תכל'ס - מה צריך

 • חדר שקט ומבודד
 • מחשב עם כל הציוד הנלווה
 • מצלמה תקינה
 • טלפון חכם וטעון במצב שקט
 • אפליקציית זום במחשב ובנייד
 • אפליקציה לסריקת מסמכים במחשב ובנייד
 • רשת אינטרנט
 • תעודה מזהה
 • דפים, כלי כתיבה וחומר עזר מותר

לתשומת ליבכם

 • וודאו ששם הפרופיל בזום הוא שמכם המלא
 • וודאו שהשעון במחשב מכוון
 • מקמו את המצלמה בזוית שתציג את סביבת העבודה כולל מסך המחשב, שולחן העבודה והידיים
 • כנסו ללי-מוד 30 דק' לפני מועד הבחינה
 • מלאו הצהרה מקוונת והתחייבות לטוהר הבחינות

שימו לב כי קיימים שני סוגי מבחנים בלי-מוד:

 1. מבחן באמצעות תיבת מטלה (מבחן עם שאלות פתוחות)
 2. בוחן (מבחן עם שאלות לבחירה)

רגע האמת - בואו נירגע ונתחיל

 • במהלך הבחינה שימוש במכשיר הנייד יתאפשר לצרכי צילום, סריקה וקשר עם הבוחן, במידת הצורך
 • יש להזדהות ע"י הצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה או תעודת סטודנט בספיר
 • יש למסור מספר טלפון ליצירת קשר במהלך הבחינה בצ'ט הפרטי מול הבוחן

בשעה טובה!

עם קבלת אישור הבוחן, תוכלו להיכנס לקישור ולהתחיל בבחינה

נגעתם - נסעתם - נכנסתם לאתר הקורס בזמן הבחינה = השתתפתם בבחינה

 • תקשורת עם הבוחן תעשה באמצעות הצ'ט הפרטי בזום
 • אין להשתמש באוזניות, בתמונת רקע, בבחומר עזר שלא אושר מראש
 • אין להקליט או לצלם במהלך הבחינה
 • אין לקום מהכסא ללא אישור הבוחן
 • במקרה של תקלה - עדכנו את הבוחן במייל או בנייד

במבחן באמצעות תיבת מטלה (מבחן עם שאלות פתוחות)

 • הנכם מחויבים לסרוק את דפי התשובות הממוספרים
 • תינתן תוספת זמן של 15 דקות לטובת הסריקה
 • שימו לב - עליכם לקבל אישור מהבוחן טרם הסריקה
 • סריקה פגומה עלולה לפגוע בניקוד הבחינה

סיימתם? כל הכבוד!

 • לאחר שהגשתם את כל הקבצים, יש לקבל אישור מהבוחן להתנתק
 • קיבלתם אישור? מעולה! כתבו בצ'ט "בשעה X סיימתי והגשתי את הבחינה ואני מתנתק או מתנתקת מהפגישה."
 • בהצלחה בבחינות! כאן בשבילכם, המרכז הטכנולוגי להנדסאים, ספיר

הוראות כלליות

ההוראות בנוהל זה מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הן חלות על כלל המגדרים כאחד. 

