תקנון לימודים אקדמי לסטודנט/ית - המחלקה ללימודים רב-תחומיים

1. תכניות לימודים ותקנות
התקנון חל על כל הלומדים במחלקה ללימודים רב-תחומיים במכללה האקדמית ספיר והוא נסמך ונוסף לתקנון המכללה. תקנון זה מרחיב בסוגיות הקשורות ללימודים במחלקה ועוסק בעניינים ייחודיים הנוגעים לה. כנאמר בתקנון המכללתי, תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנט/ית היא זו המתפרסמת בשנה בה החל/ה ללמוד במכללה. עם זאת, תכנית הלימודים המחייבת ניתנת לשינוי על-ידי המחלקה, בכפוף להחלטות ועדת ההוראה המחלקתית.

2. סדרי הרשמה וקבלה

 • בגרות בממוצע 80 ומעלה.
 • 4 יחידות לימוד באנגלית בציון 56 ומעלה.
 • מבחן קבלה.
 • ציון מבחן אמיר/פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית האקדמית עד תחילת שנה"ל.
 • מועמדים מעל גיל 30 וללא תעודת בגרות, חייבים במכינה (30+ - 180 שעות), ובמבחן קבלה.
 • המחלקה תזמן לראיון לפי שיקול דעתה מועמדים בין שהם עומדים בתנאים הנ"ל ובין שאינם עומדים בתנאי הקבלה

3. משך הלימודים
משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים. כל הארכה במשך הלימודים היא באחריות הסטודנט/ית.
במקרים מיוחדים תאושר תכנית מותאמת לסטודנט/ית בעלי צרכים מיוחדים באישור ועדת הוראה מחלקתית

4. הכרה בלימודים ממוסד אחר
בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולתקנון המכללתי, הטיפול בבדיקת הפטורים מלימודים במוסדות אקדמיים אחרים ואישורם, יהיה באחריות ובסמכות וועדת ההוראה ויועץ/ת המחלקה. ההכרה בלימודים ממוסדות אחרים מותנית באישור סופי מראש המנהל האקדמי.

5. תנאי מעבר

 • במחלקה ללימודים רב-תחומיים, תנאי המעבר משנה א' לשנה ב', הוא סיום קורסי היסוד בציון עובר ורמת אנגלית בסיסית לפחות.
 • סטודנט/ית שייכשלו בשני קורסי יסוד יוכלו לעבור לשנה ב', בתנאי שיחזרו על הקורסים בהם נכשלו, וימשיכו את לימודיהם בתנאי שיעברו אותם בפעם השנייה.
 • סטודנט'ית שנכשל ביותר משני קורסים- יופסקו לימודיו לאלתר
 • סטודנט/ית יוכלו ללמוד קורסי יסוד ומבואות חובה בחטיבות הלימוד השונות פעמיים בלבד. סטודנט/ית שייכשל פעמיים בקורס יסוד/קור סי חובה בחטיבות הלימוד, יופסקו לימודיו לאלתר.
 • תנאי המעבר משנה ב' לשנה ג' - ציון פטור באנגלית כשפה זרה
 • הרישום לקורסים מתקדמים (פרו"סים וסמינרים) מותנהבפטור מאנגלית אקדמית
 • סטודנט/ית שהתקבלו ללימודים על תנאי, יהיו חייבים במילוי התנאי עד לסיום שנה"ל הראשונה, ולא יורחקו מן הלימודים עד להשלמת תנאים אלה.
 • סטודנט/ית הלומדים במכינות, יתקבלו למחלקה רק עם הצגת תעודת סיום לימודיהם במכינה בציון עובר בכל מקצועות הלימוד.
 • לימודי אנגלית כשפה זרה, נתונים באחריותו/באחריותה המלאה של הסטודנט/ית, בהתנהלות ישירה מול המחלקה לאנגלית כשפה זרה.

