הסכם פעילות שיעורי עזר - חניכים

משרד דקן הסטודנטים

שיעורי העזר לסטודנטים הניתנים ע"י משרד הדיקן נועדו לטפח אסטרטגיות למידה, להעניק כלים ללמידה יעילה ולסייע בתכנים מורכבים על מנת להפוך אותך ללומד עצמאי.

הצטרפות למאגר החניכים הינו בכפוף לתנאים הבאים-

  1. הצמדה ובחירת החונך נעשית ע"י צוות משרד הדיקן בלבד.
  2. הנה אישית למעט מקרים שאושרו מראש ע"י הדיקן.
  3. שעת חונכות הינה 60 דקות ולא ניתן לבצע חלקי שעות.
  4. אין להתחיל חונכות ללא טופס מאושר מהדיקן ואין לחרוג ממספר השעות שהוקצה בטופס.
  5. על החניך להקפיד על מילוי הטופס על כל פרטיו בכל מפגש ובכלל זה – תאריך, שם המקצוע הנלמד, מס' שעות, וחתימות החניך והחונך. טופס שלא ימולא כראוי ובכתב ברור – לא יתקבל.
  6. יש להקפיד להגיש את הטופס לא יאוחר מתאריך ה-26 בכל חודש ולא יאוחר מסוף הסמסטר בו הונפק הטופס. (לדוגמא: חניך שמימש שעתיים בלבד בחודש מסוים מתוך מכסה של 10 שעות שהוקצתה לחניך , מחויב לדווח ולהגיש את הטופס באותו חודש שבו חנך ויתרת השעות שלא נוצלה תועבר לניצול בטופס חדש שיקבל החניך למילוי). חל איסור לצבור שעות חניכה והגשה מרוכזת של מספר חודשים יחד.
  7. משרד הדיקן לא יישא בעלות התשלום בגין טופס שהוגש באיחור וכמו כן לא ישולמו שעות מעבר להקצאה שהונפקה על גבי הטופס.

תצהיר

כולל ספרת ביקורת

מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את הנוהל כפי שצוין לעיל.

  1. ידוע לי כי מטרת החונכות להקנות אסטרטגיות למידה וכלים ללמידה יעילה. חל איסור על בקשה לביצוע המטלות במקום או בעבור הסטודנט.
  2. דיווח כוזב מהווה עבירה פלילית ומוסרית ויגרור הפסקת הפעילות, וכן יגרור הגשת תלונה לוועדת-המשמעת של המכללה.
חתום/י לעיל