מדור בחינות

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך מופנות לנשים וגברים כאחד.

 • הסטודנט מתבקש להגיע למקום בו נערכת הבחינה כ- 10 דקות לפני תחילת הבחינה.
 • השתתפות בבחינה מותרת אך ורק לסטודנט הממלא את כל הדרישות:
  1. הציג תעודה מזהה אישית הנושאת פרטים אישיים ותמונה.
  2. סטודנט  ללא תעודה מזהה יקבל אישור - חד-פעמי ממדור בחינות. (כרוך בתשלום) עד כחצי שעה לפני מועד הבחינה - מתחם  15 חדר 15101.

שיבוץ מבחנים

 • ניתן לבדוק רק  ב-www.sapir.ac.il  > כניסה מזוהה לשרותיי מידע > מידע אישי לסטודנט > לוח בחינות (הסבר על כניסה למידע אישי לסטודנט  ניתן למצוא באתר הדרכה www.sapir.ac.il > מידע ברשת > סטודנטים > מידע אישי לסטודנט > כניסה למידע אישי במכלול).
 • שים לב למספר החדר הרשום בעמודה " מקום בחינה". הקפד להבחן בכיתה אליה שובצת.
 • ניתן לבדוק  מספר החדר אליו שובצת כ-24 שעות לפני מועד הבחינה.

הרשמה למועד ב'

 • לידיעתך - חובה להירשם למועד ב' עד  5 ימים (לא כולל יום הבחינה) - בהתאם להנחיות שפורסמו.
 • סטודנט, שלא  נרשם למועד ב' והחליט להיבחן,  יממש זכותו  בהתאם להנחיות שפורסמו. (כרוך בתשלום). האמור בסעיף זה אינו חל על בחינה באנגלית, שם סטודנט שלא ירשם למועד ב', לא יורשה להיבחן.
 • סטודנט, שנרשם למועד ב' ומחליט שלא להיבחן, יהיה עליו לבטל עד 2 ימים ממועד הבחינה, לא כולל יום הבחינה (אי ביטול - כרוך בתשלום).

סטודנט בעל התאמות
יממש אותם רק בחדר בו שובץ. 

הנחיות התנהגות בבחינה

 • סטודנט, שנכנס לחדר הבחינה וקיבל שאלון, דינו כדין נבחן.
 • לא תותר יציאה של נבחנים מחדר הבחינה במחצית השעה הראשונה של הבחינה.
 • סטודנט מתבקש לבדוק  האם מקום ההבחנות  נקי. במידה ולא- לפנות  מיד למשגיח .
 • לא תותר יציאה לשירותים במחצית השעה הראשונה של הבחינה ,בשאר הזמן- תותר יציאה מבוקרת באישורה של המשגיחה בלבד, וזמן השהות מחוץ לחדר הבחינה ירשם בדו"ח ההשגחה.
 • תותר יציאה של נבחן אחד בלבד בכל זמן נתון. 
 • בבחנים ומבחנים  עד שעה וחצי - אין יציאה לשירותים. 
 • לא תותר כניסת  סטודנט לחדר הבחינה בחלוף מחצית השעה הראשונה של הבחינה.
 • אסור לנבחן לשוחח בזמן הבחינה או לעזוב את מקומו ללא קבלת רשות, כמו כן אין להעביר לנבחן אחר בשעת הבחינה חומר עזר או פריטים אחרים (כגון: מחשבון, מחק...).
 • אסור לצאת לקנות שתייה ואוכל במהלך הבחינה.
 • הבחינה הינה אנונימית, מס' הנבחן  הוא הפרט היחיד לזיהוי הסטודנט.
 • חל איסור מוחלט על הסטודנט להוסיף בתוך המחברת או השאלון כל פרט מזהה אחר.
 • אסור להעתיק שאלות או תשובות במבחן שהוגדר כחסוי. 
 • אסור להשתמש בחומר עזר וציוד עזר, אלא אם הותר בשאלון הבחינה.
 • במידה והותר שימוש בדפי עזר / נוסחאות, יש  לוודא: פונט דיוויד 12, רווח שורה וחצי, שוליים מינימום 1.5 ס"מ מכל הצדדים. בבחינה חסויה חומר העזר לא יוחזר לסטודנט.
 • מבחני מגן של מה"ט - יש להכין  דפי עזר בהתאם להנחיות של מרכז הטכנולוגי.
 • יש לכתוב אך ורק על גבי מחברת הבחינה, אסור לכתוב על כל נייר או מקום אחר.
 • אין לכתוב בשולי המחברת / שאלון בחינה.
 • אין לתלוש / לקרוע דפים ממחברת הבחינה - תלישה / קריעה של דפים תחשב כעבירה משמעתית.
 • יש להשאיר  תיקים / חפצים אישיים בצדי חדר  הבחינה.
 • יש לנתק טלפון נייד / שעון חכם ולהשאירם בתיק.
 • יש לכתוב את התשובות בדיו לא מחיק (לא בעפרון), בכתב ברור ונקי, אין להשתמש במחק המוחק דיו וגם לא בטיפקס. סטודנט אשר לא ינהג עפ"י הנוהל לא יהיה ראשי לערער על תוצאות הבחינה.
 • משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק מיד את הכתיבה.

