סטודנטיות יקרות, סטודנטים יקרים,

אני מקווה שאתן.ם בטוב. בריאים ושלמים ומוגנים. 

 • שנת הלימודים הקרובה תתקיים בקמפוס בכפוף לתו הירוק. 
 • על פי תקנות הבריאות שאושרו בכנסת ופורסמו ב-16 באוגוסט 2021, הכניסה לקמפוס תתאפשר רק בהצגת תעודה מזהה + תו ירוק (תעודת מחלים או מתחסן), או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה יומית מה-24 שעות האחרונות (מנועי חיסון יוכלו להציג גם תוצאה שלילית של בדיקת PCR מה-72 שעות האחרונות). 
 • הכללים האלה יחולו על הסטודנטיות/ים ועל הסגל. 
 • למען הביטחון והבריאות של כולנו, אנחנו מפתחים מערכת תו ירוק של ספיר. לאחר החגים תתבקשו להעלות את התו הירוק שלכן.ם באזור האישי באתר המכללה, כך שתהליך הבדיקה בשער יהיה יעיל יותר ונוכל לתכנן טוב יותר את הלימודים והפעילות בקמפוס למען כולנו.
 • כל באי הקמפוס מתבקשים להקפיד על כללי היגיינה, ריחוק פיסי, ועטיית מסכה בחללים סגורים.
 • אנא זִכרו כי מה-1 באוקטובר תו ירוק יינתן אך ורק לאלה שיתחסנו 3 פעמים. 
 • המכללה שותפה לקריאה להתחסן נגד קורונה על פי הנחיות משרד הבריאות. 

כאמור, בשנה"ל תשפ"ב הלימודים יתקיימו ברובם בקמפוס בכפוף לתו הירוק. 
למעט במקרים בודדים ויוצאי דופן, לא תתקיים בספיר הוראה מקבילה (Hyflex), כלומר מצב שבו חלק מהסטודנטים לומדים בכתה ואחרים לומדים מהבית 'בשידור חי'. הלימודים יתקיימו אך ורק בקמפוס. על פי התקנות, סטודנטים ללא תו ירוק יוכלו לקבל רק תחליף להוראה מרחוק.

המכללה החליטה על החלופות הבאות להוראה מרחוק:

 1. הקלטה מצולמת של השיעור (בכיתות שבהן יתאפשר הדבר);
 2. הקלטת השיעורים באודיו (בלבד); 
 3. סיכום של השיעור;
 4. מצגת מעודכנת ומפורטת של השיעור;
 5. תחליף ראוי והוגן אחר שיוסכם בין המרצה והסטודנטים בקורס. 

המכללה תערוך מיפוי מסודר ושקוף של כלל התחליפים בקורסים ובמחלקות. 
אנא זִכרו גם שעל פי התקנות הקיימות בבחינות ובהכשרה מעשית אין חובה לספק חלופת לימודים מרחוק. הן יתקיימו אך ורק בצורה פרונטלית (בקמפוס או בהכשרה מחוץ לקמפוס).

אנחנו שמחים ומתרגשים לקראת שובכם.ן לקמפוס ומחכים לשוב ולהיפגש פנים אל פנים.
 

פרופ' ניר קידר,
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

(לימודים בתקופת חירום עקב משבר הקורונה)

 1. הוראות כלליות

  1. עקב המציאות שכופה משבר הקורונה ("תקופת החירום"), הלימודים בסמסטר א' תשפ"א ואילך, שיתקיימו במכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ("המכללה"), יועברו ברובם במתכונת מקוונת (מרחוק), בסיוע תוכנת ה"זום".
  2. הלימודים יתקיימו בדרך של קיום שיעור המשותף למרצה ולסטודנטים ("סינכרוני"), שיתנהל בפורמט פיסי או מקוון, או בפורמט המשלב בין נוכחות פיסית של חלק מהלומדים, ליתרתם, שישתתפו בפעילות באופן מקוון ("היברידי"); ולחילופין, בפורמט למידה שלא מתרחשת באותו זמן עבור המשתתפים, ובמסגרתה תוכן הלימוד נוצר ומונגש, באופן זמין לשם צריכתו ע"י הסטודנטים בהמשך ("א-סינכרוני").
  3. המעבר לדרכי הוראה אלו מייצר סוגיות, המחייבות את התאמתו של תקנון הלימודים האקדמי של המכללה ("תקנון הלימודים"), בגרסתו המפורסמת באתר האינטרנט של המכללה ("האתר") בכתובת: -https://www.sapir.ac.il/sites/default/files/2020-07/takanon_academi_0720.pdf .
  4. נספח א' לתקנון לימודים אקדמי זה ("נספח "א"), מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הלימודים, ותכליתו להתאים הוראות שונות הקבועות, לתקופת החירום. להסרת ספק יובהר, שבתום תקופת החירום, ובכפוף לפרסום רשמי מצד המכללה על כך, יפקע תוקפו של נספח א'. ממועד הפקיעה כאמור, יחול תקנון הלימודים כלשונו.
  5. בכל מקום בו תימצא סתירה בין הוראות נספח א' לנקוב בתקנון הלימודים, תגבר ההוראה בנספח א'.
  6. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה; ובלשון יחיד, מתייחס גם ללשון רבים;  לפי העניין ולהיפך. כותרות הסעיפים מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד, אין בהן כדי להשפיע על תוכנם או על אופן פרשנותם.
  7. המכללה שומרת על זכויותיה לשנות ולהתאים את הוראות נספח א', להוראות ממשלתיות ורגולטוריות שיפורסמו מעת לעת.
  8. הוראות נספח א' יחולו בכלל מחלקות הלימודים במכללה. במחלקות להנדסה, כימיה, ומדעי החיים יחולו כללים נוספים, שיגובשו בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון. כללים נוספים אלה יפורסמו באתר, במועד כניסתם לתוקף.
  9. נספח א' זה, יכנס לתוקפו במועד פרסומו באתר.
 2. תכנית הלימודים ("סילבוס")

