תקנון תחרות קולנוע קצר

 

 1. הצהרת כוונות אמנותית
  בכוונת בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") לקיים תחרות של קולנוע ישראלי קצר חוצה ז'אנרים - עלילתי, דוקומנטרי, ניסיוני, אנימציה ואחר (להלן: "התחרות"), הצפויה להתנהל בפסטיבל קולנוע דרום 2021 (להלן: "הפסטיבל"). למען הנוחות, התקנון מנוסח בזכר אולם כל הכתוב בלשון זכר משמעו גם בנקבה.
   
 2. מטרת התחרות
  ליצור מסגרת תחרותית המיועדת לסרטים קצרים – עלילתיים, דוקומנטריים, ניסיוניים, אנימציה ואחר (להלן: "הסרטים"), המעודדת יצירה קולנועית ישראלית חדשנית ושוברת מוסכמות. הפסטיבל מחפש סרטים בהם יוצרים מתבטאים בשפה קולנועית ייחודית ומוכנים להעז הן בצורה והן בתוכן.
   
 3. רשאים להגיש מועמדות
  1. יוצרי קולנוע ישראליים עצמאיים לסרטים: עלילתיים, דוקומנטריים, ניסיוניים, אנימציה ואחר, אשר הופקו בין השנים 2020-2021.
  2. אורכם של הסרטים יהיה עד 20 דקות.
  3. אין להגיש סרטים אשר הופקו במסגרות לימודיות (סרטי סטודנטים).
  4. אין להגיש סרטים אשר זכו בפסטיבל ישראלי.
    
 4. מה מגישים?
  טופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית חתום ע"י יוצר הסרט מגיש המועמדות לתחרות (להלן: "הטופס האלקטרוני") המפורסם באתר הפסטיבל.
  בכל שאלה בנוגע לטופס ההרשמה ניתן לפנות למייל: csf-program@sapir.ac.il
   
 5. לוחות זמנים ופורמט הגשה
  1. יוצרי הסרטים מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים, ולהגיש את כל החומרים הנדרשים בתקנון זה עד מועד סגירת ההרשמה: יום ה', 1.7.2021 עד השעה 16:00.
  2. יוצרי הסרטים מתחייבים לספק עותק בפורמט הקרנה על פי דרישות הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמם (אשר יפורסמו ב___) ואשר יכללו כתוביות בעברית ובאנגלית (שורה עברית, שורה אנגלית ע"פ חוק נגישות והיות הפסטיבל בינלאומי). הפסטיבל יהיה רשאי לעשות שימושים בכתוביות ו/או בתרגום לצורך השימושים בסרטים כקבוע בתקנון זה.
  3. יש להעביר עותק סופי למשרדי הפסטיבל עד ליום א' 12.09.2021. עותקים שיימסרו במועד מאוחר יותר לא יתקבלו.
    
 6. תנאי התקשרות וזכויות
  1. הסרטים שיוגשו יועברו לבחינה ע"י ועדת מיון ובחירה שתמונה ע"י הנהלת הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה.
  2. הסרטים אשר ישתתפו בפסטיבל ייבחרו בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי וחברות ועדת המיון והבחירה.
  3. שיבוץ הסרטים שייבחרו להשתתף בתכנית הפסטיבל ומספרם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.
  4. תנאי התחרות ו/או תנאי תקנון זה נתונים לשינויים כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר הפסטיבל ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.
  5. יוצרי הסרטים המשתתפים בתחרות מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ו/ או מי מטעמה בכל הנוגע לפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט שיצרו.
  6. יוצרי הסרטים ינכחו בהקרנה אחת לכל הפחות מתוך הקרנות הסרט בפסטיבל.
  7. הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתחרות במסגרת אירועי פסטיבל קולנוע דרום  2021 וכן להשתמש, לפי שיקול דעתה של המכללה- בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות או עד 10% מאורך כל סרט, לפי הארוך מביניהם, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות הפסטיבל לרבות קידומו ושיווקו.  
  8. יוצרי הסרטים מתחייבים כי החל מרגע קבלת הודעה מטעם המכללה שסרטם נבחר להשתתף בפסטיבל, הסרטים שנבחרו לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור במסגרת פסטיבלית, סינמטקית ו/או אינטרנטית עד למועד הקרנתם בפסטיבל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הנהלת הפסטיבל.
  9. הגשת הסרט לפסטיבל תהווה אישור כי המגיש אישר את סעיפי התקנון, ומסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל עניין.
  10. הזמנות להקרנת הסרטים הנבחרים  במסגרת הפסטיבל יינתנו ליוצר הסרט הנבחר לפי שיקול דעת הנהלת הפסטיבל.
    
