נוהל שימוש ביצירות מוגנות על פי חוק זכות יוצרים

כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בחוק זכויות יוצרים

 1. כל ספר, תקליטור, קובץ מאמרים כיו"ב המוצעים להשאלה בספריה, בין בפורמט פיזי ובין באמצעות גישה למאגרי מידע דיגיטליים, הינם בגדר "יצירה" המוגנת על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007 (להלן: "החוק") (להלן: "היצירות המוגנות").
 2. החוק מפרט רשימת איסורים באשר ליצירות מוגנות, כגון האיסור להעתיק, להפיץ, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד יצירה לרשות הציבור, לעשות שימוש מסחרי וכיו"ב. לצד השימושים האסורים המפורטים, החוק מתיר שימוש הוגן ביצירות מוגנות, כל עוד הוא נעשה למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד הלימוד.
 3. בחינת "הוגנות השימוש" נעשית, בין היתר, בכפוף לעקרונות הבאים:
  1. מטרת השימוש ואופיו.
  2. אופי היצירה שבה נעשה השימוש.
  3. היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה.
  4. השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.
  5. מתן קרדיט )ציון השם( של בעל היצירה בה נעשה השימוש.
 4. המכללה, בין בעצמה ובין באמצעות הספרייה הפועלת בה, תספק העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלה, על פי חוק. בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, המכללה יכולה לספק עותק של יצירה, בחלקה או במלואה, לצורך מחקר או שימוש אישי על פי הנחיות לשימוש הוגן.
 5. אם משתמש עושה שימוש ביצירה המושאלת לו מעבר לשימוש הוגן, הרי שהמשתמש יהיה אחראי להפרת זכויות היוצרים בנוגע לה. לפיכך, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה אם, לפי שיקול דעתה, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת החוק.
 6. להלן הנחיות המסדירות את השימוש המותר ביצירות המוגנות המצויות במכללה ובספריה:
  1. כל גישה ליצירות המוגנות ו/או שימוש בהן מותר לצורכי לימוד או מחקר בלבד.
  2. הגישה ליצירות המוגנות והשימוש בהם מיועד לאנשי הסגל וסטודנטים של המכללה בלבד.
  3. מתן אפשרות גישה ו/או שימוש ליצירות המוגנות שבידי המכללה לגורמים מחוצה לה, אסור, למעט אם נבחן וניתן לגביו אישור ספציפי וייעודי.
  4. היקף הציטוט מהיצירות המוגנות ייעשה באופן מידתי וסביר, תוך הקפדה על מתן קרדיט למקור היצירה.
  5. כל שימוש העלול לפגוע בשמם או בכבודם של היצירות המוגנות ו/או בבעליהם אסור בהחלט.
  6. כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שיש בו משום הפחתת ערכם של יצירות מוגנות המפחית את ערכם של היצירות המוגנות, אשר נעשה בהם שימוש, אסור בהחלט.
  7. אסורה הורדת טקסט מלא של יצירות מוגנות, כגון: ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם, ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי של חלקים ממאגר המידע וכתבי עת.
  8. מותר להעתיק יצירה המופקדת על יצירות שהופקדו לעיון הציבור על פי חיקוק, בשים לב כי התר זה אינו חל בכל יצירה הפתוחה לעיון הציבור.
  9. מותר לעשות ביצירה שימוש אגבי, דהיינו שימוש אקראי ביצירה, באופן שבו היצירה לא תיהפך למושא הפעולה (בין אם המדובר ביצירת צילום, יצירה קולנועית, או בתקליט). לעניין זה, שילוב במתכוון של יצירה מוזיקלית, לרבות המילים הנלוות לה, לא יחשב לשימוש אגבי.
  10. כל השמעה או הצגה של היצירות המוגנות, במישרין או באמצעות מכשיר, בפני ציבור (להלן: "ביצוע פומבי") אסורה על פי חוק, למעט ביצוע פומבי של יצירה במהלך פעילותה של המכללה, ובלבד שביצוע זה נעשה בפני ציבור הכולל את עובדי המכללה, סטודנטים וקרוביהם, או אנשים הקשורים במישרין עם פעילות המכללה בלבד.
  11. ביצוע פומבי של יצירה קולנועית ו/או טלוויזיונית ו/או כל יצירה שדומה להם במהותה מותרת, אך ורק למטרות הוראה או בחינה על ידי המכללה.
  12. המכללה ו/או הספרייה אינן נושאות באחריות למעשה ו/או מחדל הנובעים כתוצאה משימוש לא הוגן של המשתמשים ביצירות המוגנות. כל שימוש הנעשה בניגוד להנחיות אלו ובניגוד לחוק מקנה למכללה את הזכות לנקוט בכל אמצעי על פי הדין, כולל הגבלת הגישה והשימוש למקורות המידע.
 7. סימוכין:
  חוק זכות יוצרים, התשס"ח -2007 ;עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר .(2010 מרץ), (Code of Best Practices)
 8. תחולת הנוהל מיום פרסומו.

המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)
מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר)