1. תכולת התקנון
  תקנון זה נועד להגדיר כללים מיוחדים למחלקה למשפטים (להלן: "המחלקה"), והוא כפוף לתקנוני המכללה. התקנון יעודכן מעת לעת ולפי הצורך באישור ועדת ההוראה של המחלקה (להלן: "ועדת הוראה").
 2. סדרי הרשמה וקבלה
  1. מדיניות כללית
   על מנת להבטיח רמת לימודים גבוהה ועל מנת לאפשר יחס אישי לכל תלמיד, ככלל, יוגבל מספר התלמידים בכל שנה לשמונים תלמידים.
  2. תנאי קבלה לתכנית
   1. תלמיד יתקבל על סמך שקלול של ציוני הבגרות, הפסיכומטרי ותארים קודמים (במידה שיש).
   2. תנאי המינימום לקבלה לתוכנית, לרבות התנאים לקבלת מועמדים חריגים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, הם כמפורסם באתר המכללה לפי קריטריונים המתעדכנים מעת לעת.
   3. כל מועמד יוזמן לראיון קבלה אישי.
 3. משך הלימודים
  1. משך הלימודים לתואר ראשון במשפטים הינו 3.5 שנים (7 סמסטרים) לתלמידי המסלול הרגיל, ו- 4 שנים (11 סמסטרים, כולל 3 סמסטרי קיץ) לתלמידי מסלול ערב.
  2. על אף האמור בסעיף 3.1 , תלמיד במסלול הרגיל יהא רשאי להאריך את הלימודים בסמסטר נוסף, לארבע שנים, ובמסלול ערב בשני סמסטרים נוספים, לארבע שנים וחצי. הארכה נוספת מעבר לתקופות אלה תינתן רק במקרים חריגים ובאישור ועדת ההוראה.
  3. במקרים מיוחדים תאושר תוכנית מותאמת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. תוכנית כזו טעונה את אישורה של ועדת הוראה.
  4. מועד תחילת הלימודים - ניתן להתחיל את הלימודים במחלקה בסמטר הסתיו בלבד.
 4. מבנה הלימודים במחלקה למשפטים
  1. מספר נקודות הזכות (להלן "נק"ז") הנדרשות לקבלת התואר הן 140. תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ובחירה משפטיים, וקורסים כלליים.
  2. תלמיד שיש לו פטור מלימודי האנגלית בטרם החל לימודיו, ילמד 138 נק״ז.
  3. על התלמיד להירשם לכל קורסי החובה הכלולים בתוכנית הלימודים השנתית, וכן לקורסי בחירה משפטיים ולקורסים כלליים, סמינריונים וקליניקות משפטיות בהתאם להנחיות המתפרסמות מעת לעת.
 5. הכרה בלימודים קודמים
  1. הכרה בלימודי משפטים קודמים:
   1. תלמיד שהתקבל ללימודי משפטים בספיר ולמד בעבר משפטים במוסד אקדמי אחר, רשאי לבקש פטור מקורסים במחלקה למשפטים של מכללת ספיר, על סמך קורסים דומים אותם למד במוסד האחר.
   2. שיקול הדעת למתן הפטור מסור לראש המחלקה או לחבר סגל שהסמיך לשם כך.
   3. הפטור יישקל לאחר הצגת הסילבוס המלא של הקורס בגינו מבוקש הפטור, מקומו של התלמיד במדרג התלמיד בכיתה בקורס, וכן גליון ציונים חתום מן המוסד הקודם.
   4. קורס חובה במוסד אחר שמספר הנק״ז שלו נמוך ממספר הנק״ז שבו נלמד קורס זה בספיר לא יוכר.
   5. קורס חובה במוסד אחר שמספר הנק״ז שלו גבוה ממספר הנק״ז שבו נלמד קורס זה בספיר יוכר מספר הנק״ז לפי היקף הקורס – בספיר.
   6. לא יוכרו קורסים בהם הציון שהתקבל נמוך מ-65.
   7. קורס שיוכר מלימודים קודמים יירשם בו ציון ״פטור״.
  2. הכרה בלימודים אקדמיים קודמים שאינם במסגרת בית ספר למשפטים:
   1. תלמיד שהתקבל ללימודים במחלקה למשפטים ולמד לימודים אקדמיים קודמים חלקיים במוסד אקדמי אחר, רשאי להגיש בקשה לפטור על סמך לימודיו הקודמים.
   2. שיקול הדעת למתן הפטור מסור לראש המחלקה או לחבר סגל שהסמיך לשם כך
   3. הפטור יישקל לאחר הצגת גליון ציונים חתום מן המוסד הקודם.
   4. לא יוכרו קורסים בהם הציון שהתקבל נמוך מ-75.
   5. קורס שיוכר מלימודים קודמים יירשם בו ציון ״פטור״.
