כותרת תקנונים ונהלים

תקנון פרסי המכללה האקדמית
בשיתוף עם עמותת ענת
לפרס "חותמת אישית"

 1. המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)
   
  1. המכללה האקדמית ספיר (ע"ר), הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה שמקום מושבו בקרית החינוך שער הנגב, המקנה לתלמידיו השכלה אקדמית במגוון תחומי דעת. בנוסף למצוינות האקדמית, המכללה חרתה על דגלה את המעורבות החברתית, והיא פועלת לקידום התרבות, החינוך וההשכלה בחברה הישראלית .
  2. המכללה מקיימת, בין היתר, לימודים אקדמיים בתרבות- יצירה והפקה. כחלק מפעילות המכללה בתחומי התרבות והיצירה בישראל, המחלקה לתרבות- יצירה והפקה במכללה עורכת ומפיקה כתב עת לתרבות בשם "מעמול" ומגזין אינטרנטי לתרבות באותו השם.
    
 2. עמותת ע.נ.ת (ע"ר)
   
  1. עמותת ע. נ.ת (ע"ר) ,על שם ענת דותן-עמר ז"ל, מבטאת רצון של משפחה וחברים לממש ולהמשיך את זכרה של ענת ז"ל, אשה צעירה שבתום מסע בין יבשות ומדינות, חיבור עם אנשים מגוונים מתרבויות שונות, החליטה לחיות בנגב להקים בו את ביתה ולתת מעצמה למעגלים שונים בחברה הישראלית ובעם היהודי. ענת הלכה לעולמה מותירה אחריה זרעים של תקווה של עוצמה של יצירה ושל דרך. זרעים של בחירה.
    
 3. הפרסים
   
  1. מטרתם של פרסי התחרות 'חותמת אישית' של המכללה האקדמית ספיר ועמותת ע. נ.ת. הינה לעודד ולקדם כתיבה של יוצרים צעירים, עד גיל 35 , על ידי הענקת פרסים שנתיים בסכום כולל של 22,000 ₪, ליצירות הטובות ביותר .
  2. הפרסים יעודדו כתיבה בסוגות שונות, חלקן חדשניות, שאינן שכיחות בספרות הישראלית העכשווית. הפרסים מיועדים לפתוח ולהרחיב את מ נעד הכתיבה הספרותית בעברית; לתת במה ליוצרים צעירים ומוכשרים בתחילת דרכם; לייצר התרחשות ספרותית שתתרום לקידום היצירתיות הספרותית בישראל; כל זאת כחלק מחזון המכללה, המחלקה לתרבות, יצירה והפקה בתוכה ועמותת ענת.
  3. הפרסים יינתנו ליצירות ספרותיות, כהגדרת המונח בתקנון זה להלן, בז'אנר ספרותי או בנושא שייקבע מידי שנה.
    
 4. הגדרות וכותרות הסעיפים
   
  1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש המפורט בצידם :
   (א) "המכללה" : המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ;
   (ב) "העמותה": עמותת ע.נ.ת ע"ר;
   (ג) "המחלקה": המחלקה לתרבות- יצירה והפקה במכללה;
   (ד) "הפרסים": פרסי המכללה האקדמית ספיר ליצירה צעירה, בסכום כולל של 22,000 (עשרים ושתיים אלף) ₪ לשנה, כמפורט להלן:

   (1) פרס ראשון ליצירה הטובה ביותר, בסך 8,000 (שמונת אלפים) ₪ ;
   (2) פרס שני ליצירה הטובה ביותר שנכתבה על ידי יוצר מקרב תלמידי המכללה, בסך 5,000 (חמשת אלפים) ₪;
   (3) פרס שלישי בסך 3,000 (שלושת אלפים) ₪;
   (4) פרס רביעי בסך 3,000 (שלושת אלפים) ₪;
   (5) פרס חמישי בסך 3,000 (שלושת אלפים) ₪;

   (ה) "יצירה ספרותית": יצירה העומדת בתנאים המצטברים המפורטים בסעיף 5 להלן;
   (ו) "יוצר": כותב היצירה הספרותית ;
   (ז) "יוצר מקרב תלמידי תלמידי המכללה" : יוצר שבמועד האחרון להגשת המועמדות לפרס, לומד בתכנית לימודים כלשהי במכללה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: לומד באחת המחלקות האקדמיות, בבית הספר למכינות או במרכז ללימודי חוץ והמשך, או שהינו תלמיד ביה"ס להנדסאים במכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר) ;
   (ח) "הרשימה הקצרה לפרס הראשון" : רשימה של עד 5 (חמש) היצירות הספרותיות, אשר יבחרו על ידי חבר השופטים כטובות ביותר מבין כלל היצירות המועמדות לפרס בשנה מסוימת, שיועברו לבחינתו ;
   (ט) "אתר האינטרנט" : אתר המגזין האינטרנטי לתרבות "מעמול", בהפקת
   המחלקה לתרבות - יצירה והפקה במכללה.
    
