שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א יקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה לאחר מדד יולי 2020.
תעריפי שכר הלימוד יעודכנו במהלך השנה בהתאם למדד המחירים לצרכן..
אם יחול שינוי בתעריף הבסיס הסטודנט יחוייב בהפרש.

להלן תעריפי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

שכר לימוד לשנה לתואר מוסמך– 13,780 ₪.
● תעריפים אלו נוגעים להיקף מערכת מלאה – 100%. החיוב יתבצע על פי הקורסים אליו יירשם התלמיד בפועל.

סטודנט לתואר שני ישלם 200% שכ"ל המתפרסות על שנתיים על פי הפירוט  מטה:

תואר שני בממ"צ: סה"כ 36 נק"ז .
תואר שני עו"ס: סה"כ 40 נק"ז.
תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי: סה"כ 44 נק"ז.
תואר שני בקולנוע:  סה"כ 44 נק"ז.
תואר שני בלימודי תרבות: סה"כ 36 נק"ז.

  • דמי אבטחה – 340 ₪, הינם קבועים ואינם תלויים בהיקף המסלול או משך הלימודים. דמי האבטחה אינם ניתנים לביטול.
  • דמי חברות באגודת הסטודנטים – 130 ₪. תשלום רשות הניתן לביטול עד 8.11.20 על פי ההנחיות בתקנון המורחב.
  • דמי חברות באגודת הסטודנטים הארצית – 10 ₪. תשלום חובה. פרטים בתקנון המורחב.
  • דמי רווחה – 230 ₪ - תשלום רשות הניתן לביטול עד 8.11.20 על פי ההנחיות בתקנון המורחב.