תקנון שכר לימוד - המרכז ללימודי חוץ והמשך

כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

תקנון שכר לימוד של המרכז ללימודי חוץ והמשך

סטודנט/ית יקר/ה 
שלום רב,

אנו שמחים שבחרת ללמוד בספיר באחת מתוכניות הלימוד המוצעת במרכז ללימודי חוץ והמשך. 
מדור שכר לימוד מביא לידיעתך ולנוחיותך מידע חיוני הנוגע לעיקרי תקנות שכר הלימוד והתשלומים. 
הכללים וההוראות המפורטים להלן, מחייבים את כלל הסטודנטים במרכז ללימודי חוץ במכללה האקדמית ספיר. 

חשוב לציין

אי ידיעת הכללים הנוגעים לסדרי שכ"ל אינה פוטרת אותך מקיום המוטל עליך. 
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים במכללה האקדמית ספיר. 
 
בברכה, 
המרכז ללימודי חוץ והמשך ומדור שכר לימוד 

הערה: תקנון זה רשום בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים. 

הנחיות הרשמה

 1. הרשמה ללימודים הינה הרשמה מקוונת באתר המכללה או במרכז מידע בטלפון 077-9802802 או באמצעות מילוי וחתימה על טופס הרשמה ידני.
 2. הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בקריטריונים המותאמים לכל תכנית לימודים, למגמות ולקורסים השונים של המכללה.
 3. כדי להבטיח את מקומך בלימודים עליך לשלם את דמי הרישום ולהסדיר את שכר הלימוד בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך.

תשלום דמי הרשמה

במועד מילוי טופס ההרשמה התלמיד מתבקש לשלם דמי רישום (כפי שיוחלט בשנה
הרלוונטית) באופן הבא:

 1. באמצעות האינטרנט (רישום מקוון) באתר המכללה האקדמית ספיר מרכז מידע ורישום – להרשמה – הרשמה למרכז לימודי חוץ - www.sapir.ac.il
 2. הוראה טלפונית באשראי - באמצעות פניה טלפונית למדור שכר לימוד.
 3. העברה בנקאית על פי פרטים שיימסרו ע"י מדור שכ"ל.

הרשמה מאוחרת

הרשמה מאוחרת מוגדרת שבועיים לפני פתיחת הלימודים ועליה חלות ההוראות הבאות:

 1. עם קבלה ללימודים, לאחר קיום ועדת קבלה ו/או ראיון אישי, יסדיר התלמיד את מלוא שכר הלימוד באמצעים המפורטים בהמשך תקנון זה, עד מועד פתיחת הקורס.
 2. יתר ההוראות המפורטת בתקנון זה חלות על תלמיד בהרשמה מאוחרת.

השלמת הרישום וקבלה ללימודים

הקבלה ללימודים כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:

 1. מילוי טופס ההרשמה.
 2. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממדור רישום.
 3. הסדרת שכר הלימוד במלואו

ללא קיום התנאים הללו, המכללה אינה מתחייבת לשמור למועמד מקום בקורס.

שכר לימוד והסדרת תשלומים

 1. המכללה תשתדל לשמור על גובה שכר הלימוד, אולם שמורה לה הזכות לעדכנו בהתאם לנסיבות ולהתייקרויות.
 2. תלמיד שירשם ללימודים עד 30/6/18 יהנה מעלויות שכ"ל של השנה הקודמת. תלמיד שירשם החל מ- 1/7/18 ישלם שכ"ל על פי התעריפים החדשים שיפורסמו באתר המכללה.

