את הבחינה והגשת את דפי הטיוטה שלך דף זה היה חסר, הוא היה בידי הסטודנטית. העברת דפים בין נבחנים במהלך בחינה היא אסורה, ומהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד.
 2. פסילת הקורס.
 3. נזיפה
 4. הרחקה מהלימודים לתקופה של סמסטר, חזרה בסמסטר ב' תשפ"ב
 5. אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים , אם תורשע בעבירה אקדמית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • ועדת ערעורים:

מגיש הערעור: סטודנט
החלטת ועדת ערעורים: עונש נותר על כנו


 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, חומר עזר מחשבון.
בסיום הבחינה כאשר הרמת את מחברת הבחינה, אחראית הבניין שהיתה בחדר ראתה כי מתחת למחברת שלך יש דפים נוספים. לטענתך, כשהמשגיחה הודיעה שאסור לצרף דפים חיצוניים הזזת את הדפים הצידה, ורק אחרי שסיימת את הבחינה לקחת את הדפים יחד עם מחברת הבחינה.
החזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה
 2. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, חומר עזר דף A4 דו צדדי.
הבחינה התקיימה בשעות 13:30 עד 16:30. על פי התלונה, בשעה 15:00 ניסית להרים משהו מהרצפה. המשגיחה ניגשה אליך ומצאה פתק (דו צדדי), אמרת למשגיחה שזה נפל לך וזה קשור לחומר העזר שהכנסת. מדובר על פתק נוסף לדף העזר שהיה ברשותך. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שהדבקת את הפתק עם צלוטייפ לדף העזר במקום להדפיס דף חדש, אך מדובר על חומר זהה לזה שקיים בדף הגדול, רק עם תיקון של אחד הגרפים. לצערך הצלוטייפ נפל והפתק נפל. אמרת כי לא היתה לך כוונה לבצע משהו אסור שכן מדובר על אותו חומר. הכנסת חומר עזר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים, לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  9:00-12:00. במהלך הבחינה ובעת שיצאת לשירותים, המשגיחה הבחינה כי יש לך פתק בכיס. המרצה אישר כי החומר הרשום על גבי הפתק רלוונטי לחומר הקורס והבחינה. אמרת למשגיחה כי שכחת את הפתק בכיס ולא עשית בו שום שימוש. החזקת חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודייך במכללה לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תשפ"א. המבחן היה ללא חומר עזר, למעט מחשבון ודף נוסחאות. בעת בדיקת המבחן, המרצה הבחינה כי בתשובה לאחת השאלות בהן התבקשת להגדיר מושג, פשוט העתקת את הערך מויקיפדיה. בשיחה עימי הודית שאכן עשית זאת. שימוש בחומר עזר אסור בזמן מבחן והעתקה ממנו זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת המבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת שאירעה עד לסיום לימודיך לתואר הנוכחי במכללה אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בוחן מקוון בזום (10% מגן) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר ב' תשפ"א. חומר העזר שהותר (דף נוסחאות) סופק יחד עם טופס הבוחן. בהנחיות לבחינה נכתב (ההדגשה במקור): "מצלמת הטלפון תצלם את כול אזור העבודה כולל מסך המחשב... עם הכניסה לזום עליכם לפעול בהתאם להוראות נציגי מדור בחינות". בתחילת הבוחן המשגיחים/ות מטעם מדור בחינות חזרו על ההנחיה גם בע"פ והעירו את תשומת לבם של הנבחנים/ות. במהלך הבוחן הפרת את ההוראות בכך שלא צילמת את כל אזור העבודה כולל מסך המחשב.  מצורף צילום מסך שלך בעת הבוחן, המראה את ההפרה. יוער, כי ההנחיות שניתנו לבוחן זהות להוראות שניתנו בבחנים ובבחינות בקורס "מבוא לפיזיקה", כך שנחשפת להנחיות אלה בעבר. הפרת כללי ההיבחנות ואי ציות להוראות המשגיחים/ות אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. אזהרה.
 2. הציון בבוחן זה לא ישוקלל ולא יובא בחשבון לצורך בדיקת זכאות למלגת הצטיינות  בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 3. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הכנסת טלפון סלולרי. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס מועד א' סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, עם חומר פתוח.  זמן הבחינה  9:30-12:30.
בשעה 10:25 יצאת לשירותים. כשחזרת בשעה 10:30 המשגיחה הבחינה שיש לך בכיסים ארנק וטלפון. היא ביקשה ממך את הטלפון והוא היה דולק (נשאר על שולחן המשגיחה ונכנסו הודעות ברטט).
החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. פסילת מועד א בקורס וזאת בהתאם לסעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרה שלא לחזור על ביצוע העבירה בהתאם לסעיף 8.1(א) לתקנון. עבירה נוספת עשויה להביא להרחקתך מן המכללה לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות לשנת תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה, סמסטר ב' תשפ"א, הבחינה הוגדרה לא חסויה, עם חומר פתוח. בשעה 10:30 (כשעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה כי יש לך בכיס טלפון דולק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה לתקופה של  שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודיך במרכז הטכנולוגי להנדסאים.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה לא חסויה, עם חומר פתוח. בשעה 10:05 (35 דק' שעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה כי על השולחן שלך מונח טלפון דולק ואתה משתמש ביישום מחשבון. לשאלתה מה אתה עושה, ענית כי אתה משתמש במחשבון בטלפון כי אין לך מחשבון. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ מספר פעמים ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. על פי התלונה היית מהראשונים שנכנסו לכיתה כך ששמעת את הנחיית המשגיחה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, עם דפי נוסחאות מצורפים ומחשבון סטנדרטי. בשעה 11:34 (כשעתיים לאחר תחילת הבחינה) כאשר ביקשת לצאת לשירותים, המשגיחה הבחינה כי יש לך בכיס טלפון נייד דולק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

החלטה:

 1. פסילת מועד.
 2. נזיפה.
 3. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים- אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק מלימודיך במכללה לתקופה קצובה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. בשעה 14:35 (כשעה לאחר תחילת הבחינה) הטלפון הנייד שלך צלצל בכיסך. על פי התלונה, בשעה 14:19 דק' היית בשירותים. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. אזהרת הרחקה לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה נוספת הנך עלול להיות  מורחק מלימודייך במכללה.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  9:00-12:00. בשעה 11:05 יצאת לשירותים והמשגיחה שאלה אותך אם יש לך בכיס פלאפון, השבת שלא. בשעה 12:08 שוב יצאת לשירותים והמשגיחה שוב שאלה אותך מה יש לך בכיס, נתת לה טלפון מכובה. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. בשיחת בירור איתך טענת שזהו המבחן הראשון הפרונטאלי שלך במכללה ושכחת את הטלפון בכיס בתום לב, אך לא עשית בו שום שימוש במהלך הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס/מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר למעט מחשבון. זמן הבחינה  9:00-12:00. בשעה 11:15 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה כי יש בכיסך פלאפון, הטלפון היה דולק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שזהו המבחן השני הפרונטאלי שלך במכללה, הגעת לבחינה ברגע האחרון לכן שכחת את הטלפון בכיס בתום לב, וגם לא שמעת את הנחיית המשגיחים לשים את הטלפון בתיק ולא שמת לב לכיתוב על הלוח. יחד עם זאת, הטלפון שלך היה במצב "טיסה" ולא עשית בו שום שימוש במהלך הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים, אזהרת הרחקה לתקופה של שלוש שנים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודייך במכללה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, חומר עזר דפי נוסחאות שצורפו לבחינה ומחשבון.  זמן הבחינה  9:30-12:30. בשעה 11:27 ביקשת לצאת לשירותים, המשגיחה שאלה אותך מה יש לך בכיס, השבת שזה טלפון כבוי. על פי התלונה התברר שהטלפון לא היה כבוי, אלא על רטט, שכן בזמן ששהית בשירותים קיבלת שיחת טלפון. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח, וכן נאמר לנבחנים.ות בתחילת המבחן לרוקן כיסים ולשים טלפונים כבויים בתיקים. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שלא הכרת את הנוהל וגם במבחנים קודמים שהיו לך היית עם טלפון: מבחן אחד בסטטיסטיקה שכחת את הטלפון בכיס, אך נכשלת במבחן, ובעוד שני מבחנים הטלפון היה על השולחן לידך. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנתיים, אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחק לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת בחינה בקורס, סמסטר ב' תשפ"א. הבחינה הוגדרה חסויה, ללא חומר עזר.  זמן הבחינה  9:30-12:00. בשעה 10:31 יצאת לשירותים ובכיסך נמצא פלאפון דלוק. ההוראה כי אסור להחזיק טלפונים במבחן נרשמה על הלוח וגם נאמרה בע"פ ע"י המשגיחה בתחילת הבחינה. בשיחת בירור שערכתי עמך טענת שזהו המבחן האחרון שלך בתואר, שאתה חוזר על הקורס כבר פעם שלישית, שלמדת קשה לקראת הבחינה ושכחת את הפלאפון בכיס. כמו כן ציינת כי מיד בסיום הבחינה ניגשת למרצה והראית לה צילומי מסך המוכיחים כי לא דיברת בטלפון ולא שלחת הודעות בזמן הבחינה. החזקת טלפון במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. פסילת הבחינה
 2. נזיפה.
 3. שלילת פרס ו/או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף.8.1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 4. אזהרת הרחקה מהלימודים לתקופה של שנה, אם תורשע בעבירה משמעתית הנך עלול להיות מורחק מהמכללה לתקופה קצובה.
 5. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

 • בהחלטה זו הוגש ערעור
 • סיבת הזימון:

הנך תלמיד שנה ב' במכללה האקדמית ספיר בבית הספר ל[...], מסלול [...].