 1. בנוהל זה להלן ("נוהל בחינות מקוונות") תהיינה להגדרות הבאות המשמעות שלצידן:
  1. "בחינה מקוונת" תיחשב, כבחינה שמתבצעת דרך שימוש ברשת האינטרנט (On Line), באמצעות מערכת לשיחות וידאו (זום, בעיקר) כשהסטודנט לא נמצא בהכרח בשטח המכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ("המכללה").
  2. "בחינה מקוונת בהשגחה" תיחשב, כבחינה מקוונת, מצולמת, ובהשגחה מקוונת, שתבוצע על ידי  משגיחים מטעם מדור הבחינות במכללה. הבחינה מוקלטת כולה, לרבות שלבי ההזדהות והבחינה.
 2. מטרת נוהל בחינות מקוונות זה, הינה להסדיר את אופן ביצוע הבחינות המקוונות במסלולי הלימוד השונים המכללה. נוהל הבחינות מקוונות חל במקביל ובנוסף לנהלי הבחינות הכללים שפרסמה המכללה. בכל מקום בו תימצא סתירה בין נוהל הבחינות המקוונות לנהלי בחינות אחרים, בכל נוגע לבחינה מקוונת בלבד, יחול נוהל הבחינות המקוונות.
 3. להסרת ספק מובהר, שמחלקות לימוד שונות רשאיות לפרסם נהלים פנימיים, מפורטים יותר, שיחולו על סטודנטים הנבחנים במסלולי הלימוד הנלמדים במחלקה. מובהר שהנהלים הפנימיים כאמור, לא יגרעו מנוהל בחינות מקוונות זה, אלא יוסיפו עליו.
 4. קיום הבחינות המקוונות מבוסס על עבודה עצמית, יושרה, ועל דיווח מהימן. לפיכך, כל חשד להעתקה, לשימוש בחומר אסור, להסתייעות באדם או בגורם זר, וכל עבירת משמעת אחרת הנוגעת לבחינה, תביא להעלאת הנבחן לוועדת משמעת, באופן החושף את הסטודנט לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת במכללה. במקרה של סיוע אסור על ידי סטודנט אחר של המכללה, יינקטו סנקציות משמעתיות, גם כנגד המסייע.
 5. בחינה מקוונת בהשגחה תתקיים רק אם צפויים להשתתף בה שמונה נבחנים או יותר. בחינה מקוונת שתיערך למספר קטן יותר של נבחנים תפוקח ע"י מרצה הקורס, או מי מטעמו.
 6. בחינה מקוונת בהשגחה תתאפשר בראש ובראשונה במבחנים בקורסים הבאים:
  1. קורסים התלויים בגורמי חוץ (דוגמת הקורסים המחוייבים בבחינת מה"ט – בחינה חיצונית.
  2. קורסים בעלי מרכיב כמותי/חישובי מהותי; 
  3. מבחני מעבדה/ מבחנים ייחודיים.
  4. ​​​​​​בקורסים שאינם מנויים בחלופות לעיל, קיום מבחנים מקוונים בהשגחה יתאפשר רק באישור ראש המגמה וסגנית מנהל המרכז הטכנולוגי (יחד).
 7. מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה נוספת בעל פה, ולהרחיב על שאלות הבחינה המקוונת. הבחינה בעל פה תבוצע בדרך של שיחת וידאו, במצלמה פתוחה, ובמועד שיוגדר מראש על ידי המרצה. סטודנט נבחן המתמודד עם לקות שמיעה, יוודא מול המרצה הבוחן קיומו של גורם מתווך מעורב, שיסייע בהנגשת הבחינה בעל פה, בהתאמה הנדרשת.
 8. בבחינה מקוונת, על המרצה להכין שאלון מותאם לבחינה מקוונת ולהגדיר את סוג הבחינה ככזה, באתר הלי-מוד. הגדרה כאמור כוללת, בין היתר, מתן הרשאות מתאימות לביצועה.
 9. במקרה של שינויים בהנחיות ובהגבלות המחייבות את המכללה (הגבלות מטעמים רפואיים, ביטחוניים וכיוב'), יתכן שמועדי בחינות שונים (מועדי א'/ב', למשל ולפי העניין) יתבצעו בתנאים שונים, כבחינה מקוונת או כבחינה בנוכחות פיסית בחדרי הקמפוס. במצבים אלה, ייעשה מאמץ לשמר את האחידות מבנה השאלון ורמת הבחינה במועדים השונים, וזאת מבלי לגרוע משיקול הדעת האקדמי שיופעל בעניין זה, בהתאם למקום ולנסיבות העניין.
 10. התאמות:
  1. סטודנטים הזכאים להתאמה, יקבלו בבחינות מקוונות התאמות של הארכת זמן, והתעלמות משגיאות כתיב, בהתאם ובכפוף לאישורי הזכאות שאושרו והונפקו לנבחן על ידי מרכז נגישות.
  2. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל 24 שעות, לא יינתנו התאמות כלל.
  3. בבחינות מקוונות, לא תינתן התאמת שיכתוב.
  4. על הסטודנטים הזכאים להתאמות, החובה להתעדכן בעצמם דרך מרכז נגישות, לעניין קיום ואפשרות שימוש בתוכנות הקראה ותמלול, במהלך בחינות מקוונות.

