תקנון – תחרות קולנוע ביכורים 2022

 1. הצהרת כוונות אמנותית
  בכוונת בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") לקיים תכנית תחרות בינלאומית לקולנוע ביכורים (להלן: "התכנית"), הצפויה להתנהל בפסטיבל קולנוע דרום 2022 (להלן: "הפסטיבל").
   
 2. מטרת התכנית 
  לאצור תכנית של סרטי ביכורים (ראשון או שני) המיועדת לסרטים עלילתיים (להלן: "הסרט ו/או הסרטים"), בעלי חותם וסגנון אישי מובהק, העושים שימוש בשפה קולנועית בעלת תעוזה, תוך התייחסות עמוקה להיבטים של תוכן וצורה.
   
 3. רשאים להגיש מועמדות 
  1. יוצרות ויוצרי קולנוע לסרטים: עלילתיים שזהו סרטם הראשון/השני שלא במסגרת לימודים, אשר הופקו בין השנים 2021-2022.
  2. אורכם של הסרטים יהיה מעל 65 דקות.     
  3. אין להגיש סרטים אשר זכו בפרס בפסטיבל ישראלי כלשהו. 
    
 4. מה מגישים?
  טופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית החתום ע"י יוצר הסרט מגיש המועמדות לתכנית (להלן: "טופס ההרשמה") המפורסם באתר הפסטיבל.
  בכל שאלה בנוגע לטופס ההרשמה ניתן לפנות למייל: csf-program@sapir.ac.il 
   
 5. לוחות זמנים ופורמט הגשה 
  1. יוצרי הסרטים מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים, ולהגיש את כל החומרים הנדרשים בתקנון זה עד למועד סגירת ההרשמה: 02.08.2022 עד השעה 16:00.
  2. יוצרי הסרטים מתחייבים לספק עותק בפורמט הקרנה על פי דרישות הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמם, אשר יכלול כתוביות בעברית ובאנגלית (שורה עברית, שורה אנגלית ע"פ חוק נגישות והיות והפסטיבל בינלאומי). הפסטיבל יהיה רשאי לעשות שימושים בכתוביות ו/או בתרגום לצורך השימושים בסרטים כקבוע בתקנון זה. 
  3. יש להעביר עותק סופי למשרדי הפסטיבל עד ליום א' 09.10.2022. עותקים שיימסרו במועד מאוחר יותר לא יתקבלו.
    
 6. תנאי התקשרות וזכויות 
  1. הסרטים שיוגשו יועברו לבחינה ע"י ועדת מיון ובחירה שתמונה ע"י הנהלת הפסטיבל (להלן: "ועדת המיון והבחירה"). הנהלת הפסטיבל רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה. 
  2. הסרטים אשר ישתתפו בפסטיבל ייבחרו בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי וחברות ועדת המיון והבחירה. 
  3. שיבוץ הסרטים שייבחרו להשתתף בתכנית הפסטיבל ומספרם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל. 
  4. יוצרי הסרטים המשתתפים בתכנית מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ו/ או מי מטעמה בכל הנוגע לפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט שיצרו.
  5. יוצרי הסרטים ינכחו בהקרנה אחת לכל הפחות מתוך הקרנות הסרט בפסטיבל.
  6. הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתכנית במסגרת אירועי הפסטיבל וכן להשתמש, לפי שיקול דעתה של המכללה- בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות הפסטיבל לרבות קידומו ושיווקו.  
  7. יוצרי הסרטים מתחייבים כי החל מרגע קבלת הודעה מטעם המכללה שסרטם נבחר להשתתף בפסטיבל, הסרטים שנבחרו לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור במסגרת סינמטקית (שאינה פסטיבל) ו/או אינטרנטית עד למועד הקרנתם בפסטיבל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הנהלת הפסטיבל. 
  8. הגשת הסרט לפסטיבל תהווה אישור כי המגיש אישר את סעיפי התקנון, ומסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין.
  9. הזמנות להקרנת הסרטים הנבחרים במסגרת הפסטיבל יינתנו ליוצר הסרט הנבחר לפי שיקול דעת הנהלת הפסטיבל. 
    
