ביטחון וחירום

 מר לירון בילדר,
מנב"ט קריית החינוך
077-9802555
lironb@sapir.ac.il

מחלקת הביטחון אמונה על שמירת חיי אדם, מידע ורכוש תוך מעורבות ושיתוף פעולה בעבודת כלל אגפי המכללה ומתן מענה לנושאים שונים ומגוונים בכל שעות היממה. היערכות ומתן מענה ראשוני מידי במצבי חירום. שמירה על הסדר הציבורי ברחבי הקמפוס.
שירותים נוספים באחריות המחלקה - אישורי כניסה לקמפוס, טיפול בתחום החניה ומחלקת אבדות ומציאות.

מוקד שירות וביטחון

 

שערים בקמפוס

שער ייעוד שעות פעילות
בימי חול
שעות פעילות
בערבי שבת/חג
שעות פעילות
בשבת/חג
שער ספירים כלי רכב 24 שעות 24 שעות 24 שעות
שער בתי הספר כלי רכב 06:45 - 17:45 06:45 - 13:45 סגור
שער תקשורת הולכי רגל 07:00 - 20:00 07:00 - 13:00 סגור
שער אקדמיה הולכי רגל 06:30 - 20:00 06:30 - 14:00 סגור

אישורי כניסה

ניתן להזמין אישורי כניסה בקישור זה

מחלקת אבידות ומציאות

ניתן לפנות למחלקה זו באמצעות קישור זה

תמונה של עמדת דפיברילטור
 • בית האקדמיה - בנין 8 – קומה 1 (סמוך לחדר אב הבית)

 • בית הסטודנט – בנין 4 – קומת קרקע  (בסמוך למעליות)

 • בית הסטודנט- בנין 4 - קומה 2 -  (לובי)

 • הנדסאים- בנין 2 - כניסה - (סמוך לחדר צוות )

 • רכב תפעולי מנהל משמרת חברת האבטחה

 • מרכז הידרותרפיה

בניין 1 - אמנויות הקול והמסך - חדר צוות, אולפן קולנוע
בניין 1 - אמנויות הקול והמסך - מחסן קולנוע
בניין 2 - הנדסאים - חדר צוות
בניין 3 - ספרייה - מטבחון
בניין 4 - בית הסטודנט - מזכירת מרכז נגישות
בניין 5 - בניין הנהלה - מטבחון קומת קרקע
בניין 6 - חדר צוות
בניין 7 - חדר צוות
בית האקדמיה - 8001
בניין 15 - משרדי לימודי חוץ
בניין 16 - מטבחון
בניין 17 - כניסה לבניין
בניין 18 - מחלקת IT
אולפן רדיו קול הנגב - לובי