עם סיום הבחינה

 • יש להחזיר את המחברת, השאלון וחומר העזר, במידה והשאלון הוגדר כחסוי - לידי המשגיח/ה לפני עזיבת המקום. אי החזרתם תחשב כעבירה.
 • עם החזרת המחברת לידי המשגיח/ה, יינתן לנבחן אישור על מסירתה - ספח הבחינה. הסטודנט מתבקש לשמור על ספח הבחינה. ספח זה ישמש אישור השתתפות בבחינה.

הנחיות כלליות

 • על הנבחן לציית להוראות המשגיחים / אחראי הבניין בכל הקשור להתנהגות ולהתנהלות במהלך הבחינה או בקשר אליה.
 • עבר הנבחן על תקנון הבחינות או על ההנחיות הנ"ל, תוגש נגדו תלונה לוועדת  משמעת.
 • סטודנטים יקרים שימו לב: המזגנים בחדרי הבחינה עובדים באופן קבוע בהתאם לעונה, אנא דאגו להתלבש / להצטייד בהתאם.

אנו מאחלים לך הצלחה בבחינות!

 1. יש להגיע לחדר הבחינה כ-30 דקות לפני תחילת הבחינה.
 2. יש להכין תעודה מזהה מבעוד מועד. לא ניתן יהיה להיבחן ללא הצגת תעודה.
 3. בסיום תהליך ההזדהות לא ניתן יהיה לצאת ו/או להתנתק.
 4. מספר המצלמות (1/2), שידרשו בבחינה נתון להחלטת המרצה בלבד.
 5. יש לוודא שנכנסת.ה לחדר הבחינה אליו שובצת.ה.
 6. הבחינה ב-Tomax תתנהל על גבי מחשבים אישיים של הסטודנטים.יות.
 7. יש לבצע התקנה של האפליקציה במחשב: https://setup.tomaetest.com/tomaETest/setup.html
 8. באחריות הנבחן.נת להתנסות במערכת ה-Tomax מבעוד מועד. באמצעותה תתקיים הבחינה הממוחשבת.
  ככל שנתקלים  בבעיה יש לפנות לאגף  טכנולוגיות מידע IT, בטלפון 077-9802444 או באמצעות המייל help@sapir.ac.il.
 9. הכניסה לבחינת Tomax מתבצעת אך ורק על ידי הקלדת שם המשתמש והסיסמה למערכת המחשוב של המכללה. ללא פרטים אלו לא ניתן יהיה להיכנס לבחינה.
 10. הרישום למועד ב' יעשה על פי הנוהל המקובל (עד 5 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה). 
 11. חומר עזר - רק חומרים שהוגדרו מראש על ידי המרצה (סילבוס הקורס, חקיקה רלוונטית וכדומה) יצורפו כנספח לבחינות.
 12. במהלך הבחינה כל תקשורת עם מרצה ו/או משגיח תעשה דרך צ'ט בלבד. (כולל יציאה לשירותים)

בהצלחה!

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך מופנות לנשים וגברים כאחד.

 • הסטודנט מתבקש להגיע למקום בו נערכת הבחינה כ- 10 דקות לפני תחילת הבחינה.
 • השתתפות בבחינה מותרת אך ורק לסטודנט, הממלא את כל הדרישות:
  1. הציג תעודה מזהה אישית הנושאת פרטים אישיים ותמונה.
  2. סטודנט ללא תעודה מזהה לא יוכל להיבחן (לא ניתן יהיה לקבל אישור חד פעמי)

שיבוץ מבחנים

 • ניתן לבדוק רק  ב-www.sapir.ac.il  > כניסה מזוהה לשרותיי מידע > מידע אישי לסטודנט > לוח בחינות (הסבר על כניסה למידע אישי לסטודנט  ניתן למצוא באתר הדרכה www.sapir.ac.il > מידע ברשת > סטודנטים > מידע אישי לסטודנט > כניסה למידע אישי במכלול).
 • שים לב למספר החדר הרשום בעמודה "מקום בחינה".
 • הקפד להבחן בכיתה אליה שובצת.
 • ניתן לבדוק את מספר החדר אליו שובצת כ-24 שעות לפני מועד הבחינה.