 7. זכויות יוצרים
  1. מובהר כי על הסרטים להיות מקוריים וכאלו שאינם מפרים כל זכות של כל צד ג'  ו/או אחרת לפי דין. במידה שסרט אינו מקורי או אינו מבוסס על תסריט מקורי או במקרה אחר בו נדרשות הרשאות נוספות מצדדים שלישיים על היוצר להשיג את ההרשאות. יוצר אשר לא יסדיר מראש את הזכויות וההרשאות לא יוכל להשתתף בתכנית.
  2. בפרט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.1 לעיל, מתחייב כל משתתף לוודא כי בידיו ההרשאות לשימוש ביצירות ובביצועים הנכללים בקטעים המוסיקליים המשולבים בסרט (לרבות: מילים, לחן, עיבודים, הקלטה, נגינה, שירה וכיו"ב) בכל מדיה בין אם קיימת ובין אם עתידית לרבות באינטרנט, בסלולאר וב-VOD, וללא הגבלה בזמן או טריטוריה.
  3. זכויות ההקרנה נשארות בלעדיות בידי בעליהן.
  4. על הזכויות בסרטים חלות הוראות זכויות יוצרים של המכללה. בהתאם לכך, המכללה רשאית להקרין את הסרטים ו/או כל חלק מהם ולעשות בהם כל פעולה אחרת בהתאם לזכויותיה, להסכם זכויות יוצרים ובהתאם לאמור בתקנון זה.
  5. בהשתתפותו בפסטיבל, מביע המשתתף הסכמה לשימוש על ידי המכללה בדמותו, לרבות בשמו, קולו, תמונתו ופרטיו הביוגרפיים לצורך ביצוע יחסי ציבור לתכנית ו/או לפסטיבל ו/או למכללה ומתחייב כי הסדיר הסכמה זו מול כל הדמויות המשתתפות בסרט. המשתתף מתחייב להשתתף ללא תמורה בפסטיבל ו/או באירועי יחסי ציבור כאמור ככל שהדבר יידרש על ידי המכללה. 
  6. מובהר, כי התנאים בסעיף זה חלים על כל הסרטים שמועמדותם תוגש לפסטיבל, ולא רק על הסרטים הנבחרים להתמודד בתכנית. 
    
 8. כללי
  1. האמור במסמך זה מהווה תקנון השתתפות בתכנית אוצרות ביכורים. הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את תנאי התכנית ו/או את התקנון וכל פרט בהם בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלו יחייבו את יוצרי הסרטים אשר הגישו מועמדות בכל עת ולפיכך מתבקש כל יוצר המעוניין להשתתף בתכנית לעיין בפרסומי הפסטיבל הנוגעים לתכנית מעת לעת. פרסומים אלו יוצגו באתר הפסטיבל. 
  2. הנהלת הפסטיבל ו/או המכללה, יהיו רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל אחד מהסרטים אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה שלו אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ"י התקנון, וזאת מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת.
  3. המכללה תעשה את מרב המאמצים לכך שהסרטים שייבחרו להשתתף יוקרנו בפסטיבל, אולם המכללה אינה מתחייבת כי הסרטים יוקרנו וליוצר הסרט לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  4. ההשתתפות בתכנית היא באחריות יוצרי הסרטים בלבד. המכללה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי מיוצרי הסרטים בכל הקשור לאמור בתקנון ו/או לתכנית ו/או לפסטיבל, ניהולם, תוצאותיהם, ו/או לכל הכרוך בכך.
  5. ליוצרים ולכל מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין כנגד המכללה ו/או כל מי מטעמה בקשר לתכנית, לתקנון זה ו/או למסמכים הנלווים אליו, לרבות ניהול התכנית וכל עניין אחר וכן בקשר להשתתפותם או לאי השתתפותם בתכנית. ההשתתפות והגשת המועמדות היא באחריות היוצר אשר בוחר להשתתף בתכנית.
  6. הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל את התכנית ו/או להפסיקה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה של מחלוקת לגבי פרשנות התקנון תקבע המכללה.

כתובת מייל לבירורים: csf-program@sapir.ac.il