סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,
שבוע טוב,

לתשומת ליבכם, הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון ושני בלבד!

בהתאם להנחיות הצו לבריאות העם, החל מהיום (5 ביולי 2020) לא יתקיימו מבחנים בקמפוס עד להודעה החדשה.
כל המבחנים שהיו אמורים להתקיים בקמפוס יתקיימו במתכונת מקוונת.
שינויים ו/או עדכונים לגבי מועדי הבחינות יועברו מהמחלקות.
ככל שיתקבלו עדכונים, שינויים, החרגות בנוגע לקיום מבחנים מסוימים בקמפוס, נעדכן מידית.
 
בהצלחה במבחנים והרבה בריאות
הנהלת המכללה

(לימודים בתקופת חירום עקב משבר הקורונה)

 1. הוראות כלליות

  1. עקב המציאות שכופה משבר הקורונה ("תקופת החירום"), הלימודים בסמסטר א' תשפ"א ואילך, שיתקיימו במכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ("המכללה"), יועבר ו ברובם במתכונת מקוונת (מרחוק), בסיוע תוכנת ה"זום".
  2. הלימודים יתקיימו בדרך של קיום שיעור המשותף למרצה ולסטודנטים ("סינכרוני"), שיתנהל בפורמט פיסי או מקוון, או בפורמט המשלב בין נוכחות פיסית של חלק מהלומדים, ליתרתם, שישתתפו בפעילות באופן מקוון ("היברידי"); ולחילופין, בפורמט למידה שלא מתרחשת באותו זמן עבור המשתתפים, ובמסגרתה תוכן הלימוד נוצר ומונגש, באופן זמין לשם צריכתו ע"י הסטודנטים בהמשך ("א סינכרוני"). -
  3. המעבר לדרכי הוראה אלו מייצר סוגיות, המח ייבות את התאמתו של תקנון הלימודים האקדמי של המכללה )"תקנון הלימודים"(, בגרסתו המפורסמת באתר האינטרנט של המכללה ("האתר") בכתובת: -https://www.sapir.ac.il/sites/default/files/2020-07/takanon_academi_0720.pdf .
  4. נספח א' לתקנון לימודים אקדמי זה ("נספח "א"), מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הלימודים, ותכליתו להתאים הוראות שונות הקבועות, לתקופת החירום. להסרת ספק יובהר, שבתום תקופת החירום, ובכפוף לפרסום רשמי מצד המכללה על כך, יפקע תוקפו של נספח א' . ממועד הפקיעה כאמור, יחול תקנון הלימודים כלשונו.
  5. בכל מקום בו תימצא סתירה בין הוראות נספח א' לנקוב בתקנון הלימודים, תגבר ההוראה בנספח א'.
  6. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה; ובלשון יחיד, מתייחס גם ללשון רבים; לפי העניין ולהיפך. כותרות הסעיפים מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד, אין בהן כדי להשפיע על תוכנם או על אופן פרשנותם.
  7. המכללה שומרת על זכויותיה לשנות ולהתאים את הוראות נספח א', להוראות ממשלתיות ורגולטוריות שיפורסמו מעת לעת.
  8. הוראות נספח א' יחולו בכלל מחלקות הלימודים במכללה. במחלקות להנדסה, כימיה, ומדעי החיים יחולו כללים נוספים, שיגובשו בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון. כללים נוספים אלה יפורסמו באתר, במועד כניסתם לתוקף.
  9. נספח א' זה, יכנס לתוקפו במועד פרסומו באתר.
 2. תכנית הלימודים ("סילבוס")

  1. כל חלקי סילבוס הקורס, יותאמו לשיטת הלימוד המקוונת, ולקשיי הלמידה הכרוכים בה. ההתאמות יפרשו את תקציר הקורס, פרטי הקשר עם המרצה, פירוט השיעורים והתרגילים, פירוט המטלות, רשימת הקריאה, קיומן של חובות נוכחות, אופן הפנייה למרצה, והגדרת אופני ההערכה.
  2. הסילבוס יתאר את מתכונת השיעורים המתוכננת בקורס (סינכרוני, היברידי או א סינכרוני), - יפרט את אופי המטלות הנדרשות בו, ואת מספרן.
 3. שיעורים מקוונים

