חשבתם שנפטרתם מהסיפור כשהחזרתם ציוד בבקו''ם, אבל מעטפה חומה קטנה מזכירה לכם מחדש איפה אתם נמצאים. אז הסמסטר עומד להסתיים, עוד רגע הבחינות, והנה הגיעה המעטפה. עכשיו תנשמו עמוק, משרד הדיקן מלווה אתכם בכל התהליך.

על פי הוראות צה''ל, ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות – עד 12 ימים).
סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת''ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/ קיצור/ פיצול השירות לסטודנטים. הועדה מטפלת אך ורק בסטודנט שנקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו.
את טופס הבקשה ניתן לקבל במשרד הדיקן או באתר האינטרנט, ויש להגישו מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד תחילת השירות.
חובה למלא את כל פרטי הטופס ולצרף צילום של צו הקריאה.
אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות (ניתן לציין תאריכים משוערים, ולעדכנם בהמשך).
תשובות תתפרסמנה על גבי לוח המודעות של דיקן הסטודנטים, כשבועיים לפני תחילת השירות, באתר האינטרנט: www.aka.idf.il/valtam
או בטלפון במדור ולת''ם: 7379500 – 03 .
ערעור על החלטת ולת''ם ניתן להגיש עם קבלת התשובה ולא יאוחר מ- 7 ימים מיום הדיון בבקשה. בערעור יצוינו פרטים שלא צוינו בטופס הבקשה.
אנא קרא טופס מעקב בקשה למדור ולת''ם.

 

  • נוהל קבלת מלגה לסטודנטים משרתי מילואים

צילומים

סטודנט המשרת במילואים, זכאי לקבל 50 צילומים בעבור כל יום שהחסיר מהלימודים שחפפו עם ימי שירות מילואים הפעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י הצגת טופס שמ"פ במשרד הדיקן.

שיעורי עזר

סטודנט המשרת במילואים, בעבור 5 ימי מילואים זכאי ל- 5 שעות שיעורי עזר, ובעבור 6 ימי מילואים ומעלה, זכאי ל- 10 שעות שיעורי עזר-  בעבור הימים בהם החסיר מהלימודים שחפפו עם ימי שירות מילואים הפעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י הצגת טופס שמ"פ במשרד הדיקן.

רישום חוזר לקורס ללא תשלום

סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במהלך סמסטר ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס, זכאי להירשם לקורס מחדש וללא תשלום נוסף.
יש להגיש בקשה כתובה לועדת חריגים במשרד הדיקן ולצרף אישור המעיד על ימי מילואים בפועל.

ביצוע בחינה במועדי ג'

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.
יש למלא טופס בקשה למועד ג' במזכירות המחלקה בה לומד הסטודנט.

דחיית הגשת עבודה

סטודנט המשרת במילואים זכאי לבקש מהמרצה בקורס לדחות את מועד הגשת העבודה. הדחייה תאושר בהתאם להחלטת המרצה ובהתאם למספר הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים.
באופן יוצא דופן, יכול הדיקן להתערב גם בנושאים אקדמיים לטובת חייל המילואים - ראה תקנון אקדמי בנושא מילואים.

התאמות למילואים – המועצה להשכלה גבוהה

חוק זכויות הסטודנט מתוקן תשס'ט – תיקון 2008

נהלי מילואים - הנדסאים