 1. במהלך בירור תלונה נגדך כמפורט בפסקה (ג) להלן, הובא לידיעתי כי בשנת 2003, עת שלמדת במכללה לימודי [...], הורחקת לצמיתות מלימודים במכללה בהתאם להחלטת ועדת המשמעת של המכללה. בבירור שנערך אתך בעניין, בנוכחות סנגורך ודיקן הסטודנטים, שהיה בזמנו שופט בוועדת המשמעת שדנה בעניינך בשנת 2003, הודית כי אכן הורחקת לצמיתות מלימודים במכללה, וכי היית מודע לכך כאשר ביקשת להתקבל ללימודי [...]. יצוין, שהליך הקבלה ללימודים בביה"ס ל[...] כולל ראיון אישי, במהלכו לא הבאת לידיעת המראיין את העובדה שבעבר הורחק לצמיתות מלימודים במכללה.
  נוכח האמור, אתה נחשד בהימנעות ממסירת מידע חיוני בקשר ללימודים במכללה, באופן העולה כדי מעשה מרמה או הונאה בקשר ללימודים במכללה.
 2. בתאריך 27.4.2021, במהלך שיעור שהתקיים בזום, התקשרת לסטודנטית הלומדת אתך בשנה ב' במסלול [...] בביה"ס ל[...] ("המתלוננת"), ואמרת לה כי באחד הלילות במהלך השבועיים שקדמו לשיחתכם נפגשת עם כמה חברים מהכיתה, ובאותו מפגש אמרו עליה שכאשר הקריאה בשיעור שקדם לאותו מפגש היא נשמעה כאילו היא "יושבת על זין ומקיימת יחסי מין". היות ומכשיר הטלפון של המתלוננת היה על רמקול במהלך השיחה, גם בתה בת ה-26 שהיתה לידה שמעה את השיחה.
  הדברים שאמרת למתלוננת מהווים, לכאורה, עוולה של הטרדה מינית לפי סעיף 3(א)(5) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, המגדיר הטרדה מינית כ"התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ...". כמו כן, באמירת הדברים למתלוננת פגעת בכבודה, והתנהגת באופן שאינו הולם סטודנט במכללה.
 3. האמור בפסקאות ב ו- ג לעיל הינו בגדר עבירות משמעת לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.
 • החלטה:
 1. אזהרה שלא לחזור על ביצוע העבירה לפי סעיף 8.1 (א) לתקנון ובפרט לכך שאסור עליך ליצור כל קשר עם המתלוננת באופן ישיר או בעקיפין עד סיום לימודיכם במכללה.
 2. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 3. איסור לימוד יחד עם המתלוננת קורסי בחירה, פרקטיקות, קליניקות, קבוצות תרגול לשיעורי חובה וכיוצ"ב קורסים שאינם שיעורי חובה וכן איסור היבחנות בבחינה מסכמת בקורס חובה באותה כיתה יחד עם המתלוננת עד סיום התואר הנוכחי, לפי סעיף 8.1 (י"ז) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה על תנאי לסמסטר אחד מלימודים במכללה - אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת מיום מתן החלטתי 14.6.21 ועד תום ארבע השנים הקרובות. לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. כתיבת מכתב התנצלות (שניסוחו יכלול מסר של התנצלות מפורשת שלא משתמעת לשני פנים) למתלוננת ומסירתו למזכירות ועדת המשמעת בתוך שבוע מיום המצאת ההחלטה המלאה לידיך על ידי סניגורך. לפי סעיף 9.1 (א) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א, לפי סעיף 8.1 (ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • החלטת ועדת ערעורים:
 1. סעיף 5.3 (א) – הונאה ומרמה – חברי הועדה הסכימו שקבלתך ללימודים בספיר נעשתה תוך הסתרה מכוונת של מידע מצידך לצורך קבלה ללימודים. לפיכך אנו מקבלים את ערעור הקובלת עו"ד ליאורה ארזי בן חיים על זיכויך בסעיף זה. כמו כן הוחלט שמפאת הזמן שחלף לא ניתן ליישם בפועל את ההרחקה ולכן אנחנו מאשרים בדיעבד את קבלתך למכללה.
  כאמור לעיל, רישומך למכללה תוך הימנעות ממסירת מידע חיוני לשם קבלה ללימודים (הסתרה של הרחקה לצמיתות בשנת 2003) לא מקנה לך זכויות והטבות.  לפיכך אנחנו קובעים שהחל ממועד מכתב זה לא יינתנו לך במישרין או עקיפים כספים כלשהם (מלגות, מענקים, פרסים, כספי השתתפות בפעילות/טיפול) ממכללת ספיר וכן שלא תוכל להיות מועסק בעתיד על-ידי המכללה.
 2. סעיף 5.1 (ד) – הטרדה מינית – החלטנו ברוב קולות שדבריך אל הסטודנטית [...] "יושבת על זין ומקיימת יחסי מין" הם הטרדה מינית לכל דבר ועניין שכן בדבריך יש במפורש התייחסות מינית מבזה ומשפילה כלפי [...], גופה ומיניותה. טענותיך והסברך לא יצרו  תחושה של חרטה כנה וניסיונותיך לייצר עמימות ביחס לעבירה שביצעת אף ייצרו אפקט הפוך ועוררו בקרבנו אכזבה מלשונך וסגנונך.
  סטודנטיות במכללת ספיר צריכות לחוש מוגנות ובטוחות בקמפוס ועלינו החובה לשמור על מרחב ציבורי שמאפשר לאותן סטודנטיות לעמוד באתגרים אינטלקטואלים ללא הערות מבזות ומשפילות על גופן ומיניותן.
  לפיכך קיבלנו את ערעורה של הקובלת עו"ד ארזי בן חיים והחלטנו להרחיק אותך מהלימודים במכללה באופן מידי לשלושה סמסטרים: סמסטר קיץ תשפ"א; סמסטר א' תשפ"ב וסמסטר ב' תשפ"ב. נקבע כי באפשרותך לחזור ללימודים במכללה בסמסטר א' תשפ"ג.
  בנוסף לעונש זה החלטנו גם להרחיקך על תנאי מלימודים במכללה לצמיתות בגין כל הרשעה נוספת.
 3. ההרשעה והעונשים שהוטלו עליך בגין ההרשעה בסעיף 5.1. (ב) – פגיעה בכבוד – מבוטלים.

אנו מאשרים את פרסום ההחלטה בכפוף לכללים הנהוגים במכללה משום שלדעתנו השתקה והסתרה במקרים של הטרדה מינית זרים ל-"רוח ספיר".

 • החלטת בבקשת החנינה:

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 27 לתקנון, החלטתי להפעיל את סמכות החנינה שבידי ולהורות על המתקת העונש שלך כמבואר כאן:
מבוטלים כל העונשים שהושתו עליך על ידי ועדת הערעורים; במקום זאת ישובו ויחולו העונשים שהטיל עליך שופט המשמעת. בין היתר, יחולו ההוראות הבאות:
מבוטל האיסור לקבל מהמכללה במישרין או בעקיפין כספים כלשהם (מלגות, מענקים, פרסים, כספי השתתפות בפעילות/טיפול); במקומו ישוב ויחול העונש שהטיל עליך שופט המשמעת – שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשפ"א.
מבוטל עונש ההרחקה מהלימודים; במקומו תחול חובת הפרדה מוחלטת בלימודים בינך ובין המתלוננת כמפורט כאן: בנוסף לחובות ההפרדה והריחוק שנקבעו בפסק הדין של שופט המשמעת, אינך מורשה להיות רשום או ללמוד באף קורס שבו רשומה המתלוננת, וזאת מראשית סמסטר א' של שנה"ל תשפ"ב ועד לסיום לימודיך במכללה.
יימחק רישום ההרשעות שלך בסעיפים 5.1 (ד) הטרדה מינית ו- 5.3 (א) הונאה ומרמה.  
תיוותר על כנה הרשעתך בסעיף 5.1 (ב) פגיעה בכבודה של המתלוננת.

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.3 לתקנון המשמעת של המכללה.
בינואר 2020 הועברה לטיפולי תלונה, שעניינה חשד לזיוף מסמכים.
באוקטובר 2019 הגשת למכללה האקדמית ספיר מסמכים, בבקשה להתקבל ללימודי תואר ראשון ... (צוין שם המחלקה). בין היתר הגשת גיליונות ציונים ואישור זכאות לתואר ראשון מטעם ... (צוין שם מוסד לימודים אחר).
על סמך זכאותך לתואר ראשון התקבלת ללימודים במכללה והחלת ללמוד בשנה"ל תש"ף תואר ראשון ... (צוין שם התואר), מסלול ערב.
בבדיקה לאימות המסמכים שנערכה לאחרונה מול ... (צוין שם מוסד הלימודים האחר) נמצא כי אינך בוגר האוניברסיטה.
אי לכך אתה נחשד בכך שהגשת מסמכים כוזבים וניסית לקבל דבר במרמה.
יובהר כי המעשים בהם אתה נחשד, מהווים עבירה פלילית של זיוף על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בקשר ללימודים במכללה זוהי עבירת משמעת חמורה, על פי תקנון משמעת סטודנטים של המכללה.

