טיפול באישורי התאמות לבחינות ולמידה נעשה במרכז הנגישות שבמשרד הדיקן על ידי היועצות.
האישורים ניתנים לסטודנטים עם לקות למידה, הפרעת קשב, מוגבלות (פיסית, נפשית, חושית, תקשורתית) בעיות  בריאותיות או שעברית אינה שפת אם.
ההחלטות מתקבלות לגופו של כל מקרה, על פי קריטריונים של המועצה להשכלה גבוהה ומכללת ספיר.
כל אחת מהמלצות דו"ח האבחון נדונה ואין המכללה מחויבת לקבלן. ישנן התאמות המקובלות בבחינות הבגרות אך לא באקדמיה.
מסמך זה מפרט היבטים ייחודיים בנוגע למדיניות האבחונים והתאמות במכללת ספיר.

התאמות בבחינות לסטודנטיות.ים עם לקויות למידה באקדמיה

יתקבלו אבחוני מת"ל בלבד לקביעת ההתאמות.
שימו לב: ניתן להגיש אבחונים עד שישה שבועות לפני תקופת הבחינות בכל סמסטר. לאחר מועד זה לא נוכל להתחייב לכניסת ההתאמות לתוקף טרם תקופת המבחנים

מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה. מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות - דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה – וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.

קישור לפרטים נוספים ורשימת מכוני מת"ל

התאמות בבחינות לסטודנטים.ות עם לקויות למידה הלומדים במרכז הטכנולוגי להנדסאים

סטודנטיות.ים הלומדות.ים במרכז הטכנולוגי להנדסאים יכולות.ים להגיש אבחון שנערך לאחר גיל 16 בטווח שבע השנים האחרונות : מת"ל, אבחון דידקטי, אבחון פסיכודידקטי.
באבחון שבוצע לפני גיל 16 תוקף האבחון הוא 5 שנים.
האבחונים, המסמכים הרפואיים וההתאמות הנקבעות מועברים למה"ט. לצורך קבלת התאמות בבחינות חיצוניות יש להעלות למערכת אבחונים עד ל-30 באפריל בכל שנה.

על האבחון לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. על האבחון להיערך בשפת האם  או בשפה הדומיננטית של המאובחן.
 2. כלי האבחון צריכים להיות בעלי נורמות התואמות לאוכלוסייה מבוגרים מגיל 17 ומעלה.
 3. על המאבחן/ת לפרט היסטוריה התפתחותית של המאובחן: התפתחות שפה דבורה, כתובה, מוטוריקה, קשב, התערבויות ותמיכה , אבחונים וטיפולים.
 4. תוצאות האבחון יוצגו בדוח גם  בטבלה מסכמת הכוללת את התחום הנבדק, שם המבחן, ציוני גלם וציוני תקן.
 5. בתחומי בדיקה איכותניים (הבנת הנקרא, אנגלית, מתמטיקה, הבעה בכתב) יפורטו הכלים בהם נעשה שימוש לרבות ציון שם הטקסט ואפיוניו.
 6. האבחון צריך לכלול אבחנה ברורה לגבי כל תחום.
 7. לא תאושרנה התאמות על סמך קושי שאינו מתגבש לכדי אבחנה של לקות למידה התפתחותית.
 8. במידה ועולים מאפיינים של הפרעת קשב וריכוז הפוגעת בתפקודי הלמידה יש להפנות להמשך בדיקה של נוירולוג או פסיכיאטר כמפורט בחוזר מנהל הרפואה.

 התאמות בבחינות לסטודנטים.ות עם לקויות למידה בוגרות.י מכינות

סטודנטיות.ים בוגרות.י מכינות שאובחנו במהלך לימודיהן.ן במכינה, יכולות.ים להגיש אבחון שנערך בטווח חמש השנים האחרונות אלא אם נעשה לאחר גיל 20: מת"ל, אבחון דידקטי, אבחון פסיכו-דידקטי. כאמור , התאמות שמאושרות על ידי משרד החינוך אינן בהכרח תקפות לאקדמיה.

על האבחון לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. על האבחון להיערך בשפת האם או בשפה הדומיננטית של המאובחנת.ן.
 2. כלי האבחון צריכים להיות בעלי נורמות התואמות לאוכלוסייה מבוגרים מגיל 17 ומעלה.
 3. על המאבחן/ת לפרט היסטוריה התפתחותית של המאובחנת: התפתחות שפה דבורה, כתובה, מוטוריקה, קשב, התערבויות ותמיכה , אבחונים וטיפולים.
 4. תוצאות האבחון יוצגו בדוח גם  בטבלה מסכמת הכוללת את התחום הנבדק, שם המבחן, ציוני גלם וציוני תקן.
 5. בתחומי בדיקה איכותניים (הבנת הנקרא, אנגלית, מתמטיקה, הבעה בכתב) יפורטו הכלים בהם נעשה שימוש לרבות ציון שם הטקסט ואפיוניו.
 6. האבחון צריך לכלול אבחנה ברורה לגבי כל תחום.
 7. לא תאושרנה התאמות על סמך קושי שאינו מתגבש לכדי אבחנה של לקות למידה התפתחותית.
 8. במידה ועולים מאפיינים של הפרעת קשב וריכוז הפוגעת בתפקודי הלמידה יש להפנות להמשך בדיקה של נוירולוג או פסיכיאטר כמפורט בחוזר מנהל הרפואה.

