הכנסה / אי הכנסה
יש לצרף צילום ברור של אישורי הכנסה או אי-הכנסת הסטודנט + הוריו או סטודנט + בן / בת הזוג.

 • עובדים עצמאיים: טופס שומה לשנת 2019.
 • עובדים שכירים: 3 תלושי משכורת מ-3 חודשים אחרונים רצופים.
 • אחרים: אישורים מביטוח לאומי - אבטלה / הבטחת הכנסה / פנסיה / זקנה / נכות / שארים וכדומה - יש לצרף אישורים עדכניים מ-3 חודשים אחרונים.
  פנסיונר, העובד עבודה נוספת, חלקית או מלאה: ימציא אישורי הכנסה בנוסף לדמי פנסיה.
 • מובטל או לא עובד: יש לצרף אישור על תשלום ביטוח לאומי או אישור על "מעמד  לא עובד" של הביטוח הלאומי (לא יתקבל אישור על אי-קבלת גמלה מביטוח לאומי).

הבהרות נוספות

 • סטודנט בודד בארץ (גם סטודנט, שהוכר בצבא כחייל בודד) - הכנסות הסטודנט בלבד.
 • סטודנט נשוי - הכנסות הסטודנט ובן/בת הזוג.
 • סטודנט רווק מעל גיל 27 וסטודנטים נשואים / גרושים (בכל הגילאים) אינם נדרשים בהצגת מסמכי הורים.
 • סטודנט מתחת לגיל 27 (גם אם הוא מתגורר בשכירות באזור ולאו דווקא אצל ההורים) - הכנסות הסטודנט ושני ההורים.
 • סטודנט מתחת לגיל 27, אשר הביא תצהיר מעו"ד, כי הוריו אינם תומכים בו או מכירים בו - הכנסות הסטודנט בלבד (את התצהיר מומלץ לצרף במקום ת.ז שלההורה).

חישוב הכנסה

 • חישוב הכנסה לכל אחד מבני המשפחה: יש להזין את הברוטו של כל חודש. במידה ויש דמי הבראה / דמי ביגוד - יש להפחית את הסכום (מהברוטו).
 • סטודנט, העובד בשתי עבודות: יזין את ממוצע השכר החודשי. שימו לב –בכל מקרה, יש להעלות תלושי שכר עדכניים משלושה חודשים אחרונים.
קריטריון אסמכתא
ת.ז כולל ספח סטודנט/ית - חובה! ת.ז כולל ספח סטודנט/ית
ת.ז כולל ספח אב - עד גיל 27 ת.ז כולל ספח אב
ת.ז כולל ספח אם - עד גיל 27 ת.ז כולל ספח אם
ת.ז בן / בת זוג - נשואים בכל הגילאים ת.ז בן / בת זוג
אסמכתאות לגבי הכנסות יש לקרוא בעיון את סעיף אישורים נדרשים ולצרף בהתאם
שירות צבאי / לאומי צילום תעודת שחרור / שירות לאומי
שירות מילואים של 14 יום ומעלה בשנה האחרונה אישור על ימי מילואים בין התאריכים 1.11.19 - 31.10.20
שירות צבאי כחובש/ת תעודת סיום קורס חובשים
עתודה אקדמית אישור הועדה לעתודה אקדמית
השתתפות במכינה קדם צבאית אישור ממשרד הביטחון / משרד החינוך
התנדבות בשנת שירות אישור ממשרד הביטחון / משרד החינוך
בוגר/ת ביה"ס ששפת הלימוד אינה עברית צילום תעודת בגרות / אישור בגרות
עולה חדש/ה עד 10 שנים בארץ צילום תעודת עולה
אנגלית טרום בסיסית בשנה א' ללימודים מערכת שעות שנה א'
בוגר/ת חינוך חרדי תעודה עם סמל מוסד (בי"ס)
לימודים במכינה קדם אקדמית/הנדסאים לפני לימודי התואר/הנדסאי תעודת סיום מכינה
מתגורר/ת בשכירות חוזה שכירות
מוכר ע"י רשויות הרווחה אישור מהרשות המקומית (מוכר ע"י רשויות הרווחה) או מעובד/ת סוציאלי/ת
בוגר/ת פנימייה/כפר נוער תעודת סיום פנימיה / כפר נוער
בוגר/ת משפחת אומנה אישור על אומנה ממקום האומנה או מהרווחה
הורים גרושים ת.ז הורים או תעודת גירושין
לא בקשר עם הוריו / לא נתמך כלכלית - סטודנט/ית עד גיל 27 תצהיר עו"ד (ניתן להעלות את הקובץ במקום ת.ז / נתוני הכנסה)
הורה נכה 50% נכות ומעלה תעודת נכה מביטוח לאומי / משרד הביטחון
הורה נכה עד 50% נכות תעודת נכה מביטוח לאומי / משרד הביטחון
סטודנט נכה 50% נכות ומעלה תעודת נכה מביטוח לאומי / משרד הביטחון
סטודנט נכה עד 50% נכות תעודת נכה מביטוח לאומי / משרד הביטחון
נפגע/ת פעולות איבה אישור נפגע פעולות איבה מביטוח לאומי
בודד/ה בארץ (למי שאינו עולה חדש) אישור חייל בודד מהצבא או תעודת עולה בודד
יתמות משני הורים - סטודנט/ית עד גיל 27 תעודת פטירה (2 הורים)
יתמות מאב / אם - סטודנט/ית עד גיל 27 תעודת פטירה (הורה אחד)
חד הורי/ת ובחזקתו/ה ילד/ה עד גיל 25 הסכם גירושין / מזונות
חד הורי/ת המשלם/ת מזונות ואין בחזקתו/ה ילד/ה אישור תשלום דמי מזונות
בן / בת זוג / אח / אחות לומד/ת באקדמיה / הנדסאים בהיקף של חצי מערכת לפחות (לא בספיר) אישור לימודים לבן משפחה + מערכת שעות
בן / בת זוג / משפחה לומד/ת במכללת ספיר / הנגב בהיקף של חצי מערכת לפחות אישור לימודים לבן משפחה + מערכת שעות
בן / בת זוג חייל/ת בסדיר חוגר של בן / בת זוג
הורים חברי קיבוץ אישור חברות הורים בקיבוץ + אישור גובה תקציב לחבר קיבוץ
פעיל/ה במעורבות חברתית בשנה זו אישור על פעילות של מעורבות חברתית מהגוף בו פועלים