 • החלטה:
 1. מניעת שימוש לצמיתות של הנאשם במתקני המכללה לפי סעיף 8.1 )ד( לתקנון המשמעת.
 2. מניעת זכות לצמיתות של הנאשם להיות מועסק על ידי המכללה לפי סעיף 8.1 )יג( לתקנון.
 3. הרחקה לאלתר של הנאשם לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.1 )כג( לתקנון.
 4. פיצוי בגין בזבוז משאבי המכללה, בסך 5,000 ₪ שישולם למכללה לפי ס' 8.1 )י'( לתקנון בתוך 60 ימים מתאריך החלטה זו.
 5. דבר ההרשעה והעונש שהוטל בגינה יירשמו בגיליון הציונים של הנאשם בהתאם לסעיף 8.5 לתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת זימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בסמסטר א' תש"ף, השתתפת בשיעור. כאשר המרצה עצר את מהלך השיעור והתחיל לענות לשאלתך, הסתובבת והתחלת לדבר עם תלמידה אחרת. המרצה הודיע לך שלא יענה יותר לשאלותיך נוכח התנהגותך המזלזלת ובתגובה התחלת לדבר בקול ולהפריע למהלך השיעור. כאשר המרצה ביקש ממך לצאת מהכיתה סירבת.

ההתנהגות המתוארת לעיל בה אתה נחשד אינה הולמת סטודנט במכללה ואינה מכבדת את המרצה ואת חבריך לכיתה. התנהגות המפריעה לסדרי ההוראה והלמידה, הפרת הוראות המרצה ופגיעה בכבודו – אלה הן עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 2. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 לתקנון המשמעת של המכללה.
באחד הימים במהלך סמסטר א' בשעה 08:30 לערך, הגעת לשער "אקדמיה" של קמפוס המכללה, יחד עם סטודנטית. על פי התלונה, המאבטח ביקש מהסטודנטית להציג תעודה ואתה, שכבר הצגת תעודה ועמדת ליד דלת היציאה, אמרת לסטודנטית: "לא צריך אל תראי לו, בואי בואי" וכן אמרת למאבטח" "אל תבדוק אותה". מנהל המשמרת אמר לך "האם אתה הקב"ט החדש שאתה מחלק לנו כאן הוראות בצעקות?" ואתה המשכת וצעקת "כן אני אחלק לכם הוראות". מנהל המשמרת הסביר לך שאם תמשיך לצעוק אתה עלול להגיע לוועדת משמעת, ובתגובה הוצאת תעודה מזהה וצעקת "הנה קח ותרשום את הפרטים ותדחוף אותם אתה יודע לאן". בזמן שמנהל המשמרת רשם את פרטיך, אמרת: "אני לא סופר אתכם, ולמה מי אתה". מנהל המשמרת החזיר לך את התעודה ואתה קיללת אותו במילה גסה.
ההתנהגות המתוארת לעיל, בה אתה נחשד, אינה הולמת סטודנט במכללה (בלשון המעטה) ועולה כדי אלימות מילולית. פגיעה בכבודו של עובד מכללה והפרעה לסדרי האבטחה במכללה אלה הן עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 +  5.2 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בוחן חסוי ללא חומר עזר שהתקיים בסמסטר א' תש"ף, עלה חשד כי הפרת את הוראות ההתנהגות בזמן בחינה.
סיימת את הבוחן לאחר 10 דקות וסירבת להמתין בכיתה, על אף שהנהלים קובעים שאסור לצאת מהכיתה במהלך חצי השעה הראשונה מתחילת הבחינה. המשגיחה הסבירה לך שאסור לעזוב את הכיתה בחצי השעה הראשונה ואתה צעקת שאין לך זמן לשבת, קמת וזרקת את מחברת הבחינה על שולחן המשגיחות. המשגיחה אמרה לך שעוד אין לך מדבקה על המחברת כי הן לא הספיקו להדביק, אך אתה יצאת מהכיתה ללא רשות ולא לקחת איתך את ספח הבחינה.
ההתנהלות המתוארת לעיל, בה אתה נחשד, מהווה הפרה של הוראות ההתנהגות בעת בחינה והינה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה (חומר עזר שהותר: 2 דפי A4 ומחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, נבחנת בכיתה נפרדת היות ואתה זכאי להקראה ושכתוב.
כאשר נכנסת לכיתה הוצאת טלפון נייד וביקשת מהמשגיח לצלם את המבחן. המשגיח סירב ומשך את דפי המבחן ממך כדי שלא תוכל לצלם אותם. לאחר מכן ביקשת לצאת לשירותים עם דפים והמשגיח סירב. בשעה 9:50 (20 דק' לאחר תחילת הבחינה) יצאת מהכיתה בניגוד להוראות ההתנהגות בזמן בחינה (אסור לצאת בחצי השעה הראשונה של המבחן). כאשר חזרת לכיתה הסתכלת בטלפון הנייד שלך והתחלת לסמן תשובות בבחינה. המשגיח הורה לך לשים את הטלפון בתיק ואתה סירבת. הפצרת במשגיח שייתן לך את מבוקשך ובין היתר אמרת לו: "השקעתי הרבה כסף בלימודים; אני לא מסוגל לעשות את המבחן ללא עזרה, אני אכשל; איך אתה מסוגל לראות אותי מבקש ממך ולא לעזור לי; אנחנו יהודים, מאיזה עדה אתה? אני מנתיבות, אני הולך לשלוש תפילות אני יותר דתי ממך; כמה אתה רוצה אני אתן לך, 1000 שקל?; אתה רק בוחן אז על מי אתה מגן פה?; תעשה כאילו לא ראית, הכל בסדר לא ראית כלום; כמה אתה מרוויח 5000 שקל? אתן לך 10,000 שקל; זה על המצפון שלך אם אפשל; למה אתה לא נותן לי לצלם כי אתה תספר עלי?"
כך במשך שעה תמימה המשכת והפעלת לחצים על המשגיח שיאפשר לך לבצע הונאה ויעלים עין. המשגיח שב והורה לך לשים את הטלפון בתיק והסביר לך ששימוש בטלפון עלול לפסול לך את הבחינה.
בנוסף העתקת שאלות מהבחינה לדף התשובות בניסיון לצאת עם דף זה לשירותים.
בשעה 10:40, לאחר שיצאת לשירותים פעם נוספת ושהית שם 10 דקות, המשגיח ביקש מגב' שולי לישע, אחראית בחינות וחדר סריקות, להגיע. המשגיח יצא מהכיתה והודיע לך שהוא מפסיק את המבחן עד ששולי מגיעה לצורך הבהרת נהלי הבחינה. לאחר ששולי הגיעה ושוחחה עמך, שמת את התיק בצד עם הטלפון והמשכת את הבחינה.

ההתנהגות המתוארת לעיל בה אתה נחשד, מעוררת, לכאורה, חשש לביצוע עבירות משמעת חמורות, על פי תקנון משמעת סטודנטים של המכללה: הטרדה של עובד מכללה ופגיעה בכבודו ובשלומו; הפרה של הוראות ההתנהגות בזמן בחינה; ניצול לרעה של התאמות שניתנו לך ע"י המכללה; הכנסתו והחזקתו של ציוד אסור בזמן בחינה וניסיון להעתיק באמצעותו; ניסיון לשחד עובד מכללה ולשדלו לסייע לך בביצוע מעשה תרמית והונאה לשם קבלת זכויות מהמכללה.

 • החלטה:
 1. כתיבת מכתב התנצלות קצר למשגיח בגין ההתנהגות כלפיו, לפי סעיף 9.1(א) לתקנון משמעת סטודנטים. המכתב החתום ע"י התלמיד יועבר לקובלת בתוך 3 ימים ממועד אישור ההסדר ע"י שופט משמעת.
 2. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה מלימודים במכללה לצמיתות, על תנאי, בגין כל הרשעה נוספת, לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. דחיית זכאות לדיפלומה (/תעודת גמר/ אישור סיום לימודים) בארבעה חודשים ממועד הזכאות בפועל, לפי סעיף 8.1 (יד) לתקנון.
 5. 20 שעות עבודות שירות במכללה, לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון. העבודות יבוצעו בפיקוח מר אלכס דביר, מנהל אגף מנהל ושירות, ויש לסיים את מכסת השעות עד ליום האחרון של סמסטר ב' תש"ף.
 6. קנס כספי על סך 1,000 ₪, לפי סעיף 8.1(יא) לתקנון. הקנס ישולם תוך 45 יום מיום אישור ההסדר ע"י שופט משמעת.
 7. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 8. פרסום החלטה ללא ציון שם לפי סעיף 28.1 לתקנון.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בסמסטר א' תש"ף, הגשת את מטלה מס' 3 בקורס. כאשר עוזרת ההוראה החזירה לך את העבודה עם הערות וציון שלחת לה מייל כדלקמן: "שלום, אני מעוניין לערער על הציון שנתת לי על המטלה השלישית, הוא לא הוגן בשום קנה מידה, נראה שיש לך משהו אישי נגדי אחרת אין לי הסבר לדבר הזה, להוריד לי 25 נקודות על הביקורת על הראיון?? זה פשוט לא הגיוני בשום צורה, כיסחת אותי בלי לחשוב פעמיים, פשוט בושה." (ההדגשה אינה במקור).
התנהלותך המתוארת לעיל אינה הולמת סטודנט במכללה. מדובר בהתבטאות מזלזלת, פוגענית, לא ראויה ולא מכבדת, בלשון המעטה, ובהאשמות חסרות בסיס כנגד עוזרת ההוראה.
יוער, כי במהלך הקורס סגל ההוראה התחשב בך, לפנים משורת הדין, פעמיים: פעם ראשונה כאשר ביצעת מעשה הונאה וביקשת מתלמידה אחרת לחתום את שמך בדף הנוכחות למרות שלא היית בשיעור, ופעם שנייה כאשר ביקשת להעדר משיעור רביעי במהלך הקורס (כל תלמיד רשאי להעדר משלושה שיעורים).
התנהגות שאינה הולמת סטודנט והתנהגות הפוגעת בכבודה של עוזרת הוראה אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. אזהרה שלא לחזור על ביצוע העבירה לפי סעיף 8.1(א) בתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 לתקנון המשמעת של המכללה.
השתתפת בשיעור שהועבר באופן מקוון (באמצעות ZOOM), סמסטר ב' תש"ף. במהלך השיעור המתרגלת הסבירה לסטודנטים/ות את ההנחיות למטלת האמצע ואת אמרת בקול רם מול כל הכיתה, תוך כדי ההסבר: "אני משלמת על קורס בשביל שפרופסור ילמד אותי פתאום באה לי איזה ...(צוין שם המתרגלת) זובי".
יוער, כי לאחר האירוע כתבת למתרגלת הודעה פרטית בצ'אט בזום וגם בווטסאפ, כי הדברים נאמרו מתוך תסכול ואת מתנצלת.

