תקנון קולנוע דרום חדש 2022


*סטודנט יכול לזכות בפרס עד שנתיים מסיום הלימודים

 1. מבוא
  1. בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללת ספיר (להלן: "המכללה") עורכת את תחרות קולנוע דרום חדש של בוגרי המכללה במסגרת פסטיבל קולנוע דרום 2022 (להלן: "הפסטיבל") העתיד להתקיים בין התאריכים 06.11-10.11. התחרות נועדה להגביר את חשיפתם של הפרויקטים. במסגרת התחרות יוקרנו הפרויקטים (להלן: "התחרות") במסגרת ייעודית בפסטיבל, שבמסגרתה יוענקו פרסים למשתתפים אשר הפיקו את פרויקטי הגמר הטובים ביותר. הכל כמפורט בתקנון זה.
  2. הפסטיבל מתקיים בניהולה של המכללה.
  3. בהשתתפותך בפסטיבל הנך מסכים להיות כפוף לכל כללי ונהלי המכללה, תנאי תקנון המכללה הכללי ותנאי תקנון זה.
  4. המכללה רשאית להחליט לגבי כל פרויקט אם הוא ראוי להשתתף בפסטיבל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. ההשתתפות בפסטיבל זה הנה וולונטארית, ואינה כרוכה בתשלום.
    
 2. הגשת המועמדות להשתתפות בפסטיבל
  1. רשאים להגיש מועמדות סטודנטים/ות בלבד מהמכללה, בתנאי שיוגש פרויקט גמר אשר קיבל אישור לפרויקט הגמר ממשרד ההפקות. סטודנט אשר יגיש מועמדותו לפסטיבל כאמור, יקרא להלן: "המשתתף".
  2. הגשת המועמדות לתחרות קולנוע דרום חדש כפופה לעמידה בלו"ז ובדרישות משרד ההפקה כפי שיוצגו לסטודנטים בסדנת הפקת פוסט והכנת הסרט להגשה לפסטיבל.הגשת המועמדות תתבצע באמצעות מילוי טופס דיגיטאלי שיפורסם באתר הפסטיבל בכתובת: csf.sapir.ac.il (להלן: "אתר המכללה"), וזאת עד ליום 01.08.2022. מובהר, כי אי הגשת הטופס ו/או הפרויקט כנדרש עשוי להביא לפסילת השתתפות הפרויקט  בפסטיבל.
  3. כתנאי הכרחי וחשוב להשתתפות הסרטים הפסטיבל, על המשתתפים להגיש עותקים להקרנה של הפרויקט יחד עם חומרי יח"צ נוספים כפי שידרשו זאת ע"י הפסטיבל. הגשת החומרים תתבצע בהתאם להנחיות מנהלת תכנית קולנוע דרום חדש.
  4. על הסרט לכלול תרגום לאנגלית, וכי על סרטים שאינם דוברים עברית, להיות מלווים הן בכתוביות בעברית והן בכתוביות באנגלית. המכללה תהא רשאית לדרוש ביצוע שינויים נוספים, וככל שתדרוש זאת, יבצע המשתתף שינויים אלו.
  5. יובהר, כי המכללה תהא רשאית לשנות מהחלטתה לשתף פרויקט גמר בפסטיבל ו/או בתחרות ו/או לא לשתפו בכל עת ומכל סיבה לפי שיקול דעתה, לרבות כתוצאה מאי עמידה בתנאים הנדרשים כמפורט לעיל, ו/או אי עמידה בהנחיות ודרישות המכללה.
    
 3. ההשתתפות בתחרות
  1. פרויקטים שיוגשו, כאמור בסעיף 2 לעיל יוקרנו במסגרת הפסטיבל בפני חבר שופטים בינלאומי אשר יורכב מיוצרי קולנוע ואנשי תעשייה בארץ ושופטים אחרים מחו"ל או כל הרכב אחר אותו תקבע המכללה (להלן: "חבר השופטים"). חבר השופטים, אשר יצפה בפרויקטים האמורים יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהם הפרויקטים הזוכים בפרסים (להלן: "הפרויקטים הזוכים"), כמפורט בסעיף 4 להלן.
    
 4. הפרסים
  1. בכוונת המכללה להעניק 13 פרסים עבור הפרויקטים הזוכים בתחרות, כדלקמן:
   פרס הסרט העלילתי הטוב ביותר ע"ש מיקה אילון בשיתוף מכללת ספיר
   פרס לסרט התיעודי הטוב ביותר
   פרס לסרט האנימציה הטוב ביותר
   פרס הפיילוט הטלוויזיוני הטוב ביותר
   פרס ההפקה בחסות דרומה הפקות
   פרס התסריט
   פרס העריכה
   פרס הצילום
   פרס העיצוב האמנותי
   פרס המוזיקה המקורית
   פרס עיצוב פס קול
   פרס המשחק
   פרס חביב הקהל

   *מובהר, כי מהות הפרסים תיקבע על ידי המכללה אשר תודיע עליהם לזוכה במעמד ההודעה על הזכיה, או בסמוך לאחר מכן, וכי אין מובטח כי הפרס יהא פרס כספי במהותו.
    