  1. כל חלקי סילבוס הקורס, יותאמו לשיטת הלימוד המקוונת, ולקשיי הלמידה הכרוכים בה. ההתאמות יפרשו את תקציר הקורס, פרטי הקשר עם המרצה, פירוט השיעורים והתרגילים, פירוט המטלות, רשימת הקריאה, קיומן של חובות נוכחות, אופן הפנייה למרצה, והגדרת אופני ההערכה. 
  2. הסילבוס יתאר את מתכונת השיעורים המתוכננת בקורס (סינכרוני, היברידי או א-סינכרוני), יפרט את אופי המטלות הנדרשות בו, ואת מספרן.
 3. שיעורים מקוונים

  1. קיום חובות הלמידה:
   1. שיעור מקוון הוא שיעור לכל דבר ועניין.
   2. בשיעורים סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להופיע לשיעור בזמן הקבוע לכך במערכת השעות, ולהשתתף בשיעור באופן פעיל.
   3. מומלץ להשתתף בשיעור מקוון מחדר סגור ושקט, וככל הניתן להימנע משיתוף מרחב הלמידה עם אחרים. במידה וההשתתפות בשיעור תבוצע ממרחב משותף, מומלץ לשבת כנגד קיר או להוסיף רקע וירטואלי בתוכנת הזום. כמו כן, מומלץ להשתמש באוזניות. יש להיכנס לכיתה הווירטואלית במצב השתק, ולפתוח את המיקרופון רק כשרוצים לדבר. בשיעורים המקוונים, הסטודנטים מתבקשים להפעיל את המצלמות.
   4. בשיעורים א-סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להיכנס לאתר הקורס, בתוך פרק הזמן שנקבע לכך, לצפות בסרטונים ובמצגות, לקרוא את החומרים הנמצאים שם, ולבצע את מטלות הקורס הנדרשות בתוך פרק הזמן הקבוע לכך.
  2. התנהלות נאותה בשיעורים מקוונים. הלמידה המקוונת נערכת לרוב מסביבתם הפרטית של המשתתפים, ועל כן מחייבת אימוץ קוד התנהגות נאותה. על הסטודנטים להגיע לכל שיעור מקוון באופן שמכבד את כל משתתפי השיעור. יש להקפיד על לבוש נאות, שיח מכבד, והימנעות  מעיסוקים שאינם ממטרות השיעור.
  3. הקלטת השיעורים:
   1. במהלך הלמידה נשמרים חומרים, בעיקר הרצאות מוקלטות, לטובת הלמידה של הסטודנטים, עד למחיקתם ממאגרי המכללה. הקלטת הרצאות, תתאפשר לסגל ההוראה במכללה בלבד, ובכפוף לנהליה. 
   2. חל איסור על סטודנטים לשכפל, להעתיק, לשמור, להפיץ, ולפרסם תוצרי למידה מקוונים. הפרת הוראה זו ע"י הסטודנטים, תחזה להיות עבירת משמעת, ויכול שבנוסף תקום כנגד המפר עילת תביעה אזרחית.
   3. הפצה (ראשונית או חוזרת) של תוצרי צילום ו/או הקלטות, המכילים תוכן מוגן בזכויות יוצרים, ולחילופין תוכן פוגעני המתייחס למי ממשתתפי הפעילות, אסורה בהחלט. הפרת הוראה זו תחזה להיות עבירת משמעת, ויכול שתעלה לכדי עבירה פלילית ועילה לתביעה אזרחית.
  4. שיעורים פרונטליים בקמפוס:
   1. יכול שבמהלך הלימודים, יקבעו ויתקיימו שיעורים פרונטאליים בקמפוס המכללה. הצורך בקיומם של שיעורים פרונטאליים יקבע בהתאם לשיקולים פדגוגיים, ולכללים בריאותיים, שיהיו בתוקף מעת לעת. 
   2. הנוכחות בשיעורים הפרונטאליים שיקבעו, הינה חובה.
   3. בכפוף להצגת אישורים מתאימים, סטודנטים שלא יוכלו להגיע לפעילות שתתקיים בקמפוס מטעמי בריאות, או מטעמים אחרים שאישרה המכללה מראש, יהיו פטורים מהשתתפות החובה בשיעורים. יובהר, שהאחריות להשלים את חומר הנלמד בשיעור חלה על הסטודנט הנעדר.
 4. מטלות ובחינות

  1. מבלי לגרוע מהקבוע בתקנון הלימודים ובנוסף לו, בתקופת החירום ובהתאם לסילבוס שיוגדר ע"י מרצה הקורס, יבחנו הסטודנטים על החומר הנלמד במגוון אופנים, בנוסף לקיים בימות שגרה:
   1. מטלות בית. מטלות שהסטודנטים צריכים לבצע בבית. מרגע פתיחת המטלה יינתנו לסטודנטים מספר שעות להשלמתה בהתאם להחלטת המרצה או המחלקה.
   2. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל ל-24 שעות, לא יינתנו התאמות ולא יינתן שיכתוב.
   3. בחינה מקוונת או מקוונת בהשגחה. בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת באופן מקוון כשהסטודנטים לא נמצאים בהכרח במכללה. בחינה מקוונת בהשגחה, כוללת השגחה בזמן אמת.
   4. מבדק בעל פה כהשלמה של מטלה מקוונת. מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה בעל פה, ולהרחיב על שאלות הבחינה המקוונת. הבחינה בעל פה תהיה באמצעות תוכנת הזום, במצלמה פתוחה, ובמועד שיתואם עם הנבחן לאחר הבחינה המקוונת. במידה וסטודנט מתמודד עם מגבלת שמיעה ו/או עם מגבלה תקשורתית, עליו לפנות למרכז הנגישות, לשם קבלת התאמה פרטנית לגביו.
   5. התאמות. סטודנטים הזכאים להתאמות, יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות, והתעלמות משגיאות כתיב, בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות.
   6. נוהל מפורט המסדיר קיום בחינות מקוונות בהשגחה, ובכלל זה נהלי הזדהות והתנהלות בבחינה מקוונת בהשגחה, יפורסם לפני מועדי המבחנים עצמם.
   7. חלופה למטלה מקוונת. במקרה שסטודנטים לא יוכלו לבצע מטלה מקוונת מטעמי בריאות ו/או מטעמים טכנולוגיים ו/או מטעמים אחרים, שקשורים לתקופת החירום, ובכפוף לאישורם על ידי מרצה הקורס, ועדת ההוראה המחלקתית - תקבע לאותם סטודנטים חלופה למטלה המקוונת.
   8. חלופה לבחינות בקמפוס. בכל מקרה שבו סטודנטים לא יוכלו להבחן בקמפוס מטעמי בריאות ו/או מטעמים הקשורים לתקופת החירום, ייקבע להם מנגנון בחינה חלופי.
   9. בחינות הסיום בקורס ייערכו בשני מועדים (מועד א' ו-ב'). יתכן שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונים, באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות המחייבות בתקופת החירום. המכללה תעשה כל שביכולתה כדי לשמר את אחידות במבנה שאלוני הבחינה,  ורמת הבחינה, במועדי הבחינות השונים.
 5. ציונים