  1. קיום חובות הלמידה:
   1. שיעור מקוון הוא שיעור לכל דבר ועניין.
   2. בשיעורים סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להופיע לשיעור בזמן הקבוע לכך במערכת השעות, ולהשתתף בשיעור באופן פעיל.
   3. מומלץ להשתתף בשיעור מקוון מחדר סגור ושקט, וככל הניתן להימנע משיתוף מרחב הלמידה עם אחרים. במידה וההשתתפות בשיעור תבוצ ע ממרחב משותף, מומלץ לשבת כנגד קיר או להוסיף רקע וירטואלי בתוכנת הזום. כמו כן, מומלץ להשתמש באוזניות. יש להיכנס לכיתה הווירטואלית במצב השתק, ולפתוח את המיקרופון רק כשרוצים לדבר. בשיעורים המקוונים, הסטודנטים מתבקשים להפעיל את המצלמות.
   4. בשיעורים א סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להיכנס לאתר הקורס, בתוך פרק הזמן - שנקבע לכך, לצפות בסרטונים ובמצגות, לקרוא את החומרים הנמצאים שם, ולבצע את מטלות הקורס הנדרשות בתוך פרק הזמן ה קבוע לכך.
  2. התנהלות נאותה בשיעורים מקוונים. הלמידה המקוונת נערכת לרוב מסביבתם הפרטית של המשתתפים, ועל כן מחייבת אימוץ קוד התנהגות נאותה. על הסטודנטים להגיע לכל שיעור מקוון באופן שמכבד את כל משתתפי השיעור. יש להקפיד על לבוש נאות, שיח מכבד, והימנעות מעיסוקים שאינם ממטרות השיעור.
  3. הקלטת השיעורים:
   1. במהלך הלמידה נשמרים חומרים, בעיקר הרצאות מוקלטות, לטובת הלמידה של הסטודנטים, עד למחיקתם ממאגרי המכללה. הקלטת הרצאות, תתאפשר לסגל ההוראה במכללה בלבד, ובכפוף לנהליה.
   2. חל איסור על סטודנטים לשכפל, להעתיק, לשמור, להפיץ, ולפרסם תוצרי למיד המקוונים. הפרת הוראה זו ע"י הסטודנטים, תחזה להיות עבירת משמעת, ויכול שבנוסף תקום כנגד המפר עילת תביעה אזרחית.
   3. הפצה (ראשונית או חוזרת) של תוצרי צילום ו/או הקלטות, המכילים תוכן מוגן בזכויות יוצרים, ולחילופין תוכן פוגעני המתייחס למי ממשתתפי הפעילות, אסורה בהחלט. הפרת הוראה זו תחזה להיות עבירת משמעת, ויכול שתעלה לכדי עבירה פלילית ו עילה לתביעה אזרחית.
  4. שיעורים פרונטליים בקמפוס:
   1. יכול שבמהלך הלימודים, יקבעו ויתקיימו שיעורים פרונטאליים בקמפוס המכללה. הצורך בקיומם של שיעורים פרונטאליים יקבע בהתאם לשיקולים פדגוגיים, ולכללים בריאותיים, שיהיו בתוקף מעת לעת.
   2. הנוכחות בשיעורים הפרונטאליים שיקבעו, הינה חובה.
   3. בכפוף להצגת אישורים מתאימים, סטודנטים שלא יוכלו להגיע לפעילות שתתקיים בקמפוס מטעמי בריאות, או מטעמים אחרים שאישרה המכללה מראש, יהיו פטורים מהשתתפות החובה בשיעורים. יובהר, שהאחריות להשלים את חומר הנלמד בשיעור חלה על הסטודנט הנעדר.
 4. מטלות ובחינות

  1. מבלי לגרוע מהקבוע בתקנון הלימודים ובנוסף לו, בתקופת החירום ובהתאם לסילבוס שיוגדר ע"י מרצה הקורס, יבחנו הסטודנטים על החומר הנלמד במגוון אופנים, בנוסף לקיים בימות שגרה:
   1. מטלות בית. מטלות שהסטודנטים צריכים לבצע בבית. מרגע פתיחת המטלה יינתנו לסטודנטים מספר שעות להשלמתה בהתאם להחלטת המרצה או המחלקה.
   2. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל ל- 24 שעות, לא יינתנו התאמות ולא יינתן שיכתוב .
   3. בחינה מקוונת או מקוונת בהשגחה. בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת באופן מקוון כשהסטודנטים לא נמצאים בהכרח במכללה. בחינה מקוונת בהשגחה, כוללת השגחה בזמן אמת.
   4. מבדק בעל פה כהשלמה של מטלה מקוונת. מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה בעל פה, ולהרחיב על שאלות הבחינה המקוונת. הבחינה בעל פה תהיה באמצעות תוכנת הזום, במצלמה פתוחה, ובמועד שיתואם עם הנבחן לאחר הבחינה המקוונת.
    במידה וסטודנט מתמודד עם מגבלת שמיעה ו/או עם מגבלה תקשורתית, עליו לפנות למרכז הנגישות, לשם קבלת התאמה פרטנית לגביו.
   5. התאמות. סטודנטים הזכאים להתאמות, יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות, והתעלמות משגיאות כתיב, בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות .
   6. נוהל מפורט המסדיר קיום בחינות מקוונות בהשגחה, ובכלל זה נהלי הזדהות והתנהלות בבחינה מקוונת בהשגחה, יפורסם לפני מועדי המבחנים עצמם.
   7. חלופה למטלה מקוונת. במקרה שסטודנטים לא יוכלו לבצע מטלה מקוונת מטעמי בריאות ו/או מטעמים טכנולוגיים ו/או מטעמים אחרים, שקשורים לתקופת החירום, ובכפוף לאישורם על ידי מרצה הקורס, ועדת ההוראה המחלקתית תקבע לאותם - סטודנטים חלופה למטלה המקוונת.
   8. חלופה לבחינות בקמפוס. בכל מקרה שבו סטודנטים לא יוכלו להבחן בקמפוס מטעמי בריאות ו/או מטעמים הקשורים לתקופת החירום, ייקבע להם מנגנון בחינה חלופי.
   9. בחינות הסיום בקורס ייערכו בשני מועדים (מועד א' ו ב'). יתכן - שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונים, באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות המחייבות בתקופת החירום. המכללה ת עשה כל שביכולתה כדי לשמר את אחידות במבנה שאלוני הבחינה, ורמת הבחינה, במועדי הבחינות השונים .
 5. ציונים

