שנת לימוד ראשונה חינם

המכללה האקדמית ספיר הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), תשע'א-2011

בהתאם לסעיף 7א לחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ'ד-1994 ('החוק'), התקינה ממשלת ישראל את תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), תשע"א-2011 ('התקנות'), לפיהן זכאים חיילים משוחררים ומי ששירתו בשירות לאומי, אשר סיימו את שירותם החל מיום 1.1.2010 ואילך ועומדים בתנאים הקבועים בתקנות, להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה במוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, שלא תעלה על 10,198 ₪ (נכון לתשע"ד) עבור כל שנת הלימודים.

המכללה האקדמית ספיר ('המכללה') נמנית על רשימת המוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו כמוסדות באזור סיוע, לצורך הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה לפי החוק והתקנות.

הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' נקבעת אך ורק על ידי הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה ('הקרן'), וסכום ההשתתפות משולם על ידי הקרן לחשבון הפיקדון של הזכאים - הכל בהתאם להוראות החוק והתקנות.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי היחידה להכוונת חיילים משוחררים או באתר היחידה

תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), תשע'א-2011.

תמצית תהליך קביעת הזכאות וקבלת השתתפות הקרן בשכר הלימוד בשנה א' במוסד להשכלה גבוהה בפריפריה בהתאם לחוק ולתקנות:

1. זכאים לקבלת השתתפות מהקרן בשכר לימוד אקדמי לשנה א' במוסדות להשכלה גבוהה בפריפריה, חיילים או משרתי שרות לאומי שהשתחררו החל מיום 1.1.2010, העומדים בכל התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.
2. סכום ההשתתפות המכסימלי הינו 10,198 ₪.  
3. לצורך הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד לשנה א', יש להירשם ולהתקבל ללימודים אקדמיים במכללה (או במוסד אחר להשכלה גבוהה בפריפריה, שהוכר לענין זה).
4.  פרטי המועמדים, שיתקבלו ללימודים אקדמיים במכללה, יועברו על ידי המכללה לקרן, לצורך בחינת זכאותם להשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' בהתאם לתקנות.  
5. קביעת הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד תעשה על ידי הקרן, ללא מעורבות כלשהי של המכללה.
6. סטודנט שימצא על ידי הקרן זכאי להשתתפות בשכר לימוד לפי התקנות, ויבקש לממש את זכאותו, יהיה עליו לשלם במישרין למכללה את מלוא שכר הלימוד לשנה א', ולקיים את כל יתר התחייבויותיו כלפי המכללה בהתאם לתקנון המכללה.  
7. לאחר קבלת תשלום שכר הלימוד, תעביר המכללה לקרן אישור על ביצוע התשלום, והקרן תעביר לחשבון הפיקדון של הסטודנט את סכום ההשתתפות, שאושר לו לפי התקנות, לצורך מימון ההשתתפות בשכר הלימוד לשנה א' במכללה.
8. סטודנט שקיבל מהקרן השתתפות בשכר לימוד, לא יהיה זכאי מהמכללה לכפל מלגות לכיסוי שכר לימוד.
9.  כל הכתוב לעיל בלשון זכר – כולל גם לשון נקבה.
10. האמור לעיל הינו הדרכה כללית בלבד, ובכל מקרה של סתירה קובע רק האמור בחוק ובתקנות.