התנהגותך המתוארת לעיל אינה מכבדת, מזלזלת ופוגענית, ואין לה מקום במכללה בפרט ובין בני אדם בכלל.
פגיעה בכבודה של עובדת מכללה מהווה עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.3 לתקנון המשמעת של המכללה.
שלחת מייל לרכזת המחלקה, שעניינו קורס שנתי תש"ף, וזו לשון המייל ששלחת:
"שלום ... (צוין שם רכזת המחלקה),
הגיעו מים עד נפש, אני מבקש לקבוע פגישה עם ... (צוין שם הרמ"ח).
אין זה ייתכן הזלזול שאני סופג מ... (צוין שם המרצה) אשר 3 פעמים ניסיתי לשוחח איתו במשך הסמסטר ו״בנדיבותו״ העניק לי פעם אחת 3 דקות. מהרגע הראשון שהגעתי אליו נאמר לי ״לא מעניין אותי שהיית במילואים״ ולמעשה כאן נחרץ גורלי.
לא יקובל על הדעת שבמוסד אקדמי במדינת ישראל לא יכבדו העדרות עקב שירות מילואים כחוק ויפסלו אותו.
אבקש לקבוע פגישה עם ... (צוין שם הרמ"ח) בהקדם האפשרי טרם אנקוט בצעדים משפטיים עקב הפרת הזכויות שלי.
בברכה מיכאל גיטמן"

בעקבות המייל האמור, הוגשה נגדך תלונה ע"י המרצה. הקובלת פנתה אליך על מנת לברר את העובדות ואת עמדתך בנוגע להאשמות נגדך, אולם לא פעלת כדי לגבות את דבריך באסמכתאות לצורך הפרכת האישומים נגדך.
אי לכך אתה נחשד בהתנהגות שאינה הולמת סטודנט, פגיעה בכבודו ובשמו הטוב של עובד מכללה, פגיעה בשמה הטוב של המכללה, הוצאת לשון הרע, איום, התנהגות הפוגעת בשלומם של עובדי מכללה, ניסיון לנצל לרעה הקלות שניתנו ע"י המכללה, ומסירה ביודעין של ידיעה כוזבת או הימנעות ביודעין ממסירת מידע חיוני לשם קבלת זכות שאינה מגיעה לך בקשר ללימודים במכללה.
כל אלה מהווים עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. אזהרה שלא לחזור על ביצוע עבירה לפי סעיף 8.1 (א) לתקנון.
 2. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 לתקנון המשמעת של המכללה.
במהלך שיעור מקוון (זום) בקורס בסמסטר ב' תש"ף, התנהגת באופן שאינו הולם תלמיד במכללת ספיר, בלשון המעטה.
דיברת למרצה בחוצפה ובחוסר כבוד, הפרעת למהלך השיעור, האשמת את המרצה שהוא מנסה "לדפוק אתכם". התנהגותך הלכה והסלימה עד כדי כך שהמרצה נאלץ לכבות לכל הכיתה את המיקרופונים. בשלב זה כתבת לו הודעה בצ'ט הזום שפתוח לעיני כל הכיתה "אני לא כמוך מתלונן יא שוטר".
התנהגותך היתה משולחת כל רסן והדברים היו כה חמורים עד שתוך כדי השיעור אחד הסטודנטים פנה בעילום שם במייל לראש המגמה וכתב לו בין היתר: "אני רוצה לדווח על סטודנט בעייתי... הוא מדבר כמו עבריין למרצה ... (צוין שם המרצה), דיבור מאיים... זו הפעם השנייה שהוא עושה את זה... הוא לא מבין איפה הוא נמצא. אני מבקש לטפל בו בהקדם זה כבר נהיה ממש לא לעניין. לדבר בצורה כזו מזלזלת למרצה שמכבד את כולם. זו כבר חציית קו אדום".
גם בשיעור קודם דיברת למרצה בצורה לא הולמת ובין היתר כתב לו בצ'אט "מלשין".

אי ציות להוראות המרצה, פגיעה בכבודו ובשלומו של עובד מכללה, איום, והפרעה לסדרי ההוראה והלמידה אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
שלחת למתרגל במחלקת הודעת ווטסאפ, כלהלן:
"מנסה את מזלי...
אני צריכה עזרה יום שלישי הבא, יש לנו מבחן מקוון ואני צריכה עזרה בזמן המבחן. יש מצב שאתה עוזר לי?
אשלם לך כמה שתגיד!!!!!".
מדובר על מבחן בקורס חובה שנתי (תש"ף). אם לא די בכך, במהלך התנהלותך מול ראש המחלקה מסרת מידע כוזב בנוגע לבריאותך ואף ניסית לשדל את המתרגל שלא לדווח על התנהגותך הקלוקלת.
שידול אדם אחר להבחן במקומך, או לסייע לך בזמן מבחן תמורת תשלום, מהווה ניסיון לביצוע מעשה הונאה ותרמית החותר תחת טוהר הבחינות ותחת עקרונותיה המוסריים והאקדמיים של המכללה. זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. הגבלת לימודים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א לקורסי חובה המהווים תנאי מוקדם לקורסים בסמסטר ב' בלבד. הגבלת לימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"א לקורסי חובה המשך לקורסי החובה בסמסטר א' בלבד לפי סעיף 8.1(יז) לתקנון
 3. עיכוב תעודת זכאות לתואר למשך שנה לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 4. עבודות שירות לתועלת המכללה במסגרת דקנאט הסטודנטים בהיקף של 30 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"א לפי סעיף 8.1(יב) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.1 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף, התנהגת באופן שאינו הולם סטודנט במכללת ספיר (בלשון המעטה). תחילה ביקשת מהמרצה שעבודת הסיכום שלך בקורס תהיה הרחבה של תרגיל האמצע ושיוגשו יחד, והמרצה אישרה זאת. לאחר שהגשת את העבודה המרצה כתבה לך שהיא מוכנה לקבל אותה כתרגיל, אבל היא לא מספיק אקדמאית כעבודת סיכום. בתגובה כתבת לה כלהלן: "זו העבודה הסופית שלי וזהו. אשמח לציון עובר או לציון גבוה יותר. אף אחד לא הסביר לנו כיצד יש לכתוב את העבודה והסברת באופן מאוד כללי ולא מובן בעליל כיצד לעשותה. רוצה להגישה בתור עבודה סופית, לקבל ציון לפחות עובר - תודה ולהתראות וזה הכל." המרצה לא הגיבה להודעתך זו, ולאחר מכן כתבת לה: "את ממש זורקת ז**. מדהים שאת מרצה ונראה שאת לא יודעת דברים בסיסים בנושא שאת אמורה להיות מומחית בו. אם הייתם יודעים עם מה חלקנו אמורים להתמודד לא הייתם זורקים ככה. אמרת שזה יכול להיות ציון סופי, ולמרות שאת לא נותנת הוראות ברורות עשיתי מאמץ אני רוצה ציון לפחות עובר על העמל שטרחתי - ואם את מסוגלת להתנהג באופן בוגר ולא להתעלם ולזרוק מאוד אעריך זאת". המרצה לא ענתה לך על כך, ובתגובה, במהלך שיעור שהתקיים בזום, כתבת בקבוצת הווטסאפ של הקורס בה חברים/ות כלל הסטודנטים/ות בקורס והמרצה: "המרצה הכי זוועה שיצא לי לחוות מתחילת הלימודים... לפחות יש תעודת הוראה או לפחות תעודת בגרות? אומרת משהו אחד ואחר כך טוענת משהו אחר. לגבי עבודה סופית, את באמת מצפה שנשקיע אלפי שקלים במחקר ושנטמיע בעבודה?We're student with low budget for fucks sake! וכל הכבוד שאת מתעלמת מהסטודנטים שלך, אל תעזרי ותמשיכי לזרוק זין. מקוה שהיתר פה לא יצטרכו לשאת את הדברים שעשית לי לקראת סוף הקורס. שיהיה לכם בהצלחה עם המרצה הזו שזורקת זין בלי סוף. "התבטאויותיך המצוטטות לעיל וסגנון התנהגותך המתואר אינם מקובלים במוסד אקדמי בפרט ובאין אנשים בכלל. פגיעה בכבודה ובשמה הטוב של מרצה במכללה זוהי עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.7 לתקנון המשמעת של המכללה.