  2. כותרות הסעיפים מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
    
 5. הזמנה להגשת מועמדות לפרס
   
  1. מידי שנה יפורסם, באתר האינטרנט של המכללה ושל העמותה, ובכל אופן אחר שהמכללה והעמותה ימצאו לנכון, "קול קורא" המזמין הגשת יצירות ספרותיות כמועמדות לפרס.
  2. בהזמנה יצוין הז'אנר הספרותי שנקבע לאותה שנה, כאמור בסעיף 3.3 לעיל.
  3. בהזמנה יפורטו אופן הגשת המועמדות, המועד האחרון להג שת המועמדות ותנאים נוספים.
    
 6. תנאי סף להגשת מועמדות לפרס

  ניתן להציע מועמדות לפרס רק עבור יצירות ספרותיות העונות לכל התנאים המצטברים שיפורטו להלן:
  (א) יצירה ספרותית קצרה מסוג פרוזה, בהיקף שאינו עולה על 2,000 (אלפיים) מילים, שנכתבה במקור בשפה העברית )לא מתורגמת (
  (ב) יש להגיש את היצירות בקובץ וורד בלבד .
  (ג) יצירה ספרותית שטרם פורסמה במסגרת כלשהי. לענין זה פרסום: בין בדפוס, במסגרת כלשהי, ובין במתכונת אלקטרונית כלשהי.
  (ד) יצירה ספרותית שגילו של יוצרה אינו עולה על 35 )שלושים וחמש( שנה במועד האחרון להגשת המועמדות לפרס, והיוצר עודו בחיים במועד הגשת המועמדות לפרס.
  (ה) יצירה ספרותית שיוצרה לא זכה באף פרס באחת מהתחרויות הקודמות.
  (ו) יצירה ספרותית שלא הוגשה כמועמדת לפרס לפי תקנון זה בשנים קודמות, בין באותו שם ובין בשינוי שם, בין במתכונת בה הוגשה מלכתחילה ובין בגרסה מתוקנת.
   
 7. הגשת המועמדות לפרס
   
  1. הגשת יצירה ספרותית כמועמדת לפרס תהיה על ידי היוצר בלבד.
  2. ניתן להגיש מועמדות של יצירה ספרותית, שנכתבה על ידי יוצר אחד בלבד .
  3. היוצר רשאי להגיש מועמדות של עד 3 )שלוש( יצירות ספרותיות במקביל .
  4. הגשת המועמדות תעשה באופן מקוון באתר האינטרנט, ותכלול הגשה של היצירה הספרותית, בצירוף טופס הרשמה שיפורסם באתר האינטרנט וכן ביוגרפיה ותמונה עדכנית של היוצר. יוצר מקרב תלמידי המכללה יצרף גם אישור לימודים בשנת הלימודים במהלכה מוגשת המועמדות, מטעם המכללה או מטעם מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר).
  5. בהגשת המועמדות יצהיר היוצר, שהוא מקבל על עצמו את כל התנאים הקבועים בתקנון זה ובהזמנה להגשת מועמדות לאותה שנה, ומתחייב לפעול לפיהם.
  6. על היוצר להגיש את המועמדות עד למועד האחרון להגשה, שיפורסם בהזמנה כאמור בסעיף 4.3 לעיל, בחצות )לעיל ולהלן - "המועד האחרון להגשת מועמדות"(.
  7. כל יצירה שהצעת המועמדות בגינה תוגש שלא בהתאם להוראות סעיפים 6 .א- 6 .ו לעיל - לא תובא לדיון.
  8. על היוצר לדאוג לשמור אסמכתה להגשת המועמדות, ולהציג אותה אם יתבקש לכך.
  9. הגשת היצירה כאמור בסעיף זה מהווה הצהרה מטעם היוצר המגיש את היצירה לפיה מדובר ביצירה מקורית שלו, וכי הוא מתחייב לשפות את המכללה ו/או העמותה בגין כל נזק או הליך משפטי ו/או אחר אשר יתנהלו נגדם במידה ולאחר פרסום היצירה ייוודע כי היצירה, כולה או חלקה, אינה מקורית. כן מצהיר מגיש היצירה כי הוא מודע לכך כי לא חלה על המכללה ו/או העמותה כל חובה לבדוק ו/או לאשר את מקוריות היצירה בטרם הגשתה לחבר השופטים ו/או פרסומה. הלשון מופנית לשני המינים.
    