  1. ציון בינארי. בקורסים שאפשרות זו הוגדרה מראש על ידי המחלקה, סטודנטים יוכלו להמיר ציון מספרי עובר (56, בתואר ראשון או ציון מינימלי אחר שהוגדר מראש בסילבוס הקורס) בקורס הנלמד במהלך הסמסטר, בציון "עובר בינארי", שאינו משתקלל בממוצע. לא ניתן לבחור בציון "עובר בינארי" ביותר משלושה (3) קורסים, במהלך סמסטר יחיד (1).
  2. השתתפות במועדי א' ו ב'. סטודנט זכאי להשתתף במועד בחינה אחד או בשני המועדים גם - יחד, לפי שיקוליו, ולבחור בציון הגבוה שקיבל מבניהן, כציונו הקובע בבחינה.
   1. סטודנטים המבקשים להשתתף במועד ב', חייבים להירשם לבחינה (גם אם מדובר בבחינה מקוונת).
   2. הרשות להיבחן בשני מועדים היא זכות ולא חובה. סטודנטים שנבצר מהם להיבחן במועד א' או במועד ב', אינם זכאים למועד בחינה מיוחד (מועד ג').
  3. ערעורים. ערעורים על מטלת סיום יעשו דרך אתר המידע האישי. לגבי מטלות מקוונות שהוגשו במערכת "לי מוד ", יש לצרף לערעור את הבחינה או העבודה הבדוקה (לרבות בצילום - מסך). הוראות מפורט ות לגבי אפשרויות והליכי ערעור, יפורסמו המועדים הרלוונטיים לתקופת הבחינות.
 1. تعليمات عامّة

  1. في أعقاب الواقع الذي تفرضه أزمة الكورونا ("فترة الطوارئ")؛ سيكون التعليم في الفصل الأول من السنة الدراسيّة 2020/2021، في كلية سابير (ج.م) ("الكلية")، بغالبيته، تعليمًا عبر الإنترنت (عن بعد)، بواسطة برنامج "زوم".
  2. سيجري التعليم عن طريق تقديم دروس مشتركة للمحاضر والطلاب ("متزامن")، بصيغة حضور جسديّ أو حضور عبر الإنترنت، أو بصيغة تدمج بين الحضور الجسديّ لقسم من الطلاب، وحضور عبر الإنترنت لقسم آخر من الطلاب ("هجين")؛ أو بصيغة تعليم لا يحدث بنفس الوقت، بل يتمّ في إطاره إنتاج وإتاحة المحتوى التعليميّ للطلاب من أجل الحصول عليه لاحقًا ("غير متزامن").
  3. يسبّب الانتقال إلى هذه الأساليب التدريسيّة وجود مسائل يجب ملاءمتها لدستور التعليم الأكاديميّ للكليّة("دستور التعليم") في صيغته المنشورة على موقع الكلية على الإنترنت ("الموقع"): https://www.sapir.ac.il/sites/default/files/2020-10/takanon_academi_arabic.pdf
  4. يشكّل الملحق أ للدستور التعليميّ هذا ("ملحق أ") جزءًا لا يتجزّأ من الدستور التعليميّ، وهدفه أن يلائم التعليمات الثابتة المختلفة لفترة الطوارئ. للتوضيح، في نهاية فترة الطوارئ، وفقط بعد إعلان رسميّ من الكلية عن ذلك، ستنتهي صلاحية الملحق أ. ومن موعد انتهاء الصلاحيّة، سيسري الدستور التعليميّ بحذافيره.
  5. حيث يكون تناقض بين تعليمات الملحق أ لما هو مذكور في الدستور التعليميّ، تكون الغلبة للتعليمات في ملحق أ.
  6. كلّ ما هو مكتوب في هذا الدستور بصيغة المذكّر يشار به أيضًا إلى المؤنث، وكلّ ما هو مكتوب بصيغة المفرد يشار به إلى الجمع أيضًا، بحسب الموضوع، والعكس صحيح. عناوين الفصول معدّة للراحة فقط، ولا تؤثّر على مضمونها أو على طريقة تفسيرها.  
  7. تحتفظ الكلية بحقوقها في تغيير وملاءمة تعليمات ملحق أ، للتعليمات الحكوميّة والقانونيّة التي سيُعلن عنها بين الحين والآخر.
  8. ستسري تعليمات الملحق أ على كلّ الأقسام التعليميّة في الكليّة. في أقسام: الهندسة، الكيمياء، والعلوم الطبيعيّة، ستسري قواعد إضافيّة ستتم بلورتها بالتعاون مع جامعة بن غوريون. ستُنشر هذه القواعد الإضافيّة في الموقع، في موعد دخولها حيّز التنفيذ.
  9. يدخل الملحق أ حيّز التنفيذ في موعد نشره على الموقع.
 2. المنهج الدراسيّ (سيلابوس)