שאלת ציוד ממחסן קולנוע לטובת סרט סוף סמסטר. טרם ההשאלה נאמר לך, כי מחסן קולנוע נפתח בשעה 08:00 להחזרת ציוד, וכי אם אין באפשרותך להחזיר את הציוד עליך לדאוג שסטודנט אחר מהכיתה יחזיר אותו. עוד נאמר לך כי אם אין לך אפשרות להגיע בזמן אל תיקח ציוד, משום שהיו כבר קיימות הזמנות ציוד למחרת ע"י סטודנטים אחרים.
למחרת בשעה 08:12 התקשרת למחסן קולנוע והודעת שהשארת את הציוד אצל שומר ב"שער תקשורת", ושמישהו ממחסן קולנוע ילך לקחת אותו ולזכות את הציוד. באותה שיחה נאמר לך כי התנהלותך אינה תקינה ועליך להחזיר את הציוד ולדאוג שכרטיס ההשאלה שלך נקי, אולם בכל זאת השארת את הציוד אצל השומר.
בסופו של דבר הציוד הוחזר בשעה 13:30 ע"י סטודנט אחר.
לא למותר לציין, כי בתאריך יום קודם טרם הוצאת הציוד נדרשת לשלם קנס על סך 100 ₪ שהיה רשום לחובתך במערכת, בגין איחור בהחזרת ציוד, וזאת לאחר שהוזהרת בעבר.

ההתנהלות המתוארת לעיל בה אתה נחשד, מלמדת על זלזול במערכת ועל חוסר כבוד לחבריך, הסומכים את עבודתם על הציוד במחסן הקולנוע. בהתנהגותך עברת על תקנון שאילת ציוד של מחסן הקולנוע, עליו חתמת.

הפרת הוראות המכללה בכל הקשור לשאילת ציוד ממחסן קולנוע, אי השבת ציוד בזמן ומעשה שהיה עלול לגרום לנזק או לאובדן הציוד – אלה עבירות משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון.
 2. קנס בשיעור 150 ₪  לפי סעיף 8.1(יא) בתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

להלן ריכוז מקרים שנידונו בועדת משמעת בנושא הטרדה מינית / פגיעה בכבוד. ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם: לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט ועברו המשמעתי במהלך לימודיו.


 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות בשיעור מקוון במערכת זום בקורס, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך השיעור, בשעה 15:30 לערך, אחת הסטודנטיות בקורס נראתה על מסך המחשב במערכת הזום כשהיא חשופת חזה (לא ראו את פניה). סטודנטית שהשתתפה בשיעור צילמה את מסך המחשב באמצעות הטלפון הנייד שלה (תמונת "סטילס") ושלחה את התמונה דרך אפליקציית ווטסאפ לקבוצה בה חברים תשעה סטודנטים/ות במחלקה ואת אחת מהן (להלן: "קבוצת הווטסאפ"). לאחר שקיבלת את התמונה סימנת עיגול סביב ראשו של אחד התלמידים הנראים בתמונה (באמצעות תוכנת עריכה) ושלחת אותה חזרה לחברים/ות בקבוצת הווטסאפ כהלצה (בתוספת כיתוב). המעשה שביצעת לכאורה, יכול להוות עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית:
(5א) "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ...."
סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע:
 (א)   "... המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."
בהמשך לאירועים הנ"ל, הנציבות למניעה וטיפול בהטרדות מיניות במכללה שלחו מייל לסטודנטים/ות החברים/ות בקבוצת הווטסאפ, אשר קיבלו את התמונה, וכתבו כלהלן (ההדגשות אינן במקור):
"הובא לידיעתנו כי פורסמה במסגרת קבוצת וואטסאפ בה את/ה חבר/ה, תמונה של אחת המשתתפות בשיעור שהתקיים באותו יום ב-Zoom. התמונה, שצולמה ללא ידיעתה או הסכמתה של המצולמת, התמקדה במיניותה בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות אותה. אנו רואות לנכון להבהיר, שצילום אדם ללא ידיעתו כשהוא נמצא ברשות היחיד, מהווה פגיעה בפרטיות, וכי פרסום התמונה או הפצתה יכולים להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית לפי החוק למניעת הטרדה מינית וחוק הגנת הפרטיות. אנו מקוות שמחקת את התמונה בסמוך לאחר קבלתה, וכי לא העברת אותה לאיש. ככל שטרם מחקת את התמונה, עליך לעשות זאת באופן מיידי. ככל שהעברת את התמונה או הראית אותה לאחר/ים, הינך נדרש/ת לדווח על כך מידית לנציבות."
אף על פי כן, לא דיווחת לנציבות כי שלחת את התמונה בשנית לקבוצת הווטסאפ. הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת חמורה לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת הנך עלול להיות מורחקת לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. התנדבות בשיעור מצטבר של 50 שעות כמפורט לעיל שתיעשה לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. מכתב התנצלות שיועבר לידי המתלוננת באמצעות קובלת ועדת המשמעת לפי סעיף 9 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות בשיעור מקוון במערכת זום בקורס, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך השיעור, בשעה 15:30 לערך, אחת הסטודנטיות בקורס נראתה על מסך המחשב במערכת הזום כשהיא חשופת חזה (לא ראו את פניה). סטודנטית שהשתתפה בשיעור צילמה את מסך המחשב באמצעות הטלפון הנייד שלה (תמונת "סטילס") ושלחה את התמונה דרך אפליקציית ווטסאפ לקבוצה בה חברים תשעה סטודנטים/ות במחלקה (להלן: "קבוצת הווטסאפ הראשונה"). אחת הסטודנטיות מקבוצת הווטסאפ הראשונה העבירה לך את התמונה באמצעות הווטסאפ, ואת שלחת את התמונה לקבוצת ווטסאפ נוספת, בה חברות עוד ארבע סטודנטיות מלבדך, משנה אחרת במחלקה.
המעשה שביצעת לכאורה, יכול להוות עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית:
(5א) "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ...."
סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע:
 (א)   "... המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."
הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת חמורה לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. התנדבות בקהילה בשיעור מצטבר של 70 שעות לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. מכתב התנצלות שיועבר לידי המתלוננת באמצעות קובלת ועדת המשמעת לפי סעיף 9 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.
 • החלטת ועדת ערעורים:

חברי הוועדה החליטו לזכות אותך מסעיף ההרשעה של ההטרדה המינית , 5.1(ד). חברי הועדה החליטו לשנות את סעיף ההרשעה, להרשיע אותך בסעיף 1.5(ג) התנהגות שאינה הולמת:  "התנהגות הפוגעת בשלומם, גופם, או ברכושם של מי ממורי המכללה, עובדיה, תלמידיה, או אורחיה".
שאר החלטות ועדת המשמעת מתאריך 9/9/2020 לא שונו ונשארות על כנן.


 • סיבת הזימון:

במסגרת השתתפות בשיעור מקוון במערכת זום בקורס, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך השיעור, בשעה 15:30 לערך, אחת הסטודנטיות בקורס נראתה על מסך המחשב במערכת הזום כשהיא חשופת חזה (לא ראו את פניה). את צילמת את מסך המחשב באמצעות הטלפון הנייד שלך (תמונת "סטילס") ושלחת את התמונה דרך אפליקציית ווטסאפ לקבוצה בה חברים תשעה סטודנטים במחלקה. המעשים שביצעת לכאורה, מהווים עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית:
(5א) "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ...."
סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע:
 (א)   "... המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."
הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת חמורה לפי תקנון משמעת סטודנטים של מכללת ספיר.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 3. התנדבות בשיעור מצטבר של 130 שעות לפי סעיף 8.1 (יב) לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 5. מכתב התנצלות שיועבר לידי המתלוננת באמצעות קובלת ועדת המשמעת לפי סעיף 9 לתקנון.
 6. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת זימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה בקורס במועד ב' סמסטר א' תש"ף, חומר העזר שהותר הוא מחשבון ודף עזר שצורף לבחינה (אשר הוכן ע"י המרצה).
בשעה 18:30 לערך (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה), המשגיחות הבחינו שאת משתמשת בדף נוסחאות שונה מזה שקיבלת בתחילת הבחינה: העותקים של דפי הנוסחאות שחולקו בתחילת הבחינה היו מאד בהירים ואילו העותק שנמצא אצלך היה מאד כהה וכן בצידו השני של הדף היו רשומים פתרונות שלמים של תרגילים. המרצה אישר שמדובר בחומר עזר אסור.
לאחר שהדף האסור נלקח ממך סירבת להוציא את הדף שקיבלת בתחילת הבחינה.
הכנסתו או החזקתו בזמן בחינה של חומר עזר אסור וניסיון להעתיק ממנו, זוהי עבירת משמעת חמורה. מעבר לכך, ההתנהגות המתוארת לעיל בה את נחשדת, מהווה מעשה תרמית והונאה תוך ניצול מתן דף העזר ע"י המרצה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד ב' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.1 + 5.2 + 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה בקורס במועד ב' סמסטר א' תש"ף, חומר העזר שהותר הוא מחשבון ודף עזר שצורף לבחינה (אשר הוכן ע"י המרצה).
בשעה 18:35 לערך (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה), המשגיחות הבחינו שאתה משתמש בדף נוסחאות שונה מזה שקיבלת בתחילת הבחינה: העותקים של דפי הנוסחאות שחולקו בתחילת הבחינה היו מאד בהירים ואילו העותק שנמצא אצלך היה מאד כהה וכן בצידו השני של הדף היו רשומים פתרונות שלמים של תרגילים. המרצה אישר שמדובר בחומר עזר אסור.
לאחר שהדף האסור נלקח ממך סירבת להוציא את הדף שקיבלת בתחילת הבחינה.
כאשר סיימת את הבחינה (19:40) דיברת עם המשגיחות וביקשת שיעזרו לך ולא יעבירו את התלונה. בסוף הבחינה (20:00) חיכית למשגיחות מחוץ לכיתה ושוב ביקשת שיעזרו לך. הן התקשו לשכנע אותך לעזוב.
הכנסתו או החזקתו בזמן בחינה של חומר עזר אסור וניסיון להעתיק ממנו, זוהי עבירת משמעת חמורה. מעבר לכך, ההתנהגות המתוארת לעיל בה אתה נחשד, מהווה מעשה תרמית והונאה תוך ניצול מתן דף העזר ע"י המרצה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד ב' סמסטר א' תש"ף, סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורס מתמטיקה 30+ בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
בשעה 10:50 (כשעה ו-20 דק' לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה ניגשה אליך וביקשה שתוציא מה שיש לך בכיס. הוצאת חפיסת סיגריות והמשגיחה ביקשה שתוציא כל מה שיש לך בכיס. הוצאת דף, קימטת אותו ואמרת "זה דף שהתכוננו אליו לפני הבחינה".
המרצה אישרה שהדף כולל מושגים רלוונטיים לבחינה.
הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מיום 4.2.2020, מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס "שיטות מחקר רו"ח - מוגבר", לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
במהלך הדבקת ברקודים, בשעה 17:50 (כ-20 דק' לאחר תחילת הבחינה), המשגיחה הגיעה לשולחן שלך ומצאה עליו 5 כרטיסיות עם כיתוב. היא שאלה אותך מדוע החומר לא נמצא בתיק ואת השבת שהיא יכולה לזרוק אותו לפח. המשגיחה הסבירה לך שזה צריך להיות בתיק ולא על השולחן ואת לא הגבת. יודגש כי במהלך חלוקת השאלונים החומר לא נראה על השולחן.
המרצה ציינה שהחומר בכרטיסיות שנמצאו רלוונטי לבחינה.
הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד וחומר עזר אסור בזמן הבחינה.
בשעה 10:00 (כחצי שעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה שיש לך טלפון בכיס וביקשה אותו ממך. אתה ענית לה שהטלפון כבוי. היא אמרה לך: "זה אסור ואתה יודע יפה מאד שזה אסור, זו לא שנה ראשונה שלך".
בשעה 10:16 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שדחפת חבילת שוקולד שהייתה ברשותך מתחת למחברת. היא בדקה וראתה שהצד הפנימי של העטיפה מכוסה כיתוב (שליף). כאשר חזרת מהשירותים חיפשת את העטיפה והיא אמרה לך שזה אצלה, חטפת לה את הדף מהיד והיא לקחה אותו בחזרה.
המרצה אישרה שהכיתוב על העטיפה רלוונטי לקורס ומהווה חומר עזר אסור.
הכנסת טלפון נייד וחומר עזר אסור לבחינה אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
השתתפת בבחינה ללא חומר עזר (לא חסויה), מועד א' סמסטר א' תש"ף. בשעה 19:00 (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים, והמשגיחה הבחינה שכף יד שמאל שלך מלאה בכתוביות בצבע כתום חזק, מבפנים ומבחוץ. היא שאלה אותך מה זה ואת ענית שזה שטויות. היא ביקשה ממך לצלם את היד שלך ולהראות למרצה כדי להיות בטוחה שזה לא שייך למבחן, אך את סירבת. כאשר יצאת מהשירותים מחקת את כל הכיתוב.
הכנסת חומר עזר אסור לבחינה והעתקה ממנו זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח).
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
המשגיחה חשדה שיש לך חומר עזר אסור. היא ניגשה אליך בשעה 10:12 לערך (כ-40 דק' אחרי תחילת הבחינה) ושאלה אותך: "מה זה הדף הזה שיש לך פה בין המחברת, תלשת אותו מהמבחן? זה מבחן חסוי ולא תולשים". אתה לא נתת לה להוציא את הדף והיא הוציאה אותו בכוח משאלון הבחינה.
המרצה אישרה שהדף שהיה ברשותך הינו חומר עזר אסור.

הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"ף לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1 (יז) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, עלה החשד כי היה ברשותך חומר עזר אסור בזמן הבחינה.
על פי התלונה המשגיח בודק את השירותים אחרי כל סטודנט. בשעה 15:18 (כשעתיים אחרי תחילת הבחינה), אחרי שיצאת מהשירותים, המשגיח בדק את תא השירותים ומצא בפח האשפה שבתוך התא שני פתקים: אחד בכתב יד ואחד מודפס. הוא קרא לאחראית הבניין ולאחר חיפוש היא מצאה באותו פח פתק נוסף בכתב יד.
המרצה אישר שהחומר בפתקים רלוונטי לבחינה.
השוואת הכתב בפתקים לכתב במחברת הבחינה שלה העלתה כי כתב היד דומה. מכאן החשד שהפתקים היו ברשותך במהלך הבחינה וכי הכנסת והחזקת במהלך הבחינה חומר עזר אסור.
הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.   

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"ף לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1 (יז) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מילון), מועד ב', סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך חומר עזר אסור במהלך הבחינה.
בשעה 14:03 לערך (כחצי שעה לאחר תחילת הבחינה), ביקשת לצאת לשירותים. על פי התלונה, המשגיחה הבחינה כי את מחזיקה את ג'קט הג'ינס שלך עם יד שמאל. היא שאלה אותך מה יש לך בכיס, ואת ענית לה: "מה יש לי בכיס?" המשגיחה שוב שאלה "מה יש לך בכיס הפנימי של הג'קט?" את פתחת את הג'קט ובתוך הכיס הפנימי היו דפים. המשגיחה לקחה את הדפים ואת יצאת לשירותים.
מדובר על שמונה עמודים של מאמר באנגלית ותרגום שלו.
הכנסתו והחזקתו של חומר עזר אסור במהלך בחינה זו עבירת משמעת חמורה.
הרשעה קודמת:
בהחלטה משנת 2019 הורשעת בהכנסת טלפון למבחן. העונש שהוטל עליך בשל ההרשעה כלל פסילת הקורס וכן אזהרת הרחקה מהלימודים לצמיתות באם תעברי עבירת משמעת נוספת. החלטת ועדת ערעורים השאירה עונש זה על כנו.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד ב', סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. עיכוב תעודת גמר ואישור לימודים במשך שלוש שנים מיום הזכאות לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה (לא חסויה) מועד א' סמסטר ב' תש"ף, המרצה התיר חומר עזר דף אחד וכתב: "מותר להביא דף אחד דו צדדי עם נוסחאות והסברים, ללא דוגמאות פתורות!"
במהלך הבחינה נמצא ברשותך חומר עזר אסור: שני עמודים מודפסים של דוגמאות פתורות ושלושה עמודים בכתב יד של דוגמאות פתורות.
בשעה 14:58 (כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה בדפים האמורים בכיס הימני של מכנסיך.

הכנסת חומר אסור לבחינה זו עבירת משמעת חמורה.   

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במסגרת לימודיך במכללה, אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. קנס בשיעור 400 ₪ לפי סעיף 8.1 (יא) לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר סגור, 90% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה המרצה נכנס ל"יומני מעקב" במודל של הקורס. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. לאורך הבחינה (9:00 - 12:00 או 9:00 - 12:45 להארכות זמן), צפית בתכנים באתר המודל שאסור היה לך לגשת אליהם בזמן הבחינה: הרצאות מודפסות ואפילו בחינות משנים קודמות ופתרונות. במבחן יש מספר סעיפים שאפשר לענות עליהם ישירות מהצצה בהרצאות. שימוש בחומר עזר אסור בזמן בחינה זוהי עבירת משמעת חמורה.

החלטה:

 1. פסילת מבחן לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 2. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 3. עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לצמיתות לפי סעיפים 8.1(כב) ו-8.4 לתקנון שיופעל במקרה שתבצע עבירה נוספת לפי ס' 5.4 לתקנון בתקופה שעד סיום הלימודים לתואר הנוכחי.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.

