תקנון המרכז ללימודי חוץ והמשך

כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

תקנון המרכז ללימודי חוץ והמשך

מבוא

הסטודנט כפרט והקהילה ככלל, עומדים במרכז הווייתו של מרכז לימודי חוץ – ספיר. ייעודו של המרכז הלימודי הינו ליצור, באמצעות תהליך לימוד חוויתי, מהנה ומקצועי, את העתודה הניהולית, המקצועית והאומנותית של הקהילה הסובבת.

המכללה משקיעה אמצעים ומשאבים אנושיים, טכנולוגיים, פיזיים ורוחניים להשגת מטרותיה וזאת תוך שימוש אינטנסיבי מהניסיון הרב שנצבר מאז הקמתה. הניסיון מלמד גם על הצורך להציג תקנון זה על מנת ליצור פשטות, הבנה ובהירות.
** התקנון נכתב בלשון זכר לשם פשטות. כל הכתוב מתייחס לשני המינים.

לימודים

 1. במשך תקופת הלימודים מחובת התלמיד לשמוע הרצאות, להשתתף בתרגולים ובסדנאות.
 2. על התלמיד חלה חובת נוכחות של 80% בהרצאות ובסדנאות, ובהתאמה לדרישות המסלול.
 3. על התלמיד להגיש עבודות, מטלות, פרויקטים בהתאם לדרישות הפדגוגיות וללוח הזמנים הנקבע מראש של הקורס.
 4. ציון עובר במטלות ומבחנים בהתאמה לכל מסלול לימוד.
 5. ציונים סופיים יפורסמו באתר. לא ימסרו ציונים בטלפון.
 6. בקשות לשינוי תאריך הגשת עבודות ומטלות – בתאום עם רכזת המסלול בלבד.
 7. קבלת תעודת גמר/השתלמות/ מקצוע של המכללה מותנית בנוכחות כאמור בסעיף 2 ועמידה בדרישות הפדגוגיות כאמור בסעיף 3 ובציון עובר כאמור בסעיף 4 .לא תוענק תעודה אם תלמיד לא יעמוד בדרישות הללו.
 8. קבלת תעודת גמר/השתלמות/ מקצוע של גופים ממלכתיים הינה בכפוף להנחיות נוכחות וציון עובר של הגוף הממלכתי.
 9. ההנהלה רשאית לשנות את מערכת הלימודים ותכני הקורס, בהתאם לצרכים שיתעוררו ועל פי שיקולים פדגוגיים או אחרים.

הנחיות לתלמיד

 1. תלמיד שמשנה כתובתו ו/או מס' טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני, באחריותו להודיע על כך למזכירות המרכז.
 2. הודעות הקשורות לקורס ישלחו לתלמידים במערכת SMS ו/או בדוא"ל.
 3. מכתבים שיחזרו כתוצאה משינוי כתובת יחשבו כאילו נמסרו לנמען.
 4. הודעות טלפון/SMS/ דוא"ל שלא יגיעו ליעדן בשל שינוי מספר יחשבו כאילו הגיעו לנמען.

משמעת

עבירות משמעת הן עבירות כדלקמן שבוצעו על יד התלמיד:

 1. אי ציות להוראות רשויות המכללה, מוריו או עובדיו, שניתנו על ידיהם תוך כדי ועקב מילוי תפקידם.
 2. מסירת ידיעה כוזבת למכללה, רשויותיה, מוריה או עובדיה לשם קבלת זכויות במכללה הן בקשר ללימודים במכללה והן בקשר להטבות כלשהן מטעמה או באמצעותה.
 3. פגיעה בזכויות יוצרים.
 4. הונאה בבחינות ובעבודות המוטלות על הסטודנט.
 5. הפרת תקנות או הוראות המתייחסות לשימוש בציוד ו/או המתקנים המצויים במכללה או שנעשה בהם שימוש מטעמה ובשמה, השחתתם בזדון או בשוגג ו/או גניבתם.
 6.  סכסוכים בין אישיים הגורמים להפרעה ולסדר התקין הן בכיתה והן במכללה.
 7. איחורים ו/או חיסורים בהיקף בלתי סבירים וללא הצדקה.
 8. התנהגות שיש בה משום אלימות פיסית ו/או מילולית.

ביצוע אחת מעבירות אלה יובאו לדיון בועדת משמעת. בסמכות הועדה לקבוע עונשים כגון: נזיפה, התראה, הרחקת התלמיד מהקורס, ביטול זכויות והישגים שהושגו, הטלת קנס כספי.

כללי התנהגות בכיתות, מעבדות, סדנאות

במכללה קיימות סביבות למידה מתקדמות במטרה לתת לתלמיד כלים ואפשרות למימוש עצמי. על מנת לשמור על הציוד, נקבעו מספר כללי התנהגות.

 1. אין, וחל איסור מוחלט, להכניס אוכל ושתייה
 2. אין לעשן בתוך מבני המכללה. ברחבי הקמפוס ישנן פינות עישון בחצר המוגדרות ומסומנות לכך.
 3. אין, וחל איסור מוחלט, להשתמש במכשירים סלולאריים בזמן השיעור. יש לנתק המכשיר עם הכניסה לשיעור.
 4. אין לתקן, לפרק, או לגעת בציוד שלגביו אין הרשאת שימוש לתלמיד.
 5. אין להתקין פונטים או תוכנות מכל סוג שהוא במעבדות המחשב.

** חריגה מנוהל זה מהווה עבירת משמעת.

כללי התנהגות במרחב הציבורי

 1. יש לדאוג לשמור על סביבה נקייה. נא להשתמש בפחי אשפה ובמאפרות הקיימות ברחבי הקמפוס.
 2. אין לאפשר כניסה או גישה לאנשים מחוץ למערכת. עליך לשמור על רמת בטיחות גבוהה בהתאם לתקנות הבטיחות הקיימים.
 3. מידע על בעיות בטיחות יש להעביר למרצה ו/או להנהלה.
 4. אין להכניס בעלי חיים.
 5. משרדי המזכירות וההנהלה הם מחוץ לתחום עבור התלמידים.

הצוות המלווה את הקורס וצוות ההנהלה של מרכז לימודי החוץ ישמחו לענות על כל שאלה ולעזור במידת האפשר לכל תלמיד וזאת בכפוף לשעות קבלת קהל ולדרישות האחרות במערכת.

שינוי תקנון

המכללה רשאית לשנות כל הוראה, תקנה וכלל המופיעים בתקנון זה בפרט או כל נוהל אחר בכלל, לגרוע מהם או לשנותם מעת לעת בתקופת הלימודים וזאת על פי שיקול דעתה.
הודעה על שינוי נוהל תפורסם על גבי לוחות המודעות ברחבי המכללה.

המכללה מאחלת לתלמידים לימודים פוריים!