1. אנו הח"מ נותנים בזאת הסכמתנו, כי בננו / בתנו הקטינים ישתתפו בצילומים של המכללה האקדמית ספיר ו/או מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או תדמית ו/או יחסי ציבור, בפעילות הקשורה להשתתפותם בתכנית "צעיר בספיר".
  2. הננו מעניקים לכם ו/או לכל מי מטעמכם ו/או בהרשאתכם הרשאה בלעדית לעשות שימוש, בדרך של העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, עריכה, הפצה ובכל דרך אחרת בתמונת בננו / בתנו, בקולו, בדמותו, בביצועיו ובכל הצילומים, ההקלטות ו/או הראיונות שבוצעו ו/או יבוצעו על-פי כתב הסכמה זה במסגרת ובקשר לתכנית, לרבות לצורך קידומו,  בכל אמצעי מדיה קיים  או עתידי, ללא הגבלה בזמן או מקום.
  3. הסכמה זו ניתנת ללא כל דרישה לתמורה או דרישות אחרות.
פרטי התלמיד/ה
הורה 1
יש לחתום לעיל
הורה 2
יש לחתום לעיל