 8. חבר השופטים
   
  1. חבר השופטים ימנה 7 )שבעה( חברים, כולל היו"ר .
  2. כהונת חבר השופטים תהיה ממועד מינויו ועד להכרזה על הזוכה בפרס באותה שנה קלנדרית. אין מניעה למנות כחבר בחבר השופטים את מי שכיהן בחבר השופטים בעבר .
  3. בסמוך לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, יחתום כל אחד מחברי חבר השופטים, לרבות היו"ר, על טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים והתחייבות לשמירת סודיות. במידת הצורך, יועברו הטפסים החתומים לבחינת יועציה המשפטיים של המכללה.
    
 9. תהליך בחירת היצירות הספרותיות הזוכות
   
  1. היצירות הספרותיות העומדות בתנאים הקבועים בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, יועברו לחבר השופטים באופן אנונימי, ללא ציון פרטי היוצר או כל פרט מזהה אחר, למעט ציון האם היצירה נכתבה על ידי יוצר מקרב תלמידי המכללה.
  2. חבר השופטים יקבע לעצמו את נהלי העבודה ומתכונת הבחירה של היצירות הספרותיות, שיכללו ברשימה הקצרה של היצירות המועמדות לפרס הראשון באותה שנה.
  3. היצירה הספרותית שתזכה את יוצרה בפרס הראשון לאותה שנה, תבחר על ידי חבר השופטים מקרב היצירות הספרותיות שיכללו ברשימה הקצרה לפרס הראשון.
  4. היצירה הספרותית שתזכה את יוצרה, מקרב תלמידי המכללה , בפרס השני לאותה שנה, תבחר על ידי חבר השופטים מקרב היצירות הספרותיות שיכללו ברשימה הקצרה לפרס הראשון, אשר נכתבו על ידי יוצרים מקרב תלמידי המכללה. ככל שהרשימה הקצרה לפרס הראשון לא תכלול יצירות שנכתבו על ידי יוצרים מקרב תלמידי המכללה, יבחר חבר השופטים את היצירה שתזכה את יוצרה בפרס השני, מבין כלל היצירות שהועברו לעיונו, שנכתבו על ידי יוצרים מקרב תלמידי המכללה. במקרה שאף תלמיד לא יגיע לחמישיית הגמר יש לנהוג כך: ייפתח תהליך שיפוט נוסף פנימי במחלקה בניהול של יו"ר וועדת השופטים רק עבור המועמדים שהם גם סטודנטים .
  5. החלטות חבר השופטים בבחירת הרשימה הקצרה לפרס הראשון, ובבחירת היצי רות הספרותיות הזוכות בפרסים, יתקבלו פה אחד או ברוב קולות.
  6. כל החלטות חבר השופטים לפי תקנון זה יהיו סופיות .
  7. דיוני חבר השופטים יישמרו בסודיות. לא ייכתב פרוטוקול של דיוני חבר השופטים, אלא החלטותיו בלבד.
    