 5. זכויות
  1. על הזכויות בפרויקטים חלות הוראות זכויות יוצרים של המכללה. בהתאם לכך, המכללה רשאית להקרין את הפרויקטים ו/או כל חלק מהם ולעשות בהם כל פעולה אחרת בהתאם לזכויותיה,להסכם זכויות יוצרים ובהתאם לאמור בתקנון זה.
  2. המשתתף מתחייב כי כל היצירות שישולבו בפרויקט הנם יצירותיו המקוריות ו/או יצירות וביצועים בהם הוסדרו כל הרישיונות הנדרשים לצורך השתתפות הפרויקט בפסטיבל בהתאם לתקנון זה ולהנחיות המכללה, וכי אין היצירות המשולבות בו מועתקות מכל מקור שהוא. כמו כן, מתחייב המשתתף כי לא ישולבו בפרויקט אותו יגיש כל חומר המפר כל דין, לרבות הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות אחרת של צד ג' כלשהו ו/או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או פגיעה בפרטיותו ו/או יסוד לטענה בדבר עוולה אחרת, וכי לא ישולב בפרויקט כל חומר שיש בו תועבה ו/או גזענות ו/או השמצות ו/או כל דבר שיש בו פגיעה בטעם הטוב.
  3. המשתתף יוודא כי בידיו הרשאות מתאימות מכל גורם שישתתף בפרויקט לניצולו על ידי המכללה בהתאם לתקנון זה.
  4. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.3 לעיל, מתחייב כל משתתף לוודא כי בידיו ההרשאות לשימוש ביצירות ובביצועים הנכללים בקטעים המוסיקליים המשולבים בפרויקט (לרבות: מילים, לחן, עיבודים, הקלטה, נגינה, שירה וכיו"ב) בכל מדיה בין אם קיימת ובין אם עתידית לרבות באינטרנט בסלולאר וב-VOD, וללא הגבלה בזמן או טריטוריה.
  5. בהשתתפותו בפסטיבל, מביע המשתתף הסכמה לשימוש על ידי המכללה בדמותו, לרבות בשמו, קולו, תמונתו ופרטיו הביוגרפיים לצורך ביצוע יחסי ציבור לתחרות ו/או לפסטיבל ו/או למכללה ומתחייב כי הסדיר הסכמה זו מול כל הדמויות המשתתפות בפרויקט. המשתתף מתחייב להשתתף ללא תמורה בפסטיבל ו/או באירועי יחסי ציבור כאמור ככל שהדבר יידרש על ידי המכללה.
  6. מובהר, כי התנאים בסעיף זה חלים על כל הפרויקטים שמועמדותם תוגש לפסטיבל, ולא רק על הפרויקטים הנבחרים להתמודד בתחרות.
    
 6. כללי
  1. האמור במסמך זה מהווה תקנון הפסטיבל. המכללה רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו ו/או בטופס/טפסים הנלווה/ים לרבות התאריכים הכלולים בהם בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לקבוע מועדים ו/או תנאים נוספים, ובכלל זה לשנות את מועדי קיום הפסטיבל ו/או קיום הסדנה ו/או ההקרנות ו/או כל מועד אחר שיקבע. שינויים אלו יחייבו כל משתתף ולפיכך מתבקש כל משתתף לעיין בפרסומים שיופיעו באתר המכללה, בתקנון, ובטופס / טפסים הנלווה/ים מעת לעת.
  2. המכללה רשאית לא להעניק את כל הפרסים האמורים לעיל ו/או חלקם ו/או לשנות את מהותם ו/או ערכם ו/או אופן הענקתם לפי שיקול דעתה, לרבות במקרה בו לא ימצאו מועמדים הראויים לדעתה לקבלת הפרס. כן תהיה המכללה רשאית לבטל את הפרס ו/או הזכאות לפרס במידה ולא יעמוד המשתתף בתנאי הענקתו, ו/או להעבירו לאחר בכל עת, מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שיתגלה כי משתתף לא עמד בתנאי התקנון ו/או הפסטיבל, ובפרט ככל שיתגלה כי משתתף ביצע עבירה שיש עימה קלון ו/או הפר את כללי המשמעת של המכללה, במסגרת השתתפותו בפסטיבל, תהיה המכללה רשאית לבטל את הפרס שהוענק לו ו/או יהא על המשתתף להחזיר למכללה את שווי הפרס, ככל שמומש, בהתאם לדרישתה הראשונה.
  3. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפסטיבל ו/או להפסיקו בכל שלב.
  4.  למשתתפים  ולכל מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין כנגד המכללה ו/או כל מי מטעמה בקשר לפסטיבל, לתקנון זה, להשתתפותם או לאי השתתפותם בתחרות, לתוצאות התחרות ובכל הקשור בהם.
  5. ההשתתפות בפסטיבל היא באחריות המשתתף בלבד ועל פי תנאי תקנון זה. המכללה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי ממשתתפי הפסטיבל ו/או כל מי שיפעל בשיתוף פעולה עמם ו/או מטעמם לצורך ו/או בקשר אל הפסטיבל, וכן יחול האמור בסעיף זה בכל דבר אחר הקשור לתחרות ו/או לאמור בתקנון, ניהולה, תוצאותיה, הפרסים שיוענקו בעקבותיה (או שלא יוענקו) ו/או כל עניין הכרוך בכך.
  6. כל מס ו/או תשלום הקשור בקבלת הפרס/ים (ככל שיתקבל/ו) ו/או הפקת הפרויקטים ככל שיהיה צורך בתשלומם יחול על הזוכה בפרס / המשתתף לבדו.
  7. אין תקנון זה בא לשנות מהוראות תקנון המכללה הכללי ו/או מתקנון המחלקה לקולנוע וטלוויזיה, לרבות בנושא הזכויות והפרויקטים שהופקו במסגרת לימודים במכללה. במקרה של סתירה כלשהי בין סעיפי תקנון זה לתקנון המכללה, יגבר תקנון המכללה.
  8. בכל מקרה של מחלוקת לגבי פרשנות התקנון תקבע המכללה.