   הכנה לבחינה
    
 11. לפני הבחינה, וכתנאי להשתתפות בה, הסטודנט יצהיר שהבין את אופי הבחינה המקוונת ואת תנאיה, ויתחייב לשמור על טוהר ביצועה. בחינה שתוגש ללא טופס הצהרה חתום, תיחשב כלא מוגשת. נוסח ההצהרה מצורף כנספח "א" לנוהל בחינות מקוונות זה. עותק ההצהרה יוצג בנוסף, בעמוד הקורס במערכת "לי-מוד". 
 12. על כל נבחן למסור מספר טלפון שבאמצעותו ניתן יהיה לפנות אליו במהלך הבחינה במקרים שבהם צילום הווידאו שלו נפסק, או שנצפתה בו פעולה שעשוי לעלות ממנה חשד לפגיעה בטוהר הבחינה. מסירת המספר תתבצע דרך אתר "לי-מוד". במקרים אחרים, המסירה תתבצע לפי הנחיות המרצה, או שייעשה שימוש במספרי הטלפון הרשומים במזכירות הסטודנטים.
 13. באחריות הסטודנט להימצא במשך קיום הבחינה בחדר שקט, לבדו. טרם תחילת הבחינה המקוונת, יוודא הסטודנט כי ברשותו מחשב תקין, המחובר לחשמל (אף אם הוא נעזר במחשב נישא), ועל קיומו של חיבור יציב לאינטרנט (מומלץ לקיים חיבור אינטרנט פיסי, תחת שימוש בחיבור אלחוטי). הסטודנט יוודא בנוסף תקינותו של הציוד ההיקפי הנדרש לו לשם השתתפות בבחינה המקוונת (מקלדת, עכבר, רמקולים, מסך ומצלמה). אין להסתמך על הסוללה הפנימית בהתקנים השונים. לא יתקבלו טענות של ניתוק, עקב סוללה שהתרוקנה. 
 14. חל איסור על שימוש באוזניות במהלך הבחינה. חל איסור להשתמש בטלפון, למעט לצרכי סריקה וצילום של מהלך הבחינה. בנוסף, לא יימצא ברשות הסטודנט כל חומר עזר שאינו מאושר לבחינה. חל איסור להשתמש בתמונת רקע/Virtual Background. הקלטה ו/או הצילום מהלך הבחינה המקוונת או חלקים ממנה, ע"י הנבחן, אסורים בהחלט. 
 15. הסטודנט יכין לפני תחילת הבחינה המקוונת, את שם המשתמש שלו, ואת סיסמת הכניסה שהונפקה לו לאתר הקורס,  במערכת "לי-מוד". על הסטודנט להצטייד לפני הבחינה המקוונת בטלפון נייד ובמטען, המחובר לרשת האינטרנט, והמכיל יכולת סריקה, לצורך בחינות שבהן נדרש להעביר מסמכים סרוקים על ידו.
 16. על הסטודנט לדאוג לכך, ששם המשתמש המוצג על מסך תוכנת הזום (למשל), יהיה שמו המלא, הכולל שם פרטי ושם משפחה, בשפות האנגלית או העברית. אין להזדהות בשם מקוצר, כינוי או באמצעות שם משתמש. יש לשים לב לכך במיוחד, כשהנבחן מתחבר מטלפון או ממחשב שאינם שלו.
 17. סטודנט שלא יכול לעמוד בתנאים הנקובים לעיל, יפנה לרכזות הסטודנטים של המחלקה השונות במכללה, שיבחנו קיום זכאות ויכולת לקיום הבחינה המקוונת בשטח קמפוס המכללה. להסרת ספק מובהר, שתנאי הבחינה המקוונת שתבוצע קמפוס, יהיו לפי הקיים בה באותה עת, לפי החלטתה הבלעדית. סטודנט שאושרה בקשתו (מדור בחינות עודכן על כך לפחות 7 ימים לפני קיום המבחן) לקיום בחינה מקוונת בקמפוס המכללה, יפעל כדלקמן:
  1. יפעל על פי האמור בהנחיות משרד הבריאות החלות באותה עת.
  2. יצטייד במחשב נייד עם מצלמה וכן בטלפון חכם (סה"כ 2 התקנים), בצירוף תעודה מזהה  לתהליך ההזדהות, קודם לתחילת הבחינה ובהצהרה לאחריה.
  3. יגיע לקמפוס המכללה כשעה אחת  לפני תחילת הבחינה על מנת להתמקם ולחבר את הציוד הנדרש בזמן.
 18. באחריות הסטודנט לוודא, שאכן נקבעה לו בחינה מקוונת בקמפוס. סטודנט שנרשם לבחינה מקוונת, ולא הגיע אליה, או לא ביטל את רישומו לביצועה, עובר עבירת משמעת, וצפוי לסנקציות בגינה.

