קול קורא לסינמה אפטר

תקנון
תחרות סינמה אפטר

פסטיבל קולנוע דרום 14-17.9.2020

 1. הצהרת כוונות אמנותית
  בכוונת בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") לקיים תחרות קולנוע קצר חוצה ז'אנרים המתעמק במהותו של המדיום הקולנועי (להלן: "התחרות). התחרות צפויה להיערך בפסטיבל קולנוע דרום 2020 (להלן: "הפסטיבל").
  הסרטים המוגשים ימוינו וייבחרו על ידי ועדה במינוי פסטיבל קולנוע דרום.
 2. מטרת התחרות
  ליצור מסגרת תחרותית המיועדת לסרטים קצרים (2-5 דקות) – עלילתיים, דוקומנטריים, ניסיוניים, אנימציה ואחר, המעודדת יצירה קולנועית העוסקת באופן רפלקסיבי במהות היצירה ויוצרי/ות הקולנוע, בעידן בו סגירת אולמות הקולנוע הופכת ממשית.
 3. רשאים להגיש מועמדות
  סטודנטים/יות ובוגרי/ות בתי ספר לקולנוע בארץ ובחו"ל
  יוצרות ויוצרי קולנוע ישראליים ובינלאומיים
  סרטים שאורכם הוא בין 2-5 דקות
 4. מה מגישים?
  טופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית חתום ע"י מגיש המועמדות לתחרות (להלן: "הטופס האלקטרוני") המפורסם באתר הפסטיבל
  בכל שאלה בנוגע לטופס ההרשמה ניתן לפנות: csf-program@sapir.ac.il
 5. לוחות זמנים
  המשתתפים בתחרות מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים, ולהגיש את כל החומרים הנדרשים בתקנון זה עד מועד סגירת ההרשמה: יום א', 30.7.2020 עד השעה 16:00.
  הודעה על הסרטים הנבחרים להשתתף בתכנית הפסטיבל תישלח עד ה-20.8.2020 בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי הועדה.
  המשתתפים בתחרות מתחייבים לספק עותק בפורמט הקרנה על פי דרישות הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמם, אשר יכללו כתוביות בעברית ובאנגלית.
  העברת עותק סופי למשרדי הפסטיבל - עד ליום ה' 27.8.2020
 6. תנאי התקשרות וזכויות
  הסרטים שיוגשו יועברו לבחינה ע"י ועדת לקטורה שתמונה ע"י הנהלת הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה.
  תנאי התחרות ו/או תנאי תקנון זה נתונים לשינויים כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר הפסטיבל ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.
  יוצרי ויוצרות הסרטים המשתתפים/ות בתחרות מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ועם כל מי מטעמה במידה סבירה בכל הנוגע בפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט. יוצרי הסרט ינכחו בהקרנה אחת לכל הפחות מתוך הקרנות הסרט בפסטיבל.
  הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתחרות במסגרת אירועי פסטיבל קולנוע דרום  2020, וכן להשתמש, לפי שיקול דעתה של המכללה- בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 30 שניות מאורך כל סרט, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות הפסטיבל לרבות קידומו ושיווקו.  
  המשתתפים בתחרות מתחייבים כי סרטים אלו לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור לפני הקרנתם בפסטיבל, אלא בתיאום עם הנהלת הפסטיבל.
  הגשת הסרט לפסטיבל תהווה אישור כי המגיש/ה אישר/ה את סעיפי התקנון, ומסכימ/ה כי תקנון זה יחול עליו או עליה ויחייב אותו או אותה לכל עניין.
  שיבוץ הסרטים שיתקבלו להשתתף בתכנית הפסטיבל ומספרם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.
 7. זכויות יוצרים
  זכויות ההקרנה נשארות בלעדיות לבעליהן.
  באחריות היוצרים/ות והמפיקים/ות להסדיר את כל הזכויות וההרשאות הדרושות מצדדים שלישיים להקרנות בפסטיבל.
  הנהלת הפסטיבל ו/או המכללה, יהיו רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ"י התקנון, וזאת מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת.
  אין המכללה יכולה להתחייב, מטעמים שונים (לרבות ביטחוניים ו/או כאלה שקשורים בתיאום לוחות זמנים) כי אכן יוקרן סרט כלשהו, הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל את המסגרת ו/או להפסיקה בכל עת.
 8. כללי
  האמור במסמך זה מהווה תקנון ההשתתפות בתחרות. הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת ולפי שיקול דעתה. שינויים אלו יחייבו את מגיש המועמדות בכל עת ולפיכך מתבקש כל מועמד המעוניין להשתתף בתכנית לעיין בפרסומי הפסטיבל הנוגעים לתכנית מעת לעת.
  פרסומים אלו יוצגו באתר הפסטיבל.
  ההשתתפות בתחרות היא באחריות מגיש/ת המועמדות בלבד. המכללה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי ממגישי המועמדות בכל הקשור לתכנית ו/או לאמור בתקנון, ניהולה, תוצאותיה, ו/או לכל הכרוך בכך.

כתובת מייל לבירורים: csf-program@sapir.ac.il