התקנון המעודכן תקף מיום  7 בדצמבר 2020

נוהלי קבלה והוראה בלימודים ובהכשרה
בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר שם לו למטרה להכשיר סטודנטים להיות אנשי מקצוע בעלי מודעות אישית וחברתית, עם יכולת התבוננות, המגלים גמישות, יוזמה וביקורתיות, ופועלים בהתאם לערכי המקצוע בשילוב של ידע תיאורטי והתנסותי התואם את הזמן והמקום בו הם נמצאים. 
הלימודים משלבים קורסים תיאורטיים, קורסי מחקר, קורסים יישומיים והכשרה מקצועית בשדה החל משנה א'. ייחודה של תכנית הלימודים בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינה מעורבות חברתית והתמקדות בבעיות השעה. תכנית הלימודים כוללת חמישה תחומים מרכזיים: טראומה ואובדן, תעסוקה ואבטלה, שיקום פיזי ונפשי, זיקנה ועבודה סוציאלית בינלאומית. 
נהלי ההוראה בלימודים ובהכשרה לקבלת התואר בוגר בעבודה סוציאלית מסדירים את היחסים בין התלמיד לבין בית הספר לעבודה סוציאלית. נהלים אלה באים להוסיף על נהלי המכללה האקדמית ספיר, התקפים לכלל הסטודנטים במכללה. 
תקנון בית הספר מיועד להסדיר את היחסים בין התלמידים  לבית הספר, במידה ומתעוררת בעיה או קושי ביישום הנחיות ונוהלי התקנון, יכולים התלמידים לפנות לועדת ההוראה בבקשה מיוחדת בכתב. ועדת ההוראה קשובה לפניות הסטודנטים ומנסה לתת מענה שישמור על ערכי ונהלי בית הספר והמכללה, יחד עם התייחסות לצרכי הפרט וצורכי השעה.
התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים גם יחד. 

