המרכז לפיתוח קריירה במשרד הדיקן ספיר

נעזרתם בשירותי המרכז לפיתוח קריירה במשרד הדיקן? סייענו לכם בדרך כלשהי להתקדם מבחינה מקצועית?

נשמח, בעזרת פרגון, עצה ודוגמא אישית שלכם, לעשות זאת גם עבור סטודנטיות, סטודנטים, בוגרות ובוגרים נוספים.

 

מלאו את הטופס, העלו תמונה ובקרוב אולי תופיעו באתר ספיר וברשתות.

מחכים לשמוע מכם על ההצלחות והדרך שעשיתם:

אנא צרפו תמונה שלכם (עדיף תמונת פנים) באיכות גבוהה ללא אנשים נוספים
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
הנוסח המלא להסכמה מופיע בתחתית העמוד
כאן חותמים בעזרת עכבר או אצבע

לשאלות, כתבו לנו ל-CareerSapir@sapir.ac.il

אני הח"מ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כמפורט להלן:

  1. אני נותן/נת בזה הסכמתי להשתתף בפינות השונות של המרכז לפיתוח קריירה במשרד הדיקן של המכללה האקדמית ספיר ו/או מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או תדמית ו/או יחסי ציבור.
  2. בעצם השתתפותי, אני נותן/נת בזאת הסכמה בלתי חוזרת, לעשות שימוש בשמי, בפרטים האישיים שמסרתי וכן בתמונות שלי, לרבות לצורך פרסומים/ מצגות/ ספרים/ תערוכות וכל מדיה ויזואלית אחרת, לרבות אמצעים דיגיטליים, רשתות, וידאו וחומר מודפס, שיווק ויחסי ציבור ובכל מקום שהוא (לרבות עיתונות, אתר האינטרנט, רשתות חברתיות ועוד), ללא תמורה, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט של המכללה.
  3. הנני מעניק/ה למכללה ו/או לכל מי מטעמה רישיון בלתי חוזר להשתמש בתמונות בכל אופן שתמצא לנכון. המכללה ו/או כל מי מטעמה יהיו רשאים לשעתק את התמונות, לערוך אותן בכל דרך, להציגן, להעמידן לרשות הציבור ולהפיצן, במלואן ו/או בחלקן, באופן בלעדי, בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל דרך ובכל אמצעי מדיה שתמצא לנכון, בין שהוא ידוע ו/או קיים כיום ובין שיהיה קיים בעתיד, בכל מקום בתבל וללא הגבלה בזמן.
  4. אין ולא יתקיימו ביני לבין המכללה יחסי עובד מעביד בכל הקשור בהופעתי בתמונות. 
  5. ידוע לי ומוסכם עלי, שבעבור כל שימוש שיעשה בתמונות על ידי המכללה ו/או מי מטעמה, לא תשולם לי תמורה כלשהי על ידי המכללה ו/או כל הפועל בשמה או מטעמה, והנני מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טענות ו/או דרישות כספיות בקשר לכך מהמכללה ו/או מי מטעמה.