כותרת דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דו"ח לשנת 2019

אופן המענה לבקשה כמות
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 8
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 1
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים 2
סה"כ 11

עילות דחייה מרכזיות

שם העילה מספר בקשות שנדחו מעילה זו אחוז מכלל הדחיות
9(א)(3) - פגיעה בפרטיות 1 100.0%
סה"כ 1 100.0%
זמן טיפול מספר בקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 4 44.4%
בין 16 ל-30 יום 3 33.3%
בין 31 ל-60 יום 2 22.2%
בין 61 ל-120 יום 0 0.0%
מעל 120 יום 0 0.0%
סה"כ 9 100.0%

סך אגרות שנגבו במסגרת בקשות חוק חופש המידע= 20 ש"ח