דיווח על פניות לקבלת מידע לשנת 2022

כותרת דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דו"ח לשנת 2022

אופן המענה לבקשה כמות
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 1
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 1
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 1
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים 0
סה"כ 3

עילות דחייה מרכזיות

שם העילה מספר בקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
9(ב)(5) - ניהול פנימי 1 50.0%
8(1) - הקצאת משאבים 1 50.0%
סה"כ 2 100.0%

זמן טיפול

  מספר בקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 1 33.3%
בין 16-30 יום 1 33.3%
בין 31-60 יום 1 33.3%
בין 61-120 יום 0 0.0%
מעל 120 יום 0 0.0%
סה"כ 3 100%

אגרות

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע סכום
סך אגרות שנגבו 0 ₪