  התנהגות בזמן הבחינה
   
 19. כל נבחן יתחבר לקישור (לינק) ייעודי של הבחינה המקוונת 30 דקות טרם השעה שנקבעה לתחילתה. ההתחברות תהיה דרך הטלפון/המחשב (לפי העניין). 
 20. הנבחן יציג למשגיח הבחינה תעודה מזהה, הכוללת תמונה ברורה ועדכנית. תתאפשר הצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה או תעודת סטודנט של המכללה האקדמית ספיר, בלבד. 
 21. הנבחן ימקם את המצלמה הקיימת, התקן בו הוא עושה שימוש, בזווית יציבה, כך שהמצלמה תציג את ידיו, את סביבת העבודה, לרבות את פני מסך המחשב ואת שולחן העבודה. הנבחן יקפיד להיראות במצלמה. נבחן שלא ייראה במצלמה לפרק זמן לא סביר (גם אם מדובר בסיבה מוצדקת), מבחנו יפסל. 
 22. המשגיח יוכל להורות לנבחן לשנות את זווית הצילום, כמו גם לסובב את המצלמה כדי להראות את סביבת העבודה לפני תחילת הבחינה או במהלכה. במהלך הבחינה המשגיח יהיה רשאי לפתוח את המיקרופון של הנבחן (Unmute) כדי לשמוע ולהקליט את סביבתו. יש לשים לב לכך, שמטבע הדברים, פעולה כזאת תשמיע את הקולות גם לשאר הנבחנים, ולכן מומלץ לכל הנבחנים להנמיך את עוצמת הרמקולים בתחילת הבחינה, כדי שקולות כאלה לא יפריעו את עבודתם.
 23. לאחר אישור הבוחן אודות הזדהות נאותה של הנבחן, ומיד עם תחילת מהלך הבחינה, יוכל הנבחן להיכנס לאתר הקורס ולפתוח את מטלת הבחינה.
 24. נבחן שנכנס לאתר הקורס או הוריד את מטלת הבחינה יחשב כאילו השתתף בבחינה/במטלה (לפי העניין) גם אם לא הגישה בסיום המועד שנקבע.
 25. שאלות הנוגעות לתוכן הבחינה יועברו בפנייה פרטית לבוחן באמצעות רכיב ה-Chat בתוכנת הזום. פניה לצוות ההשגחה בנושאים מנהלתיים תבוצע באמצעות הרמת יד מול המצלמה.
 26. נבחן המבקש לקום מהכיסא ו/או לצאת לשירותים מחויב בקבלת אישור מוקדם של המשגיח לכך. 
 27. בבחינה מקוונת עם שאלות פתוחות שבה הנבחן נדרש לכתוב את תשובותיו לנשאל על גבי דפי נייר, תינתן תוספת זמן של 15 עשרה דקות, על מנת לאפשר לנבחן לסרוק את דפי המענה המילולי ולהעלותן למטלת הבחינה הייעודית, שתיפתח לצורך כך באתר "לי-מוד". המחלקות השונות רשאיות לקבוע פרקי זמן ארוכים יותר לביצוע הסריקה, לפי העניין, ובתיאום עם מדור בחינות במכללה.
 28. במבחנים מקוונים שקיימת בהם חובת סריקה, יש למספר את העמודים ולסרוק את עמודי הבחינה בעזרת סורק או בעזרת יישומון סריקה בטלפון ואין להסתפק בצילום רגיל. יש לוודא שכל העמודים שנסרקו מופיעים בקבצים, בסדר הנכון,
  לא מסובבים ו/או הפוכים. למרצה הקורס נתון שיקול דעת אם להפחית מניקוד הבחינה במקרים שבהם הסריקה פגומה. 
 29. לצורך פעולת סריקת הבחינה המקוונת, הסטודנט יכין 2 (שני) התקנים המכילים מצלמה תקינה (למשל, מחשב נייד וטלפון סלולארי; מחשב נייח ומחשב נייד; וכיוב'), וזאת כדי שפעולת הסריקה בהתקן אחד, תצולם ותשודר למשגיח בהתקן השני. על הנבחן לקבל את אישור המשגיח, לביצוע פעולת סריקה מהתקן נייד, טרם ביצועה על ידו בפועל.
 30. במידה שמתגלה תקלה, והנבחן מתקשה להעלות את המבחן ו/או את סריקת הבחינה למערכת ה"לי-מוד", הנבחן ימשיך בניסיונות ההגשה, עד לקבלת הקובץ בתיקיה המתאימה במערכת, ובמקביל ישלח את קובץ הבחינה מייל, לכתובת של מרצה הקורס עליו הוא נבחן.
 31. נבחנים שחוו בעיות תקשורת במהלך הבחינה, שמונעות מהם להבחן ולהגיש את הבחינה, יעדכנו את מרצה הקורס בדרך של פנייה במייל ובטלפון הנייד. בכפוף להודעה כאמור, תבחן זכאותם לקיום בחינה במועד מיוחד, על פי המתכונת שתיקבע לאותו מועד (בחינה מקוונת או פיסית).
 32. בסיום הבחינה וככלל, ההעדפה היא שכל הנבחנים יתנתקו מפגישת הזום (למשל) רק בתום המועד הרשמי של הבחינה, לאחר שהגישו את הפתרונות. נבחן שמעוניין להתנתק מהפגישה לפני תום המועד הרשמי, ולאחר שהגיש את כל הקבצים, יהיה רשאי להתנתק בתנאי שקיבל על כך אישור מהמשגיח ובנוסף כתב את ההודעה הבאה ברכיב ה-chat:  "בשעה _____ סיימתי והגשתי את הבחינה ואני מתנתק מהפגישה". השעה הרשומה ברכיב ה-chat תושווה לזמן המערכת שמוטבע בהודעה ולשעת ההגשה בפועל. אם שעת ההגשה בפועל תימצא מאוחרת מהשעה המוצהרת בצ'ט או מהשעה שבה נכתבה בפועל ההודעה בצ'ט, הבחינה המוגשת עשויה להיפסל.
 33. תקפו של נוהל זה, עם פרסומו.

