תקנון אוצרות ישראלית 2021

 

 

 

 1. הצהרת כוונות אמנותית
  בכוונת בית הספר  לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") לקיים תכנית סרטים ישראליים חוצת ז'אנר – עלילתי, דוקומנטרי, היברידי, ניסיוני, אנימציה ואחר (להלן: "התכנית"), הצפויה להתנהל בפסטיבל קולנוע דרום 2021 (להלן: "הפסטיבל"). 
  למען הנוחות, התקנון מנוסח בזכר אולם כל הכתוב בלשון זכר משמעו גם בנקבה.
   
 2. מטרת התכנית 
  לאצור תכנית של סרטים ישראליים – עלילתיים, דוקומנטריים, היברידיים, ניסיוניים, אנימציה ואחר (להלן: "הסרטים"), בעלי חותם וסגנון אישי מובהק, העושים שימוש בשפה קולנועית בעלת תעוזה, תוך התייחסות עמוקה להיבטים של תוכן וצורה.
   
 3. רשאים להגיש מועמדות 
  1. יוצרות ויוצרי קולנוע ישראליים לסרטים: עלילתיים, דוקומנטריים, היברידיים, ניסיוניים, אנימציה ואחר, אשר הופקו בין השנים 2020-2021.
  2. אורכם של הסרטים יהיה מעל 25 דקות.      
  3. אין להגיש סרטים אשר זכו בפרס הסרט הטוב בפסטיבל ישראלי (נכון למועד הגשת הסרטים).
    
 4. מה מגישים?
  טופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית חתום ע"י יוצר הסרט מגיש המועמדות לתכנית (להלן: "הטופס האלקטרוני") המפורסם באתר הפסטיבל בכתובת https://www.sapir.ac.il/node/1095
  (ראו תחת "תנאים להגשה" את טופס ההרשמה לתחרות).
  בכל שאלה בנוגע למילוי טופס ההרשמה ניתן לפנות למייל: csf-program@sapir.ac.il 
   
 5. לוחות זמנים ופורמט הגשה 
  1. יוצרי הסרטים מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים, ולהגיש את כל החומרים הנדרשים בתקנון זה עד מועד סגירת ההרשמה שיחול ביום א', 25.7.2021 עד השעה 16:00.
  2. יוצרי הסרטים מתחייבים לספק עותק בפורמט הקרנה על פי דרישות הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמם, אשר יכללו כתוביות בעברית ובאנגלית (שורה עברית, שורה אנגלית ע"פ חוק נגישות והיות הפסטיבל בינלאומי). הפסטיבל יהיה רשאי לעשות שימושים בכתוביות ו/או בתרגום לצורך השימושים בסרטים כקבוע בתקנון זה. 
  3. יש להעביר עותק סופי למשרדי הפסטיבל עד ליום א' 12.09.2021. עותקים שיימסרו במועד מאוחר יותר לא יתקבלו.
    
 6. תנאי התקשרות וזכויות 
  1. הסרטים שיוגשו יועברו לבחינה ע"י ועדת מיון ובחירה שתמונה ע"י הנהלת הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה.
  2. הסרטים אשר ישתתפו בפסטיבל ייבחרו בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי וחברות ועדת המיון והבחירה. 
  3. שיבוץ הסרטים שייבחרו להשתתף בתכנית הפסטיבל ומספרם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל. 
  4. תנאי התכנית ו/או תנאי תקנון זה נתונים לשינויים כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר הפסטיבל ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.
  5. יוצרי הסרטים המשתתפים בתכנית מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ו/ או מי מטעמה בכל הנוגע לפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט שיצרו.
  6. יוצרי הסרטים ינכחו בהקרנה אחת לכל הפחות מתוך הקרנות הסרט בפסטיבל.
  7. הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתכנית במסגרת אירועי פסטיבל קולנוע דרום  2021 וכן להשתמש, לפי שיקול דעתה של המכללה- בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות הפסטיבל לרבות קידומו ושיווקו.  
  8. יוצרי הסרטים מתחייבים כי החל מרגע קבלת הודעה מטעם המכללה שסרטם נבחר להשתתף בפסטיבל, הסרטים שנבחרו לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור במסגרת סינמטקית ו/או אינטרנטית עד למועד הקרנתם בפסטיבל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הנהלת הפסטיבל. 
  9. הגשת הסרט לפסטיבל תהווה אישור כי המגיש אישר את סעיפי התקנון, ומסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל עניין.
  10. הזמנות להקרנת הסרטים אשר ייבחרו להשתתף במסגרת הפסטיבל יינתנו ליוצר הסרטים הנבחרים לפי שיקול דעת הנהלת הפסטיבל. 
    
