תקנון מחלקתי

 1. כללי
  מומלץ לעיין בתקנון האקדמי והמחלקתי לפני מועד תחילת שנת הלימודים
 2. רישום לקורסים
  1. הרישום לקורסים מתבצע באמצעות מערכת מידע אישי לסטודנט באופן מקוון, החל מתאריך פתיחת מסכי ההרשמה ועד סוף תקופת הרישום.
  2. בסיום תקופת השינויים לא ניתן  לבטל או להירשם לקורסים.
  3. סטודנט שרשום לקורס ואינו משלים בו את חובותיו מקבל בקורס ציון לא השתתף (אפס) ונדרש לשלם עבור הקורס.
 3. ויתור אקדמי
  סטודנט המעוניין לוותר על קורס לאחר תקופת השינויים, יגיש בקשה מקוונת במידע אישי לסטודנט-אפשרויות נוספות- בקשה לוויתור אקדמי וזאת לא יאוחר משלושה שבועות לפני תום הסמסטר. לאחר ביצוע וויתור אקדמי הקורס יבוטל וימחק מגיליון הציונים והסטודנט מחיוב בתשלום מלא עבור עלות הקורס.
 4. קורס שנתי
  1. שני חלקי הקורס ילמדו ברצף ובאותה שנה אקדמית.
  2. לא ניתן לקבל ציון על חלק אחד של הקורס או להשתמש בו לצורך צבירת נקודות אקדמיות.
 5. חזרה על קורסים לשיפור ציון
  1. ניתן לחזור על קורס חובה לשיפור ציון רק בשנה העוקבת לשנת הלימודים בה נלמד הקורס לראשונה ופעם אחת בלבד.
  2. בכל מקרה, הציון הקובע יהיה הציון האחרון של הסטודנט (גם אם הציון ירד).
 6. ציון מעבר בקורסים
  ציון מעבר בקורסים  הינו 60 לפחות אם לא צוין אחרת בסילבוס הקורס (להוציא פרקטיקום).
 7. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
  ממוצע משוקלל  75 לפחות בקורסי חובה שנה א'.
 8. תנאי לקבלת תואר מוסמך
  1. מילוי כל חובות הקורסים וקבלת ציון כנדרש.  
  2. עמידה בתנאי הפרקטיקום המסכם, וציון 70 לפחות בעבודה המוגשת על סמך פרויקט זה.