 1. הגדרת תלמיד בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר
  1. הגדרה – תלמיד הוא מי  שעמד בדרישות הקבלה וקיבל הודעה פורמאלית על היותו תלמיד בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, ואשר עמד בדרישות ההרשמה והתשלום של המכללה האקדמית ספיר.
 2. התואר ומסגרת הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר
  1. התואר המתקבל הוא תואר בוגר בעבודה סוציאלית (B.S.W). 
  2. הלימודים בבית הספר מתקיימים במשך שלוש שנים. 
  3. בנוסף לדרישות הלימוד האקדמי בין כתלי האקדמיה, חובה על התלמידים לבצע הכשרה מקצועית בשדה (ראו פירוט חובות וזכויות התלמידים בהכשרה בשדה).
 3. ימי ייעוץ והגשת תכנית לימודים (טופס לימודים)
  1. לפני תחילת שנת הלימודים על התלמיד להירשם לתכנית הלימודים באמצעות ייעוץ הלימודים באתר המכללה. 
  2. במהלך ימי הייעוץ, שיתקיימו במועדים אשר יפורסמו על ידי בית הספר, יכול התלמיד לקבל הדרכה אישית לפני שיירשם לקורסים ולקבוצות תרגיל. 
  3. תלמיד רשאי לשנות את תכנית הלימודים שלו, כפי שרשומה במערכת הלימודים הממוחשבת,  במהלך השבועיים הראשונים מפתיחת הסמסטר המוגדרים על ידי המכללה כ"תקופת שינויים". מועדי תם תקופת השינויים מפורסמים על ידי המכללה בתחילת כל סמסטר.
  4. שינויים בסמינרי הכשרה בשנים א' וב', ושיבוצים לאשכולות בשנה ג', לא יתאפשרו אלא באישור חריג של ועדת ההכשרה המקצועית בשדה.
 4. חובות לימוד
  1. המרצה יודיע בכתב, באמצעות סילבוס הקורס, לתלמידים בתחילת הקורס מהן חובותיהם בקורס ומה משקלן היחסי של חובות אלה בקביעת הציון הסופי.
  2. בכל הקורסים בבית הספר לעבודה סוציאלית, תנאי המעבר הוא ציון עובר בכל מבחן או עבודה סופית והשגת ציון סופי 56 לפחות בקורס. זאת, למעט קורס יסודות בעבודה סוציאלית, בו בנוסף לאמור לעיל, תנאי המעבר בקורס הוא ציון 70 לפחות בתוכנית הרגילה ובתוכנית ההסבה.
  3. על הסטודנט להיות נוכח בכל השיעורים של כל הקורסים בבית הספר לעבודה סוציאלית. כמו כן, על הסטודנט להיות נוכח בכל פעילויות בית הספר המוגדרות כחובה. במקרה שסטודנט נאלץ להעדר משיעור מומלץ להודיע על כך מראש למרצה הקורס.
   1. בקורס הנלמד פעם בשבועיים לא ניתן להעדר מעבר לשתי העדרויות בכל סמסטר. בקורס הנלמד פעם בשבוע לא ניתן להעדר מעבר לשלוש העדרויות בכל סמסטר. מי שיעדר מעבר למותר יקבל ציון 'נכשל' בקורס. כל זאת, למעט סמינרי הכשרה, והתאמות הקשורות בשירות מילואים ובלידה. לגבי אילו, ראו התייחסות הסעיפים הרלוונטיים להלן:
    1. סמינר הכשרה שנה א': סטודנט אשר יעדר יותר מפעם אחת בסמסטר א', או יותר מפעמיים בסמסטר ב', או יותר מפעם אחת מההכשרה המקצועית במהלך סמסטר ב', לא יוכל להמשיך בלימודיו בקורס ויקבל ציון 'נכשל'. בנוסף, בהקשר לסיורים וימים נוספים המוגדרים כחלק מההכשרה המעשית (טקס התחייבות למקצוע; יום עיון של היחידה להכשרה מעשית) ההיעדרות הינה אך ורק באישור ראשת בית הספר.
    2. סמינרי הכשרה שנה ב' ושנה ג': סטודנט אשר יעדר יותר מפעמיים בסמסטר לא יוכל להמשיך בלימודיו בקורס ויקבל ציון 'נכשל'. לגבי היעדרות מההכשרה, ראו נספח 1 להלן.
    3. לגבי היעדרות בעקבות שרות מילואים – ראו תקנון המכללה "התאמות לסטודנטים המשרתים בשרות מילואים" – סעיף 22.
    4. נוהל היעדרות של סטודנטית בהריון ולאחר לידה
     1. סטודנטית לאחר לידה זכאית להעדר תקופה של 6 שבועות או 30% - הגבוה ביניהם - מכלל השיעורים, למעט סמינר הכשרה והכשרה, אשר ההעדרות מהם מפורטת להלן.
     2. להלן מפורטים נהלי ההעדרות עקב הריון ולידה של סטודנטיות מסמינר ההכשרה ומההכשרה. נהלי ההעדרות מבוססים על נוהל מל"ג ועל הסעיפים הרלוונטיים בתקנון המכללה, ובעיקר על הסעיף הנוגע ל"מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית".
      1. הכשרה מעשית
       1. שנה א': לסטודנטית שילדה במהלך לימודיה בשנה א' במהלך סמסטר ב' מותר להעדר מ-3 ימי הכשרה במהלך הסמסטר, כולל היעדרויות לפני ואחרי הלידה.
       2. שנים ב', ג': סטודנטית שילדה במהלך לימודיה בשנה ב' או ג' רשאית להעדר מההכשרה עד 6 שבועות – 12 ימי הכשרה - ברצף מיד לאחר הלידה, ולא יותר מ-12 פעמים בסמסטר. כלומר, אם נעדרה סטודנטית מההכשרה לפני הלידה, יקוזזו ימי היעדרות אלו מימי ההיעדרות המותרים לאחר הלידה. בכל מקרה, לא תעדר סטודנטית יותר מ-12 ימי הכשרה במהלך סמסטר. 
    5. לגבי היעדרות בשל עניינים הקשורים לטיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, בית הספר ינהג בהתאם לסעיף 23 בתקנון המכללה, כל מקרה לגופו.
  4. הגשת תרגילים ועבודות הינה חלק ממשימות החובה בבית הספר לעבודה סוציאלית. ההגשה תהיה ביום ובשעה שנקבעו לכך על ידי המרצה. תרגילים או עבודות שיוגשו באיחור לא יתקבלו אלא אם הסיבה מוצדקת והמרצה אישר זאת לאחר שיקול דעתו. לכל עבודה יש לצרף טופס הצהרה על מקוריות עבודה. 
   1. מרצה רשאי לקבוע שאיחור בהגשה למשך פרק זמן מוגדר יגרור הורדת ציון בשיעור שיודיע עליו מראש בסילבוס. על משך האיחור ומספר הנקודות שירדו וכדומה להיות מצויינים בבירור בסילבוס.
  5. תלמיד שלא יעמוד בכללי הקורס או לא יעמוד בהצלחה במבחן או במטלה המרכזית יהיה חייב לחזור על הקורס בשנה שלאחר מכן. 
  6. תלמיד בבית הספר לעבודה סוציאלית מנוע מלהירשם לקורסים כלליים ולקורסי אנגלית המתוכננים על שעות פעילות בית הספר המצוינות במערכת הלימודים. 