  1. ערעורים. ערעורים על מטלת סיום יעשו דרך אתר המידע האישי. לגבי מטלות מקוונות שהוגשו במערכת "לי-מוד", יש לצרף לערעור את הבחינה או העבודה הבדוקה (לרבות בצילום מסך). הוראות מפורטות לגבי אפשרויות והליכי ערעור, יפורסמו המועדים הרלוונטיים לתקופת הבחינות.
שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
אמנויות הקול והמסך א' 12 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
אמנויות הקול והמסך ב' 13 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
אמנויות הקול והמסך ג' 05 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
אמנויות הקול והמסך ד' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
קולנוע- הפקה ותיאוריה (MA) א'+ב' 24 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
לימודים רב תחומיים א' 22 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
לימודים רב תחומיים ב' 18 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
לימודים רב תחומיים ג' 15 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
הנדסה שנה א' א' 30 אוגוסט 2021 31 באוקטובר 2021
כימיה ומדעי החיים א' 23 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
כלכלה וחשבונאות א' 13 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
כלכלה וחשבונאות ב' 01 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
כלכלה וחשבונאות ג' 30 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
כלכלה וחשבונאות ד' 30 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
כלכלה יישומית וניהול א' 14 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
כלכלה יישומית וניהול ב' 01 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
כלכלה יישומית וניהול ג' 30 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
לוגיסטיקה א' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
לוגיסטיקה ב' 02 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
לוגיסטיקה ג' 01 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
מדעי המחשב א' 12 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
מדעי המחשב ב' 01 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
מדעי המחשב ג' 29 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
מינהל ומדיניות ציבורית א' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
מינהל ומדיניות ציבורית ב' 26 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
מינהל ומדיניות ציבורית ג' 22 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
מינהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 30 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
משפטים א' 31 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
משפטים ב 23 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
משפטים ג' 19 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
משפטים ד' 15 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול המשאב האנושי א' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול המשאב האנושי ב' 17 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול המשאב האנושי ג' 16 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול המשאב האנושי - אפיק מעבר שנה א' א' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול המשאב האנושי (MA) א'+ב' 15 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול תעשייתי א' 30 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול תעשייתי ב' 17 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
ניהול תעשייתי ג' 11 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
עבודה סוציאלית א' 17 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
עבודה סוציאלית ב' 12 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
עבודה סוציאלית ג' 04 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
עבודה סוציאלית (MA) א' 26 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
עבודה סוציאלית (MA) ב' 26 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
שיווק טכנולוגי א' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
שיווק טכנולוגי ב' 17 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
שיווק טכנולוגי ג' 15 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
שער לאקדמיה א' 06 אוקטובר 2021 24 באוקטובר 2021
תקשורת א' 12 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
תקשורת ב' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
תקשורת ג' 01 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
תרבות יצירה והפקה א' 13 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
תרבות יצירה והפקה ב' 23 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
תרבות יצירה והפקה ג' 18 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
תרבות יצירה והפקה MA ב' 23 אוגוסט 2021 24 באוקטובר 2021
דו חוגי בתקשורת + שיווק טכנולוגי א' 12 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021
דו חוגי בתקשורת + שיווק טכנולוגי ב' 02 ספטמבר 2021 24 באוקטובר 2021

 

מחלקה תאריך יום מחזור
ניהול המשאב האנושי 02.09.21

חמישי

ראשון
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א' 02.09.21 חמישי ראשון
ניהול המשאב האנושי (MA) 15.08.21 ראשון ראשון
ניהול המשאב האנושי 04.10.21 שני שני
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א' 04.10.21 שני שני
ניהול המשאב האנושי (MA) 04.10.21 שני שני
לוגיסטיקה 02.09.21 חמישי ראשון
לוגיסטיקה 06.10.21 רביעי שני
ניהול תעשייתי 30.08.21 שני ראשון
ניהול תעשייתי 06.10.21 רביעי שני
הנדסה שנה א' 30.08.21 שני ראשון
כימיה ומדעי החיים 23.08.21 שלישי ראשון
כימיה ומדעי החיים 04.10.21 שני שני
עבודה סוציאלית 17.08.21 שלישי ראשון
עבודה סוציאלית (MA) 26.08.21 רביעי ראשון
עבודה סוציאלית 06.10.21 חמישי שני
כלכלה וחשבונאות 02.09.21 חמישי ראשון
כלכלה וחשבונאות 03.10.21 ראשון שני
כלכלה ישומית וניהול 02.09.21 חמישי ראשון
כלכלה ישומית וניהול 03.10.21 ראשון שני

 

מחלקה תאריך יום מחזור
מדעי המחשב 12.09.21 ראשון ראשון
מדעי המחשב 05.10.21 שלישי שני
משפטים 31.08.21 שלישי ראשון
משפטים (ערב) 03.09.21 שישי ראשון
משפטים 05.10.21 שלישי שני
משפטים (ערב) 05.10.21 שלישי שני
מינהל ומדיניות ציבורית 02.09.21 חמישי ראשון
מינהל ומדיניות ציבורית 04.10.21 שני שני
לימודים רב תחומיים 22.08.21 ראשון ראשון
לימודים רב תחומיים 06.10.21 רביעי שני
אמנויות הקול והמסך 12.09.21 ראשון ראשון
אמנויות הקול והמסך 03.10.21 ראשון שני
שיווק טכנולוגי 12.09.21 ראשון ראשון
שיווק טכנולוגי 03.10.21 ראשון שני
תקשורת 12.09.21 ראשון ראשון
תקשורת 03.10.21 ראשון שני
תרבות יצירה והפקה 13.09.21 שני ראשון
תרבות יצירה והפקה 03.10.21 ראשון שני
שער לאקדמיה 06.10.21 רביעי