 המרכז הטכנולוגי להנדסאים

נספח "א" -  הצהרת סטודנט

יש לקרוא בעיון את הכתוב ולחתום בתחתית הצהרה זו, במקום המיועד לכך. ההצהרה החתומה תוגש כעמ' ראשון, יחד עם התשובות הבחינה. בחינה שתוגש ללא הצהרה חתומה תיפסל אך מטעם זה, ולא תיבדק. הצהרה זו מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך היא חלה על כלל המגדרים כאחד.

 1. אני החתום מטה מצהיר שקראתי את נוהל קיום בחינה מקוונת טרם ביצועה, הבנתי את הוראותיו, ואני מתחייב לשמור על הוראות הנוהל, על טוהר הבחינות בכלל, והבחינה המקוונת בפרט. 
 2. אני מאשר, שבמשך כלל הבחינה הייתי מחובר למצלמה שצילמה אותי במהלכה, במטרה לוודא שלא פגעתי בטוהר הבחינה. ידוע לי, שהפסקת הצילום של סביבת העבודה שלי מכל סיבה שהיא, תהווה עילה לפסילת הבחינה. אני מאשר בנוסף, שלא צילמתי ו/או הקלטתי את מהלך הבחינה ו/או את חלקה בכל אמצעי שהוא. 
 3. הבחינה המקוונת שעליה עניתי, נעשתה אך ורק על ידי, ללא סיוע של כל גורם חיצוני זולתי,  וללא שימוש בחומרי לימוד ו/או תוכנות ו/או אמצעים, שלא הותרו על ידי המרצה לבחינה זו.  ברור לי כי אם ימצא שלא עשיתי כן, בחינתי תיפסל, ציוני יקבע לציון "0", ובנוסף אהיה צפוי לקובלנה משמעתית בעבירת אי שמירה על טוהר הבחינות. ידוע לי, שאם אורשע בעבירה זו, אהיה צפוי לענישה משמעתית, שעלולה להגיע עד להפסקת לימודי.
 4. בחינה זו מוגשת תוך פרק הזמן שהוגדר בנוהל הבחינה. ברור לי כי אם ימצא שלא עשיתי כן, בחינתי תיפסל, ציוני יקבע לציון "0".
 5. אני מודע לכך, שלמרצה הקורס הנבחן, עומדת הזכות לזמנני לבחינה נוספת בעל פה, שתתקיים בתאריך שיפורסם מראש, ולפי שיקול דעתו. במידה וציוני בבחינה בעל פה יהיה נמוך בצורה משמעותית מציוני בבחינה המקוונת, באופן העשוי להצביע על פגיעה בטוהר הבחינה מצידי, אהיה צפוי לבירור משמעתי, שעשוי להביא לענישה משמעתית.
 6. אני מודע לכך, שהליך סריקת דפי המענה לבחינה המקוונת יצולם וישודר על ידי ברציפות במערכת. ידוע לי, שהפרת הוראה זו תהווה פגיעה בטוהר הבחינה, בגינה אהיה צפוי לענישה משמעתית משמעותית.