  7. בקורסים המוגדרים בסילבוס כ"סמינריון" או "סדנה" או "סיור" – על פי סעיפים 22.4.3 (לגבי מילואים) ו-23.4.3 (לגבי הריון ולידה) בתקנון המכללה, המרצה רשאי להגדיר בסילבוס את מספר החיסורים המותרים, או דרך ההשלמה הנדרשת, או הפטור שיקבלו סטודנטים עקב מילואים, הריון, לידה או מקרה מזכה אחר, כהגדרתו בתקנון המכללה. במקרה שלא פרסם המרצה תנאים מיוחדים, ההתייחסות במקרים אלו תהיה כאל קורס רגיל בבית הספר.
  8. סטודנטיות בהריון, שמירת הריון או חופשת לידה התנהלות הלימודים בכפוף לנוהל המועצה להשכלה גבוה מיום 28 לפברואר 2012. ראה: כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב- 2012.
 5. חזרה על קורסים
  1. לא תינתן לתלמיד האפשרות ללמוד קורס יותר מפעמיים.
  2. תלמיד רשאי לחזור פעם אחת על קורס. לשם כך עליו לחזור ולרשום את הקורס בתכנית הלימודים ולשלם שכ"ל בהתאם.
  3. סטודנט אשר קיבל ציון סופי נכשל בקורס אחד בלבד מהתכנית הכללית, חייב לחזור ולהשתתף באותו קורס בשנה שלאחר מכן, כתנאי להמשך לימודיו בבית הספר או להשלמתם כחוק, לפי העניין. אם הסטודנט יכשל באותו קורס גם בשנה שלאחר מכן, הוא לא יוכל להמשיך עוד את לימודיו בבית הספר או להשלימם.
  4. סטודנט שנכשל בקורס אחד בלבד מהתכנית הכללית או בקורס  שיטות התערבות  והורשה לחזור על אותו קורס ולהמשיך לימודיו – לא יוכל בכל מקרה להשתתף באותם קורסים, אשר ההשתתפות בהם מותנית בקבלת ציון עובר בקורס בו נכשל הסטודנט.
  5. תלמיד הנרשם בשנית לקורס מחויב בכל חובות הקורס. 
  6. תלמיד החוזר על הקורס יסודות בעבודה סוציאלית לא יחויב לחזור על סמינר ההכשרה או ההכשרה המעשית בשדה ולהיפך; תלמיד החוזר על סמינר ההכשרה וההכשרה המעשית בשדה לא יחויב לחזור על הקורס יסודות בעבודה סוציאלית.
  7. סטודנט בתכנית ההסבה שנכשל ביסודות בעבודה סוציאלית, לא יוכל להמשיך בסמינר ההכשרה ובהכשרה המקצועית וכן בקורס היחיד וסביבתו.
  8. תלמיד החוזר על הקורס עבודה סוציאלית עם היחיד וסביבתו יחויב לחזור גם על ההכשרה המקצועית וסמינר ההכשרה של אותה שנת לימודים. תלמיד שנה ב' החוזר על ההכשרה המקצועית וסמינר ההכשרה, יחוייב לחזור גם על הקורס עבודה סוציאלית עם היחיד וסביבתו.
  9. סטודנט שנכשל בקורס (כולל קורס סמסטריאלי) אשר קבלת ציון עובר בו מהווה תנאי הכרחי למעבר, לא יורשה להירשם לקורס  מקדם יותר שלגביו קיים תנאי מקדים. 
  10. תלמיד שנכשל בסמינר הכשרה, תופסק השתתפותו בהכשרה בשדה ולהיפך – תלמיד שנכשל בהכשרה בשדה, תופסק השתתפותו בסמינר ההכשרה.
  11. תלמיד שנכשל באחד הקורסים התיאורטיים המלווים את האשכול בסמינר ההכשרה, יחזור על הקורס/ים בהם נכשל בשנה העוקבת. אם התלמיד יחזור לאותו אשכול, הוא פטור מהקורסים אותם למד ועבר בהצלחה בשנה הקודמת, לרבות הכשרה בשדה. במידה והוא יחליף אשכול, יהיה עליו ללמוד במקביל גם את קורסי האשכול וגם את ההכשרה בשדה וסמינר הכשרה.
  12. תלמיד החוזר על קורס שיטות מחקר כמותניות או איכותניות לא יוכל ללמוד סמינר מחקר ג' לפני שישלים את כל הקורסים בשיטות מחקר.
  13. תלמיד שחזר על קורס, הציון בקורס האחרון הוא הציון התקף. 
  14. סטודנט אשר במהלך השנה התגלו קשיים בהכשרה המקצועית ו/או במרחבי הלמידה בבית הספר ינהגו לגביו באופן הבא:
   1. ועדת הסטאטוס תדון בהמשך לימודיו של סטודנט בביה"ס במקרים הנ"ל.
   2. יו"ר ועדת הסטאטוס יודיע לסטודנט בכתב, מבעוד מועד, על ההחלטה להביאו לדיון בפני ועדת הסטאטוס ויפרט את הרקע והסיבות לכך.    
   3. הסטודנט  יוזמן להשמיע את דבריו בפני הועדה (זו זכות ולא חובה) ולהציג את עמדתו  וטיעוניו לגבי ההחלטה להביאו לדיון. 
   4. הועדה יכולה להמליץ לראש ביה"ס על אחת משלוש האפשרויות הבאות:
    1. המשך לימודיו של הסטודנט ובאילו תנאים
    2. חזרה על שנת הלימודים .
    3. הפסקת לימודיו של הסטודנט בביה"ס לעבודה סוציאלית.
   5. המלצת ועדת הסטאטוס תועבר לראש ביה"ס שיחליט לגבי העניין הנדון, והוא יודיע לסטודנט על החלטתו בכתב.
   6. אם ראש ביה"ס החליט לאפשר לסטודנט לחזור על שנת הלימודים, מחויב הסטודנט בחזרה על קורסי שיטות ההתערבות ועל ההכשרה המקצועית בשדה. על הסטודנט לעמוד בדרישות ובמטלות כל הקורסים עליו הוא חוזר. על פי סעיף 6.6 (פרוט הקורסים על פי השנה הרלוונטית).
   7. הסטודנט רשאי להגיש ערעור מנומק בכתב על ההחלטה לראש בית הספר  תוך שבועיים מיום קבלת המכתב.
   8. במידה ויוגש ערעור, ראש ביה"ס יקבע את הרכב ועדת הערעורים. הועדה תכלול שלושה חברי סגל בכירים שאינם חברי ועדת הסטטוס ואינם בקשר ישיר עם האירוע הנידון. הסטודנט יוזמן להשמיע את דבריו בפני הועדה. הועדה תעביר את המלצתה לראש ביה"ס לעו"ס. החלטת ראש ביה"ס לגבי מעמדו של הסטודנט תהיה סופית.
 6. מעבר משנה לשנה
  1. התנאים ההכרחיים למעבר משנה לשנה מתקדמת יותר הם:
   1. ציון ממוצע 75 ומעלה בקורסי חובה לשנה הנדונה בתוכנית הרגילה ובתוכנית ההסבה.
   2. ציון ממוצע 80 ומעלה בקורסי חובה לשנה הנדונה בתוכנית התואר השני.
   3. ציון עובר בכל קורסי החובה בשנה הנדונה למעט בקורסים בהם צוין במפורש ציון מעבר אחר. 
   4. עמידה בתנאי ההכשרה המקצועית בשדה.
  2. תנאי הכרחי למעבר לשנה ג' הוא השגת פטור מלא מלימודי אנגלית.
  3. סיום שנה ג' וקבלת התואר מותנים בעמידה בכל תנאי הלימוד ובהכשרה המקצועית בשדה של שנה ג'. 
 7. הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