 7. זכויות יוצרים
  1. מובהר, על הסרטים להיות מקוריים וכאלו שאינם מפרים כל זכות של כל צד ג'  ו/או אחרת לפי דין. במידה שסרט אינו מקורי או אינו מבוסס על תסריט מקורי או במקרה אחר בו נדרשות הרשאות נוספות מצדדים שלישיים על היוצר להשיג את ההרשאות. יוצר אשר לא יסדיר מראש את הזכויות וההרשאות לא יוכל להשתתף בתכנית.
  2. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.1 לעיל, מתחייב כל משתתף לוודא כי בידיו ההרשאות לשימוש ביצירות ובביצועים הנכללים בקטעים המוסיקליים המשולבים בסרטים (לרבות: מילים, לחן, עיבודים, הקלטה, נגינה, שירה וכיו"ב) בכל מדיה בין אם קיימת ובין אם עתידית לרבות באינטרנט בסלולאר וב-VOD, וללא הגבלה בזמן או טריטוריה.
  3. זכויות ההקרנה נשארות בלעדיות בידי בעליהן.
  4. על הזכויות בסרטים חלות הוראות זכויות יוצרים של המכללה. בהתאם לכך, המכללה רשאית להקרין את הסרטים ו/או כל חלק מהם ולעשות בהם כל פעולה אחרת בהתאם לזכויותיה, להסכם זכויות יוצרים ובהתאם לאמור בתקנון זה.
  5. בהשתתפותו בפסטיבל, מביע המשתתף הסכמה לשימוש על ידי המכללה בדמותו, לרבות בשמו, קולו, תמונתו ופרטיו הביוגרפיים לצורך ביצוע יחסי ציבור לתכנית ו/או לפסטיבל ו/או למכללה ומתחייב כי הסדיר הסכמה זו מול כל הדמויות המשתתפות בסרט. המשתתף מתחייב להשתתף ללא תמורה בפסטיבל ו/או באירועי יחסי ציבור כאמור ככל שהדבר יידרש על ידי המכללה. 
  6. מובהר, כי התנאים בסעיף זה חלים על כל הסרטים שמועמדותם תוגש לפסטיבל, ולא רק על הסרטים הנבחרים להתמודד בתכנית. 
    
 8. כללי
  1. האמור במסמך זה מהווה תקנון השתתפות בתכנית הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלו יחייבו את יוצרי הסרטים אשר הגישו מועמדות בכל עת ולפיכך מתבקש כל יוצר המעוניין להשתתף בתכנית לעיין בפרסומי הפסטיבל הנוגעים לתכנית מעת לעת. פרסומים אלו יוצגו באתר הפסטיבל. 
  2. הנהלת הפסטיבל ו/או המכללה, יהיו רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל אחד מהסרטים אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה שלו אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ"י התקנון, וזאת מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת.
  3. המכללה תעשה את מרב המאמצים לכך שהסרטים שייבחרו להשתתף יוקרנו בפסטיבל, אולם המכללה אינה מתחייבת כי הסרטים יוקרנו וליוצר הסרט לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  4. ההשתתפות בתכנית היא באחריות יוצרי הסרטים בלבד. המכללה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי מיוצרי הסרטים בכל הקשור לאמור בתקנון ו/או לתכנית, ניהולה, תוצאותיה, ו/או לכל הכרוך בכך.
  5. ליוצרים ולכל מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין כנגד המכללה ו/או כל מי מטעמה בקשר לתכנית, למסמך זה ו/או למסמכים הנלווים אליו, לרבות ניהול התכנית וכל עניין אחר וכן בקשר להשתתפותם או לאי השתתפותם בתכנית. ההשתתפות והגשת המועמדות היא באחריות היוצר אשר בוחר להשתתף בתכנית.
  6. הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל את המסגרת ו/או להפסיקה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. בכל מקרה של מחלוקת לגבי פרשנות התקנון תקבע המכללה.
    

כתובת מייל לבירורים: csf-program@sapir.ac.il