 

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר סגור, 90% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה המרצה נכנס ל"יומני מעקב" במודל של הקורס. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. לאורך הבחינה (9:00 - 12:00 או 9:00 - 12:45 להארכות זמן), צפית בתכנים באתר המודל שאסור היה לך לגשת אליהם בזמן הבחינה: הרצאות מודפסות ואפילו בחינות משנים קודמות ופתרונות. במבחן יש מספר סעיפים שאפשר לענות עליהם ישירות מהצצה בהרצאות. שימוש בחומר עזר אסור בזמן בחינה זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון,
 2. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון,
 3. הרחקה מהמכללה למשך סמסטר א' בשנה"ל תשפ"א לפי סעיף 8.1(כג) לתקנון,
 4. אזהרת הרחקה לצמיתות בשל עבירה נוספת למשך שבע שנים לפי סעיפים 8.1(כג) ו-8.4(א) לתקנון,
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון,
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית מקוון (80% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך המבחן, המרצה הבחינה באמצעות ניהול הקורס בלי-מוד, כי אתה נכנס לחומרי לימוד באתר הקורס, שלפי הנחיות הבחינה אסור להיעזר בהם. שימוש בחומר עזר אסור במהלך מבחן זו עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לקבלת תעודת בוגרת התואר או אישור על סיום לימודים בשלושה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן בית מקוון (100% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה הותר לנבחנים/ות להיעזר רק בדפי הנוסחאות שצורפו לטופס המבחן ובמחשבון. התבקשתם לענות על שלוש מתוך 4 שאלות. במהלך בדיקת המבחנים הבחין המרצה כי שאלה מס' 4 בפתרון המבחן שלך זהה לחלוטין לפתרון של שני נבחנים אחרים. בנוסף, שאלה מס' 2 בפתרון שלך זהה לפתרון של אחד מאותם נבחנים. מכאן עלה החשד כי פתרתם את המבחן בשיתוף פעולה ו/או העתקתם אחד מהשני או ממקור אחר. כמו כן, בשיחתי עמך הודית בפניי כי הכנת לבחינה דף נוסחאות והשתמשת בו, וזאת בניגוד להנחיות שניתנו בבחינה. שימוש בחומר עזר אסור במהלך מבחן, העתקה מאחר או הגשת מבחן שהוכן במשותף עם אחר אלה עבירות משמעת חמורות.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לצמיתות מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. דחיית הזכאות לתעודת בוגר התואר או אישור סיום לימודים בארבעה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

במסגרת מבחן מקוון (חומר סגור, 90% מהציון הסופי) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר קיץ תש"ף. במהלך הבחינה המרצה נכנס ל"יומני מעקב" במודל של הקורס. יומן המעקב מאפשר לראות את הפעילות של כל הסטודנטים.ות בקורס, עם חותמת זמן של הפעילות הספציפית שביצעו. לאורך הבחינה (9:00 - 12:00 או 9:00 - 12:45 להארכות זמן), צפית בתכנים באתר המודל שאסור היה לך לגשת אליהם בזמן הבחינה: הרצאות מודפסות ואפילו בחינות משנים קודמות ופתרונות. במבחן יש מספר סעיפים שאפשר לענות עליהם ישירות מהצצה בהרצאות. שימוש בחומר עזר אסור בזמן בחינה זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. דחיית הזכאות לקבלת תעודת בוגר התואר או אישור על סיום לימודים בארבעה חודשים לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק לתקופה קצובה מלימודים במכללה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום ההחלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה (לא חסויה, חומר עזר שהותר: מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 11:20 (כשעתיים לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה כי את מחזיקה בידך טלפון נייד דולק ומנסה להסתיר אותו בעזרת שאלון הבחינה. היא ראתה אותך מעתיקה תשובות לשאלות הבחינה מהטלפון. לטענתך השתמשת בטלפון רק בשאלה אחת.
הכנסת ציוד אסור, כגון טלפון נייד, לבחינה והעתקה באמצעותו זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורס אחד בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 10:10 (כ-40 דק' לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה ניגשה אליך וביקשה שתוציא מה שיש לך בכיס. ענית לה "מה יש לי בכיס?" היא אמרה תוציא את הנייד. הוצאת טלפון דולק ואמרת "שכחתי, קחי".
יודגש כי לפני הבחינה נאמר מספר פעמים ע"י המשגיחות וע"י אחראית בניין להכניס טלפונים לתיקים כבויים.
הכנסתו והחזקתו של טלפון נייד במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. 4.שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר (למעט מחשבון), מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד בזמן הבחינה. לפני כניסתך לשירותים אחראית הבניין הבחינה בטלפון בכיסך.
ההוראה לכבות טלפונים ולשים אותם בתיק נרשמה על הלוח.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 4. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה שהתקיימה במועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 11:14 (כשעה ו-45 דק' לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים עם טלפון דלוק בכיס.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת הבחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד וחומר עזר אסור בזמן הבחינה.
בשעה 10:00 (כחצי שעה לאחר תחילת הבחינה) המשגיחה הבחינה שיש לך טלפון בכיס וביקשה אותו ממך. אתה ענית לה שהטלפון כבוי. היא אמרה לך: "זה אסור ואתה יודע יפה מאד שזה אסור, זו לא שנה ראשונה שלך".
בשעה 10:16 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שדחפת חבילת שוקולד שהייתה ברשותך מתחת למחברת. היא בדקה וראתה שהצד הפנימי של העטיפה מכוסה כיתוב (שליף). כאשר חזרת מהשירותים חיפשת את העטיפה והיא אמרה לך שזה אצלה, חטפת לה את הדף מהיד והיא לקחה אותו בחזרה.
המרצה אישרה שהכיתוב על העטיפה רלוונטי לקורס ומהווה חומר עזר אסור.
הכנסת טלפון נייד וחומר עזר אסור לבחינה אלה עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 5. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד  דולק בזמן הבחינה.
בשעה 10:20 (כ-50 דק' לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים וחזרת בשעה 10:22. 10 דקות לאחר מכן המשגיחה ניגשה אליך ושאלה אותך מה יש לך בכיס המעיל. את ענית שאין לך כלום, והמשגיחה אמרה לך שהיא רואה שיש לך טלפון. הוצאת את הטלפון ואמרת ששכחת לשים אותו בתיק. הטלפון היה דולק. 10 דקות לאחר מכן הגשת את הבחינה.
ההוראה לכבות טלפונים ולשים אותם בתיק נרשמה על הלוח וכן נאמרה לסטודנטים/ות לפני הבחינה. הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד הראשון סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה (חומר עזר טבלה מחזורית), מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
על פי התלונה, בשעה 11:03 יצאת לשירותים והמשגיחה הבחינה שהכיסים שלך מלאים. היא שאלה אותך מה יש לך בכיסים וסירבת לתת לה את הטלפון והסיגריות. היא הסבירה לך שאסור להיכנס עם זה לשירותים. אחרי הרבה ויכוחים מסרת את הטלפון שלך, שהיה דולק. לטענתך אמרו לך שמספיק להעביר את הטלפון למצב רטט.
ההוראה לכבות טלפונים ולשים אותם בתיק נרשמה על הלוח וכן נאמרה לסטודנטים/ות לפני הבחינה.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה במועד הראשון (27.1.2020) מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה ללא חומר עזר, שהתקיימה ביום 16.2.2020 בקורס [...] מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד בזמן הבחינה. לפני כניסתך לשירותים אמרת למשגיח שיש לך טלפון כי אין לך תיק ונתת את הטלפון למשגיח.
הכנסת ציוד אסור לבחינה, כגון טלפון נייד, זו עבירת משמעת.   

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1 (ב) לתקנון.
 2. 2פסילת הבחינה במועד הראשון, סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק    מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד א' סמסטר א' תש"ף, היה ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 14:57 (כשעה וחצי לאחר תחילת המבחן), המשגיחה הבחינה שאת מחזיקה את הטלפון ביד, מונח על הברך שלך. כאשר ראית שהיא מתקרבת לכיוונך הסתרת את הטלפון מתחת לישבן. היא לקחה את הטלפון וראתה כי הוא דולק. החומר של הבחינה היה פתוח בטלפון.
הכנסת ציוד אסור, כגון טלפון נייד, לבחינה והעתקה באמצעותו זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד א' סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר את עלולה להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, מועד ב', סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 10:42 (כשעה ורבע לאחר תחילת הבחינה) יצאת לשירותים. לפני כניסתך לשירותים נמצא בכיסך פלאפון דולק.
יוער, כי על פי התלונה המשגיחה ביקשה ממך להכניס את הטלפון לתיק, אך אמרת שאין לך תיק ושמת את הטלפון על שולחן המשגיחה. בסיום הבחינה לקחת תיק ואמרת שלא אמרת שאין לך תיק.
הכנסתו והחזקתו של טלפון נייד במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד ב', סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

בעבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת בחינה (עם חומר פתוח), מועד ב', סמסטר א' תש"ף, נמצא ברשותך טלפון נייד דולק בזמן הבחינה.
בשעה 14:38 (כשעה לאחר תחילת הבחינה) ביקשת לצאת לשירותים. כשעברת ליד המשגיחה היא שאלה אותך אם יש לך משהו בכיס ואמרת לה לא. אחרי חצי דקה נכנסה המשגיחה מהפרוזדור ונתנה למשגיחה בכיתה את הטלפון שלך שהיה בכיסך. הטלפון היה דולק.
הכנסתו והחזקתו של טלפון נייד במהלך בחינה זו עבירת משמעת.