  1. תלמיד המתחיל ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית, לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר, מחויב לעמוד במלוא תכנית הלימודים.
  2. תלמידים המתקבלים לבית הספר לאחר שהשלימו לימודיהם ועמדו במלוא הדרישות של שנה אחת בבית ספר או במחלקה או בחוג  לעבודה סוציאלית אחרת המוכרת על ידי המל"ג, יתקבלו לשנה ב' אך יהיו חייבים להשלים קורסים משנה א', על פי אישור ראש בית הספר. על תלמידים אלה תחול מלוא תכנית הלימודים של בית הספר  משנה ב' ואילך.
  3. כל תלמיד חייב ללמוד בבית הספר לפחות 40 נקודות זכות מתכנית הלימודים.
 8. הפסקת לימודים וחידושם
  1. תלמיד או מועמד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים, גם אם לא הגיש תכנית לימודים, חייב להודיע על כך במכתב רשום למדור לחשבונות סטודנטים ולמזכירות תלמידים בבית הספר לעבודה סוציאלית, בהתאם לתקנות המכללה. 
  2. תלמיד שהתקבל ללימודים בבית הספר אך לא מימש את קבלתו במהלך שבועיים, יוכל לממש את זכאותו ללמוד בבית הספר  על בסיס מקומות שיוותרו פנויים. 
  3. תלמיד ותיק שהפסיק את הלימודים, רשאי להגיש בקשה לחידוש לימודיו לוועדת ההוראה, בתנאי שתקופת ההפסקה אינה עולה על חמש שנים. לימודיו הקודמים ייזקפו לזכותו רק לאחר אישור ועדת ההוראה. 
  4. תלמיד ותיק שהפסיק את הלימודים ומחדש את לימודיו יידרש ללמוד על פי תכנית הלימודים הקיימת בשנה שאליה הוא מצטרף, גם אם חלו שינויים במבנה תכנית הלימודים.  
  5. תלמיד המחדש לימודים לאחר הפסקת לימודים של מעל לחמש שנים, יחויב בהרשמה מחודשת לפי תנאי הקבלה כמו כל סטודנט חדש. לאחר קבלתו יוכרו הלימודים הקודמים עפ"י הכללים המקובלים בבית הספר. 
  6. חידוש לימודים לאחר הפסקת לימודים בגין ועדת משמעת: תלמיד מורחק, המבקש לחזור ללימודים בתום תקופת ההרחקה, יפנה בכתב לועדת הוראה ויודיע על כוונתו לחזור ללימודים. הועדה תדון בבקשה לקראת שנה"ל העוקבת.
  7. סטודנט שנכשל בשני קורסי חובה ומעלה בשנה נתונה, לא יוכל להמשיך את לימודיו בבית הספר לעבודה סוציאלית.
  8. תלמיד שלא עמד בדרישות הלימודים, ולימודיו הופסקו בהסתמך על נוהלי מסמך זה, על פי החלטת מוסדות בית הספר לעבודה סוציאלית, לא יוכל לחדש לימודיו בבית הספר.

