טופס בקשה לאישור כניסה עם רכב - סטודנטים

פרטים אישיים

כולל ספרת ביקורת
שער כניסה
שנת לימודים

פרטי הרכב

נא לרשום פירוט לבקשה בקצרה.

יש לצרף מסמכים רלואנטיים לבקשה.

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.

הצהרה:
אני החץ"מ מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ליום הגשת הבקשה וידוע לי שאם בעתיד אחד התנאים שבעטיים נדונה בקשתי לקבלת האישור - יישתנה, עלי לפנות למשרד הדקן ולעדכנו. כמו כן ידוע לי שהמכללה תהיה רשאית לנקוט באמצעים נגדי אם התנאים שפורטו בבקשה אינם אמת.

נא לחתום