שכר לימוד

עם הקבלה ללימודים, ישלח לתלמיד מכתב קבלה באימייל. על התלמיד להסדיר את תשלום שכר הלימוד באחת מהדרכים הבאות:

 1. ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי ב 3- תשלומים שווים או בהו"ק באשראי ב 7- תשלומים שווים (מספר התשלומים בהו"ק תלוי בהיקף גובה החוב/תשלום ומועד התשלום).
 2. את התשלום ניתן לבצע טלפונית מול מדור שכר לימוד או בקופת המכללה. כמו כן, ניתן לבצע תשלומים במסגרת קרדיט בקופת המדור על פי שעות הקבלה המפורסמות בחוברת זו או באתר האינטרנט של המכללה.
 3. ניתן לשלם תשלומי שכר לימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. סטודנט המעוניין לשלם בהרשאה לחיוב חשבון מתבקש להוריד מאתר המכללה את הטופס ואת תקנון הו"ק, להחתים את הבנק ולהחזיר את הטפסים למדור שכר לימוד. הגישה לטופס: אתר המכללה < מרכז מידע והרשמה < שכר לימוד.
  התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) מתבצעים בכל 14 לחודש.
 4. הוראת קבע לתשלום שכר הלימוד תקפה עד סיום לימודיו של הסטודנט, וזאת במידה ולא נמסר אחרת ע"י הסטודנט.
 5. הטבה למשלמים בהוראת קבע: הוספה של מועד תשלום נוסף.

• סטודנט המעוניין להפסיק את תשלומי שכר הלימוד בהוראות קבע ולשלם באמצעי אחר, עליו להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד ה - 30 לחודש המקדים את התשלום.

לתשומת לבכם! החל מה 1.10.18 לא יתקבלו תשלומים במזומן בקופת המכללה. ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית ספיר ו/או תשלום שובר במזומן בבנק. את האסמכתא בציון שם מלא ות"ז יש להעביר במסודר למייל המחלקתי כפי שפורסם בתקנון זה. פרטי חשבון הבנק ימסרו למעוניינים באמצעי זה.

תשלום מלוא שכר הלימוד מראש

 • סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש, בתשלום אחד, יהיה זכאי להנחה של 3% משכר הלימוד. הטבה זו ניתנת למימוש עד שבועיים טרום פתיחת הקורס.
 • הרשמה לאחר מועד פתיחת הקורס - על פי תקנון הלימודים, ניתן להירשם ללימודים לא יאוחר משבועיים מיום פתיחת הקורס. במקרה זה על התלמיד להסדיר את מלוא שכ"ל במידי.

פריסת תשלומים

סטודנט המחויב בשכר לימוד מלא יוכל לפרוס את התשלום ב - 7 שיקים. סטודנטים המשלמים בהוראת קבע (באמצעות הרשאה לחיוב חשבון או בכרטיס אשראי), ייהנו מתשלום נוסף.
מספר התשלומים יקטן בהתאם לגובה שכר הלימוד ובהתאם למועד התשלום.

 • בכל מקרה של פיגור בתשלומים ו/או צ'קים ו/או משיכת צ'קים חזרה, יתווספו הפרשי הצמדה. עבור כל שורה של ביטול עסקה יחויב התלמיד בעמלה ע"ס 35 ₪.
 • האחריות לביצוע התשלומים מוטלת על הסטודנט . אם מסיבה כלשהי , שלא באחריות המכללה , לא כובדו תשלומי שכר הלימוד , יחויב הסטודנט בהצמדה ובריבית פיגורים על כל צ'ק שבוטל/ הוחזר מהבנק. על ביטול עסקת אשראי יחויב הסטודנט המבטל בעמלה מסך הביטול/ ההחזר.
 • במידה והתלמיד לא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד ואת יתר חובותיו למכללה במלואם ובמועד, תהיה המכללה רשאית, לאחר ששלחה לו התראה בכתב 7 ימים מראש, להפסיק את לימודיו מבלי שההפסקה תפגע בחובתו לשלם את מלוא שכר הלימוד כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 • חובות שלא ייפרעו יועברו לטיפול משפטי, ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות הכרוכות בגביית החוב. לא יינתן שירות לתלמיד החייב שכר לימוד למכללה.
 • קבלת תעודת גמר/השתלמות מותנית בעמידה בדרישות פדגוגיות ובתשלום מלוא שכר הלימוד.

