27 במאי 2021 ‏

המכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ומכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר)

תקנון ותנאי השתתפות בהגרלה לזכייה בכרטיס זוגי לסרט.

הגרלה תיערך בין משיבי הפוסט שיפורסם ברשת פייסבוק ואינסטגרם - השתתפות בהגרלה משמעותה תיוג בפוסט והיא מהווה הסכמה להשתתף בהגרלה לזכייה בכרטיס זוגי לסרט בקולנוע, בכפוף לתנאי ההגרלה כדלקמן:

 1. כל אדם יהיה רשאי/ת להיכנס לרשת ולכתוב תגובה אחת הכוללת תיוג של אדם אחד בלבד בפוסט שיפורסם  בפייסבוק ובאינסטגרם עד למועד שנקבע בפוסט.  
 2. ההשתתפות בהגרלה לזכייה בכרטיס זוגי לסרט כפוף לכתיבת תגובה בפוסט ובה תיוג משתמש בפייסבוק / אינסטגרם.
 3. מועד ההגרלה המשוער קבוע ליום 6.6.2021 או במועד נדחה אחר כפי שיוחלט ע"י המכללה לפי שקול דעתה הבלעדי.  
 4. במועד שייקבע תיערך במשרדי אגף השיווק הגרלה מבין המשתתפים שהגיבו על הפוסט, בנוכחות רו"ח או בנוכחות עו"ד, כדלקמן: המכללה תדפיס על גבי דף את שמות כל המשתתפים שכתבו תגובה ותמנה אדם שיגריל 20 שמות סה"כ. יוכרזו 20 שמות של זוכים שלכל אחד מהם יוענק כרטיס זוגי לסרט.
 5. לאחר בחירת הזוכה באופן האמור לעיל, מארגני ההגרלה ישלחו הודעה ברשת פייסבוק/אינסטגרם לזוכה ויודיעו לו את דבר זכייתו, לרבות אופן קבלת השובר.
 6. למארגני ההגרלה ומי מטעמם שיקול הדעת הבלעדי לבטל את זכייתו/ה של משתתף/ת ו/או להפסיק את השתתפותו/ה באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה ו/או במידה והסטודנט הועמד/ה לדין בפני ועדת משמעת במהלך התקופה שבין מילוי התגובה לבין מועד ההגרלה. המשתתף/ת כאמור, מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מארגני ההגרלה ו/או המכללה ומי מטעמם.
 7. ההשתתפות בהגרלה איננה מותנית בתשלום כלשהו. ברישום להגרלה (עצם כתיבת תגובה בפוסט) כל משתתף/ת כאמור פוטר/ת את מארגני ההגרלה ו/או המכללה ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה, ניהולה, תפעולה ולתוצאותיה, לרבות לכל הנוגע לעניין בחירת הזוכה, גובה הפרס וכיוצ"ב.
 8. בנוסף, המשתתפים נותנים בזאת את הסכמתם הבלתי חוזרת כי מארגני ההגרלה או מי מטעמם יהיה רשאי ליצור קשר עם המשתתפים. יובהר כי בעצם ההשתתפות בהגרלה המשתתף נותן הסכמתו לפרסום שמו/ה הפרטי ושם משפחתו/ה ככל ויזכה בכל אמצעי הפרסום העומדים לרשות המכללה (לרבות אתר האינטרנט, עיתונות, רשתות חברתיות ועוד).  
 9. הזוכה מודע/ת לכך כי בנוסף לאמור ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הזוכה מסכים/ה כי במועד ההודעה על הזכייה, הוא/היא מסכים/ה להצטלם עם נציגי המכללה (ככל שיתבקש לעשות כן), ומסכים/ה כי למארגני ההגרלה תהיה הזכות לעשות שימוש בתמונה ולפרסם ו/או להעלות את התמונה בצירוף שם הזוכה כאמור באתר המכללה ו/או בכל מדיה אחרת וזאת ללא הגבלה, והינו/ה מסכים/ה שלא יהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור פרסום ו/או העלאת התמונה כאמור בכל מדיה שהיא.
 10. במקרה של ביטול זוכה/פסילת זוכה מהסיבות המפורטות בסעיף 6 לעיל, תקיים המכללה הגרלה נוספת.  
 11. המשתתף מצהיר כי לא יהיה רשאי להעלות נגד המכללה ו/או מי מטעמה וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת הנוגעת להשתתפותו בהגרלה.
 12. כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוב', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, הסלמה במצב ביטחוני, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוב', אירועים שאינם תלויים במכללה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 13. הדין החל על תקנון ותנאי השתתפות בהגרלה זו וכל הנובע ממנה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד מארגני ההגרלה והמכללה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בהגרלה הינה שנה ממועד תחילת ההגרלה.
 14. האמור בתקנון ותנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי המכללה ו/או מי מטעמה, או על ידי כל גורם אחר.
 15. לבירורים ושאלות ניתן לפנות למארגני ההגרלה באמצעות שליחת הודעה לתיבת הדוא"ל הנ"ל: pr@sapir.ac.il  או באמצעות פנייה טלפונית לאגף השיווק: 077-9802389.
 16. מארגני ההגרלה ו/או המכללה ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים שיגרמו למשתתף, אם יגרמו כאלה, בין ישירים ובין עקיפים בקשר עם ההגרלה.
 17. המכללה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההגרלה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה כנגדה בעניין זה.
 18. המכללה תהיה רשאית לשנות תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה. הודעה על שינוי התקנון תפורסם באתר האינטרנט של מכללת ספיר.

הננו מברכים את המשתתפים בהגרלה ומאחלים לכם הצלחה רבה הן בלימודים והן בהגרלה.
 
בכבוד רב,
המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, ע"ר