שלום שנה א'

שלום שנה א'

סטודנטיות וסטודנטים שנה א' יקרים,
ברוכים הבאים למשפחת ספיר!

רגע לפני שהלימודים מתחילים,
מוזמנים להשתתף בפינה המוקדשת כולה לכם באתר, פייסבוק ובאינסטגרם של ספיר:
#שלום שנה א'.

מה צריך  כדי להשתתף?

הנוסח המלא להסכמה מופיע בתחתית העמוד

לשאלות, כתבו לנו ל-ShaiS@sapir.ac.il

אני הח"מ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כמפורט להלן:

  1. אני נותן/נת בזה הסכמתי להשתתף בפינת הבוגרים של המכללה האקדמית ספיר ו/או מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או תדמית ו/או יחסי ציבור.
  2. בעצם השתתפותי, אני נותן/נת בזאת הסכמה בלתי חוזרת, לעשות שימוש בשמי, בפרטים האישיים שמסרתי וכן בתמונות שלי, לרבות לצורך פרסומים/ מצגות/ ספרים/ תערוכות וכל מדיה ויזואלית אחרת, לרבות אמצעים דיגיטליים, רשתות, וידאו וחומר מודפס, שיווק ויחסי ציבור ובכל מקום שהוא (לרבות עיתונות, אתר האינטרנט, רשתות חברתיות ועוד), ללא תמורה, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט של המכללה.
  3. הנני מעניק/ה למכללה ו/או לכל מי מטעמה רישיון בלתי חוזר להשתמש בתמונות בכל אופן שתמצא לנכון. המכללה ו/או כל מי מטעמה יהיו רשאים לשעתק את התמונות, לערוך אותן בכל דרך, להציגן, להעמידן לרשות הציבור ולהפיצן, במלואן ו/או בחלקן, באופן בלעדי, בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל דרך ובכל אמצעי מדיה שתמצא לנכון, בין שהוא ידוע ו/או קיים כיום ובין שיהיה קיים בעתיד, בכל מקום בתבל וללא הגבלה בזמן.
  4. אין ולא יתקיימו ביני לבין המכללה יחסי עובד מעביד בכל הקשור בהופעתי בתמונות. 
  5. ידוע לי ומוסכם עלי, שבעבור כל שימוש שיעשה בתמונות על ידי המכללה ו/או מי מטעמה, לא תשולם לי תמורה כלשהי על ידי המכללה ו/או כל הפועל בשמה או מטעמה, והנני מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טענות ו/או דרישות כספיות בקשר לכך מהמכללה ו/או מי מטעמה.