 • החלטה:
 1. נזיפה לפי סעיף 8.1(ב) לתקנון
 2. פסילת בחינה מועד ב', סמסטר א' תש"ף, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 

ועדת משמעת בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט/ית ועברו/ה המשמעתי במהלך לימודיו/ה.


 • סיבת זימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה מס' 1 (5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תש"ף, התבקשתם להגיש את העבודה ביחידים או בזוגות.
בעת בדיקת העבודות, המרצה הבחין כי העבודה שהגשת יחד עם סטודנט נוסף (כזוג), זהה לעבודה שהגישו זוג סטודנטים אחרים בקורס. ההבדל היחיד בין העבודות הוא סעיף בודד שמשקלו נקודה אחת מתוך 100.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר, או הגשת עבודה שנכתבה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 1 בקורס, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלה (20% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי, סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחין כי עבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. עבודותיכם זהות, למעט שינויים "קוסמטיים" זניחים. בנוסף, העבודה כתובה במשלב לשוני וברמה שאינה תואמת את הרמה האקדמית שלך.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה או הוכנה על ידי אדם אחר, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
יוער כי בהנחיות לעבודה נכתב כי העבודה היא יחידנית.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלה בקורס, לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. פסילת קורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"פ לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1(יז)
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת עבודה מס' 1 (5% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי, סמסטר א' תש"ף, התבקשתם להגיש את העבודה ביחידים או בזוגות.
בעת בדיקת העבודות, המרצה הבחין כי העבודה שהגשת יחד עם סטודנט נוסף (כזוג), זהה לעבודה שהגישו זוג סטודנטים אחרים בקורס. ההבדל היחיד בין העבודות הוא סעיף בודד שמשקלו נקודה אחת מתוך 100.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר, או הגשת עבודה שנכתבה בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת עבודה מס' 1 בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלה (20% מהציון) בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחין כי עבודתך זהה לעבודתו של סטודנט אחר בקורס. עבודותיכם זהות, למעט שינויים "קוסמטיים" זניחים. בנוסף, העבודה כתובה במשלב לשוני וברמה שאינה תואמת את הרמה האקדמית שלך.
מכאן עלה החשד כי עבודתך לא הוכנה על ידך אלא הועתקה או הוכנה על ידי אדם אחר, או לכל הפחות הוכנה במשותף עם אדם אחר בניגוד להנחיות המרצה.
יוער כי בהנחיות לעבודה נכתב כי העבודה היא יחידנית.
הגשת עבודה שהועתקה או נכתבה על ידי אדם אחר כאילו היא פרי יצירתך זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת המטלה בקורס לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס, לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק  מלימודים במכללה לצמיתות לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. הגבלת לימודים בסמסטר ב' תש"ף לקורסי חובה בלבד לפי סעיף 8.1 (יז) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת הגשת מטלה (20% מהציון) בקורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, עלה החשד כי עבודתך אינה מקורית ונכתבה שלא בהתאם להנחיות.
בעבודתך נמצאו פסקאות שהועתקו מעבודה שהוגשה ע"י סטודנטית אחרת בשנה שעברה בקורס. בנוסף, תוכן העבודה מתייחס להנחיות שנמסרו בשנה שעברה בקורס.
יודגש, כי בהנחיות לעבודה נכתב בין היתר: "אנא הקפידו על כללי הרישום הציטוט הנהוגים באקדמיה. ... העבודה היא יחידנית... ועצמאית. כל חשד להעתקה – מכל סוג – יועבר לטיפול משמעתי. ... לא יינתן אישור להתייחס אירועים שהתרחשו לפני 1 ביוני 2019... כל חריגה מן ההנחיות הנ"ל תביא לפסילת העבודה!" (ההדגשות במקור).
הגשת עבודה שנכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1 (ג) לתקנון.
 2. פסילת המטלה לפי סעיף 8.1 (יח) לתקנון.
 3. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה– אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלולה להיות מורחק    מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 6. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס בסמסטר א' תש"ף, התבקשת להכין עבודת פרויקט (25% מהציון הסופי). המצגת שהגשת בפרויקט זהה לחלוטין (למעט שתי שקופיות) למצגת שהוגשה ע"י סטודנטים אחרים בקורס לפני שנה.
הגשת עבודה שנכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

עבר משמעתי קודם:
לחובתך קיימות שתי הרשעות קודמות:
הרשעה ראשונה משנת 2017 בגין הגשת תרגיל זהה לזה שהוגש על ידי סטודנטית אחרת. בדיון הודית בהעתקת התרגיל. בין העונשים בגין ההרשעה נכללה אזהרת הרחקה לתקופה קצובה (להלן: "הרשעה ראשונה").  
הרשעה שנייה מיום משנת 2017 בגין הכנסת 4 עמודי חומר עזר במקום 2 עמודים שהורשית להכניס. עונש ההרחקה לתקופה על תנאי מההרשעה הראשונה הופעל והורחקת לסמסטר אחד ובנוסף, בין יתר העונשים, נכללה אזהרת הרחקה על תנאי לצמיתות מלימודים במכללה (להלן: "הרשעה שנייה").  

 • החלטה:
 1. פסילת הקורס לפי סעיף 8.1 (יט) לתקנון.
 2. הרחקה לצמיתות ולאלתר (מסמסטר שני תש"ף) מלימודים במכללה לפי סעיף 8.1 (כג) לתקנון.
 3. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
במסגרת קורס חובה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, הסטודנטים.ות נדרשו להגיש שלוש מטלות (שמשקלן 20%, 30% ו-50% מהציון הסופי).
שתי המטלות הראשונות שהגשת נכתבו בשפה גבוהה וברמה נאותה. בעת בדיקת המטלה השלישית (50%) המרצה חשדה שהיא נכתבה ע"י שני אנשים, שכן חלקה היה כתוב ברמה גבוהה, במתאם לשתי העבודות הראשונות, וחלקה ברמה ירודה מאד. המרצה פנתה אליך ושאלה אותך על כך ואתה הודית שלאורך הסמסטר נעזרת בקרובת משפחה לצורך כתיבת המטלות. המרצה ביקשה ממך לכתוב שוב את מטלה מס' 3 ללא עזרה, על מנת לבחון את הפער ברמת הכתיבה ולהסיק עד כמה העזרה שקיבלת היתה בעלת משקל. כאשר הגשת את המטלה מחדש ניכרה רמה נמוכה מאד של כתיבה, ומכאן עלה החשד כי למעשה לא כתבת בעצמך את שתי המטלות הראשונות.
הגשת עבודה שנכתבה או הוכנה ע"י אדם אחר, או בשיתוף עם אדם אחר בניגוד להנחיות, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון
 2. פסילת הקורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת במהלך לימודי התואר אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מטלה מס' 3 (10% מהציון) שהגשת בקורס בחירה סמסטריאלי סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחינה כי עבודתך זהה לחלוטין לעבודתו של סטודנט אחר בקורס.

הגשת עבודה שנכתבה על ידי אדם אחר והועתקה, כאילו היא פרי יצירתך, זוהי עבירת משמעת חמורה.  

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת מטלה מספר 3 בקורס לפי סעיף 8.1(יח) לתקנון.
 3. פסילת קורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 4. אזהרת הרחקה – אם תורשע בעבירה משמעתית נוספת אתה עלול להיות מורחק מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 5. עיכוב זכאות על תעודה או אישור סיום לימודים למשך שישה חודשים מיום הזכאות לסיום הלימודים או התעודה כאמור לפי סעיף 8.1(יד) לתקנון.
 6. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"פ לפי סעיף 8.1(ו) לתקנון.
 7. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מבחן בית (80% מהציון) שהגשת בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחינה כי חלקים נרחבים מהמבחן שלך דומים דמיון רב עד מאד למבחן של סטודנטית אחרת בקורס. מדובר על דמיון הן בתוכן והן בניסוח.
מכאן עלה החשד, כי הכנת את המבחן במשותף עם אותה סטודנטית, או כי אחת מכן העתיקה מן השנייה.

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה בקורס, לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.
 5. פרסום החלטה ללא ציון שם.

 • סיבת הזימון:

עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת של המכללה.
בעת בדיקת מבחן בית (80% מהציון) שהגשת בקורס חובה סמסטריאלי מועד ב' סמסטר א' תש"ף, המרצה הבחינה כי חלקים נרחבים מהמבחן שלך דומים דמיון רב עד מאד למבחן של סטודנטית אחרת בקורס. מדובר על דמיון הן בתוכן והן בניסוח.
מכאן עלה החשד, כי הכנת את המבחן במשותף עם אותה סטודנטית, או כי אחת מכן העתיקה מן השנייה.

הפרת הוראות ההתנהגות בזמן בחינה, הדברות בזמן בחינה עם נבחנים אחרים והגשת מבחן שהוכן במשותף עם אדם אחר אלה הן עבירות משמעת חמורות.

 • החלטה:
 1. נזיפה חמורה לפי סעיף 8.1(ג) לתקנון.
 2. פסילת הבחינה בקורס לפי סעיף 8.1(יט) לתקנון.
 3. אזהרת הרחקה – אם תורשעי בעבירה משמעתית נוספת את עלול להיות מורחקת מלימודים במכללה לתקופה קצובה לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 4. שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תש"ף לפי סעיף 8.1(ו) בתקנון.