אני הח"מ מבקש/ת להירשם כמנוי/ה בספרייה ומתחייב/ת לכבד את תקנון הספרייה כדלקמן:

 1. הרישום לספרייה ניתן כשירות לסגל ההוראה בבית ספר "שער הנגב" ואינו כרוך בתשלום.
 2. אני מתחייב/ת לשמור על שלמותו וניקיונו של כל פריט שאשאל מהספרייה (ספר, DVD, קלטת וכדומה), ולהחזירו במצבו כפי שנמסר לי.
 3. אני מתחייב להחזיר את כל הפריטים שברשותי מיד עם סיום עבודתי בבית הספר.
 4. היה ואחזיר את הפריט שהושאל על ידי לאחר המועד שנקבע להחזרתו, כאמור בסעיף 3 לעיל, אשלם קנס כפי שיידרש עפ"י החלטת הנהלת הספרייה, עד לסכום מקסימלי בסך ₪500.
 5. הריני נותן הוראה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול לנכות משכרי עלות הספרים ופריטים אחרים שקיבלתי ו/או עומד לקבל בהשאלה מהספרייה האקדמית ע"ש יונס וסוריה נזריאן במכללה האקדמית ספיר , במידה והפריטים לא יוחזרו לספרייה, בהתאם למדיניות השאלת הספרים בספרייה.
 6. היה ויגרם נזק לפריט שהושאל לי, לרבות יאבד, יקרע, יינזק או יתלכלך כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש עבור הספרייה, על חשבוני, עותק חדש של אותו פריט ו/או לפצות את הספרייה בסכום עלות רכישת פריט חלופי חדש, עד לסכום מקסימלי בסך 500 ₪.
 7. הריני מתחייב להודיע לספרייה בתוך 7 ימים על כל שינוי בפרטים שמסרתי בכותרת מסמך זה, ופוטר את המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ו/או את הנהלת הספרייה, מאחריות לכל נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי-קבלת הודעות שיישלחו אלי, עקב אי-קיום התחייבותי לעדכון פרטים כאמור.
 8. הנני מתחייב/ת לעשות בפריטים שאשאל מהספרייה שימוש פרטי בלבד, לא להעתיק ו/או לשכפל פריטים אלה, ולא להקרין ו/או לשדר מוצרי מדיה שיושאלו לי (DVD/קלטות ווידאו וכדומה) בפומבי ו/או למטרה מסחרית.

אני הח"מ מבקש/ת להירשם כמנוי/ה בספרייה ומתחייב/ת לכבד את תקנון הספרייה כדלקמן:

 1. הרישום לספרייה ניתן כשירות לעובד מועצה "שער הנגב" ואינו כרוך בתשלום.
 2. אני מתחייב/ת לשמור על שלמותו וניקיונו של כל פריט שאשאל מהספרייה (ספר, DVD, קלטת וכדומה), ולהחזירו במצבו כפי שנמסר לי.
 3. אני מתחייב להחזיר את כל הפריטים שברשותי מיד עם סיום מגוריי במועצה.
 4. היה ואחזיר את הפריט שהושאל על ידי לאחר המועד שנקבע להחזרתו, כאמור בסעיף 3 לעיל, אשלם קנס כפי שיידרש עפ"י החלטת הנהלת הספרייה, עד לסכום מקסימלי בסך ₪500.
 5. הריני נותן הוראה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול לנכות משכרי עלות הספרים ופריטים אחרים שקיבלתי ו/או עומד לקבל בהשאלה מהספרייה האקדמית ע"ש יונס וסוריה נזריאן במכללה האקדמית ספיר , במידה והפריטים לא יוחזרו לספרייה, בהתאם למדיניות השאלת הספרים בספרייה.
 6. היה ויגרם נזק לפריט שהושאל לי, לרבות יאבד, יקרע, יינזק או יתלכלך כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש עבור הספרייה, על חשבוני, עותק חדש של אותו פריט ו/או לפצות את הספרייה בסכום עלות רכישת פריט חלופי חדש, עד לסכום מקסימלי בסך 500 ₪.
 7. הריני מתחייב להודיע לספרייה בתוך 7 ימים על כל שינוי בפרטים שמסרתי בכותרת מסמך זה, ופוטר את המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ו/או את הנהלת הספרייה, מאחריות לכל נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי-קבלת הודעות שיישלחו אלי, עקב אי-קיום התחייבותי לעדכון פרטים כאמור.
 8. הנני מתחייב/ת לעשות בפריטים שאשאל מהספרייה שימוש פרטי בלבד, לא להעתיק ו/או לשכפל פריטים אלה, ולא להקרין ו/או לשדר מוצרי מדיה שיושאלו לי (DVD/קלטות ווידאו וכדומה) בפומבי ו/או למטרה מסחרית.

אני הח"מ מבקש/ת להירשם כמנוי/ה בספרייה ומתחייב/ת לכבד את תקנון הספרייה כדלקמן:

 1. הרישום לספרייה ניתן כשירות לעובד מכללת ספיר ואינו כרוך בתשלום.
 2. אני מתחייב/ת לשמור על שלמותו וניקיונו של כל פריט שאשאל מהספרייה (ספר, DVD, קלטת וכדומה), ולהחזירו במצבו כפי שנמסר לי.
 3. אני מתחייב להחזיר את כל הפריטים שברשותי מיד עם סיום עבודתי במכללה.
 4. היה ואחזיר את הפריט שהושאל על ידי לאחר המועד שנקבע להחזרתו, כאמור בסעיף 3 לעיל, אשלם קנס כפי שיידרש עפ"י החלטת הנהלת הספרייה, עד לסכום מקסימלי בסך ₪500.
 5. הריני נותן הוראה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול לנכות משכרי עלות הספרים ופריטים אחרים שקיבלתי ו/או עומד לקבל בהשאלה מהספרייה האקדמית ע"ש יונס וסוריה נזריאן במכללה האקדמית ספיר , במידה והפריטים לא יוחזרו לספרייה, בהתאם למדיניות השאלת הספרים בספרייה.
 6. היה ויגרם נזק לפריט שהושאל לי, לרבות יאבד, יקרע, יינזק או יתלכלך כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש עבור הספרייה, על חשבוני, עותק חדש של אותו פריט ו/או לפצות את הספרייה בסכום עלות רכישת פריט חלופי חדש, עד לסכום מקסימלי בסך 500 ₪.
 7. הריני מתחייב להודיע לספרייה בתוך 7 ימים על כל שינוי בפרטים שמסרתי בכותרת מסמך זה, ופוטר את המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ו/או את הנהלת הספרייה, מאחריות לכל נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי-קבלת הודעות שיישלחו אלי, עקב אי-קיום התחייבותי לעדכון פרטים כאמור.
 8. הנני מתחייב/ת לעשות בפריטים שאשאל מהספרייה שימוש פרטי בלבד, לא להעתיק ו/או לשכפל פריטים אלה, ולא להקרין ו/או לשדר מוצרי מדיה שיושאלו לי (DVD/קלטות ווידאו וכדומה) בפומבי ו/או למטרה מסחרית.

אני הח"מ מבקש/ת להירשם כמנוי/ה בספרייה ומתחייב/ת לכבד את תקנון הספרייה כדלקמן:

 1. הרישום לספרייה ניתן כשירות לתלמיד בבית ספר "שער הנגב" ואינו כרוך בתשלום.
 2. אני מתחייב/ת לשמור על שלמותו וניקיונו של כל פריט שאשאל מהספרייה (ספר, DVD, קלטת וכדומה), ולהחזירו במצבו כפי שנמסר לי.
 3. אני מתחייב להחזיר את כל הפריטים שברשותי מיד עם סיום לימודי בבי"ס.
 4. היה ואחזיר את הפריט שהושאל על ידי לאחר המועד שנקבע להחזרתו, כאמור בסעיף 3 לעיל, אשלם קנס כפי שיידרש עפ"י החלטת הנהלת הספרייה, עד לסכום מקסימלי בסך ₪500.
 5. היה ויגרם נזק לפריט שהושאל לי, לרבות יאבד, יקרע, יינזק או יתלכלך כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש עבור הספרייה, על חשבוני, עותק חדש של אותו פריט ו/או לפצות את הספרייה בסכום עלות רכישת פריט חלופי חדש, עד לסכום מקסימלי בסך 500 ₪.
 6. הריני מתחייב להודיע לספרייה בתוך 7 ימים על כל שינוי בפרטים שמסרתי בכותרת מסמך זה, ופוטר את המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ו/או את הנהלת הספרייה, מאחריות לכל נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי-קבלת הודעות שיישלחו אלי, עקב אי-קיום התחייבותי לעדכון פרטים כאמור.
 7. הנני מתחייב/ת לעשות בפריטים שאשאל מהספרייה שימוש פרטי בלבד, לא להעתיק ו/או לשכפל פריטים אלה, ולא להקרין ו/או לשדר מוצרי מדיה שיושאלו לי (DVD/קלטות ווידאו וכדומה) בפומבי ו/או למטרה מסחרית.

אני הח"מ מבקש/ת להירשם כמנוי/ה בספרייה ומתחייב/ת לכבד את תקנון הספרייה כדלקמן:

 1. הרישום לספרייה ניתן כשירות לתושב מועצה "שער הנגב" ואינו כרוך בתשלום.
 2. אני מתחייב/ת לשמור על שלמותו וניקיונו של כל פריט שאשאל מהספרייה (ספר, DVD, קלטת וכדומה), ולהחזירו במצבו כפי שנמסר לי.
 3. אני מתחייב להחזיר את כל הפריטים שברשותי מיד עם סיום מגוריי במועצה.
 4. היה ואחזיר את הפריט שהושאל על ידי לאחר המועד שנקבע להחזרתו, כאמור בסעיף 3 לעיל, אשלם קנס כפי שיידרש עפ"י החלטת הנהלת הספרייה, עד לסכום מקסימלי בסך ₪500.
 5. היה ויגרם נזק לפריט שהושאל לי, לרבות יאבד, יקרע, יינזק או יתלכלך כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש עבור הספרייה, על חשבוני, עותק חדש של אותו פריט ו/או לפצות את הספרייה בסכום עלות רכישת פריט חלופי חדש, עד לסכום מקסימלי בסך 500 ₪.
 6. הריני מתחייב להודיע לספרייה בתוך 7 ימים על כל שינוי בפרטים שמסרתי בכותרת מסמך זה, ופוטר את המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ו/או את הנהלת הספרייה, מאחריות לכל נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי-קבלת הודעות שיישלחו אלי, עקב אי-קיום התחייבותי לעדכון פרטים כאמור.
 7. הנני מתחייב/ת לעשות בפריטים שאשאל מהספרייה שימוש פרטי בלבד, לא להעתיק ו/או לשכפל פריטים אלה, ולא להקרין ו/או לשדר מוצרי מדיה שיושאלו לי (DVD/קלטות ווידאו וכדומה) בפומבי ו/או למטרה מסחרית.
כאן חותמים בעזרת עכבר או אצבע