Shadow Man

 מר נתי שיפר,

077-9802568
nathans@sapir.ac.il

מחלקת בינוי הינה הזרועה המקצועית המוציאה לפועל את החלטות ההנהלה בתחום הבינוי. המחלקה אחראית על כל מרכיבי הבניה בשטח הקמפוס, החל משלב התכנון, דרך שלב הביצוע וקבלת המבנים שיפוצים ושדרוגם. המחלקה פועלת למתן מענה איכותי ומקצועי על מנת להבטיח סביבה ההולמת את צרכי המכללה בהווה ובעתיד.