תואר ראשון ושני

 1. מועמד ללימודים במכללה המחליט לבטל הרשמתו ו/או סטודנט ממשיך המחליט להפסיק את לימודיו במכללה, יודיע על כך בכתב בלבד למדור רישום וקבלת תלמידים ולמדור שכר לימוד.
  יש לוודא אישור קבלת ההודעה במדור רישום ושכר לימוד.
  1. היום שבו תתקבל הודעת המועמד או הסטודנט במדור שכר לימוד ייחשב כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל -פה אינה קבילה ולא תחשב כהודעה לגבי הפסקת לימודים/ ביטול הרשמה. למען הסר ספק, אי השתתפות בשיעורים ו/או במבחנים – גם היא אינה מהווה הפסקת לימודים. הפסקת הלימודים תבוצע על פי מועד הודעת הסטודנט על הפסקת לימודים, באופן רשמי כפי שצוין לעיל.
  2. סטודנט ו/או מועמד המפסיק/מבטל את לימודיו/הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה אשר שילם למכללה ויישא בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת המכללה כמפורט להלן:
 2. סטודנט או מועמד שטרם התחיל את לימודיו או סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, יחויב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המצוינים מטה.
  1. סטודנט אשר קיבל מלגה מהמכללה, ובמידה שהפסיק את לימודיו או לימודיו הופסקו מטעם המכללה מכל סיבה שהיא, תבוטל המלגה.
  2. סטודנט או מועמד שיודיע על הפסקת לימודיו/ביטול הרשמתו עד 23.10.20 וביטל את הקורסים אליהם נרשם (במידה ונרשם) יהיה זכאי להחזר מלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד (להלן המקדמה) ובתנאי ששילם את התשלום הראשון במלואו.
  3. סטודנט או מועמד שיודיע על הפסקת לימודיו/ביטול הרשמתו מ- 24.10.20 ועד ה-8.11.20, וביטל את הקורסים אליהם נרשם (במידה ונרשם) יהיה זכאי להחזר מחצית התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד להלן המקדמה).
  4. סטודנט או מועמד שיודיע על הפסקת לימודיו/ביטול הרשמתו החל מ- 9.11.20 יחויב במלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד ובמידה ונרשם לקורסים יחויב במלוא העלות עבור סמסטר א' בלבד.
  5. סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים בתום תקופת השינויים של סמסטר ב' (שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר), יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

המרכז הטכנולוגי להנדסאים

הודעה על הפסקת לימודים

תלמיד שנרשם לשנת הלימודים, והחליט מסיבות כלשהן להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב למזכירות המרכז הטכנולוגי, בצמוד להפסקת הלימודים, במקביל, על הסטודנט מוטלת החובה לברור אם קיימים חובות כספיים במעמד הפסקת לימודיו

תנאים להחזר שכר לימוד בגין הפסקת לימודים

החזר שכ"ל ותשלומים אחרים לסטודנט שעזב את הלימודים והודיע על כך בכתב למכללה, או לסטודנט שלימודיו הופסקו על פי שיקול דעת המכללה, לא יחרוג מאופן ההחזר המפורט להלן:

 1. ממועד הרישום ללימודים ועד למועד התחלת הלימודים – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט, בניכוי 500 ₪.
 2. ממועד התחלת הלימודים ועד 90 יום מתחילתם – יינתן החזר של 50% מגובה שכ"ל והתשלומים האחרים במידה ושולמו. במידה ולא, יחויב התלמיד ב-50% מעלות שכר הלימוד השנתית.
 3. לאחר 90 יום ממועד התחלת הלימודים ואילך – הסטודנט יחויב במלוא שכ"ל והתשלומים האחרים.

יובהר כי , דמי רישום לבחינות גמר ממלכתיות ו/או דמי רישום להגנה על פרויקט גמר יוחזרו במלואם במקרה בו הופסקו הלימודים לפני ביצוע בחינות הגמר או הגנת פרויקט הגמר.

ביצוע החזר כספי לסטודנט יתבצע פעמיים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב' , ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט, בהעברה בנקאית. על הסטודנט להעביר בקשה מסודרת למייל המחלקתי המצוין בעמ' 2 בתקנון זה ובו הפרטים הבאים: שם הבנק, מס' סניף, מס' חשבון, שם מלא ות"ז.
הסדר זה אינו חל על חיילים משוחררים אשר יחויבו במלוא שכר הלימוד השנתי, גם אם ביטלו את לימודיהם לפני התאריך הקובע.
להסרת כל ספק, מובהר ונקבע כי המועד הקובע לעניין מסירת הודעת הביטול הינו המועד בו התקבלה הודעת הביטול בכתב, במזכירות המרכז הטכנולוגי.