 10. פרסום הרשימה הקצרה לפרס הראשון, ופרסום הזוכים בפרסים
  1. פרטי היצירות הספרותיות שיכללו ברשימה הקצרה של היצירות המועמדות לפרס הראשון לשנה מסוימת, יפורסמו באתר האינטרנט ובכל אופן אחר שהמכללה והעמותה ימצאו לנכון.
  2. ההכרזה על היצירות שיזכו את יוצריהן בפר סים הראשון והשנ י לשנה מסוימת, תתבצע במסגרת טקס שתקיים המחלקה מידי שנה. פרטי היצירות הזוכות יפורסמו לאחר מכן באתר האינטרנט ובכל אופן אחר שהמכללה והעמותה ימצאו לנכון.
  3. המכללה ו/או העמותה תהי נה רשאיות לצלם את טקס הענקת הפרסים בצילומי סטילס ו/או וידאו, כפי שימצאו לנכון. צילומים אלו יהיו קניי נן של המכללה והעמותה, שתהינה רשאיות לעשות בהם כל שימוש שימצאו לנכון לצורך פרסום ולקידום המכללה ו/או המחלקה ו/או הפרסים ו/או פעילות העמותה, לרבות באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט "מעמול" ו/או לאתר האינטרנט של המכללה ו/או העמותה, פרסומם ברשתות חברתיות והצגתם במסגרת חוברות ופרסומי תדמית של המכללה ו/או העמותה.
  4. יוצרי היצירות הספרותיות שיכללו ברשימה הקצרה של היצירות המועמדות לפרס הראשון לאותה שנה, והזוכים בפר סים, ישתתפו בפעילויות תקשורתיות ו/או פומביות בקשר עם המועמדות לפר ס הראשון ו/או הזכיה באיזה מהפרסים, בהתאם להזמ נות שיקבלו מהמכללה ו/או המחלקה ו/או העמותה. בהגשת המועמדות לפרס יתחייבו היוצרים להשתתף בפעילויות האמורות.
    
 11. פרסום היצירות הספרותיות שיכללו ברשימה הקצרה לפרס הראשון והיצירות הזוכות
  1. במהלך 12 )שנים עשר( החודשים שלאחר פרסום ההחלטה על היצירות הזוכות בפרסים הראשון והשני לשנה מסוימת, תהי נה המכללה ו/או העמותה רשאיות, אך לא חייבות, לפרסם את היצירות הספרותיו ת שזיכ ו את יוצריהן בפרסים, ואת היצירות הספרותיות שיכללו ברשימה הקצרה לפרס הראשון לאותה שנה, או איזה מהן, בכל אמצעי שימצא להן לנכון, לרבות בכתב העת "מעמול" ו/או במגזין האינטרנטי "מעמול" ו/או בספר שיוצא לאור על ידי המכללה, בהפקת המחלקה לתרבות, יצירה והפקה, הכל לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט של המכללה ו/או העמותה.
  2. הזוכים בפרסי ם ויוצרי היצירות הספרותיות שיכללו ברשימה הקצרה לפרס הראשון לא יהיו זכאים לתשלום ו/או לתגמול כלשהו בגין ו/או בקשר לפרסום היצירות הספרותיות, כאמור בסעיף 10.1 לעיל.
  3. בעצם הגשת המועמדות לפרסים מעניקים היוצרי ם למכללה ו/או לעמותה את הזכות לפרסם את היצירות הספרותיות, כאמור בסעיף 10.1 לעיל, ומוותרים על כל תביעה ו/או טענה כלפי המכללה ו/או העמותה וכל הפועל בשמן ו/או מטעמן בכל הקשור ו/או הנובע מפרסומן ו/או אי- פרסומן כאמור, לרבות הזכות לקבלת תשלום ו/או תגמול כלשהו בקשר עם הפרסום כאמור.
    
 12. תשלום הפרסים

  סכומי הפרסים ישו למו לזוכים בטקס ההכרזה. תאריך של הטקס יפורסם כחודש וחצי לפני מועד הטקס.
   
 13. שינוי התקנון

  המכללה והעמותה – בהסכמה בלבד - תהי נה רשאיות לשנות תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתן. הודעה על שינוי התקנון תפורסם באתר האינטרנט "מעמול" ובאתר האינטרנט של המכללה.
   
 14. ביטול הפרסים
  1. המכללה והעמותה – בהסכמה בלבד - תהי נה רשאיות לבטל את חלוקת הפרסים, או איזה מהם, בכל עת, לפי שיקול דעתן. הודעה על ביטול הפרסים תפורסם באתר האינטרנט "מעמול" ובאתר האינטרנט של המכללה.
  2. החלטה כאמור לא תפגע בחלוקת הפרסים בשנה קלנדרית שבהתייחס אליה פורסם קודם לכן "קול קורא", כאמור בסעיף 5.1 לעיל.
    
 15. כל הכתוב בתקנון זה לעיל בלשון זכר – גם לשון נקבה במשמע, לפי הענין.

  תאריך: 20/06/2019

המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ועמותת ע.נ.ת

קישור לחזרה לעמוד התחרות