 7. זכויות יוצרים
  1. מובהר, על הסרטים להיות מקוריים וכאלו שאינם מפרים כל זכות של כל צד ג'  ו/או אחרת לפי דין. במידה שסרט אינו מקורי או אינו מבוסס על תסריט מקורי או במקרה אחר בו נדרשות הרשאות נוספות מצדדים שלישיים על היוצר להשיג את ההרשאות. יוצר אשר לא יסדיר מראש את הזכויות וההרשאות לא יוכל להשתתף בתחרות.
  2. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.1 לעיל, מתחייב כל משתתף לוודא כי בידיו ההרשאות לשימוש ביצירות ובביצועים הנכללים בקטעים המוסיקליים המשולבים בפרויקט (לרבות: מילים, לחן, עיבודים, הקלטה, נגינה, שירה וכיו"ב) בכל מדיה בין אם קיימת ובין אם עתידית לרבות באינטרנט בסלולאר וב-VOD, וללא הגבלה בזמן או טריטוריה.
  3. זכויות ההקרנה נשארות בלעדיות בידי בעליהן.
  4. על הזכויות בפרויקטים חלות הוראות זכויות יוצרים של המכללה. בהתאם לכך, המכללה רשאית להקרין את הפרויקטים ו/או כל חלק מהם ולעשות בהם כל פעולה אחרת בהתאם לזכויותיה, להסכם זכויות יוצרים ובהתאם לאמור בתקנון זה.
  5. בהשתתפותו בפסטיבל, מביע המשתתף הסכמה לשימוש על ידי המכללה בדמותו, לרבות בשמו, קולו, תמונתו ופרטיו הביוגרפיים לצורך ביצוע יחסי ציבור לתחרות ו/או לפסטיבל ו/או למכללה ומתחייב כי הסדיר הסכמה זו מול כל הדמויות המשתתפות בפרויקט. המשתתף מתחייב להשתתף ללא תמורה בפסטיבל ו/או באירועי יחסי ציבור כאמור ככל שהדבר יידרש על ידי המכללה.
  6. מובהר, כי התנאים בסעיף זה חלים על כל הפרויקטים שמועמדותם תוגש לפסטיבל, ולא רק על הפרויקטים הנבחרים להתמודד בתחרות.
    
 8. כללי
  1. האמור במסמך זה מהווה תקנון השתתפות בתחרות קולנוע קצר. הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלו יחייבו את יוצרי הסרטים אשר הגישו מועמדות בכל עת ולפיכך מתבקש כל יוצר המעוניין להשתתף בתחרות לעיין בפרסומי הפסטיבל הנוגעים לתחרות מעת לעת. פרסומים אלו יוצגו באתר הפסטיבל.
  2. הנהלת הפסטיבל ו/או המכללה, יהיו רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל אחד מהסרטים אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה שלו אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ"י התקנון, וזאת מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת.
  3. המכללה תעשה את מרב המאמצים לכך שהסרטים שייבחרו להשתתף יוקרנו בפסטיבל, אולם המכללה אינה מתחייבת כי הסרטים יוקרנו וליוצר הסרט לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  4. ההשתתפות בתחרות היא באחריות יוצרי הסרטים בלבד. המכללה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי מיוצרי הסרטים בכל הקשור לאמור בתקנון ו/או לתחרות , ניהולה, תוצאותיה, ו/או לכל הכרוך בכך.
  5. ליוצרים ולכל מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין כנגד המכללה ו/או כל מי מטעמה בקשר לתחרות, למסמך זה ו/או למסמכים הנלווים אליו, לרבות ניהול התחרות, תוצאותיה וכל עניין אחר וכן בקשר להשתתפותם או לאי השתתפותם בתחרות. ההשתתפות והגשת המועמדות היא באחריות היוצר אשר בוחר להשתתף בתחרות.
  6. הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל את המסגרת ו/או להפסיקה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. בכל מקרה של מחלוקת לגבי פרשנות התקנון תקבע המכללה.


כתובת מייל לבירורים: csf-program@sapir.ac.il