בית הספר לעבודה סוציאלית מאחל למועמדים ולתלמידים בה הצלחה ולמידה פורייה.

 1. השיבוץ במקום ההכשרה
  השיבוצים להכשרה המקצועית מתבצעים ע"י מרצי הסמינר בהתחשב בצרכים הלימודיים של הסטודנט, בצרכים של השדה ובהתאם למדיניות הכללית של המכללה האקדמית ספיר. הסטודנטים ישובצו בשירותי רווחה במרחב הגיאוגרפי של המכללה. על הסטודנט לקחת בחשבון שההכשרה המקצועית יכולה להיות כרוכה בהוצאה כספית ובנסיעה. המכללה תשתתף בהוצאות הנסיעה במידה והוצאות הנסיעה להכשרה בשדה עולות על הוצאות הנסיעה למכללה האקדמית ספיר. מחירי הנסיעה יקבעו על פי עלויות הנסיעה בתחבורה ציבורית (אוטובוסים). המכללה תכסה את ההפרש בין הוצאות הנסיעה ממקום מגוריו של הסטודנט/ית למכללה לבין הוצאות הנסיעה להכשרה המקצועית בשדה. השתתפות בהוצאות הנסיעה להכשרה תחול רק בשנים ב' – ג'. במידת הצורך תוקצה השתתפות מיוחדת בהוצאות ניידות עבור הכשרות מקצועיות המתקיימות במועצות האזוריות. גובה ההשתתפות הכספית ואופן העברתה תהיה בכל מקרה לגופו על פי הסדרים מיוחדים שיקבעו עם השירותים החברתיים במועצות האזוריות.
 2. ימים ושעות להכשרה מקצועית בשדה
  מתחילת שיבוצו בהכשרה מקצועית יתפקד הסטודנט כחבר צוות במקום השיבוץ. מבחינה מנהלית יפעל הסטודנט על פי הוראות הסוכנות ונהליה. אחת ממטרות הלמידה בשדה היא הכרת הסוכנות כארגון, ותפקידי העובדים בה. לכן מצופה מהסטודנט להשתתף באופן פעיל בישיבות צוות ובישיבות אחרות המתקיימות בסוכנות.
  שעות העבודה במסגרת ההכשרה המקצועית כוללות:
  א. טיפול ישיר בפונים בשיטת העבודה הסוציאלית הפרטנית, המשפחתית, הקבוצתית והקהילתית.
  ב. קבלת הדרכה שבועית.
  ג. היכרות עם הסוכנויות ומעורבות פעילה במשימות אותן מבצעים שאר העובדים הסוציאליים בסוכנות (השתתפות בפרויקטים מיוחדים, ישיבות צוות, ראיון אינטייק וכו').< /br>
  שנה ימי הכשרה בשבוע ימים בשבוע מספר שעות לשבוע
  שנה א' יום ד' או ה' 7 שעות
  שנה ב' 2 יומיים מתוך הימים א', ד', ה' 14 - 16 שעות
  שנה ג' 2 יומיים מתוך הימים א', ב', ה' 16 - 18 שעות

  בימים שנועדו להכשרה מקצועית בשדה אין הסטודנט רשאי לקחת קורסים במכללה או כל עבודה אחרת על מנת שלא תופרע עבודתו בשדה. שעות ההכשרה המקצועית אינן מוגבלות לשעות הבוקר, אחר הצהריים או הערב בלבד. שעות העבודה תקבענה על פי צורכי המטופלים ומדיניות הסוכנות.