מועד ב'

 • לידיעתך - חובה להירשם למועד ב' עד  5 ימים (לא כולל יום הבחינה) - בהתאם להנחיות שפורסמו.
 • סטודנט שלא  נרשם למועד ב' והחליט להיבחן - יממש זכותו בהתאם להנחיות שפורסמו (כרוך בתשלום) ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • סטודנט שנרשם למועד ב' ומחליט שלא להיבחן - יהיה עליו לבטל עד 2 ימים ממועד הבחינה, לא כולל יום הבחינה (אי ביטול - כרוך בתשלום).

סטודנט בעל התאמות
יממש אותם רק בחדר בו שובץ. 

הנחיות לבחינה

 • סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל שאלון, דינו כדין נבחן.
 • לא תותר יציאה של נבחנים מחדר הבחינה במחצית השעה הראשונה של הבחינה.
 • סטודנט מתבקש לבדוק  האם מקום ההבחנות  נקי. במידה ולא- לפנות  מיד למשגיח .
 • לא תותר יציאה לשירותים במחצית השעה הראשונה של הבחינה ,בשאר הזמן- תותר יציאה מבוקרת באישורה של המשגיחה בלבד, וזמן השהות מחוץ לחדר הבחינה ירשם בדו"ח ההשגחה.
 • תותר יציאה של נבחן אחד בלבד בכל זמן נתון. 
 • בבחנים ומבחנים  עד שעה וחצי - אין יציאה לשירותים. 
 • לא תותר כניסת  סטודנט לחדר הבחינה בחלוף מחצית השעה הראשונה של הבחינה.
 • אסור לנבחן לשוחח בזמן הבחינה או לעזוב את מקומו ללא קבלת רשות, כמו כן אין להעביר לנבחן אחר בשעת הבחינה חומר עזר או פריטים אחרים (כגון: מחשבון, מחק...).
 • אסור לצאת לקנות שתייה ואוכל במהלך הבחינה.
 • הבחינה הינה אנונימית , מס' הנבחן  הוא הפרט היחיד לזיהוי הסטודנט. חל איסור מוחלט על הסטודנט להוסיף בתוך המחברת או השאלון כל פרט מזהה אחר.
 • אסור להעתיק שאלות או תשובות במבחן שהוגדר כחסוי. 
 • אסור להשתמש בחומר עזר וציוד עזר, אלא אם הותר בשאלון הבחינה.
 • שימוש בדפי עזר– בהתאם למפורט בטופס הבחינה.
 • סטודנט המעוניין להירשם למועד ב, לאחר פרסום ציוני מועד א, חייב להירשם למועד ב. לא ניתן יהיה לגשת למועד ב' ללא הרשמה מראש ובזמן.
 • יש לכתוב אך ורק על גבי מחברת הבחינה, אסור לכתוב על כל נייר או מקום אחר.
 • אין לכתוב בשולי המחברת /שאלון בחינה.
 • אין לתלוש / לקרוע דפים ממחברת הבחינה-תלישה/קריעה של דפים תחשב כעבירה משמעתית.
 • יש להשאיר תיקים / חפצים אישיים בצדי חדר הבחינה.
 • יש לנתק טלפון נייד / שעון חכם ולהשאירם בתיק.
 • יש לכתוב את התשובות בדיו-לא מחיק ( לא בעפרון), בכתב ברור ונקי, אין להשתמש במחק המוחק דיו וגם לא בטיפקס. סטודנט אשר לא ינהג עפ"י הנוהל לא יהיה ראשי לערער על תוצאות הבחינה.
 • משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק מיד את הכתיבה.

עם סיום הבחינה

 • במידה והשאלון הוגדר כחסוי - יש להחזיר את המחברת, השאלון  וחומר העזר (שאושר לשימוש) לידי המשגיח/ה לפני עזיבת המקום. אי החזרתם תחשב כעבירה.
 • עם החזרת המחברת לידי המשגיח/ה יינתן לנבחן אישור על מסירתה - ספח הבחינה. הסטודנט מתבקש לשמור על ספח הבחינה. ספח זה ישמש אישור השתתפות בבחינה.

הוראות כלליות

 • על הנבחן לציית להוראות המשגיחים / אחראי הבניין בכל הקשור להתנהגות ולהתנהלות במהלך הבחינה או בקשר אליה.
 • עבר הנבחן על תקנון הבחינות או על ההנחיות הנ"ל, תוגש נגדו תלונה לוועדת  משמעת.
 • סטודנט יקר שים לב: המזגנים בחדרי הבחינה עובדים באופן קבוע בהתאם לעונה, אנא דאגו להתלבש/להצטייד בהתאם.

אנו מאחלים לך הצלחה בבחינות!

גב' אולגה מוצקין,
מנהלת מדור בחינות ומשאבי הוראה