היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן הוקמה מתוך אמונה כי מהות האקדמיה, מעבר להנחלה ויצירת ידע, הינה התרומה והתמיכה בקהילה.
היחידה שמה לה למטרה לשלב את הסטודנטים בעשייה חברתית, ערכית וחינוכית בקהילה, לפתח את התודעה החברתית של הסטודנטים הפעילים, הסגל המנהלי והאקדמי, דרך שילובם בפרויקטים בקרב אוכלוסיות מגוונות.
היחידה מהווה רשת תומכת עבור קהילת הפעילים בה, פועלת לשילוב וקידום אוכלוסייות מגוונות ומחברת בין קהילה, אקדמיה ויזמות תוך חשיבה חדשנית.

אנו מאמינים כי הסטודנטים בספיר הינם משאב אנושי רב ערך, בעל יכולת השפעה על הסביבה בה הוא חי, ורואים בחיבור העשייה החברתית ללימודים אקדמיים הכרחי.
סטודנט פעיל ביחידה הינו אזרח בעל תחושת שייכות, אחריות ומחויבות לקהילתו ולסביבתו.
ביחידה למעורבות חברתית פעילים כ-450 סטודנטים בכ-31 פרויקטים הנותנים מענה לאוכלוסיות וסוגיות חברתיות ברחבי הנגב,  מאשקלון ועד באר שבע. לכל פרויקט מאפיין ייחודי ודרישות משלו. 

במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים-ות בפעילות חברתית וקהילתית, מכללת ספיר מאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון לממש את זכותם לקבל שתי נקודות זכות, כאמור בחוק, בהתאם לנוהל הבא.

כאמור בחוק, אפשרות זו ניתנת לך רק פעם אחת בתואר, ורק לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים או סטודנט שמבצע מעל 60 שעות פעילות חברתית או סטודנט שמבצע הן שירות מילואים של 14 יום והן פעילות חברתית בהיקף של 60 שעות, עדיין זכאי לפטור בהיקף של שתי נקודות זכות בלבד.

שתי נקודות הזכות יהוו חלופה לקורס במסגרת לימודי העשרה-  'שאר רוח' או לקורס בחירה ויחויבו בתשלום ככל קורס.

על מנת לקבל פטור זה הנך נדרש/ת לפעול כדלקמן:

  1. לעניין מימוש מילואים, מי ששירת 14 ימי מילואים, במצטבר, במהלך שנה אקדמית אחת – דהיינו בין 1 באוקטובר לבין 30 בספטמבר, יגיש טופס אישור ביצוע ימי המילואים בפועל (מהמוסד לביטוח לאומי או מקצין העיר). את האישור יש להגיש למזכירות משרד הדיקן עד 15/7/2020.
  2. לעניין פעילות חברתית, סטודנט-ית המעוניין-ת לבצע עשייה חברתית, ללא מלגה, ימלא "טופס בקשה לפעילות חברתית תמורת נק"ז" לכל המאוחר עד ה- 31 בדצמבר של השנה האקדמית בה מבוצעת הפעילות החברתית ויעביר הצהרת הארגון על כוונתו לקלוט את הסטודנט להתנדבות.

לרשותכם חוברת פרויקטים באתר היחידה למעורבות חברתית ובה מקומות פעילות בהם תוכלו להתנדב, ישנה אפשרות לבחור מקומות אחרים באישור צוות היחידה.

הסטודנט רשאי להתחיל את הפעילות החברתית רק לאחר קבלת אישור פורמאלי במייל חוזר מהיחידה למעורבות חברתית.  הפטור משתי נק"ז יתקבל רק לאחר שהסטודנט יציג בפני היחידה למעורבות חברתית את פירוט  שעות העשייה החברתית שביצע על גבי טופס דיווח, חתומות על ידי האחראי/ת.

תאריך אחרון להגשת שעות הפעילות החברתית או אישור מילואים עד תאריך 15/7/2020

נוהל זה תקף החל משנת הלימודים תשע"ט (אוקטובר 2018)

הקורס "החברה הבדואית בראי המשפט" משלב עשייה באמצעות תחנות סיוע המופעלות ע"י הסטודנטים בחברה הבדואית ועוסקות במתן סיוע לאוכלוסיות הבדואים בישובים חורה, כסייפה, שגב שלום ובאר שבע במיצוי זכויותיהם.

הקורס הינו בהיקף של 6 נק"ז ובמסגרתו נחשפים הסטודנטים לנושאים הקשורים למאפייני החברה על כלל מרכיביה.

השנה מונה הכיתה 19 סטודנטים המפעילים 8 משמרות ב4 מוקדים ומעניקים סיוע לפונים המופנים ע"י הלשכות לשירותים חברתיים בישובים.

במסגרת הקורס רוכשים הסטודנטים כלים משפטיים לטיפול בפניות ולהכרות עם  העולם המשפטי המעשי

מטרת התוכנית היא לבחון באופן ביקורתי את התמונת המצב החברתית כלכלית בישראל ולהציע נקודת מבט מגדרית על תחומי המדיניות השונים, ועל ההשפעה הייחודית של מדיניות זו על נשים וגברים. במסגרת התוכנית יבצעו הסטודנטים/ות פרויקט מעשי שבמסגרתו יתכננו ויכתבו נייר עמדה ליישום של הטמעת חשיבה מגדרית בתקציבים ובמדיניות ציבורית. כל פרוייקט יתבצע בזוגות ובשלשות.כל מפגש בתוכנית יכלול הרצאה עיונית וכן סדנא מעשית, שבה יעבדו הסטודנטיות/ים, תוך הנחייה וליווי, על עיצוב ובניית הפרוייקטים המעשיים

הקורס יתקיים בסמסטר ב' בלבד
9 מפגשים, בני שלוש שעות כל אחד.

*גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשע"ח 1500 ש"ח, היקף הפעילות כ- 3 שעות בסמסטר ב'.

שיעור אחר

מטרת התוכנית "שיעור אחר" היא לקדם, להעצים ולהרחיב את אופקיהם של תלמידים מאוכלוסיות שונות, להעשיר את חוויותיהם הלימודיות ולאפשר להם להכיר דמויות לחיקוי ומקצועות חדשים. בתוכנית משתתפים מרצים ואנשי מנהלה ממכללת ספיר המעבירים מפגשי השראה והעשרה במגוון תחומים. כל מרצה מביא את עולם התוכן והעניין שלו בדרך יצירתית לתלמידים. במהלך השנתיים האחרונות לקחו חלק 30 מרצים ועובדי מנהלה בתכנית.

שותפים

עמותת שיעור אחר