  1. ستتم ملاءمة كلّ أقسام المنهج الدراسيّ لطريقة التعليم عبر الإنترنت، وصعوبات التعليم المرتبطة بها. ستتضمّن الملاءمات: ملخّص المساق، تفاصيل التواصل مع المحاضر، وتفاصيل الدروس والتمارين، وتفاصيل المهام وقائمة القراءة، الامتثال لواجبات حضور الدروس، طريقة التوجّه للمحاضر، وتعريف طرق التعليم.
  2. سيشمل المنهج الدراسيّ شرحًا لطريقة التدريس في المساق (متزامن، هجين، غير متزامن) وسيتم تفصيل طبيعة المهام المطلوبة فيه وعددها.
 3. الدروس عبر الإنترنت

  1. الامتثال إلزاميّة التعلّم:
   1. الدرس عبر الإنترنت مثله مثل أي درس تمامًا.
   2. في الدروس المتزامنة يُلزم الطلاب بحضور الدرس بالوقت المحدّد له في الجدول الدراسيّ، وبالمشاركة فيه بصورة نشِطة.
   3. يُنصح بالمشاركة بالدرس عبر الإنترنت من غرفة مغلقة وهادئة، والامتناع قدر الإمكان عن مشاركة حيّز التعليم مع الآخرين. في حال كانت المشاركة في الدرس من حيّز مشترك مع آخرين، يوصى بالجلوس بحيث يكون في الخلفية حائط أو أن تتمّ إضافة خلفية افتراضيّة في برمجيّة زوم. كذلك، يوصى باستخدام السمّاعات. يجب الدخول إلى الغرفة الافتراضيّة بوضعيّة صامت، وفتح مكبّر الصوت فقط عند التحدّث. في الدروس عبر الإنترنت، يُطلب من الطلّاب فتح الكاميرات.
   4. في الدروس غير المتزامنة، يُلزم الطلّاب بالدخول إلى موقع المساق، خلال الفترة المحدّدة سلفًا، ومشاهدة مقاطع الفيديو وعروض الشرائح، وقراءة المواد الموجودة به، والقيام بمهام المساق المطلوبة خلال الفترة المحدّدة لذلك.
  2. السلوك السليم في الدروس عبر الإنترنت. غالبًا ما يجري التعليم عن بعد في البيئة الخصوصيّة للمشاركين، وهذا ما يُلزم بتبني قواعد السلوك اللائق. على الطلاب أن يحضروا الدرس عبر الإنترنت بشكل يحترم كلّ المشاركين فيه. يجب الاهتمام باللباس اللائق، والكلام المحترم، والامتناع عن أي انشغال لا علاقة له بالدرس.
  3. تسجيل الدروس:
   1. خلال التعلّم، يتم حفظ مواد، بالأساس الدروس المسجّلة، بهدف تعلّم الطلاب منها، إلى حين محوها من قواعد بيانات الكليّة. تسجيل المحاضرات متاح فقط للهيئة التدريسيّة في الكليّة وخاضع لأنظمتها.
   2. يُمنع الطلاب من نسخ، وحفظ، ونشر وتعميم مُخرجات التعلّم عبر الإنترنت. يعدّ الإخلال بهذا الأمر مخالفة تأديبيّة للطالب وقد تقدّم ضد مرتكب المخالفة دعوى مدنيّة.
   3. إنّ النشر (الأوليّ أو المُعاد) لمُخرجات التصوير و/أو التسجيل لمحتوى محمي بحقوق الملكيّة الفكريّة،، أو لمحتوى مسيء للمشاركين/ات في النشاط، ممنوع بتاتًا. الإخلال بهذا الأمر مخالفة تأديبيّة، ويمكنه أيضًا أن يكون مخالفة جنائيّة أو سببًا لدعوى مدنيّة.
  4. الدروس الوجاهيّة في حرم الكليّة:  
   1. هناك إمكانية أنّه خلال التعليم سيتم تعيين وإجراء دروس وجاهيّة في حرم الكلية. الحاجة لإجراء دروس وجاهيّة ستتحدّد بناءً على اعتبارات تدريسيّة، وعلى قواعد الصحة التي ستكون سارية حينها.
   2. حضور الدروس الوجاهيّة، التي سيتم تعيينها، إلزامي.
   3. بشرط تقديم الوثائق والمصادقات المناسبة، سيتم إعفاء الطلاب الذين لن يتمكّنوا من الوصول للنشاط في حرم الكليّة، لأسباب صحيّة، أو لأسباب أخرى وافقت عليها الكلية مسبقًا، من المشاركة الإلزاميّة بالدروس. مسؤولية استكمال مادة الدرس ستكون ملقاة على عاتق الطالب المتغيّب.
 4. مهام وامتحانات

