כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

נוהל בחינה מקוונת סמסטר ב ' תש" פ

כללי

 

 1. בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת דרך האינטרנט כאשר הסטודנ ט/ית לא נמצא/ת בהכרח במכללה.
 2. נוהל זה בא להסדיר את הבחינות המקוונות והוא מתקיים בנוסף לנהלי הבחינות הרגילים במכללה.
  מחלקות רשאיות לפרסם נהלים מפורטים יותר בהתאם לנהלים אלה.
 3. הבחינות מחוץ לקמפוס מבוססות על עבודה עצמית, יושרה ודיווח מהימן.
 4. מרצה רשאי/ת לקיים בחינה מקוונת בהשגחה של בוחנים, מצלמות ו/או תוכנות.
  מחלקה או מרצה המעוניינים בבחינה מקוונת בהשגחה יפרסמו מראש נוהל בחינות בהשגחה.
 5. מרצה רשאי/ת לזמן סטודנט/ית לבחינה קצרה בעל פה להרחיב על שאלות הבחינה, הבחינה בעל פה תהיה בזום עם מצלמה פתוחה במועד שיתואם עם הנבחן/ת לאחר הבחינה.
 6. כל חשד להעתקה, לשימוש בחומר אסור, להסתייעות באדם או בגורם זר, וכל עבירת משמעת אחרת הנוגעת לבחינה תביא להעלאת הנבחן/ת לוועדת משמעת, והיא חושפת את הסטודנטים לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת. במקרה של סיוע אסור על ידי סטודנט/ית אחר/ת של המכללה, ת/יועלה גם המסייע/ת לוועדת משמעת.
 7. יתכן שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונים - באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות הממשלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. ייעשה כל מאמץ לשמר את אחידות מבנה השאלון ורמת הבחינה במועדים השונים.
 8. התאמות :
  א. סטודנ טים/ות זכאים/ות יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות והתעלמות משגיאות כתיב בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות.
  ב. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל 24 שעות לא יינתנו התאמות.
  ג. בבחינות מקוונות לא יינתן שיכתוב.

תנאים נדרשים לבחינה מקוונת

 1. באחריות הסטודנ ט/ית להיות לבדו/ה בחדר שקט עם תנאי בחינה מתאימים הכוללים מחשב וחיבור יציב לאינטרנט. לא יהיה ברשות הסטודנ ט/ית כל חומר עזר שאינו מאושר לבחינה. אין לצלם, להעתיק או להעביר בכל דרך כלשהי את הבחינה המקוונת.
 2. ברשות הסטודנ ט/ית מחשב אישי עם שם משתמש/ת וסיסמא לאתר הקורס בלימוד.
 3. ברשות הסטודנ ט/ית טלפון נייד עם יכולת סריקה וחיבור לאינטרנ ט, לבחינות שבהן נדרשת סריקה.
 4. סטודנ ט/ית שלא יכול/ה לעמוד בתנאים הנדרשים כאן, ת/יפנה לרכזת הסטודנטים של המחלקה וזו תבחן את זכאותו/ה לבחינה בקמפוס המכללה. תנאי הבחינה בקמפוס הם בסמכות המכללה.
  באחריות הסטודנ ט/ית לוודא שאכן נקבעה לו/ה בחינה מקוונת בקמפוס.

התנהגות בזמן הבחינה

 1. לפני הבחינה, וכתנאי לה, על הסטודנ ט/ית להצהיר שהבינ/ה את אופי הבחינה המקוונת ותנאיה, ולהתחייב לשמור על טוהר הבחינות . נוסח ההצהרה מובא בסוף נוהל זה.
 2. בשעת הבחינה המדויקת, הסטודנ טים/ות יכנסו לאתר הקורס בלי-מוד ויפתחו את מטלת הבחינה. מרצה רשאי/ת לדרוש בהודעה מראש שהסטודנטים/ות יכנסו לאתר הקורס בשעה מוקדמת יותר (למשל, לצורך הזדהות והכנת אמצעי ההשגחה, בבחינה מקוונת בהשגחה).
 3. שאלות על הבחינה ייעשו באמצעות פורום שאלות ותשובות שיפתח עבור הבחינה המקוונת באתר הקורס, בזום, או בפורום אחר שהמרצה ת/יודיע עליו מראש לסטודנטים/ות.
 4. נבחן/ת שהוריד/ה את מטלת הבחינה ת/יחשב כאילו נבחן/ה גם אם לא הגיש/ה את הבחינה.
 5. במבחן עם שאלות פתוחות בהן הסטודנ ט/ית כותב/ת את התשובה על דף. תהיה תוספת זמן של 15 דקות על מנת לסרוק את התשובות ולהעלות אותן למטלת המבחן הייעודית שתיפתח באתר הלי-מוד. מחלקות רשאיות לקבוע זמן ארוך יותר לסריקה.
 6. סטודנ טים/ות שחוו בעיות תקשורת במהלך הבחינה אשר מונעות מהם/ן להיבחן ולהגיש את הבחינה, יעדכנו את מרצה הקורס בעזרת המייל בטלפון הנייד ותבחן זכאותם/ן למועד מיוחד על פי המתכונת שתיקבע לאותו מועד (בחינה מקוונת או פיסית)