6. בחינות

 • במחלקה ללימודים רב-תחומיים אין מבחנים אמריקאים בהיקף מלא, אלא כחלק ממבחנים עם שאלות פתוחות.
 • לא יינתנו מבחני בית בקורסי היסוד ובמבואות החובה בחטיבות השונות.
 • מבחני בית מזכים את הנבחנים בשני מועדים א'+ב'.
 • ישורים, הקלות ותנאים ייחודיים בבחינות לסטודנטים/סטודנטיות עם קשיי למידה, יאובחנו ויינתנו רק על-ידי ראש המדור לקשיי למידה המשרד הדיקן, גב' אריאלה הלווינג. הסטודנט/ית אחראים לטפל בקשיים אלה ולדווח על כך ליועצת המחלקה בלבד.
 • מועדים מיוחדים (מועד ג') הינם בסמכות והחלטת המנהל האקדמי בלבד. בקשות יש להגיש למזכירות האקדמי דרך האתר. בקשות שיוגשו לאחר המועד, לא יטופלו.
 • בעת הבחינה יש להתנהל על-פי הנחיות הבוחנים/הבוחנות, כדי להימנע מהגשת תלונות לוועדת המשמעת המחלקתית.

7. ציונים

 • ציוני המעבר בקורסי המחלקה הם 56, אלא אם צוין אחרת בסילבוס.
 • סטודנט/ית רשאים לערער על ציוניהם במבחנים/במבחן בית. ערעור יוגש עד שבועיים מיום פרסום הציונים ובאמצעות ערעור אלקטרוני. סטודנטים אינם יכולים לערער בכל דרך אחרת (מייל, פניה למרצה). סטודנט שיפנה בערעור שלא בדרך האתר ו/או יחשוף את שמו יזומן לוועדת משמעת.
 • סטודנט/ית רשאי/ת להגיש ערעור על ציון עבודה בטופס מתאים עד שבועיים ימים ממעוד החזרת העבודה.
 • בכל הגשת ערעור ייבדקו המבחן/העבודה על-ידי מרצה הקורס בלבד. תוצאת ערעור יכולה להיות קבלתו והעלאת ציון, דחיית הערעור והותרת הציון בעינו, דחיית הערעור והורדת הציון.
 • החל משנה"ל תשע"א כל הבחינות נסרקות וציוני המבחנים מוזנים אוטומטית במערכת. חשוב להדגיש כי ציון המבחן אינו הציון הסופי. סטודנטים/סטודנטיות שלא עמדו בדרישות הקורס, כגון נוכחות ו/או הגשת מטלות, לא יהיו זכאים לציון סופי בקורס.

8. נוכחות

 • הנוכחות בכל הקורסים היא חובה.
 • על-פי תקנון המכללה, מותר להיעדר (מסיבות מצודקות) שלוש פעמים, לכל היותר, בכל קורס במהלך סמסטר.
 • היעדרות מעל המותר (מכל סיבה שהיא), תוביל לפסילת הקורס. היעדרות המלווה באישורים רפואיים מאפשרת פנייה לוועדת חריגים במשרד הדיקן להחזר כספי.
 • המרצים אינם רשאים לאשר היעדרות מעבר למכסה. כל בקשה ייחודית של סטודנט/ית יש להפנות לוועדת ההוראה המחלקתית.

9. מטלות, עבודות מסכמות, פרוס"ים וסמינרים

 • לכל עבודה יש לצרף טופס הצהרה על מקוריות העבודה (הטופס נמצא באתר המכללה)
 • מטלות אמצע סמסטר יוגשו ישירות למרצה בכיתה או דרך אתר הקורס, ויוחזרו על-ידו בתוך שבועיים.
 • עבודות סוף סמסטר יוגשו עד חודש מסיום הסמסטר, דרך אתר הקורס ויוחזרו בתוך חודש ממועד מסירתן.
 • עבודות סמינר יוגשו דרך אתר הקורס  עד חודשיים וחצי מסיום הסמסטר, ויוחזרו בתוך שלושה חודשים מיום מסירתן. הגשת עבודות באמצעות מייל אסורה.
 • עבודות מסכמות בקורסים כולל פרו"ס/סמינר, לא מקבלות מועד נוסף, ולא ניתן לתקן עבודה שהוגשה לאחר קבלת הציון.
 • בכל מקרה של חשד מוכח לכך שהעבודה שהוגשה אינה מקורית: העתקה ממקורות ללא הפנייה, העתקה מעבודות אחרות, רכישת עבודות ועוד, יועלה הסטודנט/ית לוועדת המשמעת המכללתית.
 • יש לכתוב את העבודות ולהגישן בהתאם לכל הכללים האקדמיים המופיעים במדריך הכתיבה. העבודות יוגשו מודפסות, אלאל אם כן יצוין אחרת על ידי מרצה הקורס.
 • חובה על הסטודנט/ית לשמור עותק של העבודה, כדי לאפשר הגשה מחודשת במקרה של אובדן העבודה המקורית.
 • אסור להגיש את אותה עבודה בשני קורסים שונים הנלמדים במכללה.
 • לא ניתן לשפר ציון על-ידי תיקון העבודה/כתיבת עבודה אחרת.
 • עבודה שהוגשה באיחור, שלא בשל נסיבות המותרות בתקנון המכללה (מילואים, אשפוז, לידה, מותו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה), או שהוגשה למקום שגוי - לא תיבדק.

10. סגירת תואר
סטודנט/ית זכאים לתואר בתנאי שמילאו את כל התחייבויותיהם האקדמיות והכספיות. סטודנט/ית במחלקה ללימודים רב-תחומיים, חייבים לסיים בהצלחה קורסים בהיקף 118 נק"ז(+2 נק"ז אנגלית אקדמית), על-פי מבנה הלימודים ותנאי המעבר כפי שנקבעו מעת לעת.

11. הפסקת לימודים על-ידי המחלקה
המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנט/ית שלא עמדו בתנאי המעבר משנה לשנה על-פי כללי המחלקה. 
המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של מי שקצב לימודיהם והישגיהם נמוכים במידה ניכרת מן הנדרש.

12. ועדת הוראה וייעוץ

 • ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים ישמש/תשמש כיו"ר וימנה/תמנה את חברי ועדת הוראה.
 • ועדת ההוראה תדון בסוגיות שונות כגון: תכניות לימודים, מבחני קבלה, עקרונות בסיס להתנהלות אקדמית במחלקה, וכן הלאה.
 • ראש המחלקה ימנה/תמנה יועצים/יועצות אקדמיים שיטפלו בבעיות שתעלינה, בטיפול השוטף בסטודנטים על-פי תקנון המכללה והמחלקה: פטורים על סמך לימודים קודמים, בעיות אקדמיות ואישיות והפנייתם למקומות הנכונים.
 • פנייה ליועצי/ות המחלקה תיעשה בשני אופנים: ראשית, על-פי שעות הקבלה שהוקצו לייעוץ, על-פי חלוקת הטיפול בין היועצים/יועצות. על הסטודנט/ית לעקוב אחר שינויים באתר המחלקה בהודעות מחלקתיות. שנית, באמצעות טופס אינטרנטי באתר המחלקה. הטיפול בפניות ייעשה בתווך של 96 שעות - שבוע.

13. ועדת משמעת מכללתית
ועדת המשמעת דנה בעבירות בהתנהלות אקדמית של סטודנטים, על-פי תלונה מנומקת המועברת אליה על-ידי מרצים/מתרגלים מהמחלקות השונות. העבירות השכיחות בגינן מוגשות תלונות הן: הכנסת חומר אסור לבחינות; העתקות מעבודות באינטרנט; העתקת עבודות מסטודנטים אחרים; הפרת זכויות ללא מראי מקום וציטוטים; התנהגות בלתי הולמת את כללי ההתנהגות במכללה. 
ועדת המשמעת הינה עצמאית והחלטותיה בלתי תלויות במרצה/במחלקה. במסגרת פעילות הוועדה, ישנה ועדת ערעורים + סנגור הממונה עבור הסטודנטים/סטודנטיות העומדים לשיפוטה. הוועדה עובדת על עקרון ההדרגתיות: מפסילת עבודה ועד להרחקה מלימודים..

14. תכנית הלימודים
שנה א'
קורסי יסוד שנתיים בהיקף 38/118נק"ז. מעבר לשנה ב' מותנה בציון עובר בלימודי היסוד, והגעה לרמת אנגלית בסיסית
סטודנט חייב להתחיל ללמוד אנגלית אקדמית בתחילת שנה א' ללימודיו במחלקה. סטודנט ברמת טרום בסיס שלא יגיע לרמת אנגלית בסיסית לא יעלה לשנה ב'.
 סטודנט/ית שנכשלו בשני קורסי יסוד, יוכלו לעלות לשנה ב' ולחזור על הקורסים שנכשלו בהם.
סטודנט שנכשל ביותר מ-2 קורסים- יופסקו לימודיו לאלתר.
בחודש דצמברת ימלאו הסטודנטים את טופס בחירת חטיבות: בחירת 4 חטיבות מתוך ההיצע החטיבות הקיים במחלקה. כל סטודנט ילמד שתי חטיבות במדעי הרוח ושתיים במדעי החברה.

חטיבות מדעי הרוח: ספרות, פילוסופיה, מזרח תיכון, תרבות ישראלית והיסטוריה.
חטיבות מדעי החברה: חינוך, מדעי ההתנהגות, מדע המדינה וקרימינולוגיה 
המחלקה תיענה לבחירת הסטודנט/ית על-פי מכסות בחטיבות השונות. בהתאם, המחלקה איננה מתחייבת שסטודנט יקבל את כול 4 החטיבות שבחר. המחלקה תעשה כול מאמץ ללתת לכול סטודנט לפחות 3 מתוך 4 העדיפויות שבחר..

שנה ב'
לימוד קורסי חובה בחטיבות הנבחרות + 2 - 3 קורסי בחירה בחטיבות אלה.
אין אפשרות מעבר מן החטיבות הנבחרות.
בחודש דצמבר בשנה ב' יבחרו הסטודנט/ית את חטיבותיהם המורחבות והמצומצמות:  חטיבה מורחבת במדעי הרוח וחטיבה מורחבת במדעי החברה. וכן חטיבה מצומצמת במדעי הרוח וחטיבה מצומצמת במדעי החברה. חטיבה מורחבת הינה בהיקף של 24 נק"ז. חטיבה מצומצמת הינה בהיקף של 16 נק"ז.
 אנגלית אקדמית- עד תום שנה ב' סטודנט חייב להגיע לרמת פטור. סטודנט שלא הגיע לרמת פטור בתום שנה ב' לא יוכל לעלות לשנה ג'.

שנה ג
תנאי מעבר לשנה ג'- פטור באנגלית אקדמית וסיום קורסי החובה בחטיבות.
בשנה ג' נלמדים קורסים מתקדמים - פרו-סמינר, סמינר בחטיבות המורחבות וסיום קורסי הבחירה. תנאי כניסה לקורסים מתקדמים: סיום קורסי יסוד בחטיבה ופטור מלימודי אנגלית...

15. הקלדת מערכת לימודים
יש להקליד את הקורסים על-פי ההנחיות במערכת הממוחשבת. כל רישום בניגוד לכללים ו/או ניצול לרעה של מערכת המחשבים יביאו להעמדה לפני ועדת משמעת.

16. מזכירות המחלקה
פניה למזכירות המחלקה תיעשה רק בשעות הקבלה הרשומות על דלתות המשרדים. לפני ההגעה למחלקה רצוי לבדוק בהודעות באתר המחלקה האם ישנם שינויים לגבי מועדי קבת קהל. 

הפניה המומלצת ביותר היא באמצעות המייל, בכתובת
 basap@sapir. ac.il

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 5 =