תנאי קבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית תשפ"א

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

הקבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית תאושר רק לאחר השתתפות בסדנת / ראיון קבלה קבוצתי או אישי.

הסדנאות מתקיימות בין החודשים ינואר-אוגוסט. מועד סיום ההרשמה טרם נקבע.

אפשרות א' - פסיכומטרי

 1. ציון פסיכומטרי - 580 ומעלה
 2. בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד החינוך והמל"ג
 3.  4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

אפשרות ב' - בגרות 

 1. תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 98 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד  החינוך והמל"ג
 2.  4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 3.  ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 4.  ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

אפשרות ג' - מכינות

מכינת רוח וחברה

רשאים להגיש מועמדותם רק בוגרי המכינה שיש בידם גליון ציונים סופי עד סוף חודש יולי. יש לבדוק את תוקף המכינות על פי תנאי המנהל האקדמי

 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה במכינה
 3. מתמטיקה בציון 80 ומעלה במכינה
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

מכינת 30+

רשאים להגיש מועמדותם רק בוגרי המכינה שיש בידם גליון ציונים סופי עד סוף חודש מאי. יש לבדוק את תוקף המכינות על פי תנאי המנהל האקדמי

 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה במכינה
 3. מתמטיקה בציון 80 ומעלה במכינה
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

אפשרות ד' - מסיימי שנה א' (תכנית מלאה) ממוסד אקדמי  מוכר

 1.  מועמדים אשר סיימו שנה א' מלאה (לפחות 35 נק"ז) בלימודי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, בעלי ממוצע 85 ומעלה.
 2.  אנגלית - פטור או ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי (סיווג ברמה בסיסית לפחות)
 3.  ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

אפשרות ה' - תנאי קבלה לתכנית שער לאקדמיה עו"ס, עבור סטודנטים מהקהילה הבדואית

 1.  תעודת בגרות מלאה בממוצע 85
 2.  4 יחידות באנגלית בציון 75 ומעלה
 3.   מבחן ידע כללי והבנת הנקרא בעברית
 4.   ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
  תנאי מעבר משער לאקדמיה עו"ס לשנה א' בבית הספר לעבודה סוציאלית:
  •    ממוצע ציונים 85 ומעלה בקורסי שער לאקדמיה (מעטפת)
  •    ציון 70 ומעלה בקורס מבוא לסוציולוגיה ובקורס סטטיסטיקה
  •    ממוצע אקדמי 75 ומעלה

אפשרות ו' - תכנית הסבה לאקדמיים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

ראו בעמוד תכנית ההסבה

הערות
* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים והתקנות לפיו, וכי הליך הרישום כולל חתימה על טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. למידע נוסף ניתן לעיין בקישור הבא, בו מתוארים תהליך ודרישות הרישום: משרד הרווחה והשירותים החברתיים - רישום עובדים סוציאליים

הודעה למועמדים ללימודי עבודה סוציאלית בדבר מגבלות חוקיות לעניין ביצוע הכשרה מעשית ו/או רישום בפנקס העובדים הסוציאלים
** מועמדים בעלי נתוני קבלה אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה כמפורטים לעיל, יוכלו לפנות למרכז מידע לקבלת ייעוץ

הסבה

 1. בעלי תואר בוגר או מוסמך ממוסד אקדמי מוכר שסיימו לימודיהם בממוצע ציונים 80 לפחות.
 2. מועמדים בעלי גיליון ציונים אשר הקורסים המופיעים בו תואמים את דרישות הקדם ללימודים בתכנית ההסבה ללא השלמות. הקורסים הנדרשים הם: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, שיטות מחקר איכותניות, שיטות מחקר כמותניות, סטטיסטיקה היסקית, סטטיסטיקה תיאורית.*
 3. מועמדים בעלי ציונים סופיים לתואר עד סוף חודש אפריל של השנה האקדמית הקודמת לשנה האקדמית בה מבקש הסטודנט להתחיל את לימודים בתכנית.
 4. בעלי פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית
 5. ראיון קבלה קבוצתי/ אישי

*התאמת קורסי הקדם הנדרשים תבדקנה על ידי ועדת הקבלה של בית הספר לאחר קבלת המועמד וזאת בהקשר לתוכן הנלמד וכן בהקשר להיקף הנק"ז בהתאם לגיליונות הציונים. בהתאם לאמור יוחלט באם המועמד נדרש לשנת השלמות טרם כניסתו לתכנית ההסבה

הערות

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים והתקנות לפיו, וכי הליך הרישום כולל חתימה על טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. למידע נוסף ניתן לעיין בקישור הבא, בו מתוארים תהליך ודרישות הרישום: משרד הרווחה והשירותים החברתיים - רישום עובדים סוציאליים
 • הודעה למועמדים ללימודי עבודה סוציאלית בדבר מגבלות חוקיות לעניין ביצוע הכשרה מעשית ו/או רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • מועמדים בעלי נתוני קבלה אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה כמפורטים לעיל, יוכלו לפנות למרכז מידע לקבלת ייעוץ.
 • העדפה תינתן לתלמידים אשר למדו במסגרת לימודיהם לתואר בתחום של מדעי החברה או פסיכולוגיה.
 • בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים מוזמנים לפנות לוועדת הקבלה בצרוף בקשה מנומקת, ועדת הקבלה תשקול מועמדות לאור היכולת להשתלב בהשלמות מתאימות בתוכנית ההסבה.
 • שנת ההשלמות לקראת תכנית ההסבה כוללת את הקורסים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, יסודות הסטטיסטיקה א'+ב', שיטות מחקר איכותניות, שיטות מחקר כמותניות (כל הקורסים הם קורסים שנתיים פרט לקורס עקרונות המחקר המדעי שהוא סמסטריאלי).
 • בית הספר לא מתחייב כי קורסי ההשלמה ילמדו ברצף ביום אחד בשבוע. סטודנט שעליו לעשות קורסי השלמה למעשה יצטרף לקורסים, על פי סידור המערכת התכנית הרגילה.
 • יש לסיים את כל הקורסים שנלמדו בשנת ההשלמות בציון של 56 ומעלה בכל קורס כתנאי לתחילת תכנית ההסבה
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 2 =