  1. بالإضافة إلى ما هو موجود في الدستور التعليميّ، ومن دون الإنقاص منه، خلال فترة الطوارئ ووفقًا للمنهج الدراسيّ الذي سيعدّه محاضر المساق، سيتم امتحان الطلاب في المادة المُدَرَّسة بطرق متنوّعة لا تُستخدم دائمًا في الفترات الاعتياديّة:
   1. وظائف بيتيّة. وظائف يجب على الطلّاب إعدادها في البيت. من لحظة فتح المهمة يُعطى للطلّاب عدد من الساعات لاستكمالها بناءً على قرار المحاضر أو القسم.  
   2. في امتحانات البيت أو مهام أخرى مدة تسليمها أكثر من 24 ساعة لن تعطى ملاءمات ولن تُمنح إمكانية إعادة الكتابة.
   3. امتحان عبر الإنترنت/عبر الإنترنت مراقَب. امتحان يُجرى عبر الإنترنت بحيث لا يكون الطلّاب موجودين، بالضرورة، في الكلية. الامتحان المراقَب عبر الإنترنت هو امتحان يخضع للمراقبة عند إجرائه.
   4. امتحان شفهيّ كاستكمال لمهمة عبر الإنترنت. يملك المحاضر تخويلًا لدعوة طالب لامتحان شفهيّ قصير بواسطة برمجية زوم مع كاميرا مفتوحة، في موعد يتمّ تنسيقه مع الممتحَن بعد الامتحان عبر الإنترنت. في حال كان الطالب يواجه إعاقة سمعيّة و/أو إعاقة تواصليّة، عليه التوجّه لمركز الإتاحة للحصول على ملاءمة فرديّة له.
   5. ملاءمات. يحصل الطلّاب المستحقّون للملاءمات، بشكل أوتوماتيكيّ، على تمديد وقت الامتحان، والقراءة وتجاهل الأخطاء الإملائيّة بحسب مصادقات الاستحقاق التي تمّ تصديقها لهم من قِبل مركز الإتاحة.
   6. إجراءات مفصّلة للامتحان المراقب عبر الإنترنت، سيقوم القسم بإرسالها إلى الطلّاب قبل الامتحانات، وستشمل إجراءات التعريف عن الهوية والسلوك في الامتحانات المراقبة عبر الإنترنت.
   7. بديل للمَهَمة عبر الإنترنت. في حال لم يتمكّن طلّاب من إجراء مهمة عبر الإنترنت لأسباب صحيّة، أو تقنيّة أو لأسباب خاصة أخرى، يصادق عليها محاضر المساق، سيتم تحديد بديل للمهمة عبر الإنترنت لأولئك الطلّاب.
   8. بديل للامتحانات في حرم الكلية. في كل حالة لا يستطيع فيها الطلاب التقدّم لامتحان في حرم الكلية لأسباب صحيّة، سيتمّ تحديد آلية امتحان بديلة- امتحان عبر الإنترنت، امتحان بموعد لاحق أو آلية أخرى.
   9. تُجرى امتحانات الإنهاء في المساق بموعدين (موعد أ وموعد ب). يمكن أن يتمّ إجراء الامتحانات في المواعيد المختلفة بطرق مختلفة: عبر الإنترنت أو في حرم الكلية، وهذا بسبب التغيّرات في التعليمات الحكوميّة في فترة الطوارئ. سيتم بذل أقصى الجهود للحفاظ على تشابه مبنى استمارة الامتحان ومستواه في المواعيد المختلفة.
 5. العلامات:

  1. علامة ثنائيّة. في المساقات التي حدّد فيها القسم مسبقًا إمكانية إعطاء علامة ثنائيّة فيها (ناجح/راسب)، يكون بإمكان الطلّاب تحويل علامة ناجح (56، في اللقب الأول أو علامة حد أدنى أخرى تم تحديدها مسبقًا في المنهج الدراسيّ للمساق) في المساق الذي تمّت دراسته خلال الفصل، بعلامة "ناجح" ثنائيّة، لا يتم احتسابها في المعدل. لا يمكن اختيار علامة ناجح لأكثر من ثلاثة مساقات في الفصل الدراسيّ الواحد (1).
  2. المشاركة في الموعدَيْن أ و ب. يحق للطلّاب المشاركة في موعد واحد أو في كِلَي الموعدين، بحسب اعتباراته، وأن يختار العلامة الأعلى من بينهما.  
   1. الطلّاب الذين يرغبون بالمشاركة في موعد ب، ملزمون بالتسجيل للامتحان (حتى لو كان الامتحان عبر الإنترنت).
   2. إمكانية التقدّم للامتحان مرتين هي حق وليست واجب ملزم، ولذلك فالطلّاب الذين لم يقوموا بالتقدّم للامتحان في موعد أ أو موعد ب، لا يحقّ لهم موعد امتحان خاص (موعد ج).
  3. تُقَدَّم الاستئنافات على مهمة الإنهاء عن طريق موقع المعلومات الشخصيّة.
   في المهام التي تقدّم عبر الإنترنت في "ليمود"- يجب أن يكون الامتحان/الوظيفة المفحوصة ملحقًا بالاستئناف (أو صورة شاشة). التعليمات المفصلّة حول إمكانيات وإجراءات الاستئناف ستُنشر في المواعيد ذات الصلة بفترة الامتحانات.