  יש לקבל אישור מרצה הסמינר וועדת ההכשרה המקצועית בשדה לגבי כל חריגה מהתכנית הנ"ל, גם אם היא נעשית תוך הסכמה מלאה עם המדריך בשדה.

  ימי חופשה – החופשות של הסטודנטים במהלך הלימודים ההכשרה המקצועית בשדה נקבעות על פי לוח החופשות האקדמי. בתקופה שבין סמסטר א' לסמסטר ב' יקיימו הסטודנטים הכשרה במסגרת של יום אחד בשבוע לשם שמירה על הרצף הטיפולי. במקרים חריגים יתאפשר לבין הספר לחרוג מצמידות ללוח השנה האקדמי על פי שיקולים של שמירת הרצף הטיפולי עם הפונים ובמקרים של אירועים לימודיים מיוחדים בבית הספר.

  אין לחייב או לאפשר לתלמיד להמשיך בהכשרה המקצועית מעבר למועד סיום תקופת ההכשרה הפורמאלית, אלא במקרים חריגים שקיבלו את אישור ועדת הכשרה. בתחילת שנה"ל יפורסם לוח זמנים מפורט של ההכשרה המקצועית (כולל חופשים) הן על לוח המודעות בבית הספר והן באתר האינטרנט של בית הספר לעבודה סוציאלית. העתק ישלח גם למדריכים.

 3. מפגשי הדרכה 
  א. על כל סטודנט להיפגש להדרכה שבועית עם המדריך:
  בשנה ב'– שעה בשבוע הדרכה פרטנית.
  בשנה ג'– שעה וחצי בשבוע הדרכה פרטנית. 
  ב. המפגשים יתקיימו במקום ההכשרה המקצועית, ביום קבוע ובשעה קבועה ובתנאים המאפשרים סודיות וללא הפרעה.
  ג. מפגשי ההדרכה יתבססו על דו"חות תהליך שנכתבו על ידי הסטודנט, נמסרו למדריך ונקראו על ידו לפני מפגש ההדרכה. ההדרכה תינתן בהסתמך על הדו"חות של הפגישות הקודמות עם מטופלים וקבוצות ולפני המפגש הבא.

  דוח אני-אתה: על כל סטודנט להגיש לפחות שני דוחות אני-אתה בשבוע. דו"חות אלה ילוו את התערבות הפרטנית של התלמיד לאורך כל השנה. הדו"חות יכללו התייחסות למיומנויות, הרגשות ומחשבות של התלמיד אודות המפגש הטיפולי. במקרים בהם לתלמיד יותר משני פונים בו זמנית, ישקול המדריך לאפשר כתיבת סכום שיחה במקום דו"ח מפורט וזאת בתנאי כי לפחות לגבי שניים מהפונים ייכתב דו"ח אני-אתה מידי שבוע. מדריך ידווח למרצה הסמינר במקרה שסטודנט לא יגיש פעמיים בסמסטר דו"ח אני-אתה. במקרה שסטודנט לא יגיש 3 דו"חות אני-אתה בסמסטר יובא הדבר לועדת ההכשרה שרשאית להמליץ על מתן ציון נכשל בהכשרה.
  סיכום תצפית: על התלמיד להגיש סיכומי תצפיות והתנסויות נוספות בשדה שאינן בגדר התערבויות ישירה (טיפולית).                 דו"ח סיכום פגישה טיפולית: על התלמיד לערוך דו"ח סיכום פגישה טיפולית עבור כל שיחה ומפגש הקשורים בהתערבות המקצועית.
  ד. מפגש ההדרכה יכלול היבטים לימודיים, רגשיים ואדמיניסטרטיביים.
  המדריך יעביר במשך השנה למכללה דו"חות בע"פ ובכתב על התקדמותו ועל הישגיו של הסטודנט. המדריך ימליץ בסוף השנה למרצה הסמינר על ציון סופי לסטודנט. הציון הסופי בהכשרה המקצועית (עובר/לא עובד) ייקבע על ידי מרצה הסמינר. במקרה של ספקות לגבי מתן ציון עובר, מרצה הסמינר יפנה לועדת ההכשרה המקצועית בשדה ובמקרה של המלצה על מתן ציון נכשל תועבר ההחלטה לועדת הוראה.
   