נספח לתקנון הלימודים לתקופת החירום של הקורונה

בסמסטר א' תשפ"א, הלימודים יתקיימו בצורה מקוונת למעט קורסים שיתקיימו בצורה היברידית (מרחוק ובמכללה). במהלך התקופה יתכנו שינויים בהתאם להנחיות המדינה בענייני בריאות. 

להלן נספח המהווה תוספת לתקנון הלימודי הקיים ומטרתו לעסוק בעניינים מיוחדים הנוגעים לקורונה. בכל מקום שהנספח שותק ממשיך לחול התקנון הקיים. הנספח תקף רק לתקופת החירום של מגפת הקורונה. 
•    כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה, לפי העניין.

א. סילבוס
כל חלקי סילבוס הקורס יותאמו למשבר הקורונה ולקשיי הלמידה הכרוכים בו: תקציר הקורס, פרטי הקשר עם המרצה, פירוט השיעורים והתרגילים, פירוט המטלות ורשימת הקריאה. 
בסילבוס תצוין במפורש צורת השיעורים בקורס (מקוונים או לא), ויפורט אופי המטלות ומספרן. 

ב. שיעורים מקוונים (למידה מרחוק):
1.    קיום חובות הלמידה: שיעור מקוון הוא שיעור לכל דבר ועניין:
•    בשיעורים סינכרוניים (שיעור מקוון בשידור חי) הסטודנטים מחויבים להופיע לשיעור בזמן הקבוע במערכת השעות ולהשתתף בשיעור באופן פעיל. 
•    בשיעורים באמצעות תוכנת הזום, הסטודנטים מתבקשים להפעיל את המצלמות.
•    בשיעורים א-סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להיכנס לאתר הקורס בתוך פרק הזמן שנקבע לכך, לצפות בסרטונים ובמצגות או לקרוא את החומרים הנמצאים שם ולבצע את מטלות הקורס הנדרשות בתוך פרק הזמן הנדרש.

2. התנהלות נאותה בשיעורים מקוונים: הפצה (ראשונית או חוזרת) של צילום/הקלטה של חומר מעליב או פוגעני (לרבות תמונה או סרטון) של המשתתפים/ות בהרצאה, ללא רשות מפורשת של המצולם/ת או המוקלט/ת, היא עבירת משמעת ויכולה גם להיות עבירה פלילית או עילה לתביעה אזרחית (למשל על פגיעה בשם טוב או בפרטיות).  
במקרה של הפצה ללא רשות מפורשת של חומר בעל קונוטציה גופנית או מינית הדבר גם עלול להיחשב להטרדה מינית על כל הכרוך בכך: עבירת משמעת, עבירה פלילית, עילה לתביעת נזיקין.

3. הקלטת השיעורים: למעט אם צוין אחרת, אסור למשתתפי ההרצאה לשמור/להקליט/להפיץ לכל מטרה שהיא את הקלטת השיעור המקוון או את החומרים שהמרצה העלה בשיעור המקוון  (לרבות מצגות, סרטונים וסיכומים כתובים). הפרת איסור זה היא עבירת משמעת של המכללה. השיפוט המשמעתי אינו פוגע בזכות המרצה להגן על זכויותיו על פי דין. 
  