כללי

 1. בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת דרך האינטרנט כאשר הסטודנ ט/ית לא נמצא/ת בהכרח במכללה.
 2. נוהל זה בא להסדיר את הבחינות המקוונות והוא מתקיים בנוסף לנהלי הבחינות הרגילים במכללה.
  מחלקות רשאיות לפרסם נהלים מפורטים יותר בהתאם לנהלים אלה.
 3. הבחינות מחוץ לקמפוס מבוססות על עבודה עצמית, יושרה ודיווח מהימן.
 4. מרצה רשאי/ת לקיים בחינה מקוונת בהשגחה של בוחנים, מצלמות ו/או תוכנות.
  מחלקה או מרצה המעוניינים בבחינה מקוונת בהשגחה יפרסמו מראש נוהל בחינות בהשגחה.
 5. מרצה רשאי/ת לזמן סטודנט/ית לבחינה קצרה בעל פה להרחיב על שאלות הבחינה, הבחינה בעל פה תהיה בזום עם מצלמה פתוחה במועד שיתואם עם הנבחן/ת לאחר הבחינה.
 6. כל חשד להעתקה, לשימוש בחומר אסור, להסתייעות באדם או בגורם זר, וכל עבירת משמעת אחרת הנוגעת לבחינה תביא להעלאת הנבחן/ת לוועדת משמעת, והיא חושפת את הסטודנטים לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת. במקרה של סיוע אסור על ידי סטודנט/ית אחר/ת של המכללה, ת/יועלה גם המסייע/ת לוועדת משמעת.
 7. יתכן שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונים - באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות הממשלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. ייעשה כל מאמץ לשמר את אחידות מבנה השאלון ורמת הבחינה במועדים השונים.
 8. התאמות
  א. סטודנ טים/ות זכאים/ות יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות והתעלמות משגיאות כתיב בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות.
  ב. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל 24 שעות לא יינתנו התאמות.
  ג. בבחינות מקוונות לא יינתן שיכתוב.

תנאים נדרשים לבחינה מקוונת

 1. באחריות הסטודנ ט/ית להיות לבדו/ה בחדר שקט עם תנאי בחינה מתאימים הכוללים מחשב וחיבור יציב לאינטרנט. לא יהיה ברשות הסטודנ ט/ית כל חומר עזר שאינו מאושר לבחינה. אין לצלם, להעתיק או להעביר בכל דרך כלשהי את הבחינה המקוונת.
 2. ברשות הסטודנ ט/ית מחשב אישי עם שם משתמש/ת וסיסמא לאתר הקורס בלימוד.
 3. ברשות הסטודנ ט/ית טלפון נייד עם יכולת סריקה וחיבור לאינטרנ ט, לבחינות שבהן נדרשת סריקה.
 4. סטודנ ט/ית שלא יכול/ה לעמוד בתנאים הנדרשים כאן, ת/יפנה לרכזת הסטודנטים של המחלקה וזו תבחן את זכאותו/ה לבחינה בקמפוס המכללה. תנאי הבחינה בקמפוס הם בסמכות המכללה.
  באחריות הסטודנ ט/ית לוודא שאכן נקבעה לו/ה בחינה מקוונת בקמפוס.

התנהגות בזמן הבחינה

 1. לפני הבחינה, וכתנאי לה, על הסטודנ ט/ית להצהיר שהבינ/ה את אופי הבחינה המקוונת ותנאיה, ולהתחייב לשמור על טוהר הבחינות . ההצהרה, תופיע כאשר הסטודנט/ית ייגש לביצוע הבוחן בלי-מוד, ותחייב סימון המאשר כי קרא והסכים.
 2. בשעת הבחינה המדויקת, הסטודנ טים/ות יכנסו לאתר הקורס בלי-מוד ויפתחו את מטלת הבחינה. מרצה רשאי/ת לדרוש בהודעה מראש שהסטודנטים/ות יכנסו לאתר הקורס בשעה מוקדמת יותר (למשל, לצורך הזדהות והכנת אמצעי ההשגחה, בבחינה מקוונת בהשגחה).
 3. שאלות על הבחינה ייעשו באמצעות פורום שאלות ותשובות שיפתח עבור הבחינה המקוונת באתר הקורס, בזום, או בפורום אחר שהמרצה ת/יודיע עליו מראש לסטודנטים/ות.
 4. נבחן/ת שהוריד/ה את מטלת הבחינה ת/יחשב כאילו נבחן/ה גם אם לא הגיש/ה את הבחינה.
 5. במבחן עם שאלות פתוחות בהן הסטודנ ט/ית כותב/ת את התשובה על דף. תהיה תוספת זמן של 15 דקות על מנת לסרוק את התשובות ולהעלות אותן למטלת המבחן הייעודית שתיפתח באתר הלי-מוד. מחלקות רשאיות לקבוע זמן ארוך יותר לסריקה.
 6. סטודנ טים/ות שחוו בעיות תקשורת במהלך הבחינה אשר מונעות מהם/ן להיבחן ולהגיש את הבחינה, יעדכנו את מרצה הקורס בעזרת המייל בטלפון הנייד ותבחן זכאותם/ן למועד מיוחד על פי המתכונת שתיקבע לאותו מועד (בחינה מקוונת או פיסית).

 

عام:

 1. الامتحان عبر الإنترنت هو امتحان يُجرى بواسطة الإنترنت بحيث لا يكون الطالب/ة موجودًا بالضرورة في الكلية.
 2. تأتي هذه الإجراءات لتنظيم الامتحانات عبر الإنترنت، وهي تُضاف إلى إجراءات الامتحانات العادية في الكلية.
  الأقسام مخوّلة لنشر إجراءات مفصّلة أكثر بما يتلاءم وهذه الإجراءات.
 3.  الامتحانات خارج الحرم الجامعيّ مبنية على العمل الذاتيّ، والاستقامة وتقديم التقارير الموثوقة.
 4. المحاضر/ة مخوّل/ة لإجراء امتحان عبر الإنترنت مع مراقبة ممتحنين، كاميرات و/أو برمجيات.
  الأقسام أو المحاضرون المعنيّون بإجراء امتحانات عبر الإنترنت مع مراقبة سيقومون بنشر مسبق لإجراءات الامتحانات مع مراقبة.
 5. المحاضر/ة مخوّل/ة لدعوة طالب/ة لامتحان شفهيّ قصير للتوسّع في سؤال الامتحان. الامتحان الشفهيّ يكون عبر الزوم مع كاميرا مفتوحة وموعد يتمّ تنسيقه مع الممتحن/ة بعد الامتحان.
 6. كلّ اشتباه بالقيام بنسخ، استخدام مادة ممنوعة، الحصول على مساعدة شخص أو جهة غريبة، وكل مخالفة انضباط أخرى ذات صلة بالامتحان، ستؤدّي إلى تقديم الطالب/ة للجنة تأديبيّة، ستكشف الطلاب على العقوبات الثابتة في قواعد الانضباط. في حالة الحصول على مساعدة ممنوعة من طالب/ة آخر/أخرى من الكلية، سيتمّ تقديم من ساعد/ت أيضًا للجنة تأديبيّة.
 7. قد تُجرى المواعيد المختلفة للامتحانات بظروف مختلفة- عبر الإنترنت أو في الحرم الجامعيّ، وذلك بسبب التغيير في تعليمات الحكومة في فترة مواجهة وباء الكورونا. ستُبذل كلّ الجهود من أجل الحفاظ على اتساق موحّد لمبنى استمارة أسئلة الامتحان ومستواها في المواعيد المختلفة.
 8. ملاءَمات:
  أ‌. الطلّاب والطالبات المستحقّون/ات سيحصلون، بشكل أوتوماتيكيّ، على زيادة وقت، وقراءة، وتجاهل الأخطاء الكتابيّة، بحسب مصادقات الاستحقاق التي صدّقها مركز الإتاحة.
  ب‌. في امتحانات البيت أو المهام الأخرى التي مدّتها أكثر من 24 ساعة لن تُعطى ملاءمات.
  ت‌. في الامتحانات عبر الإنترنت لن تُعطى إمكانية إعادة الكتابة.

الظروف والشروط المطلوبة للامتحانات عبر الإنترنت:

 1. من مسؤولية الطالب/ة أن يكون وحده/ا في غرفة هادئة مع ظروف امتحان مناسبة، تشمل حاسوبًا واتصال مستقرًا بشبكة الإنترنت. لن تكون بحوزة الطالب/ة أيّ مادة مساعدة غير مصادق عليها للامتحان. ممنوع التصوير، النسخ أو نقل الامتحان عبر الإنترنت بأي طريقة أخرى.
 2. أن يكون بحوزة الطالب/ة حاسوب شخصيّ مع اسم مستخدم/ة وكلمة سر لموقع المساق في ليمود.
 3. أن يكون  بحوزة الطالب/ة هاتف نقّال مع إمكانية مسح ضوئيّ واتصال بالإنترنت، للامتحانات التي تتطلّب مسحًا ضوئيًا.
 4. الطالب/ة الذي لا يمكنه/ا تلبية هذه الظروف والشروط المطلوبة، عليه/ا التوجّه إلى مركْزة الطلاب في القسم وستفحص بدورها استحقاقه لامتحان في الكلية. شروط الامتحان في الحرم الجامعيّ هي من صلاحية الكلية. تقع مسؤولية التأكّد من تحديد موعد امتحان عبر الإنترنت في الحرم الجامعيّ على مسؤولية الطالب/ة.

السلوك وقت الامتحان:

 1. قبل الامتحان، وكشرط له، على الطالب أن يصرّح بأنّه فهم ما هو الامتحان عبر الإنترنت وشروطه وظروفه، وأن يلتزم بالحفاظ على طهارة الامتحانات. سيظهر البيان عندما يتوجه الطالب/ة للامتحان في برنامج التعليم (לי-מוד)، وسيتطلب وضع علامة لتأكيد أنه قرأ ووافق. نهاية هذه الإجراءات.
 2. في الساعة المحدّدة للامتحان بالضبط، يدخل الطالب/ة إلى موقع المساق في ليمود، ويفتح مهمة الامتحان، المحاضر/ة مخوّل/ة لأن يطلب مسبقًا في الرسالة أن يدخل الطلّاب/الطالبات لموقع المساق في وقت أبكر (مثلًا، للتحقّق من الهويّة ولتحضير وسائل المراقبة).
 3. تُجرى الأسئلة حول الامتحان بواسطة منتدى أسئلة وأجوبة الذي سيُفتح خصيصًا للامتحان عبر الإنترنت في موقع المساق، في الزوم، أو في أي منتدى آخر يُبلغ/تُبلغ المحاضر/ة عنه مسبقًا للطلّاب/الطالبات.
 4. الممتحَن/ة الذي يقوم بتنزيل مهمة الامتحان سوف يُعتبر/تُعتبر كأنّه/ا قام/ت بإجراء الامتحان حتّى لو لم يقم/تقم بتقديم الامتحان.
 5. في الامتحانات مع أسئلة مفتوحة يكتب/تكتب فيها الطلّاب/الطالبات الإجابات على ورقة، تكون هناك إضافة وقت لمدّة 15 دقيقة من أجل المسح الضوئيّ للإجابات ورفعها على مهمة الامتحان المخصّصة لها على موقع ليمود. الأقسام مخوّلة لزيادة الوقت المحدّد للمسح الضوئيّ.
 6. الطلّاب/الطالبات الذين واجهوا خلال الامتحان مشاكل بالاتصالات منعتهم من إجراء الامتحان وتسليمه، عليهم إبلاغ محاضر/ة المساق بواسطة البريد الإلكتروني، بالهاتف النقّال، وسيُفحص استحقاقهم/ن لموعد خاص بحسب الصيغة التي ستحدّد لذلك الموعد (امتحان عبر الإنترنت أو عادي).