 4. קשר עם המכללה
  א. הקשר יהיה קשר רציף בין המכללה ובין השדה באשר להתקדמותו של הסטודנט. המדריכים ישתתפו במשך השנה בשישה מפגשים עם מרצי הסמינר. מרצי הסמינר יבקרו פעם בשנה בסוכנויות ההכשרה. המדריכים והסטודנטים מוזמנים לפנות מקצועית למרצה הסמינר בכל נושא הקשור להכשרה המקצועית.
  ב. כל חריגה מהדרישות המקובלות בשדה הן מצד הסטודנט והן מצד המדריך מצריכה אישורו של ראש היחידה להכשרה מקצועית.
   

 5. עבודה עם מטופלים
  א. הדרישות המפורטות על היקף ועל סוג העבודה בכל שנה נשלחות לכל המדריכים בתחילת השנה ומחולקות במפגש ההיערכות המתקיים סמוך לתחילת שנת הלימודים. מרצי הסמינר ימסרו ויסבירו ציפיות אלו לסטודנטים. האחריות "לספק" את המשימות הלימודיות היא של המדריך. על הסטודנט לעבוד עם כל אוכלוסייה או  עם כל משימה שהוצעה לו.
  ב. על הסטודנט להתחיל בהדרגה בעבודתו הישירה עם מטופלים בעבודה פרטנית, קבוצתית, משפחתית וקהילתית תוך חודש מתחילת שנת הלימודים. יש לדאוג שהסטודנט יעבור אוריינטציה  נאותה לשירות ולאוכלוסיית היעד,  אבל לא על חשבון תחילת עבודתו הישירה. 
   

 6. היעדרות
  ההכשרה המקצועית מתחילה בשבוע השני של שנת הלימודים ומסתיימת בשבוע האחרון. יש לסיים את ההערכה הסופית עם סיום שנת הלימודים ואין אפשרות לחייב או לאפשר לסטודנט להמשיך לעבוד לאחר סוף שנה"ל.
  ההכשרה המקצועית אמורה להתקיים במקביל ללמידת קורסי שיטות ההתערבות. לא ניתן לדחות את ההכשרה המקצועית לתקופת הקיץ או לשנת הלימודים הבאה במנותק מקורסי שיטות ההתערבות.
  המשכיות בתהליך ההכשרה המקצועית היא דבר חשוב ביותר ולפיכך מדיניות בית-ספרנו בנוגע להיעדרויות הינה כדלקמן:
  א.    היעדרות של התלמיד מעל ל- 2 ימי הכשרה במהלך הסמסטר מחייבת את המדריך לדווח על כך מיידית למרצה הסמינר על מנת שהתלמיד יקבל מכתב התראה בנוגע לחיסוריו. היעדרות של שלושה ימים בסמסטר תביא למתן ציון נכשל בהכשרה.
  1.א. אין להיעדר מהכשרה בתקופת הבחינות, שבה יש חובת נוכחות של יום אחד בשבוע.
  ב. היעדרות בשל היריון ולידה – ראי סעיף 4.3.1.4.2 לעיל, בנוסף לנוהל מל"ג אשר מפורסם באתר בית הספר. 
  ג. היעדרות החורגת מהמותר בשל נסיבות מיוחדות – היעדרות חריגה בשל נסיבות מיוחדות כגון: מילואים, מחלה, אבל או אירועי חיים מיוחדים,  תובא לדיון ולהחלטה בוועדת הכשרה.
  היעדרות בעקבות שרות מילואים – ראה תקנון המכללה "התאמות לסטודנטים המשרתים בשרות מילואים" – סעיף 22

  הודעה על ההיעדרות
  מחובתו של הסטודנט לידע את מרצה הסמינר והמדריך על היעדרות חריגה ותאריך יציאתו לחופשה ולקבל אישור להיעדרות. אי מילוי הדרישות הנ"ל עלול לגרום להפסקת לימודיו של הסטודנט בהכשרה מקצועית ו/או להפסקת שיבוצם של הסטודנטים במקום ההכשרה המקצועית.

 1. נוהל סטודנטיות בהכשרה במצבים של הריון  ולידה.  
  א.    סטודנטית שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך בכתב למזכירות בית הספר.  
  ב.    בעקבות הודעה זו תקבע תוכנית הכשרה בשדה יחד עם מרצה סמינר הכשרה והמדריך בשדה באישור ועדת ההכשרה של בית הספר. תוכנית ההכשרה תתאים למועד הלידה כך שמחד יצטמצם הנזק הנלווה לקשרים עם הפונים, תתאפשר עמידה בסטנדרטים המתחייבים מהרישוי ותתאפשר לסטודנטית חופשת לידה כאמור בסעיף קטן ג. 
  ג.    בהתאם לאמור לעיל יעשה מאמץ כי הסטודנטית תצליח לסיים במועד את כל המחויבות הנגזרת מההכשרה בשדה, כולל היקף שעות ההכשרה, בהתאם לשנה בה היא לומדת. במקרים בהם הדבר לא יתאפשר, תידרש סטודנטית להארכת שנת הלימודים בהתאם ולהשלמת המחויבות בכפוף לתוכנית שתקבע כאמור בסעיף ב. 
  ד.    במקרים בהם מועד הלידה השתנה או חל אירוע חריג אחר, תתכנס שוב ועדת ההכשרה לעיצוב תוכנית חלופית ותאשררה עם הגורמים הרלוונטים – מרצה סמינר ההכשרה והמדריך בשרות.
     