תשלום שכר הלימוד באמצעות פיקדון/מענק צה"ל

 1. סטודנט הזכאי ומעוניין לשלם את שכר הלימוד מכספי מהפיקדון הצבאי לקורסים המאושרים לכך, יקבל מהמכללה שובר אותו ישלם בבנק בו מתנהל הפיקדון, בצירוף הצגת האישור על כך שהמכללה היא מוסד מוכר לצורך תשלום עפ"י חוק חיילים משוחררים.
 2. במקרה בו חל עיכוב בקבלת אישור מוסד מוכר או התלמיד טרם קיבל אישור, יהיה רשאי התלמיד להירשם לקורס על חשבון כספיי הפיקדון ויידרש לחתום על כתב התחייבות להסדרת שכר לימוד. חתימה על כתב התחייבות משמעו הסדרת שכר לימוד באופן עצמאי ע"י התלמיד גם במקרה בו לא התקבלו האישורים משני הצדדים.

תשלום שכר הלימוד על ידי מוסד מממן

סטודנט אשר שכר הלימוד שלו ממומן על ידי גוף מממן, נדרש לצרף לטופס ההרשמה חתימה + חותמת מורשה החתימה של הגורם המממן. סטודנט שלא יציג אישור זה עד לסיום מועד ההרשמה יחויב אישית בתשלום מלוא שכר הלימוד. בכל מקרה, האחריות להסדרת התשלום הינה על התלמיד.

מורה בשנת שבתון

המורה יפנה למכללה בצרוף הטופס מהקרן ויציין את השעות שמאושרות לשנת שבתון. המורה ישלם את הפרשי שכר הלימוד (במידה ויהיו) והמכללה תגבה את יתרת שכר הלימוד ישירות מהקרן. נוהל זה הינו בכפוף להנחיות הקרן לשנת שבתון והתאם לשינויים שיחולו מעת לעת.

הפסקת לימודים

המכללה זכאית להפסיק את לימודיו של תלמיד ללא החזר שכר הלימוד במקרים הבאים:

 1. לתשומת לבך - הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד. גובה שכר הלימוד שבו יחויב הסטודנט שיפסיק את לימודיו הינו כדלהלן: תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס לאחר המפגש הראשון, יהא זכאי להחזר כספי של שכר הלימוד ששולם בניכוי דמי הרשמה ו- 5% ממחיר הקורס ועלות ספרי הלימוד.
  תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית לאחר המפגש השני ואילך לא יהא זכאי להחזר כספי של שכר הלימוד.
 2. הפסקת לימודים מבטלת את הזכאות למלגה ו/או כל הנחה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט. המלגה תבוטל במעמד ביצוע הפסקת הלימודים באופן רטרואקטיבי ועל התלמיד חלה החובה להסדיר את מלוא תשלום שכר הלימוד.
 3. סטודנט המחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע על החלטתו בכתב לרכזת הלימודים תוך ציון סיבה מפורטת. המועד הקובע את הפסקת הלימודים הוא יום קבלת ההודעה בכתב במכללה. הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמי. החלטה בדבר החזר שכר לימוד או חלקו, אם בכלל, תהיה בכפוף לתקנון שכר לימוד.
 4. במקרה של ביטול הרשמה/הפסקת לימודים למשלמים שכר לימוד באמצעות פיקדון חיילים משוחררים, יחולו ההוראות הבאות:
  1. עד שלושים ימים לפני מועד פתיחת הלימודים בקורס – ללא דמי ביטול. ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב, ללא דיחוי למוסד הלימודים את החומרים שקיבל ממנו כפי שקיבל אותם מהמוסד וללא שימוש. לא הוחזרו החומרים כאמור, או שנעשה בהם שימוש, ישלם התלמיד למוסד הלימודים את הסכום כפי שנקבע בתקנות המכללה.
  2. מתום שלושים ימים לפני מועד פתיחת הלימודים בקורס ולא יאוחר ממועד פתיחת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על 10% (עשרה אחוזים) מהמחיר הכולל של הקורס.
  3. עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על 40% (ארבעים אחוזים) מהמחיר הכולל של הקורס. קיבל תלמיד הנחה עקב התקשרות קבוצתית עם מוסד הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על מחצית מהמחיר הכולל של הקורס.
 5. במקרה של ביטול, הפסקה או דחיית לימודים ביוזמת המכללה, יחולו ההוראות הבאות:
  1. בוטל קורס טרם פתיחתו, ביוזמת המכללה, יהיה התלמיד רשאי לפי בחירתו לבקש החזר של שכר הלימוד ודמי הרישום ששילם עבור אותו קורס ללא פיצוי נוסף, או לבקש ששכר הלימוד ששילם ייזקף לזכותו על חשבון שכר הלימוד עבור השתתפות בלימודים אחרים באותה שנת לימודים או בשנת לימודים שלאחריה.
  2. הופסק הקורס במהלך שנת הלימודים על פי החלטת המכללה, תשיב המכללה לתלמיד את החלק היחסי של שכר הלימוד.
  3. במקרה בו ידחה המועמד על ידי ועדת קבלה, יוחזרו לו דמי הרישום.
 6. . במקרה של ביטול הרשמה ללימודים ע"י התלמיד
  1. תלמיד שיבטל את הרשמתו ללימודים יודיע על כך בכתב למכללה.
  2. דמי הרשמה לא יוחזרו.
 7. הפסקת לימודיו של תלמיד ביוזמת המכללה
  1. הסטודנט הצהיר הצהרה שקרית במעמד מילוי שאלון/טפס הרשמה/השתתפות
  2. בראיון.
  3. אי קיום נהלי המכללה על ידי הסטודנט.
  4. אי התאמה ללימודים.