ג. שיעורים פרונטליים בקמפוס: 
בקמפוס יתקיימו שיעורים בהתאם לשיקולים פדגוגיים ובהתאמה לכללי הבריאות שיהיו בתוקף. בכפוף להצגת אישורים מתאימים, סטודנטים שלא יוכלו להגיע לפעילות בקמפוס מטעמי בריאות או מטעמים הכרוכים במשבר הקורונה, יהיו פטורים מהשתתפות בשיעורים. האחריות להשלים את חומר השיעור חלה עליהם.

ד. מטלות ובחינות:
בנוסף לאמור בתקנון הרגיל, במהלך הסמסטר ובהתאם לסילבוס שיוגדר ע"י מרצה הקורס, יבחנו הסטודנטים על החומר הנלמד במגוון אופנים שלא תמיד קיימים בימות שגרה:

1. מטלות בית: מטלות שהסטודנטים צריכים לבצע בבית. מרגע פתיחת המטלה יינתנו לסטודנטים מספר שעות להשלמתה בהתאם להחלטת המרצה או המחלקה. 
•    במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל ל-24 שעות לא יינתנו התאמות ולא יינתן שיכתוב.

2. בחינה מקוונת/ מקוונת בהשגחה: בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת דרך האינטרנט כאשר הסטודנטים לא נמצאים בהכרח במכללה.   בחינה מקוונת בהשגחה כוללת השגחה בזמן אמת.
א. מבדק בעל פה כהשלמה של מטלה מקוונת: מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה בעל פה להרחיב על שאלות הבחינה המקוונת. הבחינה בעל פה תהיה באמצעות תוכנת זום עם מצלמה פתוחה במועד שיתואם עם הנבחן לאחר הבחינה.במידה וסטודנט מתמודד עם מגבלת שמיעה/מגבלה תקשורתית, עליו לפנות למרכז הנגישות לקבלת התאמה פרטנית.

ב. התאמות: סטודנטים הזכאים להתאמות יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות והתעלמות משגיאות כתיב בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות.

ג. נוהל מפורט של בחינות מקוונות בהשגחה, ובכלל זה נהלי הזדהות והתנהלות בבחינה מקוונת בהשגחה, יישלח לסטודנטים על ידי מדור בחינות לפני המבחנים.

ד. חלופה למטלה מקוונת: במקרה שסטודנטים לא יוכלו לבצע מטלה מקוונת מטעמי בריאות, מטעמים טכנולוגיים או מטעמים אחרים שקשורים למשבר הקורונה ויאושרו על ידי מרצה הקורס, ועדת ההוראה של המרכז הטכנולוגי תקבע לאותם סטודנטים חלופה למטלה המקוונת.

3. חלופה לבחינות בקמפוס: בכל מקרה שבו סטודנטים לא יוכלו להבחן בקמפוס מטעמי בריאות או מטעמים הקשורים במשבר הקורונה, ייקבע להם מנגנון בחינה חלופי.כל זאת בכפוף להחלטת המרכז הטכנולוגי בהתאם להוראות מה"ט.

ה. ציונים:
בחינות הסיום בקורס ייערכו בשני מועדים (מועד א' ומועד ב'). יתכן שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונה: באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות הממשלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. ייעשה כל מאמץ לשמר את אחידות במבנה השאלון ורמת הבחינה במועדים השונים.

1. השתתפות במועדי א' וב': סטודנטים זכאים להשתתף במועד אחד או בשני המועדים, על פי שיקוליו, ולבחור בציון הגבוה מבניהם. 

 • סטודנטים המבקשים להשתתף במועד ב', חייבים להירשם לבחינה (גם אם מדובר בבחינה מקוונת).
 • הרשות להיבחן פעמיים היא זכות ולא חובה, ולכן סטודנטים שנבצר מהם להיבחן במועד א' או במועד ב', אינם זכאים אוטומטית למועד בחינה מיוחד (מועד ג').נדרשת הגשת בקשה מסודרת בצרוף האישורים המתאימים בהתאם ללוחות הזמנים שיפורסמו. הבקשה תיבחן על ידי סגנית מנהל המרכז.

2. ערעורים: ערעורים על מטלת סיום יעשו דרך אתר המידע האישי.
במטלות מקוונות שהוגשו בלי-מוד – יש לצרף לערעור את הבחינה/עבודה הבדוקה (או צילום מסך). הסבר מפורט על הערעורים יישלח בתקופת הבחינות.