 2. נוהל סטודנטיות בהכשרה במצבים של שמירת הריון 
  א. סטודנטית הנמצאת בהריון ורופא קבע כי עליה להימצא בשמירת הריון, עליה להודיע על כך מידית ובכתב, בצרוף האישור הרפואי, למזכירות בית הספר. ב. בעקבות ההודעה מזכירות ביה"ס תעדכן את  מרצה סמינר הכשרה שיידע את כל הגורמים הרלוונטים (המדריך, היחידה וועדת הכשרה) במצב הסטודנטית. 
  ג. במקביל תתכנס גם ועדת הכשרה ותבחן את האפשרויות העומדות בפני הסטודנטית באותה שנת לימודים. 
 • אם מדובר בשמירה לאחר המחצית הראשונה של ההיריון (לאחר מתן הודעה על הריון בתחילת החודש החמישי) יש לבחון את מידת יישומה של התוכנית כפי שעוצבה בסעיף 1 ולהתאימה למועד שלאחר הלידה. 
 • אם מדובר על שמירה במהלך המחצית הראשונה של ההיריון, יש לבחון האם ניתן לסיים את חובות הלימודים באותה השנה ולבנות תוכנית השלמה/חזרה על שנת הלימודים, לאחר מועד השמירה ו/או הלידה הצפוי.
  ​​​​​​​בכל מקרה על הסטודנטית לעמוד בכל החובות של ההכשרה הן מבחינת משימות הלימודים והן מבחינת היקף שעות ההכשרה.  

בית הספר לעבודה סוציאלית מייחס חשיבות עליונה לערכים שמבטאים הסטודנטים במסגרת עשייתם המקצועית בשדה.
בראש ובראשונה, חשוב לנו כי כל סטודנט יתייחס לערך כבוד האדם כאל ערך מקצועי ראשון במעלה וכי יעניק קדימות לאחריותו המקצועית כלפי לקוחותיו על פני אינטרסים ושיקולים זרים ובכלל זה האינטרסים שלו עצמו.

מערך כבוד האדם נגזרת אף מחויבות העובד הסוציאלי לשוויון אנושי בסיסי ללא הבדל מוצא, לאום, מעמד, מין, גיל, אמונה או תרומה לחברה וכן לרווחתו ולפרטיותו של הלקוח.

מערך זה נגזרת אף מחויבותו של העובד הסוציאלי לכבודו שלו כאדם וכאיש המקצועות המסייעים.
ערכי היסוד שלהם מחויבת העבודה הסוציאלית עשויים ליצור מחויבויות סותרות. העשייה המקצועית של כל מי שעוסק בעבודה סוציאלית חייבת להיות מושתתת על תשתית ערכית ברורה דווקא בגלל שהדילמות בשדה קשות ומחייבות לעיתים איזונים קשים בין ערכים מתנגשים.
 
בתאריך 11.7.99 פורסמו לראשונה כללי אתיקה המחייבים עובדים סוציאליים מכוח חוק: חוק העובדים הסוציאליים תשנ"ו-1996. כותרתם 'תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) תשנ"ט-1999 והם מצורפים כאן במלואם (נספח 4 ונספח 5).

כללים אלה נכנסו לתוקף שלושים יום לאחר פרסומם ובית הספר רואה אותם כמחייבים אף את הסטודנט לעבודה סוציאלית במסגרת עיסוקו בעבודה סוציאלית: על הסטודנט לפעול על פיהם כמיטב יכולתו בהתאם לשלב התפתחותו המקצועית, כסטודנט המקבל הן הדרכה מקצועית והן כלים עיוניים והתנסותיים במסגרת הכשרתו האקדמית בבית הספר.

הכללים קובעים מסגרת ערכית ברורה ומחייבת ועם זאת יוצרים כר נרחב לשיקול דעת עצמאי אשר עשוי לבטא 'אני מאמין' מקצועי, שכל אחד ואחד מן הסטודנטים מגבש במהלך חייו המקצועיים.