 התאמות בבחינות לסטודנטיות.ים עם הפרעת קשב

יש להגיש אבחון קשב ממוחשב  כדוגמת TOVA/BRC/MOXO ולצרף אבחנה בדבר הפרעת קשב וריכוז מנוירולוג או פסיכיאטר.

הגורם המוסמך לאבחן הפרעות קשב וריכוז הינו רופא/ה מומחה/ית (נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית) או פסיכולוג/ית מומחה/ית בהפרעות קשב ראה הנחיות משרד הבריאות בנוגע לאבחוני קשב וריכוז מתאריך  26.12.2010 בקישור זה, אבחנה תקפה לחמש שנים אלא אם נעשתה לאחר גיל 20. על פי ההתאמה הנלוות לאבחנה  של הפרעת קשב היא הארכת זמן של 25% . רק  במקרים חריגים ידונו התאמות נוספות.

יודגש כי סטודנט.ית אשר יגיש אבחון קשב וריכוז ללא התייחסות להשפעות על תפקודי הלמידה שלו יופנה ע"י מרכז הנגישות  להשלמת אבחון.

התאמות בבחינות לסטודנטים עם מוגבלויות ובעיות בריאותיות

על סטודנטים עם מוגבלויות או בעיות רפואית להגיש מסמכים רפואיים מרופא/ה מומחה/ית המעידים על מצבם.

איך מבקשים התאמות?

נכנסים למידע אישי     אפשריות נוספות   בקשות וערעורים    בקשה לקבלת אישור התאמות על בסיס אבחון לקות למידה/הפרעת קשב או בקשה לקבלת אישור התאמות על בסיס רפואי).
שימו לב כי יש לחתום על הסכמה לויתור סודיות בחלונית שנפתחת.
כעת העלו את המסמכים -  ניתן במספר קבצים.

ההתאמות בדרכי היבחנות נועדו לאפשר שוויון הזדמנות אקדמי לסטודנטים/ות עם ליקויי למידה/ מוגבלויות, זאת כדי שיוכלו למצות את הפוטנציאל הטמון בהם, תוך שמירה על הרמה האקדמית. אין מדובר ב"הקלות" או בשינוי מבנה הבחינה, אלא בהתאמות הנובעות מתוך הלקות, על פי האבחנה והתפקוד לימודי.
הגשת הבקשה תעשה דרך מערכת מידע אישי. מתן ההתאמות נדון בוועדה מטעם מרכז נגישות  על ידי יועצות המרכז שבהכשרתן הן מאבחנות מומחיות. ההחלטות מתקבלות לגופו של כל מקרה, וניתנות על בסיס אישי. כל אחת מהמלצות דו"ח האבחון נדונה ואין המכללה מחויבת לקבלן. ישנן התאמות המקובלות בבחינות הבגרות אך לא באקדמיה(לדוגמא, בחינה בעל פה). תשובות בנוגע לבקשת התאמות יישלחו במייל בלבד – באחריות הסטודנטים לבדוק ולעקוב אחר עדכונים ב'מידע האישי'.

התאמות מורחבות

במקרים חריגים ובהתאם לאבחון, ניתנות התאמות מורחבות כגון: שכתוב/הקראה לבוחן ניטראלי, שכתוב על גבי מחשב נייד וכן דף נוסחאות  מורחב.
באחריות הסטודנט להזמין ולבטל את ההתאמות המורחבות למבחנים דרך ה'מידע האישי'. ראו הסבר מפורט בנוהל הזמנת התאמות מורחבות.
לתשומת ליבך - סטודנט אשר אושר לו שכתוב/ הקראה לבוחן ניטראלי ו/או דף נוסחאות, יקבל נוהל כתוב ממשרד הדיקן ויחויב ולחתום עליו.
מתן ההתאמות תקפות למשך כל שנות הלימודים באקדמיה, אלא אם מצוין אחרת.

* הערה: סטודנטים אשר החלו את לימודם במכינה ואושרו להם התאמות, צריכים בתחילת שנת הלימודים הראשונה באקדמיה למסור שוב את האבחון למשרד הדיקן.

התאמות ורישום למבחן סיווג באנגלית

מבחן אמיר"ם:

ההרשמה למבחן זה נעשית באמצעות מערכת "מידע אישי". זהו מבחן ממוחשב המתקיים במכללה, ולא ניתן לקבל במבחן זה התאמות. תוצאות המבחן תקפות למכללת ספיר בלבד.

מבחן אמי"ר:

ההרשמה למבחן זה נעשית דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. ניתן למלא בקשה לקבלת תנאים מותאמים על-פי ההנחיות באתר שבקישור זה.
תוצאות המבחן תקפות לכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

התאמות בבחנים

בבחנים פנימיים בלבד (שאינם מנוהלים על-ידי מדור בחינות) יש לפנות למרכז הנגישות מוקדם ככל האפשר בכדי להזמין התאמות.

ערעור על התאמות

סטודנט/ית המעונין/ת לערער על התאמות שנקבעו לו/ה, י/תעשה זאת באופן מקוון במידע האישי , תחת בקשות.
ועדת ערעורים תתקיים 5 שבועות לפני תום כל סמסטר.
יועצות אשר לא היו חלק מקביעת ההתאמות בשלב הראשון ישמשו כוועדת ערעורים.
למערער/ת מומלץ להגיע לוועדה בכדי לדון בטיעוניו/ה.