 6. נוכחות בשיעורים ובמפגשים
  1. תלמיד שייעדר מלמעלה מרבע מהשיעורים והמפגשים בקורס, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ולקבל ציון בקורס.
  2. במקרה של היעדרות ממושכת כתוצאה ממילואים, חופשת לידה, בעיות רפואיות ממושכות וכדומה על התלמיד לפנות בהקדם האפשרי אל – הממונה על עניינים אקדמיים של סטודנטים לשם כך בבקשה לקבלת אישור היעדרות. בהקדם לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על סיבת ההיעדרות. הממונה יהיה רשאי לקבוע, בין היתר, את משך תקופת ההיעדרות המאושרת והיקף ההקלות אשר יוענקו לתלמיד.
 7. מטלות במהלך הלימודים
  1. תרגילים:
   במהלך הלימודים התלמידים עשויים להידרש להגיש תרגילים, עבודות, ניירות עמדה ומטלות ביניים אחרות (להלן - תרגילים). המועדים – להגשת התרגילים יפורסמו על ידי המרצה מראש תוך זמן סביר בהתאם להיקף המטלה, ובכל מקרה לא פחות משבוע מראש. תלמיד המאחר בהגשת התרגיל (ללא אישור מראש של המרצה או של מי שהסמיך לכך) ייחשב הדבר כאילו לא הגיש את התרגיל.
  2. בחנים:
   1. בוחן יהא כל מבחן שמרכיב פחות מ - 30% מהציון הסופי בקורס.
   2. במהלך הלימודים התלמידים עשויים להידרש לכתוב בוחן בכיתה, לרבות בוחן פתע. תלמיד אשר לא יהיה בכיתה בעת הבוחן, ולא הודיע על כך מראש ייגרע ציונו בהתאם להחלטת המרצה.
   3. לא יהיה מועד נוסף לביצוע בוחן.
 8. ציוני מעבר
  1. ציון עובר בכל הקורסים במחלקה למשפטים הינו ציון סופי 60.
  2.  נכשל התלמיד בקורס חובה, יחזור על אותו קורס ויעמוד בהצלחה בכל מטלותיו ודרישותיו בשנה הבאה מיד לאחר הכישלון. כישלון נוסף בקורס ימנע מהתלמיד את האפשרות להמשיך בלימודיו עד שיעבור בהצלחה את הקורס, על כל מטלותיו ודרישותיו.
  3. תלמיד שנכשל בקורס חובה יותר משלוש פעמים, יופסקו לימודיו.
  4. תלמיד שנכשל בקורס חובה יותר משלוש פעמים, יופסקו לימודיו. על אף האמור בסעיפים 8.2 ו - 8.3, נכשל התלמיד בשלושה קורסי חובה, לא יהא רשאי להתקדם בלימודיו. על מנת להתקדם בלימודיו יהא עליו לחזור על הקורסים שנכשל בהם, ולעמוד בהצלחה בכל דרישות הקורס בשנה הבאה מיד לאחר הכישלון. לא עבר את כל שלושת הקורסים בשנה העוקבת יופסקו לימודיו בכפוף להחלטת – ועדת ההוראה.
  5. נכשל התלמיד בקורס בחירה, יהא רשאי להשלים את נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכך שיעמוד בהצלחה בכל המטלות והדרישות של אותו קורס בחירה או של קורס בחירה אחר.
  6. נכשל התלמיד ביותר משלושה קורסים (גם אם חלקם קורסי בחירה), יופסקו לימודיו בכפוף להחלטת ועדת ההוראה.
  7. חלה חובה לקבל פטור מלימודי אנגלית אקדמית עד תום שנה ב'. תלמיד שלא עמד בתנאי זה יוכל להמשיך לשנה ג' בתנאי שעד סוף שנה ג' יקבל פטור מלימודי האנגלית. עם זאת, ללא פטור מאנגלית תלמיד לא יוכל להירשם לסמינר (גם לא על תנאי). תלמיד שלא ישלים את הפטור מלימודי האנגלית האקדמית עד תום שנה ג' לימודיו יופסקו.
  8. תלמיד המעוניין לשפר את ציונו בקורס בלא שנכשל בקורס, יהא רשאי לחזור על קורס באישור ועדת ההוראה. יש להגיש בקשה לוועדת ההוראה לכל המאוחר עד שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו מתקיים הקורס עליו רוצים לחזור. לא תאושר חזרה על קורס לשם שיפור ציון, אלא בעמידה בכל דרישות הקורס.
  9. תלמיד שממוצע ציוניו בסוף שנה א׳ נמוך מ- 65 לא יעבור לשנה ב׳.
  10.  תלמיד יהיה זכאי לתואר בתנאי שעמד בכל חובותיו האקדמיות והכספיות וממוצע ציוניו הסופי אינו נמוך מ- 70 .
  11. נכשל התלמיד בקורס שהוא דרישת קדם לקורס אחר, או לא למד את הקורס שהוא דרישת קדם כיוון שעבר ממוסד אחר, לא יוכל לקחת במקביל את שני הקורסים, ויהיה עליו להשלים את דרישת הקדם לפני הרשמה לקורס המתקדם.
 9. בדיקת בחינות
  ציוני הבחינות יפורסמו 10 ימי עבודה מיום העברת הבחינות הסרוקות לבודקים. מרצה בקורס רשאי, באישור ראש המחלקה, להאריך את מועד הבדיקה והחזרת בחינה בנסיבות חריגות, מעבר למועד ההחזרה הרגיל ובלבד שתינתן על כך לתלמידים בקורס הודעה מראש. בכל מקרה חייב המרצה לפרסם את הציונים לכל המאוחר עד ארבעה ימים לפני מועד ב'.
 10. ציונים מיטיבים
  1. מרצה רשאי לקבוע כי בקורס יינתן ציון מיטיב לתלמידים בעלי תרומה בולטת או השקעה ניכרת בקורס, כגון בדרך של השתתפות תורמת בדיונים בשיעור, עמידה במטלת רשות, מחקר עצמאי וכיוצא באלה.
  2. ציונים מיטיבים יוענקו רק אם האפשרות לקבל ציון מיטיב והקריטריונים להענקתו יפורסמו מראש בסילבוס הקורס. לא ניתן להעניק ציון מיטיב או לקבוע קריטריונים להענקתו בדיעבד, בלי שהדבר צויין בסילבוס.
  3. ניתן להעניק לכל תלמיד עד 5% כנקודות בונוס מעל לציון בקורס. ציון הקורס לא יעלה על 100% . לדוגמא, תלמיד שהציון שלו בשיקלול כלל מטלות הקורס הוא 85 וקיבל 3 נקודות ציון מיטיב, ציונו הסופי בקורס יהיה 88 . תלמיד שהציון שלו בשיקלול כלל מטלות הקורס הוא 97 וקיבל 4 נקודות ציון מיטיב, ציונו הסופי יהיה 100 .
  4. ניתן להעניק ציון מיטיב רק בקורסים שמספר התלמידים שלהם עולה על 40.
  5. סך כל הנקודות שיוענקו כציון מיטיב לא יעלה על מספר הסטודנטים בקורס.
  6. ציונים מיטיבים יתפרסמו לא יאוחר מיום לפני פרסום ציוני מועד א׳ של הבחינה הסופית בקורס או של מועד ההגשה של המטלה הסופית. לא ניתן יהיה להעניק ציונים מיטיבים לאחר פרסום ציוני הבחינה או המטלה.
 11. התנהגות
  1. התנהלות כללית:
   1.  המחלקה למשפטים בספיר שואפת לקיים סביבת לימודים מיטבית, ולהקנות לכל חבריה תנאים לשגשוג אקדמי, מקצועי ואישי. כחלק משאיפה זו, מצופה מהתלמידים להתנהג בדרך ארץ, בכבוד ובהגינות כלפי סגל המחלקה והמכללה, כלפי חבריהם לספסל הלימודים, וכלפי גורמי חוץ במסגרת פעילותם כסטודנטים בבית הספר. בדומה, מצופה מחברי סגל לנהוג באופן זה כלפי תלמידים וכלפי עמיתיהם.
   2. על פניות, הן בעל פה והן בכתב, להיות מנומסות ואדיבות, תוך הקפדה על דיוק עובדתי.
   3. כדי לפנות בשם תלמידים אחרים, יחידים או קבוצה, יש לקבל את רשותם המפורשת.
  2. משמעת:
   1. להרשעה בדין משמעתי במוסד אקדמי יכולה להיות השלכה על קבלה להתמחות ולחברות בלשכת עורכי הדין. לצד זאת, הציפיה מהתלמידים במחלקה למשפטים בספיר היא להתנהגות המכבדת את מעמדם כתלמידי המחלקה וכמשפטנים לעתיד, וזאת מעבר לרף ההתנהגות המינימלי של תקנון המשמעת, ותוך הגשמת התכלית של הכשרת התלמידים להיות המשפטנים הטובים ביותר והערכיים ביותר שביכולתם להיות.
  3. שימוש בחומרי הקורס:
   1. תלמיד לא יפיץ או ישתתף בהפצת נוסח מלא או מקוצר של רשימות קריאה, עבודות, מבחנים, הרצאות או תרגילים ללא רשות מראש ובכתב ממרצה הקורס.
   2. הקלטה במהלך השיעורים מותרת בכפוף לקבלת אישור מהמרצה ולהתחייבות שבהקלטה ייעשה שימוש למטרות לימודיות של תלמידי הכיתה בלבד.
  4. מעקב אחר הודעות:
   1. הודעות לתלמידים נשלחות מהמחלקה ומהסגל האקדמי באמצעות המייל, אתרי הקורסים והודעות טקסט בטלפון. חובה לעקוב בקביעות אחר הודעות אלה.