 

מחזור ראשון

שם המחלקה תאריך שעה
אמנויות הקול והמסך יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
הנדסה שנה א' יום חמישי 03 ספטמבר 2020 10:00
כימיה ומדעי החיים יום שלישי 15 ספטמבר 2020 10:00
כלכלה וחשבונאות יום שלישי 22 ספטמבר 2020 10:00
כלכלה ישומית וניהול יום שלישי 22 ספטמבר 2020 10:00
לוגיסטיקה יום שלישי 8 ספטמבר 2021 10:00
לימודים רב תחומיים יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00
מדעי המחשב יום רביעי 23 ספטמבר 2020 10:00
מינהל ומדיניות ציבורית יום רביעי 02 ספטמבר 2020 10:00
משפטים יום שלישי 08 ספטמבר 2020 10:00
משפטים (ערב) יום שישי 11 ספטמבר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א' יום שני 14 ספטמבר 2020 13:00
ניהול תעשייתי יום שני 7 ספטמבר 2020 10:00
עבודה סוציאלית יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
שיווק טכנולוגי יום שני 07 ספטמבר 2020 10:00
תקשורת יום רביעי 23 ספטמבר 2020 10:00
תרבות יצירה והפקה יום שלישי 08 ספטמבר 2020 10:00

 

מחזור שני

שם המחלקה תאריך שעה
אמנויות הקול והמסך יום ראשון 18 אוקטובר 2020 10:00
כימיה ומדעי החיים יום רביעי 21 אוקטובר 2020 13:00
כלכלה וחשבונאות יום שני 12 אוקטובר 2020 10:00
כלכלה ישומית וניהול יום שני 12 אוקטובר 2020 10:00
לוגיסטיקה יום רביעי 21 אוקטובר 2020 10:00
לימודים רב תחומיים יום חמישי 22 אוקטובר 2020 13:00
מדעי המחשב יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00
מינהל ומדיניות ציבורית יום חמישי 22 אוקטובר 2020 10:00
משפטים יום ראשון 11 אוקטובר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי יום שני 19 אוקטובר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר יום שני 19 אוקטובר 2020 10:00
ניהול תעשייתי יום רביעי 21 אוקטובר 2020 10:00
עבודה סוציאלית יום רביעי 14 אוקטובר 2020 10:00
שיווק טכנולוגי יום שלישי 20 אוקטובר 2020 10:00
שער לאקדמיה יום שלישי 20 אוקטובר 2020 10:00
תקשורת יום ראשון 18 אוקטובר 2020 10:00
תרבות יצירה והפקה יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00

 

שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
אמנויות הקול והמסך א' 14 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
אמנויות הקול והמסך ב' 6 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
אמנויות הקול והמסך ג' 30 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
אמנויות הקול והמסך ד' 23 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
לימודים רב תחומיים א' 15 אוקטובר 2020 15 נובמבר 2020
לימודים רב תחומיים ב' 22 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
לימודים רב תחומיים ג' 14 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
הנדסה שנה א' א' 3 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
כימיה ומדעי החיים א' 15 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות א' 22 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות ב' 23 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות ג' 10 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות ד' 10 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
כלכלה יישומית וניהול א' 22 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
כלכלה יישומית וניהול ב' 23 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
כלכלה יישומית וניהול ג' 10 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
לוגיסטיקה א' 8 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
לוגיסטיקה ב' 17 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
לוגיסטיקה ג' 16 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
מדעי המחשב א' 23 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
מדעי המחשב ב' 19 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
מדעי המחשב ג' 12 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית א' 2 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית ב' 26 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית ג' 19 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 10 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020

 

שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
משפטים א' 8 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
משפטים ב' 19 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
משפטים ג' 16 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
משפטים ד' 12 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א א' 14 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי א' 14 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי ב' 26 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי ג' 25 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי (MA) א' + ב' 12 אוקטובר 2020 15 נובמבר 2020
ניהול תעשייתי א' 7 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
ניהול תעשייתי ב' 16 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
ניהול תעשייתי ג' 9 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית א' 14 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית ב' 10 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית ג' 3 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית (MA) א' + ב' 3 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
קולנוע- הפקה ותיאוריה (MA) א' + ב' 11 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
שיווק טכנולוגי א' 7 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
שיווק טכנולוגי ב' 20 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
שיווק טכנולוגי ג' 16 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
שער לאקדמיה א' 19 אוקטובר 2020 15 נובמבר 2020
תקשורת א' 24 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
תקשורת ב' 17 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
תקשורת ג' 15 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה א' 8 ספטמבר 2020 15 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה ב' 30 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה ג' 23 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה (MA)  ג' 18 אוגוסט 2020 15 נובמבר 2020