נוהל שימוש במצלמות אבטחה ומעקב בקמפוס המכללה

 1. רקע
  בשטח המכללה מוצבות מצלמות אבטחה ומעקב. צילום באמצעות מצלמות אבטחה ומעקב במרחב ציבורי וכן איסוף נתוני ההקלטה והחזקתם, יוצר חשש לפגיעה בזכות לפרטיות המעוגנת בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 .בהתאם, עולה הצורך בהסדרת אופן השימוש במצלמות האבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן, במטרה להבטיח שימוש מידתי וראוי בהן.
 2. מטרה
  מטרת הוראה זו לקבוע כללים להתקנת והפעלת מצלמות אבטחה בשטחי המכללה, כדי למנוע פגיעות ומפגעים בשטחי המכללה, להגביר את ביטחון ובטיחות הסטודנטים והעובדים המועסקים במכללה, התלמידים והאורחים בקמפוס, תוך איזון בין הצורך להגנה על פרטיות העובדים, התלמידים והאורחים בקמפוס מחד, ושמירה על הביטחון מאידך.
 3. הגדרות
  1. "המכללה" - המכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ומכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר).
  2. "ממונה"- מנהל יחידת הביטחון של המכללה
  3. "מנהל" - מנהל אגף מינהל ושירות במכללה.
  4. "יחידה" - כל אחת מאלה: פקולטה/מחלקה, יחידה אקדמית, יחידה מנהלית, כל אחת מהיחידות הכפופות ומנוהלות תחת המכללה.
  5. "מצלמת אבטחה" - מצלמת וידאו המותקנת לצרכי אבטחה ו/או שמירת הסדר הציבורי ו/או לצורכי פיקוח ומעקב ו/או הגנה על רכוש, הסורקת שטח מוגדר, בזמנים קצובים מראש, בצילום חי המשודר למוקד ולבעלי תפקידים רלוונטיים של המכללה. המצלמות המותקנות ו/או שיותקנו לא יכללו אודיו )קול(.
  6. "מוקד" - מרכז שליטה ובקרה של המכללה, אליו מסונפות מצלמות האבטחה.
  7. "שטחים ציבוריים" - שטחים הצמודים למבנה; רחבות או חצרות ו/או שבילי גישה הסמוכים למבנה; חדרים, אגפים ומתקנים ציבוריים במבנה; ושטחים ציבוריים בקמפוס המכללה שאינם צמודים למבנה כלשהו.
  8. "יוזם" - כל חבר סגל, עובד וסטודנט במכללה.
 4. כללי
  כל הצבה, התקנה, והפעלה של מצלמות אבטחה בשטח קמפוס המכללה, תעשה בהתאם להוראות נוהל זה.
 5. תהליך הצבת והפעלת מצלמת אבטחה במכללה בטרם יוחלט אם להציב, להתקין ולהפעיל מצלמת אבטחה בקמפוס, ינקטו הפעולות הבאות -
  1. היוזם יפנה לממונה, באמצעות מנהל היחידה/ראש המנהל שלו בבקשה מפורטת בכתב. במקרים בהם היוזם הינו סטודנט, יפנה לראש מנהל הפקולטה הרלבנטית, והפקולטה תפנה הבקשה לממונה.
  2. הממונה יבחן את נחיצות הצבת, התקנת והפעלת מצלמת האבטחה במקום, ויחליט בה. טרם החלטתו, הממונה ייוועץ עם המנהל, בכל הנוגע לנחיצות ההצבה במקום המבוקש; ועם מנהלת אגף משאבי אנוש, בכל הנוגע להשפעת ההצבה על עובדי המכללה והשוהים בה.
  3. החלטות הממונה תהינה מנומקות.
  4. אישר המנהל את הבקשה, יוציא הודעה בכתב אודות ההחלטה ליוזם הבקשה אשר יפעל באופן הקבוע בסעיף 7 לנוהל.
  5. נדחתה הבקשה, יוציא המנהל הודעה בכתב אודות ההחלטה ליוזם הבקשה.
  6. החלטות המנהל בעניין אישור/דחייה של הצבת מצלמה יועברו למנכ"לית המכללה לאישור.
 6. אישרור מצלמות קיימות וקבלת ההחלטה על הצבת מצלמות אבטחה בקמפוס
  1. במועד פרסום הנחייה זו, מוצבות בקמפוס המכללה מצלמות אבטחה מסוגים ובמיקומים שונים. טרם החלטה על הצבת מצלמות חדשות בקמפוס, הממונה יבחן ויאשרר את רישות המצלמות הקיים, וזאת בהתאם לשיקולים המפורטים בנוהל זה לעיל ולהלן, בשינויים המחויבים. מצלמה שלא תקבל את אישור המנהל כאמור, פעולתה תופסק.
  2. הממונה יקבל החלטותיו לעניין הצבת מצלמות אבטחה לאחר שיבחן האם באותו שטח, בין אם מדובר בשטח יחידה או בשטח ציבורי, קיים חשש סביר לפגיעה אפשרית בגוף ו/או בנפש ו/או ברכוש.
  3. הממונה יקבל החלטותיו לענין הצבת מצלמות אבטחה ולמשך הצבתן באופן מושכל ומודע ולאחר שבחן את הצרכים והחלופות לשימוש במצלמות אבטחה והאם ניתן להשיג את המטרה הרצויה באמצעי שהוא פחות פוגעני בפרטיות.
  4. הממונה ינהל רשימה מרוכזת של מקומות התקנת מצלמות האבטחה בשטח קמפוס המכללה, הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מיקום המצלמה והשטח המכוסה על ידה ומשך שמירת ההקלטות. רשימה זו תפורסם באתר המכללה. מצלמות אשר לדעת המנהל יש בפרסומן כדי לפגוע בתכלית הלגיטימית של הצבתן )מצלמה סמויה, למשל( לא יפורסם כל מידע בדבר הצבתן.
  5. הממונה יבחן מחדש, אחת לשנה, את החלטותיו הקודמות אודות הצבת המצלמות בשטח הקמפוס, את מידת השימוש בחומר המצולם, ויוודא שלא נעשה שימוש החורג ממטרות הצבת המצלמה.
  6. החלטות הממונה סופיות, אולם הוא יהא רשאי לדון מחדש בבקשה אם השתנו הנסיבות ו/או התברר מידע שלא היה מונח לפניה בעת קבלת ההחלטה הראשונה.
  7. הממונה יעביר את תוכנית הצבת המצלמות, אחת לשנה ומראש, לאישור של מנכ"לית המכללה.
 7. אופן הצבת והתקנת מצלמות אבטחה
  1. לאחר קבלת אישור המנהל, הממונה יפעל להצבת והתקנת המצלמה.
  2. הממונה ידאג להתקנת שילוט המיידע את הציבור על הצבת מצלמת אבטחה במקום. ההודעה תעשה על גבי שלט אזהרה קריא וברור, שיכלול ציור של מצלמה או סמל גרפי מקובל אחר, הגדרת מטרת הצבת המצלמה (בטיחות או אבטחה, למשל), מספר טלפון או כתובת דוא"ל לפניה בנוגע לשימוש במצלמה. היוזם יודיע בכתב לממונה לאחר השלמת התקנת מצלמת האבטחה והפיכתה לפעילה.
 8. הפעלת מצלמות האבטחה והשימוש בחומר המצולם
  1. המצלמות תופעלנה בהתאם להנחיות הממונה אשר יהא אחראי לקביעת זוויות הצילום, איכות הצילום ושעות הצילום הרלבנטיות.
  2. המצלמות הינן מצלמות צילום חי המחוברות למוקד ובעלי תפקידים רלוונטיים לצפייה ישירה בזמן אמת.
  3. הממונה ידאג להדריך את עובדיו לגבי נהלי השימוש בצילומים, עיבודם ואבטחת המידע בהם וכן אודות חובותיהם לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. כמו כן, ידאג להחתמת העובדים על התחייבות לסודיות וחובתם להימנע ממסירת תוכן הצילומים לגורמים בלתי מוסמכים. הממונה ידאג לפעול בהתאם לחוק מאגרי המידע ותקנותיו.
  4. הנחיות כאמור בסעיף 3.8 לעיל תפורסמנה ותוצבנה במקום בולט לעין במוקד.
  5. החומר המצולם יישמר בקבצי המחשב של המכללה לתקופה של חודש או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לצורך )למשל בפרויקטים ארוכי טווח( תחת סיסמה ומנגנוני אבטחה מתאימים. מידי חודש, החומר ימחק ויושמד מהקבצים, למעט במקרים בהם המכללה תדרוש שמירה לתקופה ארוכה יותר.
 9.  אחריות: האחראי לביצוע אופרטיבי הוראה זו יהיה הממונה. אחריות הפיקוח היא של המנהל.
 10. תחולה: תחולת הוראה זו הינה מיום פרסומה.
 11. אישור הנוהל: ע"י מנכ"לית המכללה.
 12. תאריך פרסום הנוהל: 10.2.2019

  המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)
  מכללת המנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר)
מס"ד מיקום המצלמה תכלית תאריך התקנה תדירות צילום משך זמן שמירת הקלטה מוקד צפיה
01 אודיטוריום קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 2012 24/7 30 יום אין
02 חצר בנין 16 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
03 מרכז לקויי למידה בית הסטודנט אבטחה, בטיחות ותפעול 2012 24/7 30 יום אין
04 שער בתי הספר אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
05 אמפיתאטרון אבטחה, בטיחות ותפעול + שיווק ויח"צ 11/2017 24/7 30 יום אין
06 בית האקדמיה כיתה 11002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
07 שער אקדמיה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
08 מדיה לאב מחשבים 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
09 לובי בניין 4 בית הסטודנט אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
10 בנין 16 מחסן סחורות אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
11 שער תקשורת אבטחה, בטיחות ותפעול 2011 24/7 30 יום אין
12 ספריה כניסה קומה ב' אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
13 ספריה מולטימדיה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
14 ספריה אגף חדש כניסה קומת קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
15 שער ספירים ראשי אבטחה, בטיחות ותפעול 2003 24/7 30 יום אין
16 בית האקדמיה לובי לכיוון דלת כניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
17 בית האקדמיה כיתה 10002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
18 בנין 16 מסדרון מחסנים אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
19 בית האקדמיה מסדרון קומת קרקע 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
20 בית האקדמיה מסדרון קומת קרקע 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
21 בית האקדמיה לובי לכיוון קפיטריה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
22 הנדסאים כניסה למעבדת iMac אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
23 רדיו לובי אבטחה, בטיחות ותפעול 2013 24/7 30 יום אין
24 ספריה כניסה ראשית אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
25 בניין 4 גג אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
26 מדיה לאב מחשבים 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
27 מסדרון חדרי עריכה קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
28 הנדסאים 2101 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
29 ספריה קומת קרקע אגף חדש מעלית אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
30 הנדסאים 2121 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
31 ספריה גלריה ימין אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
32 הנדסאים 2120 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
33 הנדסאים 2116 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
34 הנדסאים 2114 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
35 בניין 4 לובי עמדת הטענה אבטחה, בטיחות ותפעול 2015 24/7 30 יום אין
36 מדור בחינות אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
37 בנין 5 קומה 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
38 בנין 5 משרדי הנהלה אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
39 הנדסאים 2127 א אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
40 הנדסאים 2128 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
41 הנדסאים 2129 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
42 הנדסאים 2102 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
43 הנדסאים 2301 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
44 ספריה כניסת ספקים אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
45 ספריה גלריה שמאל אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
46 בנין 4 לכיוון אמפיתאטרון אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
47 ספריה מסדרון חיצוני בין המבנים אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
48 בניין 8-9 כניסה קומת 0 קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
49 הנדסאים לכיוון כיכר קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
50 דשא פסלים אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
51 בניין 12 כניסה קומת קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
52 רחבה בניין 7 אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
53 שער אקדמיה אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
54 ספריה לכיוון אתר בניה בנין 14 אבטחה, בטיחות ותפעול + שיווק ויח"צ 07/2018 24/7 30 יום אין
55 שער תקשורת קרוסלה אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
56 בניין 8-9 כניסה קומה 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
57 בנין 13 מסדרון כיתות אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
58 בנין 2 חצר 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
59 בנין 2 כניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
60 בנין 2 חצר 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
61 מכולת משרדים לכיוון כניסה בנין 13 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין