חייל משוחרר, כהגדרתו בחוק יהיה זכאי בשנת הלימודים תשפ"א למימון של עד 80% מימון בשכר הלימוד הבסיסי בלבד (לא כולל תשלומים נלווים) ובכפוף להחלטת הקרן להכוונת חיילים משוחררים.
הסטודנט יהיה מחויב בשכ"ל על פי ההנחיות הרלוונטיות שיתפרסמו עבור תשפ"א ומשתנות מעת לעת ע"י משרד הביטחון והקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

קריטריונים לזכאות להשתתפות מלאה בשכ"ל לחיילים משוחררים

  1. הוכרו על ידי משרד הביטחון כחיילים משוחררים בשנה א' או ב'. 
  2. החלו לימודיהם במכללה בשנה א' תוך 5 שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי (גם אם נותר להם יום אחד להשלמת 5 השנים).
  3. לומדים תכנית לימודים מלאה, כנדרש במגמת הלימוד בה הם לומדים.
  4. לא הועברה בגינם בעבר ממחלקת התקצוב השתתפות בשכר לימוד בגין אותה שנת לימוד בתקופת ההכשרה או עבור לימודים במכינה טכנולוגית.
  5. אינם לומדים במקביל ללימודיהם במכללה במסלול לימודים אחר המזכה אותם בהשתתפות שכר לימוד למעט מקרים בהם סטודנט בשנה א' לומד במקביל ללימודי ההנדסאים מקצוע אחד בלבד במכינה טכנולוגית לצורך השלמת תנאי קבלה.
  6. ופרטי המועמדים שיתקבלו ללימודים במרכז הטכנולוגי להנדסאים , יועברו על -ידי המכללה לקרן, לצורך בחינת זכאותם להשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' וב' בהתאם לתקנות.  
  7. קביעת הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד תעשה על ידי הקרן, ללא מעורבות כלשהי של המכללה.  
  8. האמור לעיל הינו הדרכה כללית בלבד, ובכל מקרה של סתירה קובע רק האמור בחוק ובתקנות. לתשומת לבך! הזכאות תינתן למי שביום פתיחת שנה"ל טרם מלאו לו 5 שנים לשחרורו משירות חובה בלבד

לאחרונה אושר תיקון לחוק חיילים משוחררים.
תיקון החוק אומר כי תקופת הזכאות לקבלת הטבות מהקרן לחיילים משוחררים הוארכה ל-10 שנים לחיילים שהנם חיילים בודדים ו/או משרתי שירות מילואים פעיל בלבד! (משרת מילואים פעיל הוא מי ששרת בפועל 21 ימים לפחות ב-3 השנים האחרונות).

לכן, רק אם הנך חייל/ת משוחרר/ת בטווח של 5 עד 10 שנים ואת/ה נכלל/ת על אחת מאוכלוסיות אלה, יש לשלוח מייל בצירוף שם מלא ומס' ת.ז למייל sl@sapir.ac.il  על מנת שנוכל להעביר את פרטייך לקרן לחיילים משוחררים לבדיקת זכאותך.

השתתפות חלקית

השתתפות חלקית בשכר לימוד תינתן לסטודנטים זכאים, שדווחו על ידי המכללה למשרד הביטחון כי הפסיקו את לימודיהם במהלך אותה שנת לימוד (מחובת הסטודנט להודיע בכתב על הפסקת לימודיו למזכירות המגמה והסדרת חובותיו הכספיים מול מדור שכ"ל, אם קיימים). כל זאת בכפוף לאמור בסעיפים המופיעים לעיל.
תלמיד שיפסיק לימודיו עד ה-15 בחודש מסוים לא יהיה זכאי להטבה עבור חודש זה. 
תלמיד שיפסיק לימודיו מה-16 בחודש והלאה יהיה זכאי להטבה עבור החודש בו הפסיק לימודים. 
למען הסר ספק, בשני המקרים במידת הצורך יהיה על התלמיד לשלם הפרשי שכר לימוד הנובעים מהפסקת לימודיו. כמו כן, תלמיד שיפסיק לימודיו עד 15.12.19 לא יהיה זכאי להטבה כאמור וזכאותו תישמר ע"י הקרן למטרת לימודים בהתאם לחוק ולתקנות.

** חייל משוחרר הנרשם למכללה יהיה זכאי להשתתפות הקרן בשכ"ל. השתתפות זו תשולם עבור התלמיד באמצעות המכללה על בסיס חודשי כל עוד החייל המשוחרר ממשיך ללמוד, וזאת בהתאם לדיווח החודשי של המכללה.