הטבות לנרשמים

תלמידי המרכז ללימודי חוץ והמשך ייהנו מפטור תשלום דמי רישום במקרים הבאים:

 1. תלמיד הנרשם לשני קורסים באותה שנת לימוד, ישלם דמי רישום פעם אחת.
 2. מסיימי לימודים במכללת ספיר, על כל שלוחותיה, עד שנה מיום סיום לימודיהם.
 3. בהצגת שובר הישגים או נתיבים או מעברים.
 4. הנרשם ביום פתוח או ייעוץ אישי יזכה להנחה בדמי הרישום כפי שיפורסם .

מלגות וסיוע בשכר הלימוד

 1. ניתן להגיש בקשה לסיוע רק לאחר תחילת הלימודים.
 2. כל תלמיד רשאי להגיש בקשה למלגת דיקאן על פי הקריטריונים המתפרסמים באתר דקנאט הסטודנטים. ההחלטה על קבלת מלגה הינה באחריות משרד הדיקאן ועל פי החלטות ועדת מלגות.
 3. במכללה מתפרסמות מפעם לפעם מלגות של קרנות המעודדות לומדים בלימוד תעודה והכשרה מקצועית. פרטים ניתן לקבל במרכז מידע.
 4. בכל מקרה של קבלת מלגה או אי קבלת מלגה אינה פוטרת את התלמיד מהסדרת שכר הלימוד במלואו.

כללי

 1. תקנון זה רשום בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים.
 2. מרגע פרסומו יחול התקנון על כלל המועמדים ועל כלל התלמידים. נוסף עליו, יחולו עליהם גם תקנות נוספות ו/או עדכונים לתקנון ו/או הנחיות שונות כגון תקנון לימודים טופס הרשמה ואחרים , כפי שהם מתפרסמים מעת לעת ע"י המכללה באופנים שונים.
 3. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במידע , בכללים ובתקנות מתפרסמים בתקנון זה.
 4. בכל מקרה של סתירה בין נוסחים יגבר הנוסח התקנון הרשמי ורק הוא יחייב את המועמדים, את הסטודנטים ואת המכללה.
 5. הודעות המתפרסמות על לוחות המודעות במכללה ו/או בפרסומיה כמוהן כהודעות אישיות לסטודנט. על הסטודנט לעקוב בהתמדה אחר הפרסומים.
 6. תקנון זה אינו מבטל הוראות אחרות ומיוחדות לפעילויות ייחודיות של בי"ס לאמנות, פרויקטים וכו'.