כותרת תקנונים ונהלים

הפרקטיקה לתמיכה משפטי ת בחדשנות ויזמות, המכללה האקדמית ספיר

(להלן: "הפרקטיקה")

תקנון 10/2021

הפרקטיקה פועלת במסגרת המרכז לחדשנות ויזמות – ח"י בספיר )להלן: "המרכז"(, ומטרתה לספק שירותים משפטיים למעבדות הפועלות במרכז )להלן: "המעבדות"( וכן למיזמים שאינם בהכרח קשורים במרכז, לפי שיקול דעת מנהל הפרקטיקה.
במסגרת פעילות הפרקטיקה, צוות הפרקטיקה ייחשף למיזמים השונים ולפעילויות יזמיות שונות. מטרת תקנון זה היא לקבוע נהלים ועקרונות שיאפשרו שיח פתוח בין משתתפי הפרקטיקה לבין משתתפי הפעילות במרכז וכל מי שיבקש להנות משירותי הפרקטיקה. שיח זה יאפשר לפרקטיקה לספק שירותים משפטיים כנדרש, ולתמוך בפעילות יזמית באופן ראוי.

פרק ראשון: הגדרות ופרשנות

בתקנון זה יהא למונחים המפורטים להלן, הפירוש הרשום בצדם, היינו:

"המצאה"

אופן מימושו של רעיון, בין אם הוא מוצר ובין אם הוא תהליך, ובין שפותח במסגרת המרכז ובין שפותח בכל מסגרת אחרת.

"הממציא" או "היזם "

סטודנט, מרצה, עובד סגל מנהלי, גמלאי, מרצה אורח או אדם אחר כלשהו, לרבות, ככל שרלבנטי, תלמיד לתואר ראשון, שפיתח, בין לבדו ובין ביחד עם אחר או אחרים, המצאה כלשהי, בין אם האמצאה פותחה במסגרת המרכז, ובין אם לאו, ובין אם ההמצאה הושגה על ידי יותר ממציא אחד, ובין אם לאו.

"המידע הסודי"

כל מידע שיועבר לידיעת הפרקטיקה, בכל דרך שהיא, לצורך מתן שירות משפטי מצידה של הפרקטיקה, בין שהמידע עשוי להוות בסיס לאמצאה כשירת פטנט, כהגדרתה בחוק הפטנטים, התשכ" ז- 1967 , ובין שהמידע מוגן בזכויות יוצרים או בכל זכות אחרת, לרבות סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999 )להלן: "חוק עוולות מסחריות"(, ולרבות כל רעיון, שיטת יצור, פיתוח ותכנון, תרשימים, שרטוטים, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים; כלכליים; מסחריים; טכנולוגיים; סטטיסטיים; תאורטיים; מעשיים או אחרים השייכים לממציא, הנוגעים לו/ להמצאתו והקשורים לו/ להמצאתו, באופן ישיר או עקיף.

פרק שני: חובות משתתפי הפרקטיקה

  1. משתתפי הפרקטיקה מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת באשר להמצאה או למידע הסודי שחושף בפניהם הממציא, בין אם החשיפה נעשתה לצורך מתן הסיוע המשפטי מצידה של הפרקטיקה ובין אם לאו, וכן למנוע גילויו של המידע הסודי באמצעים סבירים.
  2. משתתפי הפרקטיקה מתחייבים לעשות שימוש במידע הסודי באופן שיוגבל למטרת חשיפת המידע, דהיינו בחינת האפשרות למתן שירות משפטי, או מתן שירות משפטי מכל סוג שהוא על ידי הפרקטיקה.
  3. בלי לגרוע מהאמור, משתתפי הפרקטיקה מתחייבים לפעול בהתאם לכללי האתיקה המקצועית של עורכי הדין בישראל, כפי שאלה קבועים בחוק כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו- 1986 , לרבות לפעול תחת חובות הסודיות שחלות על עורכי דין שקבועות בפרק ו' של חוק זה.
  4. על אף האמור, יובהר כי משתתפי הפרקטיקה לא יימצאו אחראיים למידע שנוגע להמצאה והינו מידע המוגדר בגדר נחלת הכלל, כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבות זו.