המכללה האקדמית ספיר הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), תשע"א - 2011 . 

בהתאם לסעיף 7א לחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד 1994 (החוק) התקינה ממשלת ישראל את תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה) תשע"א -  2011  (התקנות), לפיהן זכאים חיילים משוחררים ומי ששירתו בשירות לאומי, אשר סיימו את שירותם החל מיום  01.01.2010  ואילך, ועומדים בתנאים הקבועים בתקנות ,להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה במוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, עד לסכום מרבי בסך 10,259 ₪. 
פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי היחידה להכוונת חיילים משוחררים בטלפון מספר: 03-7776770 או באתר: www.hachvana.mod.gov.il

  1. פרטי המועמדים שיתקבלו ללימודים אקדמיים במכללה, יועברו על -ידי המכללה לקרן, לצורך בחינת זכאותם להשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' בהתאם לתקנות.
  2. קביעת הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד תעשה על ידי הקרן, ללא מעורבות כלשהי של המכללה.
  3. סטודנט שימצא על ידי הקרן זכאי להשתתפות בשכר הלימוד לפי התקנות, ויבקש לממש את זכאותו, יהיה עליו לשלם במישרין למכללה את מלוא שכר הלימוד לשנה א', ולקיים את כל יתר התחייבויותיו כלפי המכללה בהתאם לתקנון המכללה.
  4. לאחר קבלת תשלום שכר הלימוד, תעביר המכללה בסוף שנת הלימודים לקרן אישור על ביצוע התשלום והקרן תעביר לחשבון הפיקדון של הסטודנט את סכום ההשתתפות, שאושר לו לפי התקנות ,לצורך מימון ההשתתפות בשכר הלימוד לשנה א' במכללה.
  5. החזר שכ"ל לפיקדון מותנה בחתימה על כתב התחייבות הנמצא באזור האישי של הזכאים באתר של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.
  6. סטודנט שקיבל מהקרן השתתפות בשכר הלימוד, לא יהיה זכאי במקביל לקבלת מלגות מהמכללה בשנה הראשונה ללימודיו.
  7. כל הכתוב לעיל בלשון זכר-כולל גם לשון נקבה.
  8. האמור לעיל הינו הדרכה כללית בלבד, ובכל מקרה של סתירה קובע רק האמור בחוק ובתקנות.
  9. סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו וזכאי להחזר תשלום לפיקדון (על פי נוהל החזרים בסעיף יא לתקנון זה), יקבל שק לפקודת פיקדון חיילים משוחררים. במידה והתלמיד לא קיבל את השק יהיה עליו לפנות אלינו לא יאוחר מ – 6 חודשים מיום פנייתו הראשונה. פניות שיתקבלו לאחר שנה מהנפקת השק לא יטופלו ולא יתבצע החזר נוסף.

לתשומת לבך! הזכאות תינתן למי שביום פתיחת שנה"ל טרם מלאו לו 5 שנים לשחרורו משירות חובה בלבד

לאחרונה אושר תיקון לחוק חיילים משוחררים.
תיקון החוק אומר כי תקופת הזכאות לקבלת הטבות מהקרן לחיילים משוחררים הוארכה ל-10 שנים לחיילים שהנם חיילים בודדים ו/או משרתי שירות מילואים פעיל בלבד! 
(משרת מילואים פעיל הוא מי ששרת בפועל 21 ימים לפחות ב-3 השנים האחרונות).

לכן, רק אם הנך חייל/ת משוחרר/ת בטווח של 5 עד 10 שנים ואת/ה נכלל/ת על אחת מאוכלוסיות אלה יש לשלוח מייל בצירוף שם מלא ומס' ת.ז למייל sl@sapir.ac.il  על מנת שנוכל להעביר את פרטייך לקרן לחיילים משוחררים לבדיקת זכאותך.