נספח לתקנון הלימודים לתקופת החירום של הקורונה

בסמסטר א' תשפ"א, הלימודים יתקיימו בצורה מקוונת למעט קורסים שיתקיימו בצורה היברידית (מרחוק ובמכללה). במהלך התקופה יתכנו שינויים בהתאם להנחיות המדינה בענייני בריאות. 

להלן נספח המהווה תוספת לתקנון הלימודי הקיים ומטרתו לעסוק בעניינים מיוחדים הנוגעים לקורונה. בכל מקום שהנספח שותק ממשיך לחול התקנון הקיים. הנספח תקף רק לתקופת החירום של מגפת הקורונה. 
•    כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה, לפי העניין.

א. סילבוס
כל חלקי סילבוס הקורס יותאמו למשבר הקורונה ולקשיי הלמידה הכרוכים בו: תקציר הקורס, פרטי הקשר עם המרצה, פירוט השיעורים והתרגילים, פירוט המטלות ורשימת הקריאה. 
בסילבוס תצוין במפורש צורת השיעורים בקורס (מקוונים או לא), ויפורט אופי המטלות ומספרן. 

ב. שיעורים מקוונים (למידה מרחוק):
1.    קיום חובות הלמידה: שיעור מקוון הוא שיעור לכל דבר ועניין:
•    בשיעורים סינכרוניים (שיעור מקוון בשידור חי) הסטודנטים מחויבים להופיע לשיעור בזמן הקבוע במערכת השעות ולהשתתף בשיעור באופן פעיל. 
•    בשיעורים באמצעות תוכנת הזום, הסטודנטים מתבקשים להפעיל את המצלמות.
•    בשיעורים א-סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להיכנס לאתר הקורס בתוך פרק הזמן שנקבע לכך, לצפות בסרטונים ובמצגות או לקרוא את החומרים הנמצאים שם ולבצע את מטלות הקורס הנדרשות בתוך פרק הזמן הנדרש.

2. התנהלות נאותה בשיעורים מקוונים: הפצה (ראשונית או חוזרת) של צילום/הקלטה של חומר מעליב או פוגעני (לרבות תמונה או סרטון) של המשתתפים/ות בהרצאה, ללא רשות מפורשת של המצולם/ת או המוקלט/ת, היא עבירת משמעת ויכולה גם להיות עבירה פלילית או עילה לתביעה אזרחית (למשל על פגיעה בשם טוב או בפרטיות).  
במקרה של הפצה ללא רשות מפורשת של חומר בעל קונוטציה גופנית או מינית הדבר גם עלול להיחשב להטרדה מינית על כל הכרוך בכך: עבירת משמעת, עבירה פלילית, עילה לתביעת נזיקין.

3. הקלטת השיעורים: למעט אם צוין אחרת, אסור למשתתפי ההרצאה לשמור/להקליט/להפיץ לכל מטרה שהיא את הקלטת השיעור המקוון או את החומרים שהמרצה העלה בשיעור המקוון  (לרבות מצגות, סרטונים וסיכומים כתובים). הפרת איסור זה היא עבירת משמעת של המכללה. השיפוט המשמעתי אינו פוגע בזכות המרצה להגן על זכויותיו על פי דין. 
  
ג. שיעורים פרונטליים בקמפוס: 
בקמפוס יתקיימו שיעורים בהתאם לשיקולים פדגוגיים ובהתאמה לכללי הבריאות שיהיו בתוקף. בכפוף להצגת אישורים מתאימים, סטודנטים שלא יוכלו להגיע לפעילות בקמפוס מטעמי בריאות או מטעמים הכרוכים במשבר הקורונה, יהיו פטורים מהשתתפות בשיעורים. האחריות להשלים את חומר השיעור חלה עליהם.

ד. מטלות ובחינות:
בנוסף לאמור בתקנון הרגיל, במהלך הסמסטר ובהתאם לסילבוס שיוגדר ע"י מרצה הקורס, יבחנו הסטודנטים על החומר הנלמד במגוון אופנים שלא תמיד קיימים בימות שגרה:

1. מטלות בית: מטלות שהסטודנטים צריכים לבצע בבית. מרגע פתיחת המטלה יינתנו לסטודנטים מספר שעות להשלמתה בהתאם להחלטת המרצה או המחלקה. 
•    במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל ל-24 שעות לא יינתנו התאמות ולא יינתן שיכתוב.

2. בחינה מקוונת/ מקוונת בהשגחה: בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת דרך האינטרנט כאשר הסטודנטים לא נמצאים בהכרח במכללה.   בחינה מקוונת בהשגחה כוללת השגחה בזמן אמת.
א. מבדק בעל פה כהשלמה של מטלה מקוונת: מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה בעל פה להרחיב על שאלות הבחינה המקוונת. הבחינה בעל פה תהיה באמצעות תוכנת זום עם מצלמה פתוחה במועד שיתואם עם הנבחן לאחר הבחינה.במידה וסטודנט מתמודד עם מגבלת שמיעה/מגבלה תקשורתית, עליו לפנות למרכז הנגישות לקבלת התאמה פרטנית.

ב. התאמות: סטודנטים הזכאים להתאמות יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות והתעלמות משגיאות כתיב בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות.

ג. נוהל מפורט של בחינות מקוונות בהשגחה, ובכלל זה נהלי הזדהות והתנהלות בבחינה מקוונת בהשגחה, יישלח לסטודנטים על ידי מדור בחינות לפני המבחנים.

ד. חלופה למטלה מקוונת: במקרה שסטודנטים לא יוכלו לבצע מטלה מקוונת מטעמי בריאות, מטעמים טכנולוגיים או מטעמים אחרים שקשורים למשבר הקורונה ויאושרו על ידי מרצה הקורס, ועדת ההוראה של המרכז הטכנולוגי תקבע לאותם סטודנטים חלופה למטלה המקוונת.

3. חלופה לבחינות בקמפוס: בכל מקרה שבו סטודנטים לא יוכלו להבחן בקמפוס מטעמי בריאות או מטעמים הקשורים במשבר הקורונה, ייקבע להם מנגנון בחינה חלופי.כל זאת בכפוף להחלטת המרכז הטכנולוגי בהתאם להוראות מה"ט.

ה. ציונים:
בחינות הסיום בקורס ייערכו בשני מועדים (מועד א' ומועד ב'). יתכן שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונה: באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות הממשלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. ייעשה כל מאמץ לשמר את אחידות במבנה השאלון ורמת הבחינה במועדים השונים.

1. השתתפות במועדי א' וב': סטודנטים זכאים להשתתף במועד אחד או בשני המועדים, על פי שיקוליו, ולבחור בציון הגבוה מבניהם. 

  • סטודנטים המבקשים להשתתף במועד ב', חייבים להירשם לבחינה (גם אם מדובר בבחינה מקוונת).
  • הרשות להיבחן פעמיים היא זכות ולא חובה, ולכן סטודנטים שנבצר מהם להיבחן במועד א' או במועד ב', אינם זכאים אוטומטית למועד בחינה מיוחד (מועד ג').נדרשת הגשת בקשה מסודרת בצרוף האישורים המתאימים בהתאם ללוחות הזמנים שיפורסמו. הבקשה תיבחן על ידי סגנית מנהל המרכז.

2. ערעורים: ערעורים על מטלת סיום יעשו דרך אתר המידע האישי.
במטלות מקוונות שהוגשו בלי-מוד – יש לצרף לערעור את הבחינה/עבודה הבדוקה (או צילום מסך). הסבר מפורט על הערעורים יישלח בתקופת הבחינות.