דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דו"ח לשנת 2021

אופן המענה לבקשה כמות
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 4
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים 0
סה"כ 4

עילות דחייה מרכזיות

לא נמצאו בקשות שנדחו/נענו חלקית

זמן טיפול מספר בקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 1 25.0%
בין 16 ל-30 יום 2 50.0%
בין 31 ל-60 יום 1 25.0%
בין 61 ל-120 יום 0 0.0%
מעל 120 יום 0 0.0%
סה"כ 4 100.0%

אגרות

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע סכום
סך אגרות שנגבו 0 ₪