תקנון ותנאי השתתפות בהגרלה לזכייה בשובר ע"ס 60₪ למימוש ברשת גלידה גולדה

 4 יולי, 2021

המכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ומכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר)

ההגרלה תיערך בין משיבי הפוסט שיפורסם ברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם.
ההשתתפות בתחרות תיעשה בכפוף לתנאים המפורטים כדלקמן:

 1. כל אדם יהיה רשאי/ת להיכנס לרשתות החברתיות פייסבוק/אינסטגרם ולהשתתף בתחרות עד למועד שנקבע בפוסט.  
 2. השתתפות בהגרלה משמעותה ביצוע כל הפעולות המפורטות להלן (פעולות מצטברות): כתיבת תגובה בפוסט עם תיוג שם משתמש, כולל סימון לייק/עוקב לעמוד וכן שיתוף הפוסט.
 3. הזוכה בהגרלה יקבל שובר ע"ס 60 ₪ למימוש ברשת גלידה גולדה. יוגרלו בתחרות זו 10 זוכים.
 4. מועד ההגרלה המשוער קבוע ליום 12.7.2021 או במועד נדחה אחר כפי שיוחלט ע"י המכללה לפי שקול דעתה הבלעדי.  
 5. במועד שייקבע ההגרלה תיערך במשרדי אגף השיווק במכללה, בנוכחות רו"ח או בנוכחות עו"ד.
 6. אופן ביצוע ההגרלה: צוות אגף השיווק במכללה ידפיס על גבי דפים את שמות כל המשתתפים שביצעו את כל הפעולות הנדרשות כאמור בסעיף 2 לעיל. איש צוות באגף יהיה אחראי להגריל 10 שמות של זוכים, כאשר לכל אחד מהם יוענק שובר ע"ס 60 ₪ לרשת גולדה. שמות הזוכים יירשמו בפרוטוקול ההגרלה.
 7. לאחר בחירת הזוכים, מארגני ההגרלה ישלחו לזוכים הודעה ברשתות פייסבוק/אינסטגרם ויודיעו להם את דבר זכייתם, לרבות אופן קבלת השובר.
 8. למארגני ההגרלה ומי מטעמם שיקול הדעת הבלעדי לבטל את זכייתו/ה של משתתף/ת ו/או להפסיק את השתתפותו/ה באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה. המשתתף/ת כאמור, מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מארגני ההגרלה ו/או המכללה ומי מטעמם.
 9. ההשתתפות בהגרלה איננה מותנית בתשלום כלשהו. ברישום להגרלה (עצם כתיבת תגובה בפוסט) כל משתתף/ת כאמור פוטר/ת את מארגני ההגרלה ו/או המכללה ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה, ניהולה, תפעולה ולתוצאותיה, לרבות לכל הנוגע לעניין בחירת הזוכה, גובה הפרס וכיוצ"ב.
 10. בנוסף, המשתתפים נותנים בזאת את הסכמתם הבלתי חוזרת כי מארגני ההגרלה או מי מטעמם יהיו רשאים ליצור קשר עם המשתתפים. יובהר כי בעצם ההשתתפות בהגרלה המשתתף נותן הסכמתו לפרסום שמו/ה הפרטי ושם משפחתו/ה ככל ויזכה בכל אמצעי הפרסום העומדים לרשות המכללה (לרבות אתר האינטרנט, עיתונות, רשתות חברתיות ועוד).  
 11. הזוכה מודע/ת לכך כי בנוסף לאמור ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הזוכה מסכים/ה כי במועד ההודעה על הזכייה, הוא/היא מסכים/ה להצטלם עם נציגי המכללה (ככל שיתבקש לעשות כן), ומסכים/ה כי למארגני ההגרלה תהיה הזכות לעשות שימוש בתמונה ולפרסם ו/או להעלות את התמונה בצירוף שם הזוכה כאמור באתר המכללה ו/או בכל מדיה אחרת וזאת ללא הגבלה, והינו/ה מסכים/ה שלא יהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור פרסום ו/או העלאת התמונה כאמור בכל מדיה שהיא.
 12. במקרה של ביטול זוכה/פסילת זוכה מהסיבות המפורטות בסעיף 8 לעיל, תקיים המכללה הגרלה נוספת ותגריל שמות נוספים.  
 13. במידה והזוכה לא ישיב לפניית המכללה בנוגע לזכייתו בתוך 72 שעות ממועד הפנייה, המכללה תבטל את זכייתו ותגריל שמות של זוכים נוספים.
 14. המשתתף מצהיר כי לא יהיה רשאי להעלות נגד המכללה ו/או מי מטעמה וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת הנוגעת להשתתפותו בהגרלה.
 15. כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוב', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, הסלמה במצב ביטחוני, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוב', אירועים שאינם תלויים במכללה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 16. הדין החל על תקנון ותנאי השתתפות בהגרלה זו וכל הנובע ממנה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד מארגני ההגרלה והמכללה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בהגרלה הינה שנה ממועד תחילת ההגרלה.
 17. האמור בתקנון ותנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי המכללה ו/או מי מטעמה, או על ידי כל גורם אחר.
 18. לבירורים ושאלות ניתן לפנות למארגני ההגרלה באמצעות שליחת הודעה לתיבת הדוא"ל הנ"ל: pr@sapir.ac.il  או באמצעות פנייה טלפונית לאגף השיווק: 077-9802389.
 19. מארגני ההגרלה ו/או המכללה ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים שיגרמו למשתתף, אם יגרמו כאלה, בין ישירים ובין עקיפים בקשר עם ההגרלה.
 20. המכללה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההגרלה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה כנגדה בעניין זה.
 21. המכללה תהיה רשאית לשנות תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה. הודעה על שינוי התקנון תפורסם באתר האינטרנט של מכללת ספיר.

הננו מברכים את המשתתפים בהגרלה ומאחלים לכם הצלחה.
 
בכבוד רב,
המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, ע"ר