המכללה האקדמית ספיר מזמינה בזאת הגשת מועמדות לתפקיד נשיא המכללה. הפניה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

המכללה האקדמית ספיר שוכנת בנגב הצפוני, לומדים בה למעלה מ-7,000 סטודנטיות וסטודנטים, במגוון גדול של מחלקות לימוד, והיא מעסיקה כ-950 חברי סגל אקדמי ומרצים.

בהתאם לחזון שהתוותה לעצמה, המכללה האקדמית ספיר פותחת שעריה לסטודנטים, לעובדים ולמרצים  מרקע תרבותי, כלכלי וגיאוגרפי מגוון, ומעניקה להם חוויה אינטלקטואלית, חברתית וסטודנטיאלית עשירה. לצד זאת, המכללה מקנה השכלה אקדמית וטכנולוגית ברמה גבוהה ביותר, המבוססת על מצוינות בהוראה ובמחקר לצד פיתוח החדשנות והיזמות, ופותחת לבוגריה אופקים להובלת התרבות, הכלכלה והחברה בישראל. המכללה משולבת בסביבתה, מהווה עוגן אקדמי, כלכלי, תרבותי, חברתי וטכנולוגי בנגב, ומטפחת מנהיגות בעלת אחריות חברתית ומודעות אזרחית עמוקה. לצד המכללה פועל מרכז טכנולוגי להנדסאים, בו לומדים כ-800 סטודנטיות וסטודנטים.

הנשיא עומד בראש המכללה, והינו בעל הסמכות האקדמית והניהולית הבכירה ביותר. הנשיא אחראי לרמתה האקדמית של המכללה ולניהולה, לפיתוחה האקדמי, לתקציבה, לייצוגה בארץ ובעולם, ולשימור ופיתוח קשרים עם גורמים פילנטרופיים ותורמים ולגיוס משאבים.

הנשיא ייבחר על ידי חבר הנאמנים של המכללה, לפי המלצת הוועד המנהל על יסוד המלצת ועדת איתור בראשות עו"ד גלעד שר, יו"ר הוועד המנהל.

המועמד שייבחר יעמוד בראש המכללה במהלך תקופת כהונה בת 4 שנים, שתחל ביולי 2022. לפי הוראות תקנון המכללה, תקופת הכהונה ניתנת להארכה לשתי תקופות נוספות, בנות 4 שנים כל אחת. המכללה תהיה מקום העבודה היחיד של הנשיא, במשרה מלאה.

דרישות התפקיד

  • דרגת פרופ' במוסד אקדמי מוכר, בעדיפות לפרופ' מן המניין;
  • חזון אקדמי ומחויבות לערכים בהם דוגלת המכללה;
  • מנהיגות אקדמית, יכולת מוכחת בניהול מוסד אקדמי ובהנעת תהליכי פיתוח והובלתם;
  • ניסיון ניהולי מגוון בתפקידים בכירים במערכות ציבוריות או אקדמיות, היכרות מוכחת עם מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ויכולת לייצג את המכללה בפני גורמי אקדמיה, ממשלה, ציבור, ותורמים בארץ ובחו"ל;
  • יכולת גיוס משאבים, והכרות עם גורמים פילנטרופיים ותורמים;
  • תקשורת בין אישית ויחסי אנוש טובים.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד, מוזמנים לשלוח קורות חיים מפורטים, שמות ממליצים ופרטי הקשר עימם, מסמך המציג את חזונם האקדמי וכל חומר רלוונטי אחר.
את המסמכים יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: yafith@sapir.ac.il, עד לא יאוחר מיום 19.5.2022 בשעה 16:00.

כל פניה תיענה (סודיות מובטחת). מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת האיתור. ועדת האיתור רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לאנשים שלא הציגו מועמדותם, אשר לדעתה כישוריהם עולים בקנה אחד עם דרישות התפקיד, לשלוח מועמדים שיגיעו לשלב המיון הסופי למבחן התאמה, או לא להמליץ על אף מועמד, והכל מבלי שתהא למועמד כל טענה בקשר לכך. המלצות ועדת האיתור יוגשו לוועד המנהל של המכללה.

הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחובת מכרז. ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שבו מועמד כלשהו אינו עומד בדרישה כלשהי, להתעלם מאי מילוי הדרישה, אם לדעתה יש הצדקה לכך,  וכן לפנות למועמד בבקשה לאימות פרטים, להבהרה, לקבלת נתונים ומסמכים נוספים.

גלעד שר, עו"ד
יו"ר הועד המנהל
יו"ר ועדת האיתור

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל: יפית חן, בדוא"ל לכתובת yafith@sapir.ac.il