שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א יקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה לאחר מדד יולי 2020.
תעריפי שכר הלימוד יעודכנו במהלך השנה בהתאם למדד המחירים לצרכן..
אם יחול שינוי בתעריף הבסיס הסטודנט יחוייב בהפרש.

להלן תעריפי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א:

 • שכר לימוד לשנה לתואר בוגר  13,780 ₪ - לתלמידי שנה א שטרם צברו 18 נק"ז.

 • שכר לימוד לשנה לתואר בוגר 10,198 ₪ - לתלמידים שצברו 18 נק"ז.

 • תעריפים אלו נוגעים להיקף מערכת מלאה (40 נק"ז) – 100%. החיוב יתבצע על פי הקורסים אליו יירשם התלמיד בפועל.
 • דמי אבטחה – 340 ₪, הינם קבועים ואינם תלויים בהיקף המסלול או משך הלימודים. דמי האבטחה אינם ניתנים לביטול.
 • דמי חברות באגודת הסטודנטים – 130 ₪. תשלום רשות הניתן לביטול עד 8.11.20 על פי ההנחיות בתקנון המורחב.
 • דמי חברות באגודת הסטודנטים הארצית – 10 ₪. תשלום חובה. פרטים בתקנון המורחב.
 • דמי רווחה – 230 ₪ - תשלום רשות הניתן לביטול עד 8.11.20 על פי ההנחיות בתקנון המורחב.


לימודי אנגלית כשפה זרה לפטור

 • טרום בסיסת א' – קורס בהיקף של 8 ש"ש – 2700 ₪
 • טרום בסיסית ב' – קורס בהיקף של 6 ש"ש – 2050 ₪
 • בסיסית – קורס בהיקף 6 ש"ש – 2050 ₪
 • מתקדמים א – קורס בהיקף 4 ש"ש  - 1600 ₪
 • מתקדמים ב – שווה ערך לעלות 2 נק"ז.

לימודי מתמטיקה

 • מבוא למתמטיקה - 1100 ₪